Khorasan : 2020-05-27

8 : 8 : 8

8

سرگرم ٨ ١٣٩٩ خرداد ٧ چهارشنبه ٢٠٣٨٧ شماره.١٤٤١ شوال ٤ هوش تست ذهن چالش منطق هوش و سودو قانون: در ه *طور سيد بنو خال *ههاخان در را ٩تا ١ارقام *رارXت رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ٣ ٦ ٥ ٨ ٦ ٤ ٢ ٩ ٣ ٦ ٢ ٦ ١ ٤ ٧ متوسط ٨ ٩ 30 ٢ ٧ ٩ ٨ ٦ ٧ ٩ ٤ ٥ ٧ ٤ ه يققد علامت*جابهل،Xشدرموجودم­نطقبهتوجهب­ا دهيد؟ م قرار را نه گز دام سوال، را * شور نام ها شماره از دام هر در رفته ار به حروف جا به جا با شماره هر در ر ز ر تصو در بزنيد. حدس را آن د با شما ه م هانوشت اعداد بين منطق رابطه ر، تصو در دقت م با نيد. ن گز جا را مناسب عدد و Šش را ٣ ٢ ٥ ١ اب عدد (١(معما لمات *باز ٣ ٩ ٨ ٢ ٥ خودرو جهت را حروف از تعداد شما برا ر % ز ر% تصو در هر در خال ها مربع اساس بر د%با ه5 م%انوشته سيد.%بنو را حروف تعداد همان با لمات5 سطر ٤ جنوب به شمال امتداد در ها خيابان شهر، S% در از ه5 خودرو S% است. شده شيده5 غرب به شرق و اول چهارراه در ند5 م ت5حر غرب به شرق طرف راست سمت به بعد چهارراه دو هر در و چپ سمت به دام5 به خودرو ن% ا حالا شما نظر به ند.5 م ت5حر است. ت5حر حال در جهت قشر ج: جنوب ب: لشما :Nال ٨ ٢ ٥ ٣ ٧ ٩ ٤ ٨ بسيارسخت ٦ ٨ ٣ ١ ٥ 50 ه يققد ٢ غرب د: ٩ ٨ ٧ ٣ ١ ٧ ١ ٦ (٢(معما خانوادگ دورهم همراه به باشند باهم ه5 ن%ا برا هفته هر برادر ٣ شوند م جمع هم گرد نشانفرزندا و همسران هر گذرانند. م باهم را ساعات و دارند دختر S% و پسر ٢ ها آن از دام5 همراه به هم ها آن از دام5 هر ه5 ن% ا در فرزندشان ٢ و همسران دارند. حضور دورهم ن% ا در گفتيم چه آن به توجه با دارند. حضور نفر چند دورهم ومعماها جداولحل ٧ ٩ ٣ ۵ ١ ٨ ۶ ٢ ۴ ۴ ٨ ٢ ٩ ۵ ١ ٣ ۶ ٢ ۵ ۶ ٣ ١ ۴ ٧ ٨ ١ ۶ ۴ ٧ ٨ ۵ ٩ ٢ ۶ ٢ ٧ ۴ ٣ ٨ ١ ٩ ٧ ٩ ٨ ۵ ۶ ٢ ۴ ٣ ٣ ۴ ٩ ١ ٢ ٧ ۶ ۵ ۵ ٧ ١ ٢ ٩ ٣ ٨ ۴ ٨ ١ ٣ ۶ ۴ ٩ ۵ ٧ ٩ ٣ ۵ ٨ ٧ ۶ ٢ ١ ١ ٨ ٩ ۴ ٣ ٧ ۵ ٢ ۶ ۴ ۶ ٣ ٢ ٩ ٨ ٧ ۵ ٣ ٧ ۵ ١ ۴ ٩ ٢ ۶ ٢ ۵ ٧ ٨ ۶ ۴ ٣ ١ ۶ ١ ٨ ٩ ٧ ٣ ۵ ٢ ٩ ٢ ۴ ۵ ١ ۶ ٨ ٧ ۵ ٨ ٢ ۶ ٣ ١ ٩ ۴ ١ ٣ ٩ ۴ ٢ ٧ ۶ ٨ ٧ ۴ ۶ ٣ ٨ ۵ ١ ٩ ٨ ٩ ١ ٧ ۵ ٢ ۴ ٣ : رقم شش : رقم پنج : رقم چهار : رقم سه ٦٠٢٨٣٢ – ٦٧٣١٤٥ ٦١٠٧١٢ ٨٤٢٦١- ٦٤٣٢١– ٢٧٨٤٣ ٥٤٦١٣– ٢٥٦٩٧- ٤٩٧٢١ ٥٣٨٧٣ ٧١٥٣ – ١٢٥٨ ٤١٨٥ – ٤٩٦٥ ٢٩٧٨- ٣١٧٤ ١٦٧ – ٦٢٧ – ٢٥٣ ٩٢٧ – ١٧٣ – ٢١٨ ٥٩٢- ٨٢٤ تاجدار خفن استر پ: شده چمنتخب پ استر خفن ٦. مالت ٥. جيبوت ٤. اسپانيا ٣. اتر%ش ٢. مجارستان ١. سومال رونا زنگ و لاس5سر اومد شد پا تو . شد مزاحمش فقط ه5 نم5 م رbف ن%ا به وقت * روزها ن% ا تو من بابا و مامان فرستن م زور به رو من % رونا5 ه5 نه% ا دليلش ميگن و مدرسه دچار دا% شد م% دار دوستت خيل ميشم! دوگانگ ه5 هست خط چه ن%ا آخر * خط ن%تمر خانه موند م . دار ! رد5 م ن%ا خال برزگ لاس5 منه روز روز * تنها! ٬معلم و من ميز، همه غلط؟ تا ٥ يه؟%املا چه ن%ا معلم: * بشه ه5 نيومده س5 آموز: دانش .رد5 تقلب به / م%بود رده5 عادت %وتنها من * شاندم5/ زمانه س%رو%و چشم دوراز واستاد من / استاد درس لاس5بر جاودانه/ ٬تنها نشان را ا لمه5 چه ر، % تصو بزنيد حدس بدانيد ه5 ن%ا برا و نيد5 توجه نمونه بهدهد! م ر%تصو ر%ز ها خانه تعداد است، حرف چند لمه5 د.%بشمار را نژاد تق تمXت اجتماع فاصله ت رعا با ه اميدوارم سلام؛ در رونا شر از ها دست مرتب *وشو شست و ها Wپيام سراغ م برو باشيد. بوده امان ه شده چ ستون * برا شما هفته ن ا ه د فرستاد بود، مدارس بازگشا به مربوط شما *برا ه ن ا از د. داد *انرژ ما به ل و سيم نو م مطلب داشتن دوست مخاطبان با دوباره هم امروز باليم. م خودمون به Wپيام ل با ، « شده چ » منتخب ستون متر م قبل * ها هفته به نسبت البته ه ميل برخلاف هستيم. تان خدمت در بود از * مقدار بازهم م شد مجبور مون باطن حذف بودن نام ب دليل به رو شما *ها Wپيام بهتر موارد ه ن ا *برا هم *تعداد البته نيم از حال هر به شدن! حذف بشن جا صفحه در گفته روش طبق و درست ه دوستان همه م. گزار سپاس ردن ت شر مسابقه در شده ببينيد رو دمون جد سوژه هم فردا صفحه در Wپيام منتظر سيد. بنو برامون اش درباره و هميشه. باشين خوش هستيم. هاتون عباس عقوب عباس چالش ذهن : پور حبيب عل عدد اب : نمونه لاس5 و درس بازهم شده چ * تنها ٬ ها ميز ٬ معلم ٬ من / ومدرسه خدا رتbشمدرسه/ سرا رشته، شهرت و ... پنج حرف : فرشته سه حرف : شتر، ترش، فرش، رشت، هشت، هفت، شهر و ... چهار حرف : دست آور%د ما در ا%ن جا فقط به تعداد از آن ها اشاره 5رده ا%م. ممbن است تعداد 5لمات بيشتر از آن چه برا%تان نوشته ا%م به هاشم *مهر گيردادن از خواستم م * شم راحت خونه تو مامانم ها افتادم! معلمم گير مدرسه رفتم رشتخوار از *موسو محيا سيده باز * لمات: بيا مند علاقه قدر ن%ا ه5 حالا * 5 پس رونا5 س%بنو ظهر تا مدرسه ؟ مير پور حبيب مسعود داشت رونا5 ماه، سه از بعد ه5 حالا * سه،%بنو خودشو اسم گرفت م اد% است. اعداد گوشه ها پا %ين ستاره اعداد گوشه ها بالا با مجموع قرار دارد برابر اختلاف مجموع است. عدد 5ه وسط هرستاره پاسخ عدد ٩ اتفاق م افتد. به طور 5ه اجتماع نقاط سياه و راست ( در همان رد %N است) هم قرار گرفتن 5اش ها چپ رد %N ، 5اش وسط حاصل رو گز %نه %S . در هر عقوب رشتخوار از *موسو طاها سيدمحمد دانش ؟ نوشت چيه ن% ا معلم: * اومدم بخونم تونم نم خودمم آموز: .