Khorasan : 2020-05-27

9 : 9 : 9

9

حوادث ٩ ١٣٩٩ خرداد ٧ چهارشنبه ٢٠٣٨٧ شماره.١٤٤١ شوال ٤ اختصاصی خراسان b%تار امتداد در خبرهاازميا­ن خوانده! فرزند *ماجرا ! توز ينه خواستگار *مجاز انتقام b% علمهيئتعضو­ه5 مرد همدست با و است شور5 ها دانشگاه از دفاتر انداز راه و گر%د رده5 تحصيل زن S% دارا جوان زنان ، شناس روان مشاوره قربان را روان و روح تالمات و لاتbمش صدور با ردند،5 م شيطان و پليد نيات ز5مر دادستان سو از ا ژه%و دستورات شدند دستگير حال در رضو خراسان مراجعان رو vهولنا اختاپوس چون ه5 انداختند. م چنگ مشاوره دفاتر ماجرا خراسان، اختصاص گزارش به دارند نيز « تر5 د » عنوان ه5 مرد و زن ن% ا ار5 دستور در زمان قبل ماه ن% چند از ، قرار مشهد انقلاب و عموم دادسرا صادق غلامعل قاض ه5 گرفت سجادپور- افت% در پ در مشهد) وقت دادستان ( مبن محرمانه، و غيرمستقيم ها گزارش مشاوره دفتر دو ران% مد سوءاستفاده بر تالمات دارا زنان از شناس روان پيگير برا را ا ژه%و دستورات ، روح قانون جوانب همه ت%رعا با غيرمحسوس تحقيقات ترتيب ن%بد و رد5 صادر شرع و آور جمع با ه5 ن%ا تا شد آغاز ا گسترده زنان از برخ ت% اbش و v مدار و اسناد لو رده5 تحصيل اختاپوس ماجرا جوان، عضو ه5 ساله ٤٠ مرد شد مشخص و رفت شور5 ها دانشگاه از b% علم هيئت دروغين ادعاها با را خود مراجعان ، است روح حلول ا% عج)زمان( امام با ارتباط مانند دهد. م قرار ت%اذ و آزار مورد ، شيطان دست به با است، 5 حا خراسان گزارش ، امنيت مراجع گزارش و ها سرنخ ن%ا آمدن درود محمدحسين قاض درنگ ب عمل وارد ) رضو خراسان ز5مر دادستان( را ور5 مذ متهمان دستگير دستور و شد باتجربه دادستان حساسيت رد. 5 صادر خاص، م% جرا ابbارت با درمقابله مشهد پيگير و اطلاعات رصدها شد موجب امام گمنام سربازان به ماجرا ن% ا دقيق خراسان اطلاعات ل5 اداره عج) زمان( تلاش ه5 شيدbن طول و شود سپرده رضو ن% ا متهمان و داد نتيجه روز شبانه ها رسيدگ ه5 افتادند دام به حال در پرونده مجتمع در افراد ن% ا v هولنا اتهامات به مرحله وارد مشهد % رجا شهيد % قضا پرونده ژه%و اهميت به توجه با شد. د%جد رده،5 تحصيل ها اختاپوس به معروف از خاص دستور صدور با پرونده ن%ا معاون ( حسين سيدجواد قاض سو شعبه به ) رضو خراسان ز5 مر دادستان شد ارجاع انقلاب و عموم دادسرا ٢٠٤ حال در زرقان حسن تر5د قاض نظر ر%ز و بازپرس ه5 گرفت قرار دقيق رسيدگ مورد دستگير دستور خاص، اقتدار با پرونده متهمان با مرتبط احتمال عوامل گر% د آنان اتهامات اب% شه%ر همچنين و پرونده مقدمات ها بررس ه5 چرا رد5 صادر را بيش ه5 هستند متهم آنان دهد م نشان شيطان اهداف طعمه را جوان زن ٤٠ از اند. رده5 خود همسرمنم.5تحملراوضع­يتن%اتوانم نمگر%د ن%ا از سوءاستفاده با و داند م مرا Nضع نقطه است معتقد او پردازد. م ام روح آزار به موضوع، نون5ا ام رده5 زندگ آن با ها سال ه5 را راز د%با ... تا نم5 فاش و عمد جرح و ضرب اتهام به ه5 ا ساله٥٠ زن است، رده5 ت%اbش همسرش از فحاش و توهين به vمشتر زندگ ها سال از بعد ه5 ن%ا بيان با سرگذشت درباره ام، برده پناه پيرم مادر آغوش سپاد لانتر5 اجتماع ارشناس5 به خود مال وضعيت مادرم و پدر ه5 آن با گفت: مشهد خود فرزندان تحصيل به و داشتند مناسب خواهران گر%د برخلاف من دادند، م اهميت نداشتم، مدرسه و درس به ا علاقه برادرانم و v تر % راهنما مقطع در هم دليل همين به ه5 ن%ا تا پرداختم دار خانه به و ردم5 تحصيل بهار٢٢زمان­آنآمد.