Khorasan : 2020-05-27

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ خرداد ٧ چهارشنبه ٢٠٣٨٧ شماره.١٤٤١ شوال٤ برگشت! ترامپزیانب­هورق ! رسان آب بودجه با نفرانس اتاق ساخت و بختXني شاخدار دروغ مجاز فضا د%پربازد ر%تصاو ؟استچگونهدو­نالد*برا سازسرنوشتو*ليد الت ا ٥دروضعيترد­ه، روروبهچالش­بارا ترامپ*راسبدرونا ران ا گرسياس تو روزا ن%ا تنها نه ونزوئلا ها ملوان از شbنفت ران%ا خوب به ها م استقبال پرچم ه5 نن5 تو هم رو ران%ا شهرهاشون در اهتزاز به آوردن رونا روس و شيوع اثر در ه نيست اقتصاد تنها است. رده دگرگون را چيز همه رونا امان در پاندم ن ا گزند از نيز سياس محاسبات است. شده رانگر و توفان دستخوش است ر انتخابات درباره گران تحليل *ها بينپيش و ها اب ارز جمله از است،نمانده در خود *اقتصاد *هادستاورد به پيوسته ترامپ رونا، از قبل ا.X آمر در *جمهور با اما رد م مباهات گاز و نفت صنعت و سهام بازار رونق و *ارXبي نرخ آوردن ين پا است. گرفته قرار *نابود معرض در بارهX هان ا همه رسد م نظر به رونا، شيوع سنگين *تهاخسار شاهد سهام بازار افته، ش افزا *چشمگير لXش به ،*ارXبي معرض در نفت جهان *هاقيمت خ تار فروپاش اثر در گاز و نفت صنعت و بوده ينگز برو موسسه د جد بررس W ط شرا ن ا در حالا است. گرفته قرار ستگXورش ه ها الت ا( *ليد *هاالت ا در را خود گاه جا اX آمر جمهوررئيس داده نشان *ليد نقش و ندارند آن در قاطع پشتيبان آنان *نامزدها و اصل حزب دو از دام چهي رات دمو پارچهW *تهاال ا به نسبت ) داشت خواهند سفيد اخ *بعد ن سا آوردن *را در الت ا ٦ از الت ا ٥ در دن با جو ه نيست تعجب *جا ن بنابرا است. داده دست از خواه،*جمهور ا *هپاپاب هم شمال *ارولينا در و است پيشتاز زونا آر و دا فلور انسين،Xس و ميشيگان، پنسيلوانيا، شامل اصل رقابت محل در ه ن ا علاوه به شد. خواهند «نبرد تميدانالا ا» ا « رقابت الات ا» به ل تبد اد ز احتمال به ها الت ا ن ا رود. م پيش ترامپ ا آ ه است ن ا سوال نون ا است. تنگاتنگ رقابت باشد، جلو رقيبش از فاصله با د با ترامپ ه جورجيا و ووا آ و، اوها *تهاال ا باشد؟ دشوار ش برا آن گرفتن بازپس ه داد خواهد دست از ائتلافش اصل عناصر ميان در را ميدان *طور ترامپ سجمهوررئي خادم- 2.8 M views 2.1 M views مجروح نوجوان از جمعه امام عذرخواه نيد رXفگر د*روميناهابه درگذشت هيتلر تمساح تمساح تمساحبهه5 هيتلرNآدول شده معروف ٨٤دربود، در سالگ وحشباغ فوتوbمس رد5 انتخابات شعار شدن لگدمال به ترامپ برا را مهم لاتbمش خصوص، ن%ا در اوضاع شدن الت%ا در بود؛ نخواهد مل سطح در فقط ن%ا و آورد خواهد بار دارد، بازنشسته %بالا تعداد ه5 دا%فلور همچون ليد5 ها انتخابات در هاگروه ر%سا از بيشتر سن گروه ن%ا ه5 جا آن از اميد تواند م %تنها به گروه همين در تغيير دارند، ت5مشار نااميدبهاس­ت،د%شدهاآندررق­ابته5 %تهاال%ادرراترامپ اb%آمر اقتصاد %بازگشا برا ترامپ ه5 حال در ند.5 ل%تبد امل5 رفتن بين از شان%برا ه5 سالخورده افراد آورد، م فشار ت%نارضااست،ت%اولودرار5ب­هبازگشتبهن­سبترونا5 بيمار دهند. مبروزراخود از b% عنوان به اقتصاد رونق رو قبل ها ماه از ه5 ترامپ با بسته، اميد انتخابات در اش پيروز در تاثيرگذار ها مولفه آغاززماناز­نفرميليون ٣٦ازبيشاست.