Khorasan : 2020-05-27

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ خرداد ٧ شنبه چهار ٢٠٣٨٧ شماره.١٤٤١ شوال ٤ نزدیک! نماىاززنان اعتياد اخبار جامعه تخت پادررونا بامقابلهست­ادفرمانده رونا بر نها *پيروز تا : Xنم م دار فاصله روز ١٤ تا فطر عيد *سفرها آثار شود م مشخص گر د اجتماع آسيب ن ا از *آمار ت روا و معتاد زن ٢ با پرده ب وگفت گپ برادرموپدر­نداشتم،بيشترسال ١٨ در هم همسرم بود. لbال مادرم و بودند معتاد هم من انگار شد. معتاد سپس و بود لbال ابتدا شد...شروعvا%ترازشدم.وشدم ممعتادد%با م مصرف مواد چه پرسم، م «ح» خانم از مصرفموادود­هد مپاسخ وقتاست؟رده5 هنگ الحظه براند،5 مN%ردم%برارااش خودفروش ماجراها ه5 بماند نم؛5 م ١٨ازاواست. گر%دانگيزغمقص­هخودش%ها با سالگ ٣٥تاوند5 مشروعvا%تربا سالگ ،vرا5 هروئين، شود؛ م بخت سياه مواد ن%ا مشيشه... و لbال مشروبات جوآنا، مار هيچ گر%د ه5 بود رسيده %جا به ارم5» :د%گو لحظات ه5 ن%ا برا و داد نم جواب دام5 هم با را شيشه و هروئين ،vرا5 شوم آرام بتوانم هم ق%تزر حت خوردم، م و ردم5 م مخلوط بودم،شدهبيچارهم­عناتمامبهن­داشت. اده%فا ده%فا دادند، م انجام م%برا ار5 هر ام خانواده نداشت. ا مپ5 و درمان روان ز5مرا بيمارستان، در بارها توانستم. نم اما ردند5 ام بستر اعتياد vتر ه5 شاند5 %جا به را من مواد تهيه ها نه%هز د%با هم گاه نداشتم، خودفروش جز راه و شدم م طعمه و تور گران%د ها دزد برا شدم.دستگيرهمبا­رها اعتياد ه5 دانستند م بودم خراب معتاد چون دآزا تعهد با گاه آورده، سرم به را بلا ن %ا در م%ها بچه بود، سياه ها سالشدم... م روزگارهاخر­ابهگوشهدرخ­ودموبودند ست%بهز .«...گذراندم م سال هفت از و دارد سال ٤٢ نون5ا «ح» خانم بگذارد.نار5رااعتي­اداستتوانس­تهقبل و اند بوده معتاد هم ها آن همه ه5 دارد فرزند پنج دهد.vترراهاآنه­مهتوانستها­و م%پسرهااز b%ه5استسالدو­الاند:%گو م دربودند.شدهvپااواز­قبلهمبقيهو­دارد 5پا دهم، vتر را ها خيل ام توانسته هم مدت ن%ا .«م%دار اد%زفاصله، جهانآماردر­صد ٣٣ زنان سنگروهن%بيشترمسئول­ن%اگفتهطبق است. سال ٤٤تا ٣٣ سنگروهمعتا­د، ان- غفور پيروز تا است، معتقد بهداشت ر%وز bنم سعيد توئيتر صفحه در و م.%دار فاصله رونا5 بر %نها ، اله مرحمت حاصل رونا5 مهار نوشت: خود همه اتحاد و هادستگاه تمام همراه و همدل ن%ام.%دارفاصله %نها پيروزتااست.ران%امردم نيم.bن تزدگسياسوت­فرقهنفاق،آلودهراوفا­ق ؟ چرا ▪ به زنان چرا و چيست زنان اعتياد ها زمينه اما گاه جامعه، تربيت عناصر ن%تر مهم عنوان در شوند؟ م بزرگ آسيب چنين گرفتار خود سهراب فرزانه ها دگاه%د سراغ به زمينه ن%ا ز5مر S%) «ادراس5 موسسه» ارشد پژوهشگر .م%رو ممخدر)موادمطالعا­ت المللبين را شور5 در معتاد زنان آمار ه5 ن%ا ضمن او در د:%گو م ند،5 م اعلام درصد١٠ حدود رشد شاهد شور،5 در معتادان تعداد ش%افزا پ بههاخانمش%گراهستيم.بانوانقشرد­راعتياد ها ستbش به نش5وا در مخدر مواد مصرف اجتماع و خانوادگ ها بحران ا% عاطف گيرد. ملbش به روز%د اعتياد، و مخدر مواد حوزه پژوهشگر ن%ا زناناشتغال­وتحصيلاترف­تنبالاه5گف­تسنا%ا جامعه ارزش تحولات و ها دگرگون نار5 در آنان گاه و افزوده جامعه در ها آن حضور بر ، ران%ا S%نزد مردان به اعمال و رفتارها برخ در را را زنان ميان مواد مصرف ش%افزا است. رده5 تغييرقالبد­ر فرهنگت%هوتغييراتب­اتوان م مردانه هاارزش دگرگون و زنانه هانقش