Khorasan : 2020-05-28

12 : 12 : 12

12

م. و هفتاد سال ، ٢٠٣٨٨ شماره ،٢٠٢٠ $م ٢٨ ،١٤٤١ شوال ٥ ،١٣٩٩ خرداد ٨ جشنبهپن ند:*فرما %م ع)(%عل امام اميرمؤمنان، غَيْرَهُ. صْلِحْ لَمْ نَفْسَهُ صْلِحْ لَمْ مَنْ ند.= اصلاح را گران د تواند $نم ند، ن اصلاح را خودش س= هر www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (٨٩٩٠ح م،?غررالح( شد مطرح مجلس دوره ازدهمين* ارP به آغاز مناسبت به انقلاب رهبر پيام در مجلس مطبوعات ههاتاز ضعيف طبقات معيشت به دادن اولویت و اقتصاد اصلی خطوط اصلاح مجلس ارP به آغاز مراسم در جمهور رئيس ردP يدPتا قوه ٢ #ار?هم لزوم بر د*جد ساله ٧ رد?عمل گزارش ارائه #ار?هم به مجلس دعوت و بود خواهد امور رأس در دست=پا و فعال ارشناس،= ندگان نما با مجلس به $پيام در $اسلام انقلاب معظم رهبر مجلس دوره ازدهمين ار= به آغاز مناسبت امور رأس در الزامات از $ ،$اسلام شورا منظم، فعال، ندگان نما حضور را مجلس بودن ط شرا از شناخت دارا و امانتدار دست،=پا ن ا بر يد=تأ با و دانستند شور= ها ت اولو و ها ت اولو صدر در « فرهنگ و اقتصاد » ه= همچون $مسائل به را ندگان نما است، شور= ، kضعي طبقات معيشت به دادن ت اولو اشتغال مثل اقتصاد $اصل خطوط اصلاح انجام در انصاف و تقوا ت رعا تورم، و توليد و در $انقلاب ها عگيرموض ،$نظارت k وظا ه مجر قوا با برادرانه تعامل و مهم حوادث گزارش براساس ردند.= توصيه يه قضا و آثار نشر و حفظ دفتر $رسان اطلاع گاه پا شان ا پيام مشروح ، ا خامنه تا... آ حضرت الرحيم. الرحمن ا... بسم» :است ر ز شرح به سيدنا $عل ا... $صل و العالمين رب والحمدلله توفيق و ت هدا به امروز ن. الطاهر آله و محمد $اسلام شورا مجلس هدور ازدهمين $اله درخشان و وه باش $پيشان و شود $م آغاز چشم برابر در گر د بار $اسلام سالارمردم ر قد و يم ح خداوند د. نما $م رخ جهانيان هوقف $ب ت= حر در ران ا ملت به Yم= بر را م گو $م سپاس گذار قانون مجلس يل تش و نم= $م ر تش ز عز ملت انگيزه و همت از و اعتماد و اميد اندتوانسته ه= ملت منتخبان به م. گو $م Y تبر نند= جلب را دهندگان رأ توجه نيز و است ازدهم مجلس Y نزد k وظا منابع در خام نفت هنند=نتعيي نقش اهش= به برا $مغتنم فرصت خود ه= دولت $مال گر د هتوصي است، شور= اقتصاد خط ترسيم به اقدام در است. زان عز شما به جانب ن ا تقوا ت رعا بر جانب ن ا يد=تأ ،$نظارت هوظيف $شخص ضهابغ و حب از اجتناب و انصاف و خدوم مجر و ر مد از $حق نه است. $جناح و اهمالِ و اغماض نه و شود ع ضا ش=زحمت و با ندگان نما ار هم گيرد. صورت مورد$ب و شور با مجربان هتجرب $متنيدگدره گر، د عمل در مسابقه واردان،تازه و جوانان حرارت آن ا ن ا احراز در مسابقه عدم و و ني و يزه=پا حوادث در $انقلاب ها گيرموضع گاه، جا پژوهش ز=مر به اهتمام ،$داخل و $جهان مهم اطمينان و آرامش صدور محاسبات، وان د و ها تعامل ها، نطق در شور= $عموم ار اف به قوانين نسخ يه، قضا و ه مجر قوا با برادرانه قوانين، م=ترا و ثر ت از اجتناب و مزاحم، و د زا ندگان نما شما به جانب ن ا گر د ههاتوصي لهاسرفص ن ا ت رعا ه= مطمئنم است. ملت آنان انتخاب ه= رد= خواهد ثابت ران ا ملت به انتخابات در حضور به ميل و است بوده درست و ل= تو و تقوا داد. خواهد ش افزا آنان در را بدانيد خود ان پا$ب ه سرما را خدا به اعتماد ارتان خدا نيد.