مواجه بارفاجعهآم­ار ارbبينرخهس­تند. ارbبيبيمهد­نبالبهاb%آمردررونا5­بحران درصد ١٤.٧ به نون5ا بود درصد ٣.٥ بهمن)( ه%فور در ه5 ت%ترو%د شهرمناطقاز­حالارونا5ر­وس%واست.افته%ش%افزا رونداست؛رده5ت5حرجم­عيتپروحومه­مناطقبهاگو­bشيو در شود. م مشاهده ووا%آ و هسوتامين تا پنسيلوانيا غرب از ه5 وار%د»راآنتهارا5­دموه5پنسيل­وانياوميشي­گانانسين،bس%و هفته طرونا5 برابردوش%افزاازناحي­ه ١٩خوانند، م« آب ن%ا تمام در ٢٠١٦ سال در ترامپ هاند.داد خبر اخير ها با نواح ن%ا در او ها. آن از b% جزبه بود، شده پيروز نواح قصد تهارا5دمو حالا بود. شده پيروز آرا، درصد ٦٥ متوسط ن%ا شيوع و داد نخواهد رخ مجدد اتفاق ن%ا شوند مطمئن دارند خواستهن%ابهرسيدن براراهاآن، اقتصادسقوط­و بيمار وbپوليتي به و%اوها از ،«براون شرود» سناتور رد.5 خواهد ار% Nتضعي و ارگران5 جنبش به خيانت ترامپ اقدامات» :گفت هيچاو بيمارشيوعز­ماناز»:رد5ح%تصراو«.ستهاآنگاه%جا جهااخرانرخ­نيزپنسيلوا­نيادر«.ردbنارگران­5به اساسSم5 تنامثب ميزان زمان بازه ن%ا در و بالا اجبار ها مرخص و وهسوتامينا­ست.بودهدرصد ٢٩٫٦ ارbبيحقوقا­فت%در برا تنS%ارگر5پنجهر­ازوبرند نمبهره خوبوضعيتاز­نيزو%اوها است.رده5ثبت ارbبيحقوقا­فت%در براراخودنا­م ؟*ميرجا *دارگه دتو دلم من خواد م ن%ا بدونم شور5دوم5 خواد م نه5 مهاجرت پولبهه5 موتور همين داره! نيازهم ناراض شاورزان *را جلب *دشوار 2.4 M views در شود، م منتشر ووا %آ الت%ا در ه5 «Sلي استورم» ه%نشر ليد5 تهاال%ادرترامپ بندهرتبند:5 مح%تصر گزارش آنهمهدر ٢٠١٦سالدره­5ميدوست)(اb%آمر ز5مرمناطق درخصوصبهاس­ت.آمدنين%پاحالدربود،آوردهرااول راها است.شدهمتزلزلت­رامپوضعيتو­وا%آوانسينbس%وميشيگان، درصد ١٩سو، ن%ا به ه%ژانو از ذرت قيمت رونا5 روس%و دليل به است بحرانههاشت­ارگا5وگوشت­توليدوضعيت­رده،5سقوط وضعيت هاند.گرفت رونا5 ههاشتارگا5 ارگران5 از درصد ٦٠ و درباره ه5 اخبار و است شده بترخرا قبل از نيز ها دامدار منتشرنار5و­گوشهدر ستگbورشدلي­لبهدامداره­ا ش5خود گزارشن%اهاست. دامداروخيم­وضعندهندهن­شاشود، م ميدوستمناط­قدر هانندbشگاه%جاترامپند5 م شبينپي انتخابات در ليد5 تهاال%ا ن%ا برنده تواند م دن%با و دارد در ارگر5اقشار­وشاورزان5 آراشود.نوامبر جمهوراست%ر سرنوشتدر مهمنقشتوان­د مووا%آوانسينbس%وميشيگان، باشد.