نم5 الbاش رفع تاببينم / بهانه شد ومشقم درس * / جانم آرام دنت% د / ماهت رو ها. افسردگ مرهم هوش منطق : تست هوش: عقوب ٦ بچه دارند %عن هر خانواده ١٤ نفر است پس ٣ خانواده م شوند ٤٢ نفر. خانواده ١ پدر خانواده، ١ مادر خانواده، ٣ بچه 5ه ا%ن بچه ها هم ٣ همسر و در ا %ن دورهم ٤٢ نفر حضور دارند. هر معما * دورهم خانوادگ : شمال خواهد بود. را ط م 5ندو در چهارراه بعد 5ه به سمت راست م پيچد مسيرش به سمت حر5ت م 5ند در چهارراه بعد به سمت راست م رود 5ه دوباره شرق به غرب در حال حر5ت است در چهارراه اول به سمت چپ م رود و به سمت جنوب پاسخ گز%نه ١ است. در ابتدا خودرو به سمت غرب پور حبيب پارسا اومد اوضاع ن%درا ه5 ن%ا برا * ! بش مه%جر د%با مدرسه معما * جهت خودرو : بجنورد از پور ارجب حي بهااو ج | | ٧٦٧٧ ٨٨٣ متوسط جدول سخت جدول دانه هزار ميوه جهانگرد– -٦ انbت – Sرش -٥ ارتش در v سلو دهان- بخار -٨ ها گل از - داستان سلسله -٧ برق- بزرگ مولد - و%ر مرض-١٠ زن مشترنگ– -٩ از تام- همراه-١٢ زودطول- سنجش واحد-١١ شخص شور5 تقسيمات مانع - جنگ شت5 نااستوار- -٥ ا% در گل- نوع -٤ پول واحد نجه-bش ابزار -٧ ه% نظر سرپرست- ب -٦ سرخ-٩ فش5گندزدا- گاز- %اروپا رود-٨ بوتسوانا نوع-١١ بزرگ مار- بخش سه اثر-١٠ د%جاو غروب- خودرو مخترع -١٢ % تاليا% ا ره% جز ندا- حرف قه-% %جغرافيا مثلث- زل%د : افق صحرا تهران- شمال در ميدان -٢ خردسال فرد از ه% نا5 نشان- -١ ميلاد ١٩٠٥ سال در bپزش نوبل برنده - ارتش اميون5 -٣ هوش - Sخش : افق نوع - عبد بر5 ا باز با فيلم -٢ آغاز - مرده برا آمرزش طلب -١ دن%د-٢٨ شماره عنصر-٤ لر مادرشده– عفون ضدممانعت- سمبل -٣ ن%شير : *عمود :*عمود فولاد- و آهن جوانمرد- -٢ هbدرش – ل% ود5 رو5 -١ ار5 م- % قد در زن شخم وسيله مرز– -٣ سرپرست از -٥ Sمشب پارچه وشينه- ن–bوش چين -٤ دندهb% گروه -٧ ت%حمابرهنه–-٦ محل- موسيق ها Sسب – برق مته -٩ صندل ن-% گز% جا -٨ غرور نوازندگان– قمر بانگ پا– لغزش گشوده- -١٠ بازدم و دم شبح- سم -١٢ خانه اجاره مارال– - نندگ5 vپسوندپا -١١ قرآن قلب -Sمهل زه-% ر سنگ پست- -٢ آسيب - فرانسو سنده% نو -١ ار5 بد ساختمان- در صدا ق% عا مواد -٣ بلند وار% د تخت%پا- آذر مادر-٦ Sچنگ-Sمهل سم -٥ انتقام-٤ نام -٨ ا% در مسطح ساحل چرمين- جوشن -٧ ش% اتر انگليس پارسون چارلز از اختراع ش-5 مرا گر% د سينما- خ%تار بزرگ ها فيلم از -١٠ ساز مجبور -٩ تيم ورزش اساس-١١ فرگوسنلقب سنجش واحد پتانسيل اختلاف - مساو-١٢ اتيوپ تخت%پا س ن ا ت و ر ر ا و غ ا م د ر س ا گ ر ز ا ب ل و س ر ر ز ى ل ا ن ا سم م ا م ر و ب ر ر ت ث د م ا ل ا و ت ا ر ن ژ ا س ا ل ى ر ى ل ا خشکس ژ اسا پ ا وت ا ن ت ر تم کىل ر ک د ه ع ى ل و و س ا ى ر ا ا شن ه ت خ ت ل ا تس و ف ن م ا ر د ن ا م ک ل ى و ل م ى ر ب و ى ن و ر ا ى ر ب خسک ر ا خ کک س ا ط ى ا ر ا ا ت ا وى ج پرستش م و ق گ ا ه ن کپ ى د ژ ا ر ت ا ن ب س ى ن ک م ل ا س ا س رش ژ جنم م گ ن ى ل شى ا ه ا ل ا ه ى و ن ا ژ ک ر و گ ن ى پ و د و ه ا ر و ت ا ٧٦٧٦ شماره جدول حل ٨٨٢شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.