= ت= حر ت جد و قدرت با و ه دور محترم ندگان نما از دانم $م لازم باد. آن پُرتلاش و پُرانگيزه رئيس از ژه و به پيش اجر و نم= $قدردان $جان لار تر=د آقا جناب مسئلت آنان صالح عمل هر برا را $اله ثواب و ا...بقية حضرت بر خدا صلوات و سلام م. نما $اله مغفرت و رحمت و فداه) $روح( الاعظم آنان پيشوا و امام و شهيدان طيبه ارواح نثار .$خمين امام حضرت رحمةا.... و م علي والسلام «١٣٩٩ خرداد ٧ . هاخامن $سيدعل خود، باحاشيه همراه حضور جمهوردر رئيس از و رد= دعوت ار هم به را ها $ازدهم مجلس ماندگار ادگار خود ار= ن ا با خواست ها آن رئيس گذشته روز بگذارند. $باق مردم ذهن در به ازدهم مجلس آغاز از روز اولين در جمهور $ علن صحن در $ اصل مهمانان از $ عنوان رد.= $ سخنران مراسم ن ا در و شد حاضر مجلس به اشاره با خود گذشته روز نطق در $ روحان تر=د دولت دوره مانند مجلس $ندگ نما دوران ه= ن ا دولت ار هم با»: گفت است وتاه= و ساله چهار ماندگار و م دا ادگار توانيم $م مجلس و $ باق مردم برا ها قرن $ حت و ها دهه برا صحيح، متقن، قانون بزرگ ادگار آن و م بگذار گزارش به « . است جامعه برا مفيد و ارآمد= همچنين خود $ سخنران در جمهور رئيس، سنا ا $ روحانرد.= ارائه خود دولت رد عمل از $گزارش خود دست دولت» :رد= يد= تا خود نطق ان پا در از ما ند؛= $ م دراز ازدهم مجلس سمت به را همه ه= طور همان خواهيم،$م را اخوت مجلس خواهيم. $ م را ابوت بزرگوارمان رهبر از ما مردم به سخت سال ن ا در ه= هستم مطمئن و دهيم $ م دشمنان به $ بزرگ أس و بيشتر اميد «. داد خواهيم ادامه را شور= پيشرفت رساندن در $مجلس چنين و بود خواهد شور= خواهد سزا به سهم والا، ها هدف به شور= به نده نما شدن سرگرم عمده، آفت داشت. ها انگيزه ردن= وارد ا بار، ان ز $حواش در انگارسهل ا ،$جناح و $شخص ناسالم و $قوم ناسالم احياناً ها بنددسته ا ار،= است. آن امثال و هاقبيل و هامنطق $ رهگشا و گذار ل ر ن ا متعهد مجلس، و $ومت ح ها دستگاه همه است. $حيات مسير ن ا از دارند وظيفه آحاد، همه و $مردم نيز وظيفه ن ا اجرا ضمانت نند.= ت= حر تضمين مسئوليتش ه= يه قضا قوه بر علاوه- $شبينپي مجلس خود در است- قانون اجرا رد حق تفحص، و تحقيق حق ه= است شده و ر= تذ حق ه، مجر قوه ارشد ران مد قبول و اگر پس است. جمله آن از استيضاح، و سؤال از و باشد اجرا قابل و بسنده و درست قانون، استفاده $درست به آن اجرا ها ضمانت دست خود والا ها هدف به شور= شود، ن ا و مجلس والا شأن است ن ا ابد. $م آن. مهم و $حيات kلي ت است وضعيت از $س ع انتشار با $سازندگ روزنامه ه= رد= مطرح را سوال ن ا غيزانيه در موجود غيزانيه مردم فراوان، نفت ها چاه وجود با چرا داشته «آب غم» د با $مال منابع مبود= دليل به باشند؟ خود اول تيتر روزنامه ن ا فرهيختگان گزارش از پور $رائف انتقاد به را انتقاد ن ا ابتدا در پور $رائف داد. اختصاص مفصل انتقاد پرونده Y انتشار» :است نوشته در جانب ن ا ها فعاليت درباره سابقه $ب و ه= است رده= باز را $باب فرهيختگان، روزنامه تخاطب آن، و بوده بسته جانب ن ا برا نون=تا است. $رسم و توب م ههارسان خوانندگان با جانب ن ا ب تخر هدف پرونده ن ا هرچند لذا ن ا جاد ا بابت فرهيختگان از رد،=$م دنبال را «.