داشتهنوامب­رماهدرترام­پ رسان آب بودجه با نفرانس اتاق ساخت *ادعا 2.9 M views بخت!Xنيشاخدارد­روغ با مسافرت شاقه! اعمال رbف بعضيا هر نن5 م د%با تعطيل شهر ه% برن برا گه%د مسافرت، تو حالا خيابونم خوابيدن نيست! مهم ترامپازهاا­ونجليستت حمااهش Sاونجلي نهاپروتستا­ترامپ،پرتعدادحام­ياناز %شهابخ الج5بهتحصي­لاتشانه5هس­تند سفيدپوستان­وسفيدپوست رد.5 نخواهند خال هرگز را و پشت ها آنرسد. نم هم دهد م نشان «پيو» مؤسسه اخير نظرسنج ج%نتا هرچند به گذشته ماه در درصد ٨١ از ترامپ ردbعمل از ها آن ت%رضا موجب حدود تا د%با نظرسنج ن%ا است. رسيده درصد ٧٥ چهارمS%حدود انجيلمسيحي­انشود.جمهوررئيس نگران عمدتاًهاآندهند. ميلbتشرااb%آمردهندگان رأجمعيت ٨٠ حدود دهند. م ترجيح را خواه جمهور سياستمدارا­ن دادند. رأترامپبه ٢٠١٦سالدر انجيلمسيحي­انازدرصد مانندنامطم­ئنمهم هاالت%ادرترامپ پيروزبهآرا­تعدادن%ا رد.5Sم5دا%فلوروپنسيل­وانيا دارد؟ *پيروز شانس دن با پنچرگير تسمه!با* مير وقت Sلاستي ماشين برا قيمتو بخر م روها دست بين همچين به اراتbابت ه5 زن م Sلاستي ! نخر خ%تاررشتهاست­اد،«ليشتمنآلن»؟دارد پيروزشانسد­ن%با وقت» :د%گو م ه5 ند5 م اشاره م%قد المثلضرب به او مزاحم هرگز است، %خطا شدن بbمرت حال در تو رقيب ندارد نياز دن%با جو ط%شرا چنين در ليشتمن باور به «!نشو رونا5 از برخاسته بحران تا بماند منتظر د%با ند.bب خاص ار5 دادن گاف در دن%با اما دهد ستbش نبرد ميدان در را او رقيب گفته اخيرش مصاحبه در ه5 ن%ا جمله از داد. %طولا د% را ترامپ دونالد به ه5 تبار %قا%آفر ها %اb%آمر بود: به و شد باعث ه5 سخن نيستند. «پوستسياه» ،بدهند گاه%پادررسد نمنظربهحال،ن%اباند.5 عذرخواهسرع­ت «اb%آمرپوسترنگ­ينجمهوررئي­سنخستين»معاون اجتماع S% رسد م نظر به نون5ا دهد. رخ خطا ن%ا بابت تغيير او برا مهمنقش بينپيش س5متر5ه5نا­خواندهمهما­ن دارميدانرد،5 مدنيارهبرا­نن%ترقدرتمندا­ز b%تعييندر اخ5 درترامپروز­گار رونا5ا%آ.استشدهحساس­انتخابن%ا منتظرهغير تحولدوباره­ه5ن%اا%؟رد5خواهدسي­اهراسفيد به نون5ا ه5 را ورق ها ار5 و سب5 رونق و سن5وا Nش5 مثل ؟گرداندخواه­دبازچرخيده­انش%ز 3.1 M views لبنانر توزنخسهمسر­جنجال 3.4 M views پر ب تخرازبعدپر­نشين پيرزنفوت نند؟ مپشتخواهان*جمهوربههاپ­يرتر دهد منشانشواهد­ها،اونجليستقب­ولقابلت%حمابرخلاف توانستترام­پمثالطوربه­هاند.شدد%ترددچارگر%د ههاگرو درصد ٧ با ٢٠١٦ سال در را رات5دمو «لينتون5 هيلار» بگذارد. سر پشت بالاتر و سال ٦٥ سن گروه در )٤٥-٥٢) از ناش خطر ن%بيشتر معرض در نون5ا دهندگان را همين - س نبا نظرسنجن%دتر%جدحالا،دارند.قرار ١٩د-%وو5 درصد ٩اختلاف با «دن%با» دهد م نشان ژورنال ت%استر وال بدتر هرگونه است. پيش ترامپ از سن گروه ن%ا در )٤٣-٥٢) ه مطالب *دئو و دن د *برا در و خوانيد م صفحه ن ا در است شده فراگير *مجاز *فضا نيد. نX اس را مقابل د يوآر *مجاز *فضا در *باور زود و ما «ارXب فر ذهن» داستان را ه% رو ن% ا و م% شو آشنا درست، و خوب منابع زندگ Sسب و زندگ يفيت5 نيم.5 رارbت رbتف يفيت5 تابع مستقيماً ما، امروز جيتال%د و باشد ناآگاهانه و رانهbنامتف ما رbتف اگر ماست. تشخيص توانيم نم نفهميم، را ارش5سازو اگر نيم.5 اصلاحش تا است معيوب ش%جا5 بدهيم ما به را رbتف خود درباره شيدن%اند نقاد، رbتف چطور ذهن ماشين ن%ا م%گير م اد% آموزد. م اختيار در با چطور ه5 م%آموز م و ند5 م ار5 فرمان خود، اعمال فرمان رمان،bتف گرفتن دست در را خود نفس فرمان خود، احساسات م.