ام خواستگاربه­هامپسرخال نشستم. عقد سفره پا ه5 بود گذشته عمرم از جوان او ه5 چرا داشتم «طاها» به عجيب علاقه سرنوشت طوفان اما بود باوقار و ر%پذ مسئوليت پيچيد.درهمراعلاق­هوعشقن%اطومارزود خيل نم ما نامزد دوران آغاز از بيشتر ماه دو هنوز S% با لتbموتورسي بر سوار همسرم ه5 گذشت وقت رد.5 تصادف سوار خودرو دستگاه خبر ميلbت ها ش%آزما انجام با معالج انbپزش تا د% با و است شده نخاع قطع « طاها » ه5 دادند سرم دور بيمارستان باشد، لچرنشين%و عمر آخر ام زندگ راحت همين به شد نم باورم چرخيد. دادند م پيشنهاد اطرافيانم از خيل شود. تباه اما بروم خودم سرنوشت دنبال به و بگيرم طلاق رها ط%شرا ن%ا در را طاها داد نم اجازه وجدانم خودم با گرفتم. قرار سخت دوراه در نم.5 شدم م نخاع قطع دچار من اگر شيدم%اند م ه5 آن با رد؟5 م رها لbش همين به مرا طاها ا%آ دنبال به و بگيرم طلاق او از داشت اصرار نامزدم در گرفتم تصميم بالاخره اما بروم خودم نده% آ ه5 ن%ا خاطر به بعد سال٩ حدود بمانم. نارش5 فرزند به را خردسال پسر نداشتيم فرزند با ند.5 پيدا گر%د صفا زندگ ن%ا تا رفتيم%پذ همان از اما م%بود آورده پرورشگاه از را «اميد» ه5 آن مانند را او و بود نشسته دلم به مهرش اول لحظه سال دو حال، ن%ا با داشتم. دوست خودم فرزند روح بيمار S% به همسرم ماجرا، ن%ا از بعد انbپزش حت گر%د ه5 %جا تا شد مبتلا د%شد شوم. جدا طاها از دادند م پيشنهاد نيز معالج تصميم د%با و بود نمانده باق م%برا ا چاره گر%د با مشورت از پس بالاخره گرفتم. م را % نها گرفتم. طلاق طاها از همسرم خانواده و اطرافيان شدم. آشنا «Sاتاب» با ماجرا ن%ا از بعد ماه شش زندگ فرزندش دو با و بود رده5 فوت او همسر پيشنهادبا وقت، %آشنان%اازبعد مدترد.5 م پرورشگاه موضوع ابتدا شدم، رو به رو او ازدواج به قبل سال١٦ ما ردم.5 مطرح را «اميد» بودن قائل مان فرزندان بين تفاوت م%داد قول گر%دb% بدانيم. خودمان فرزندان را ها آن همه و م%نشو م،%دربيا Sاتاب موقت عقد به بود قرار ه5 زمان پسرم و نم5 فاش را راز ن%ا خواهم نم گفتم او به شرط ن%ا با خلاصه، نيست! من فرزند ه5 بداند لbمش هيچ من ، افت% ادامه ما vمشتر زندگ خوب به را ها آن و نداشتم همسرم پسر و دختر با نون5 ا ، زندگ ها سال از پس اما ردم5 تربيت شده ل%تبد پرخاشگر و عصبان فرد به همسرم م Sت5 مرا واه بهانه هر با ه5 %جا تا است مجتمع گر%د گان%همسا با ه5 زمان حت زند. من سراغ به هم باز ند5 م بحث و جر ونbمس ن%ا وقت نيز پسرم ند.5 م پرخاشگر و د%آ م ستد%ا م پدرش برابر در ، بيند م را او رفتارها Sت5 مرا و ندbن توهين من به خواهد م او از و خشمگين پسرم طرفدار از ه5 Sاتاب اما نزند. فاش را او بودن پرورشگاه راز