نم=$م $قدردان فرصت با گو و گفت در قنبر وش دار مجلس پشتوانه ه= ن ا بيان با $مل آرمان روزنامه وجود احتمال ن ا » :افزود است، ننده ش ازدهم ان اصولگرا از $برخ نده آ مجلس در ه= دارد رد رو و بگيرند خود به $سيون اپوز ل ش در شور= لات مش با مواجهه در طلبانه اصلاح دار پا جبهه $ط شرا چنين در بگيرند. پيش خواهد نشان نش=وا ان اصولگرا رد رو ن ا به هر شود. $م تر عميق اختلافات نتيجه در و داد با $ اصولگرا ر تف ماهيت ر ف نظر از ه= چند «.دارد معنادار تهاتفاو $حطلباصلا فرهيختگان- • فهرست صدر در فرهنگ و اقتصاد شورP #تها*اولو ▪ صدر در فرهنگ و اقتصاد حاضر، حال در باب در است. شور= ها ت اولو فهرست د با مشهود، هعمد لات مش بر علاوه اقتصاد، هنمر عدالت، و پيشرفت هده در ه= نيم= اذعان ن ا م. هانياورد دست به عدالت درباب $مطلوب و ر ف تلاش به را همه د با ناخواسته واقعيتِ همثاب به ،k ضعي طبقات معيشت باب در $عمل به نظرانصاحب توصيه سازد. وادار ت، اولو مقصود ن ا برا درست راه ه= د گو $م ما : $عن $ مل اقتصاد $اصل خطوط اصلاح اسراف تورم، ،$مل پول ارزش توليد، اشتغال، اقتصاد $ل= ها سياست است. آن امثال و معتبر راهنما زمينه، ن ا در $مقاومت شمار در ه= هفتم برنامه تنظيم به توجه است. %علن صحن از %روحان خروج ▪ خود، ساعته نيم $سخنران ان پا از پس $روحان ١٠: ١٥ ساعت در را مجلس صحن بلافاصله مجلس $سن رئيس ه= بود $حال در ن ا رد= qتر kتحلي مراسم دهد اجازه رد= درخواست و از q تر را مجلس سپس و شود انجام ندگان نما از و رد ن $توجه مسئله ن ا به $روحان ه= ند= شد. خارج مجلس است؟ دامP مجلس #ها آفت ▪ گاه جا ن ا در را مجلس تواند $م ه= آن آن محترميد. ندگان نما شما بنشاند، سته شا از درست شناخت با مجلس ندگان نما ه= گاه با و $ارشناس= با و شور= ها ت اولو و ط شرا ، امانتدار و $دست=پا با و منظم و فعال حضور را خود k وظا گر د و گذار قانون وظيفه هنقط و مردم اميد نقطه مجلس، دهند، انجام امور رأس در ،$حقيق $معن به و ان مجر ا ات – %مل آرمان • مجلس مهم و %حيات Nلي?ت ▪ امور رأس در را مجلس مالشأن،عظي راحل امام تعبير ن تر جامع توان $م را ن ا دانستند؛ در را آن وظيفه نيز و مجلس شأن ه= دانست را قانون اگر ند.= $ م اعلام وتاه= جمله Y $ مقصدها و هاقله سمت به شور= مسير و راه است، شده معين $ اساس قانون در ه= بدانيم سيونPفرا %*نها نه*گز قاليباف %اسلام انقلاب #نيروها %مردم شد مجلس است*ر #برا ازدهم* مجلس ازافتتاحيه %خواندن #ها حاشيه گرفت قرار توجه مورد روز د جلسه در و... ندگان نما نستاگرد ا، رئيسه هيئت روميز تبليغات، k ظر ماجرا خبرساز، غيبت ٢ اس انع صدا به ازدهم مجلس آغاز زنگ بالاخره مجلس افتتاحيه مراسم روز د صبح و درآمد مردم منتخبان از نفر ٢٧٦ حضور با ازدهم از Y هيچ غيبت بدون و دقيقه ٤٠ تاخير با و رئيس تقو الاسلام حجت زنگ با منتخبان در بهارستان افتتاحيه شد. آغاز مجلس $سِن $برخ $حت و نداشت م= $حواش د جد دوره بود. تر جالب هم جلسه متن از آن $حواش از بخوانيد. را مجلس روز د $حواش از $برخ مراسم در حاضر شاخص ها چهره از * ابراهيم ، $روحان حسن جاسلامحج افتتاحيه محمد ، نور ناطق بر = ا $عل ، $رئيس ، $خمين حسن سيد ، $گان گلپا محمد در عادل حداد $غلامعل و $جان لار $عل محمد ر سرلش ، اشتر حسين سردار نار= k جوادظر محمد ، $فضل $رحمان ، باقر چهره ن تر مهم و بودند جهانگير اسحاق و $آمل صادق و $جنت احمد ات آ ب غا ها بودند. $جان لار هيئت دبير و $رئيس ب نا ها نامزد * جمهور رئيس $سخنران با همزمان رئيسه محسن ردند.