زنان زندگ Sسب و موقعيت تغيير نيز و مسلط فضاها شدن مترفراه بر علاوه دانست. جامعه در اجتماعات در تغيير و تجربه سب5 طهامحي و زنانآسان دسترسودختر­انهچندنفره­وSوچ5 ه5 Nمختل ها دورهم در زنان حضور مواد، به ش%افزاگر%دعاملنيزشو­د ممصرفموادآ­ندر در مهم عوامل از گر%د b% است. مواد مصرف مستقيمه5ها­ستآنشوهران­اعتيادزنان،اعتياد بعد بهاآسي و مواد مصرف بر غيرمستقيم ا% گذارد. م اثر آن شهر لان 5 در رونا5 با مقابله ستاد فرمانده عيد تعطيلات در ه5 % سفرها گفت: تهران بعد روز ١٤ تا ١٠ آثارش است، شده انجام فطر مشخص مقصد شهرها گر% د و تهران شهر در سفرها ن%ا تاثير توان نم زود ن%ا به و شود م داد. تشخيص رونا5 بيمار به ابتلا آمار رو را اشاره با زال ن، % آنلا همشهر گزارش به گفت: تهران در شده انجام ها بررس به درصد ٥٠ از بيش ه5 دهد م نشان ها بررس هابيمارستا­ن در شده بستر %رونا5 بيماران و داشتند حضور پرجمعيت و م5پرترا محيط در شدند. بيمار به مبتلا هXشب به هنوز معلمان درصد ١٥ ندارند دسترس شاد وزارتاطلاع­ات فناورو ز%هربرنامز5م­رسرپرست ه5 معلمان از اد%ز تعداد گفت: پرورش و آموزش بهمربوطهان­د،نشدشادهbشب­دراتصالبهم­وفقهنوز ه%هگيلو5بوشه­ر،بلوچستان،وسيستان نهااستا هستند. محروم هااستان گر%د و راحمد%بو و درصد ٨٥لحظهن%اتاگفت:لنا%ابه« شرف مهد» هاآندرصد ١٥وپيوستهش­اديشنbاپلي­بهمعلماناز مناطقدرعمو­ماه5هاندنش­دمتصلشادبه­هنوزنيز ندارند دسترس نترنت%ا به ا% ه5 هستند محروم ابزارها گر%د و تاپلپ د،%اندرو گوش فاقد ا% هستند.آموزش برا اربرد5 آورد...) شد نابود سياه ها سال آن همه در من زندگ زندگ اعتياد سياه خواهم نم گر%د اما ند.5تباهراگرا­ن%دوخودم هستندزنانم­عتاداندرصد ٦ ▪ ازاستتوانس­تهه5بود زناناز b%ت%رواهان%ا ش%افزاازمسئو­لاناماابد.% %رهااعتيادچ­نگ ند.%گو م سخن «اعتياد» به زنان ش%گرا مخدرموادبا­مبارزهستاد­ل5دبير سردارمومن است، داده ارائه ه5 %آمارها ن%آخر از b% در شور5 در مخدر مواد نندگان5 مصرف شمار گفته و برشمرده نفر هزار ٨٠٠ و ميليون دو را هستند زنان افراد، ن%ا از نفر هزار ١٥٦» :است درمخدرمواد­ننده5مصرفج­معيتدرصد ٦ه5 .«دهند ميلbتشراشو­ر5 رده5 اشاره هم جهان آمار به مومن آقا البته اميدوار آن با سه%مقا در ران%ا وضعيت ه5 است ميليون ٢٨٠ به S%نزد دنيا در» :است ننده5 اساسبره5هس­تندمخدرموا­دننده5مصرف­نفر موادنندگان­5مصرفتعداد­ازموجود، آمارها صورت ن%ا به هستند زنان درصد ٣٣ مخدر، جوامع درصد، ١٠ %آسيا سنت جوامع در ه5 درصد ٣لاتين اb%آمر ودرصد ٢٠افته%توسعه باما ودهند ميلbتشزنان­رامعتادانج­معيت برگردم؟توانم مشمانظربه ▪ در نون5ا ه5 است زن با من دوم وگو گفت د،%بيا گيرش اگر است. ور غوطه موادمخدر آمد گير هرچه گرنه و ند5 م مصرف هروئين از توان م ن5 م رbف پرسم، م آمد. خوش ؟ دهنجاتراخو­دتوضعيتن%ا م پاسخ ب گر%د پرسش با را پرسشم( م تو نظر به پرسد: م من از وقت گذارد م واقعا د،%گو م راست برگردم؟!) توانم از خيل اما دانم نم !؟ زندگ به برگردد تواند نمونه بازگردند. زندگ به اند توانسته معتادان ش%انتها به اعتياد در ه5 «ح» خانم همان اش م vتر را گران%د خودش حالا اما بود رسيده جمع با دوستانم با را مواد نه%هز د:%گو م دهد. ادامه گر%د من( نيم.5 م جور افت%باز آور خودش جنس هم دوستانش چون دهم نم درد ن%ا ه5 داند م خدا دانم نم نيستند...! نم ها آدم سر ه5 %بلاها چه سوز خانمان بهداشت جهان سازمان هشدار دوم موج الوقوعب قر احتمال رونا شيوع شورها5 به (WHO) بهداشت جهان سازمان شيوع دوم موج الوقوع ب% قر احتمال درباره روال غيرمحتاطان­ه ساز عاد و روس%روناو5 ، خانگ قرنطينه ه5 چرا داد هشدار زندگ ، اجتماع گذارفاصله و هات%محدود اعمال موجب اما رده5 مهار را ١٩ د% وو5 بيمار است. نشده بيمار شدن ن5شه%ر ر% مد ان،% را S% ما تر5 د سنا،% ا گزارش به گفت: بهداشت جهان سازمان ها ت% فور همراه موج چند با اغلب ها بيمار گير همه خارج بيمار موج اولين از هنوز جهان و است ن% ا به بيمار اول موج از نشدن خارج نشده. ١٩ د%وو5 بيمار به ابتلا موارد ه5 است مفهوم رغم به است، ش%افزا به رو شورها5 از برخ در روند گر%د شورها5 برخ در ابتلا موارد ه5 ن%ا است. داشته اهش5 قحقو ش افزا در ليفXبلات بازنشسته هزار ٨٠٠ و ميليون ٣ اجتماع تامين تأمين سازمان بازنشسته ارگران5 انون5 رئيس حقوق ش%افزا ليفb بلات ه5 ن% ا بيان با اجتماع ما درخواست گفت: شد، ماهه سه بازنشستگان است.تورمنرخبرا­ساسحقوق درصد ٤١ش%افزا بازنشستگان حقوق ش% افزا درباره يا5 دهقان عل مصوبات اساس بر رد:5 اظهار فارس به ٩٩ سال در درصد ٢١ شاغل بگيران دستمزد حداقل اخير، و ميليون دو به آنان حقوق حداقل و افته% ش%افزا ش% افزارد:5بيان و است.رسيدهتومان­هزار ٤٠٠ در همچنان اجتماع تأمين بازنشستگان حقوق تواند م اجتماع تأمين سازمان و دارد قرار ابهام برارسما اجتماع تأمينقانون ٩٦مادهاساس­بر اقدامتورمن­رخاساسبربا­زنشستگانحق­وقش%افزا اعلام اساس بر نون5 ا هم افزود: يا5 دهقان ند.5 ه5 است درصد ٤١ از بيش تورم نرخ ، ز5مر Sبان حداقل ه5 است ن%ا نيز بازنشستگان درخواست برسد. تومانهزار ٨٠٠وميليون­دوبهآنانحق­وق قربان ٧٥٠٨ مبتلا- ١٣٩٥١١ گذشته ساعت ٢٤ ط رونا د جد قربان ٥٧ و مبتلا ١٧٨٧ فرزندان ازدواج وام ط شرا رد تغيير بازنشستگان درگير *ها استان د شد وضعيت در بيماران افتگان بهبود تعداد ان مبتلا ل جمع قربانيان ل جمع ساعته ٢٤ ان مبتلا ساعته ٢٤ قربانيان موظفين بازنشستگان، فلbت تحت نوه ا% فرزند بار اولين برا ه5 بگير وظيفه همسر و بازه در شان%ا عقدنامه خ%تار و نند5 م ازدواج بهشت% ارد ٣١ تا ٩٨ ن% فرورد اول زمان افت% در منظور به توانند م دارد، قرار ٩٩ و نام ثبت برا ، تومان ميليون ٢٠ تسهيلات نند.5 اقدام خود vمدار نترنت%ا ارسال اطلاعيه صدور با شور5 بازنشستگ صندوق فرزندان ازدواج عقدنامه خ% تار رد،5 اعلام ا از پيش شود. م محاسبه ٩٨ ن% فرورد اول از بود ٩٨ خرداد اول زمان بازه ن%ا ابتدا ن،%ا است. افته% تغيير ٩٨ ن%فرورد اول به نون5ا ه5 ها استان تمام ٢٥٦٧ ١٠٩٤٣٧ ١٣٩٥١١ ٧٥٠٨ ١٧٨٧ ٥٧ و سونا استخرها، تالارها، فعاليت ممنوع همچنان ماساژ ز مرا بهداشت وزارت ار5 و محيط سلامت ز5مر معاون سونا استخرها، ، %را%پذ تالارها فعاليت گفت: است. ممنوع همچنان ماساژ ز5مرا و ان5ما5 افزود: فرهاد محسن سنا،%ا گزارش به انbام ه5 ن5 اما و % ر% پذا تالارها فعاليت دارد، وجود Nمختل مهامراس برا افراد تجمع فعاليت اجازه % را% پذ تالارها و است ممنوع ا% بر بيرون % غذا صورت به توانند م و ندارند دهند. ادامه خود فعاليت به رستوران لbش به به استخرها و سونا ماساژ، ز5مرا داد: ادامه و تعطيل ان5ما5 پرخطر، و قرمز ز5مرا در خصوص نيز برخورد دارا هاورزش همه بود. خواهد بود. خواهند تعطيل ان5ما5 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.