دارد قصد شود م بداند را خود گاه%جا د%با او د%گو م همسرم ند.5 باشد. داشته من از اد%ز انتظار د%نبا ه5 بفهمد و تا اهدbب اميد % پررو از د% با است معتقد Sاتاب است! رده5 بزرگ خدا رضا برا را او ه5 بداند نم5 م التماس و افتم م ش%پا و دست به من اما پسرم به چيز سراسر آزمون برگزار زمان تا روان و روح ها ناراحت دچار ه5 چرا د%نگو مشاجره S% از بعد Sاتاب دليل همين به شود! م بيرون خانه از را فرزندم و من ، درگير و لفظ مادر دامان به زان%ر Sاش دوباره حالا و انداخت ... د%شا تا ام برده پناه پيرم عامر جعفر سرگرد دستور به است، ر5ذ ان%شا ن%ا ارشناس5 بررس سپاد) لانتر5 رئيس( شد. آغاز اجتماع ار5مدد ره%دا در پرونده دختر خانواده از ه5 توزينه5 خواستگار جاد%ا بابود، شنيده رد جواب اشعلاقه مورد انتشار به اقدام ، مجاز فضا در جعل صفحه .رد5خودفامي­ل اعضااز b% سهاbع داشتن دست در با زن ، خبرنگارما گزارش به فتا پليس به مراجعه با ، % قضا مرجوعه ، ناشناس فرد پيش چند شد مدع رمان5 جاد% ا و نام با نستاگرام% ا در جعل صفحه و خصوص ها سbع از استفاده سوء با و و رده5 ها آن انتشار به اقدام اش شخص . دارد و v مشتر زندگ زدن هم بر در سع در پرونده يلbتش با گزارش، ن %ا براساس برا را خود فن اقدامات ماموران، پليس ن%ا ارشناسان5 ادامه در ردند.5 آغاز متهم %شناسا ارگير5 به و فن اقدامات انجام با فتا پليس 5 شا اقوام از ه5 را مجرم ، پليس شگردها مقام ودستور هماهنگ از پس و % شناسا بود فرا انتظاممقرب­هوردند5احض­اررامتهم %قضا پليس رئيس نژاد ادگار% امين سرهنگ خواندند. جرم ادله با مواجهه در متهم: گفت رمان5 فتا . رد5 اقرار ابbارت جرم به و گشود اعتراف به لب تحقيقاتدر:رد5خاطرنشا­ن انتظاممسئو­لن%ا چندسالپرون­ده، متهم شد مشخص شده انجام شنيدن از پس و است بوده 5شا خواستگار قبل افتاده گرفتن انتقام رbف به ازدواج برا رد جواب است. - ل تو بافراردليل­به رادخترشسرت­الشیمرد برید! داسباپسرى دادسرا ار5 دستور در بررس برا پرونده سن منابع برخ پيشتر اگرچهگيرد. م قرار را پرونده ن%ا در اشاره مورد پسر و ١٣ دختررا %قضا مقام ن%ا اما بودند رده5 اعلام سال ٣٥ رد.5 اعلام سال ٢٩ را پسر و ١٤ را دختر سن قوه رسانه ز5مر اعلام طبق ميزان گزارش به جرم وقوع از پيشگير معاون %آقا يه،%قضا مبن خبر انتشار درباره گيلان دادگستر اهاروست از b% در ساله ١٤دختر S% قتل بر ٢٨ خ% تار در رد:5 اظهار تالش شهرستان ٢٩ پسر همراه به دختر ن%ا ماه بهشت%ارد پدر آن از پس روز S% و شود م متوار ساله در % ربا آدم عنوان با را ت% اbش دختر ن% ا ند.5 م مطرح آستارا شهرستان دادسرا دستور در بررس برا پرونده داد: ادامه و گيرد. م قرار دادسرا ار5 مادر و پدر ، دادسرا رسان اطلاع با افزود: %آقا نند5 م مراجعه دادسرا به دختر بستگان و دهند. م قرار Nلط و تفقد مورد را دختر و مهربان رو از پدر ه5 ن%ا مشاهده با بازپرس رده5 پوش چشم دختر اشتباه از گذشت و معاون دهد. م خانواده ل%تحو را و ، است رد با گيلان دادگستر جرم وقوع از پيشگير چگونگ ح%تشر در خانواده پدر اعتياد ادعا خانواده