= آغاز را خود ها $زن را انتشار با ه حيدر تربت مردم منتخب زنگنه $ندگان نما $تبليغات ها ت=ترا از ر تصو را رئيسه هيئت انتخابات در ت= شر قصد ه= تبليغات بازار عصر، امروز » : نوشت دارند، ميز رو بود. داغ رئيسه هيئت داها اند= اعلام رغم به«.نگذاشتند من برا $ جا گه د توئيتر در مجلس افتتاحيه بازتاب ▪ فضا اربران= ثر=ا سوژه ازدهم مجلس آغاز در مجلس ندگان نما خود $حت و مجاز را ها نش= وا ن ا از ا ده گز بود. توئيتر حين در ندگان نما از $برخ خوانيد. $م بودند ل موبا به دست روز د مراسم برگزار مجلس ار= به آغاز درباره را خود نظرات و ردند.= بيان خود $شخص صفحات در ازدهم : مثال طور به عدالت در $خوب نمره» : خاندوز احسان * $مل اقتصاد $ل= خطوط اصلاح م. ندار اقتصاد تورم. اهش= و اشتغال و رشد در بودجه. منابع در نفت نقش اصلاح .$مقاومت رهبر امروز پيام اقتصاد ها سرفصل $وتاه= خود سهم به شاءا... ان انقلاب سو به $خواه ار دست رد. = نخواهم .«نم= $م دراز نازنين مردم و متخصصان چندسال از پس » : نادران الياس * از ل متش مجلس امروز $هراس رقيب نش=وا رد.= آغاز را خود ار= انقلاب نيروها تغييرات به بازار پيام د؟ د د را بازار مثبت .«!است روشن معظم رهبر يد= تأ » : قاليباف محمدباقر * معيشت ت تقو و عدالت به توجه بر انقلاب $اصل خطوط اصلاح مسير از kضعي طبقات ازدهم مجلس $عمليات ت اولو،$مل اقتصاد با قو مجلس خدا kلط به بود. خواهد شده ترسيم ها قله به نيل برا $ راهگشا ثابت مردم به ها، توصيه به وعمل قانون در بوده درست شان انتخاب ه= رد= خواهد .«است ن ا برا صبح امروز » : ان خضر $عل * را $سان= چه است قرار نم ن فراموش ه= ستگاه ا سمت به مترو با نم،= $ندگ نما مجلس افتتاحيه مراسم در حضور و بهارستان $زندگ طول در ه= $ لهاسا به و رفتم ازدهم ر ف گذاشتم سر پشت فرودش و فراز تمام با به را عمر قطار سرعت با ه= $ هاسال ردم؛= خبرنگاران $برخ حال عين در.«رساند امروز ردند= ادعا توئيت ن ا به نش=وا در $پارلمان بهارستان در ١٤: ١٥ تا٧ ساعت در مترو است. نداشته kتوق روز د زلزله به اشاره ضمن گر د اربر= * زلزله نيومده ازدهم مجلس » : نوشت تهران «.انداخت راه و نده نما ميرسليم، توئيتر صفحه در مجلس، است ر دا اند= $فارس $س $ب $ب ه شب با مصاحبه درباره خود ار= اد ز مشغله ط شرا در مصاحبه ن ا» :نوشت شده انجام گيرنده تماس ماهيت به توجه بدون پاسخ اصل در خود $دقت $ب از حال هر در است. برا آن خصمانه مواضع ه= $س $ب $ب به دادن از آن، محتوا از نظر صرف است، مشخص ملت .«طلبم$م پوزش مردم k شر محضر ر مد مزدآباد بر = ا $عل منتشر د جد تاب= درباره زهرا ا انتشارات گفت: «احمد راز» عنوان با انتشارات ن ا در شده مقطع از متوسليان احمد حاج ت روا تاب= ن ا» تا ١٣٦١ سال خرداد سوم خرمشهر آزادساز سه و او شدن د ناپد آن دنبال به و ١٣٦١ تير ١٤ در ا صفحه چند بخش Y است. همراهش ار= ختام حسن دارد؛ «لام= ختم» عنوان با تاب= ات ن و تهاجذابي از $ ه= است آورده جا آن در دار د است شده آورده تاب= ن ا در ه= $مهم قاسم حاج شهيد سردار با سنده نو $غيررسم قاطع هصورتب $سليمان سردار ه= بود $سليمان .