%ر%بپذ را مان زندگ مسئوليت و م%گير غلط اطلاعات با شما ه5ن%ا عن% ارbب%فر ذهن و نشده اثبات آن سقم و صحت ه5 % تاها% د و بودن غلط ا% درست فهم برا هم تلاش هيچ ه5 نيد5 استدلال د،% ا ردهbن خود اطلاعات ذهن شود. نادرست تصميم سبب زود، ا% ر% د بيداد مجاز فضا اربران5 ميان در ار،bب%فر و گوگل به آن چسبندگ ه5 ذهن ند.5 م ه5 است اد% ز قدر به اجتماع ها هbشب د%بازد و فالوئر توجه قابل ش%افزا شاهد گاه اربر5 هزاران سو از دروغين و Sفي صفحات از هستيم. اساس بر نادرست تصميم عن% ار،bب%فر ذهن شناس جامعه در ارbب%فر ذهن غلط. اطلاعات توهم با امروز، ما توهم! : عن% ما، خودمان ما م.% ا مواجه دانستن درست و دانستن اد% ز اد% ز ، Nمختل موضوعات درباره نيم5 م رbف و اجتماع ها هbشب در چون و دانيم م پيرامون اتفاقات همه از ، فعاليم اخبار و گوگل ا% ها ماه چون ه5 نيم5 م رbف ما هستيم. مطلع حتما پس دانستيم، م چيز فلان درباره ها سال دانيم! م ه5 است جور همان شهروندان از خيل به ارbب% فر ذهن مثلا رانيان،%ا ه5 د%گو م جهان Nمختل شورها5 و هستند vترسنا و سواد ب شترسوار، ملت تاثير ذهنيت ن%ا ت%تقو بر نيز تبليغات بمباران ارbب% فر ذهن ه5 طور همان است. بوده گذار طبيعت ستان،5پا و افغانستان ه5 د%گو م شما همان دارد! vترسنا و تندخو مردمان با Sخش مردمان ه5 د%گو م شما ارbب%فر ذهن ه5 طور و مزاج سرد غمگين، افسرده، ، ناو% اندbاس ها آلمان ها، آن صدر در و هستند پرست نژاد دارند! قرار دارد. ارbب% فر ذهن ميليون صدها جهان، است. ردنbن رbف دنيا، ار5 ن% تر ساده قطعا، ار5 هر دنياست. ار5 ن%ترسخت ردن،5 رbف و اطلاعات جو و جست و بردبار به نياز ه5 v دردنا ها خيل برا باشد، داشته مطالعه زندگ اتفاق ن% تر ن% شير ها، خيل برا و مسلمانان ه5 باشد همين برا د% شا است. حق عبادت سال٧٠ارزش مطالعه، ه5 معتقدند نشان هم خ% تار ها بررس دارد. را تعال نند،5 م مطالعه اد% ز ه5 % ها ملت دهد م و اقتصاد ، بهداشت ، اجتماع موفقيت دارند. بيشتر علم بين فال و فال ه5 است ذهن ار،bب% فر ذهن اطلاعات بر را خرافات و توهمات و گيرفال و داند م ارجح مستدل، و مستند علم درست ند5 م %لهااستدلا ،«دانم م من» فرض با و ارمغان به را بار فاجعه تصميمات گاه ه5 آورد. م م،%شو خلاص خود ارbب%فر ذهن از ه5ن%ا برا رbتف با د% با م.% شو آشنا رbف فناور با د% با با بيشتر مطالعه با د% با م.% شو آشنا انتقاد جياتو د : منبع PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.