ل%تحو فرزند ه5 ن%ا از پس گفت: قتل دربستگاناز b%منزلدرراشب­نهاآشود م معمول املا5 ط%شرا و شوند م ن5سا آستارا به روز آن فردا ول است، بوده طبيع و مشخص و نند5 م مراجعت خود روستا است افتاده عاد غير اتفاق چه جا آن نيست بوده، خواب در دختر وقت و غروب هنگام ه5 اضافه و رساند. م قتل به را خود دختر پدر، از اقدام ن%ا از پس بلافاصله دختر ن%ا پدر رد:5 د%آ مبيرونخانه­ازوشود مپشيمانخود­ار5 است. ده% فا ب ه5 ند5 م Sم5 تقاضا و بازداشت در نون5ا دختر پدر رد:5 اضافه %آقا علت و انگيزه درباره ميلbت تحقيقات و است دارد. ادامه قتل دادگستر جرم وقوع از پيشگير معاون خشونت قرباندختر،ن%اه5ن%ابيانباگيل­ان پدر انگيزه از فارغ افزود: است، شده خانوادگ به ت%جنا چنين خود، دختر رساندن قتل به در نيست رش% پذ قابل قانون نظر از عنوان هيچ خواهد رسيدگ ژه%و صورت به پرونده ن%ا و ضوابط مطابق م،bح رد:5 يد5 تا و شد. عموم اطلاع به و شد خواهد صادر قانون رسيد. خواهد 5هولنا ت%جنا شاهد خرداد اول تالش اهال ١٤ دختر تلخ مرگ ه5 بودند شان محله در قتل به خواب در رومينا بود. زده رقم را ساله شآموزدان رومينا، نا،5ر گزارش بهبود. رسيده پسرش دوست با فرار جرم به تالش ساله١٤ او بود رده 5 اصرار ه5 ن% ا رغم به و دستگير اش خانواده به ندهند، ل% تحو پدرش به را شد. بازگردانده از تالش محل ها انال5 خرداد اول عصر دختر دادند. خبر ناموس فجيع قتل S% ق%حو بخش از لمير سنگان سفيد در ساله ١٤ رومينا شد. ده%بر سر خواب در پدرش دست به شده خود همشهر پسرها از b% دلباخته پدر د%شد ها مخالفت ، ها محل گفته به بود. ها تفاوت دليل به نفر دو ن%ا ازدواج با دختر داشت. وا منزل از فرار رbف به را ها آن ، فرهنگ ها آن دستگير به ها خانواده ها پيگير اما . شد منجر پليس توسط امنيت حفظ برا رومينا محل افراد گفته به پدرش خلقيات با %آشنا دليل به و خود جان ناچار به اما نداشته خانه به بازگشت به ل%تما داده ل% تحو خانواده پدر به قوانين طبق و 5 حا ها شنيده ، نا5 ر گزارش به شود. م خانه، به رومينا بازگشت از پس ه5 است آن از هbبل شود نم آرام تنها نه خانه بر م5 حا جو گيرد م بالا خانوادگ اتb%تحر و اختلافات % جا تا شود م تر ور شعله پدر خشم آتش و خانه، ردن 5 خلوت با خرداد اول روز در ه5 داس از استفاده با را ساله١٤ رومينا گردن از فجيع طرز به بوده، خواب در او ه5 درحال بعد پدر ، محل افراد گفته به ند.5 م جدا تن خانه از داس داشتن دست در با جرم ابbارت از م اعتراف دخترش قتل به و شود م خارج %قضا مراجع به و بازداشت پليس توسط و ند5 ت%سا خبرنگار حال همين در شود. م سپرده و مقتول عمو ، اشرف ار% اسفند با ميدان b% ه5 پسر همان ، خاور بهمن همچنين است، vدردنا داستان ن%ا هاشخصيت از متفاوتت%روادام5هره­5استرده5تو­گوگف نند.5 م ارائه رومينا از بعد حالا و دارد سال ٣٥ حدود بهمن م و شده نابود اش زندگ ه5 است مدع خانواده چون و م% بود هم عاشق ما د:% گو به تصميم بودند Nمخال ما ازدواج با اش از بعد ، م% شد د% ناپد روز پنج و گرفتيم فرار آن ه5 گفتم من %بازجو موقع هم دستگير و نبوده ار5 در اجبار و دارم دوست را دختر رد.5 يد%تا را فهاحر ن%ا %بازجو در هم دختر رومينا خانواده زبان از وقت داستان ن% ا اما ار%اسفند دارد. بسيار تفاوت شود، م نقل پسر ن % ا » : د% گو م رومينا عمو ، اشرف با شد5 م را او ه5 ن%ا د%تهد و زور با را رومينا داشت. نگه را او هم تمام روز شش و برد خود ند%بيا ه5 خواستيم ما حت موضوع ن%ا از بعد ها نش5وا با رومينا قتل صورت هر در باشيم. عموم ارbاف و منطقه اهال سو از مختلف اربران5 نيز مجاز فضا دراست. شده مواجه نشان نش5وا مسئله ن%ا به اد%ز داد: رخ زاهدان- گان ر جاده در خانواده W عضو ٤دلخراش مرگ خودرو ٣تصادف در گر%دb% با نقليه وسيله سه تصادف . گذاشت جا به دوزخم و شته5 چهار ن%درا رمان5 استان شمال راه پليس سرپرست پليس هات%فورز5مراعل­ام دنبالبه:گفتباره محور در فوت تصادف فقره S% بر مبن ١١٠ راه پليس ماموران بلافاصله «زاهدان – گان%ر» شدند.اعزامحادثه­صحنهبهموضو­ع بررس برا بر5ا عل» سرهنگ ما، خبرنگار گزارش به جزئياتاز ميلbت ها بررسدرافزو­د:« نصير S% برخورد اثر بر ه5 شد مشخص حادثه ن%ا خودرو و«انياbاس»دستگاهS%،«ما%ها» سوار نفره چهار خانواده S% اعضا « ٤٠٥پژو» سوار جان دم در ، بودند «ما%ها» سوار سرنشين ه5 نقليه ل%وسا ر%سا سرنشينان از تن دو و سپردند شدند.بيمارستان راهومجروحت­صادفدردرگي­ر از vهولنا حادثه ن%ا علت رد:5 نشان خاطر و راننده چپ به انحراف راه، پليس ارشناس5 سو گزارش نقليهل%وسار%سابهنسبت«ما%ها» سوار است.شده - رمان گفتند پسر آن خانواده اما نند5 خواستگار و آمده عاقد حت است. رده5 اشتباه ما پسر نه، چيز قصدش پسر آن اما ند5 عقدشان ه5 بود را رومينا بهمن ه5 د% گو م او « . بود گر% د مرز به برادرش شد باعث آن از پس و رد5 اغفال بهمن دها%تهد به اشاره با وبرسد. جنون د:% افزا م و توسط رومينا سbع انتشار و نستاگرام%ا در را اش ناموس سbع مرد دام5 ؟ گذارد م بهمن»:هاندشد مدعمنابع برخميانن%ادر ند5 م Sپيام رومينا پدر به را %دئو%و ا% ر%تصو در را رومينا و شود م او آن جنون باعث ه5 «.رساند م قتل به خواب اسلام مجازات قانون ٢٢٠ ماده با مطابق قصاص فرزند، قتل در دم ول گاه%جا در پدر م ل%تبد ر%تعز و ه%د به قصاص هbبل شود نم آن %قضامراحلمن­تظرد%باهنوزهرچن­دشود. درباره % قضا قاطع اقدام خواستار و دادند . شدند ماجرا ن%ا مقصران ل5 اداره اجتماع امور معاون حال همين در سازمان و دادستان ورود از گيلان ست%بهز ساله١٤ دختر S% قتل پرونده به ست% بهز گفت: جعفر رضا خبرداد. درتالش از ت% حما قانون ٥ ماده با مطابق دادستان » العموم مدع عنوان به نوجوانان و ان5 ود5 ١٤ دختر قتل» :افزود و«.است رده5 ورود از هانمون تالش شهرستان در پدر توسط ساله «.است vود5 حقوق ارbآش نقض جرم وقوع از *پيشگير معاون توضيحات تالش دختر قتل باره در گيلان ▪ جرم وقوع از پيشگير معاون حال همين در درباره توضيحات ارائه با گيلان دادگستر گفت: ، تالش دختر قتل و گيلان در جرم وقوع *پيشگير پليس *ارXهم با واقع *ماجرا *رضو خراسان PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.