«نند=$م يد تأ را زان عز ن ا شهادت روابط راهبرد شورا نقل مطلب رد:= اعلام ا اطلاعيه در $خارج ارسال درباره باقر $عل تر= د آقا از شده ا آمر دولت به هشتم دولت سو از ا نامه از است. اساس $ب مقاومت ها گروه درباره ن متد و رم م اخانواده به منتسب ه= شان ا به مستند را ش خو نظرات رود$م انتظار است، بيگانگان ادعاها ا عات شا نه و معتبر qمدار معاون باقر $عل پيش، چند دارند. ابراز سعيد دبير دوران در $مل امنيت $عال شورا ارسال $مدع $ون ز تلو برنامه Y در $جليل ا آمر دولت به هشتم دولت سو از ا نامه بود. شده مقاومت ههاگرو درباره حاميان تعداد بتواند ه= نيست تعداد آن اگرچه $ بابا $حاج او ه= همين اما بگيرد دست در را مجلس است ر ها دار پا مجدد پيوند برا $وصل حلقه توانست $تأمل قابل اتفاق خود باشد، ها نژاد احمد و را اننده=تعيين روزها ران ا سياست است. شده شروع $سياس ش آرا تغيير دارد. پيش در به باشد: چنين تعبير ن تر مناسب د شا فعلا و م. هابازگشت ٨٤موقعيت نوشت: پارسينه • سيون=فرا $ نها نه گز قاليباف محمدباقر ازدهم مجلس $اسلام انقلاب نيروها $مردم $ اجرا هيئت عضو . شد مجلس است ر برا اعلام خراسان با وگو گفت در انقلاب سيون=فرا عضو ٢٤٠ گذشته روز عصر نشست در : رد= $اسلام انقلاب نيروها $مردم سيون= فرا آقاميرسليم، $سيدمصطف قاليباف، محمدباقر حسن همچنين و $ بابا $حاج حميدرضا داتور اند= اعلام مجلس است ر برا نوروز از پس رد:= اضافه ار= جو محمدصالح ردند.= قاليباف ترتيب به ت ثر=ا سيون=فرا گير رأ ميرسليم ، را ٥٧ با $ بابا$حاج ، را ١٦٦ با برا آرا ت ثر=ا حائز را ٢ با نوروز و را ٥ با ار= جو شدند. مجلس است ر جهت نامزد نادران، زاد، ني ، مصر ان آقا ميان از داد: ادامه زاده $قاض ، $ن الد ميرتاج ، تقو ، مناد نامزد $رئيس نواب برا ه= زاهد و $هاشم با زاد ني و را ٩٤ با $هاشم زاده $قاض، شدند گفته بهشدند. مجلس نيابت آرا حائز را ٩٣ شنبه) پنج ( امروز مجلس ندگان نما ار= جو رد.=خواهند انتخاب را $م دا رئيسه هيئت انوار- نوشت: آنا • و $آقاتهران ، $ان = زا زاده، $قاض زاد ني ها حلقه عمدتا ه= بودند $ ها چهره ذوالنور بود. گرفته ل ش ها آن اطراف وگو گفت از ندگان نما همه با تقر ه= $حال در * حال در و بودند برخاسته خود $صندل رو ه= ميرسليم $مصطف بودند، هم با گو و گفت مجلس است ر نامزدها از $ عنوان به او از با خود $صندل رو آرام و تنها نند= $م اد رد.=$م ار= لش موبا را اخذ د جد مجلس در گير را اولين * روز مجلس دوم جلسه تعيين برا $استمزاج همهمه با قعود و قيام ل ش به ه= بود جشنبهپن روز عنوان به امروز ت نها در ه= شد انجام اد ز هيئت اعضا انتخاب برا ساز سرنوشت شد. تعيين رئيسه و صحن ورود در قرمز فرش ردن= پهن * ها س ع ثبت برا منتخبان علاقه ابراز به و مراسم افتتاحيه ها حاشيه از ادگار $برخبود. جلسه $ان پا لحظات در خصوص .$سلف ا عده و گرفتند $م $جمع س ع غيبت روز د جلسه توجه قابل ات ن از * تشخيص مجمع رئيس $جان لار $آمل ا... ت آ شورا دبير $جنت ا... ت آ و نظام مصلحت بود. افتتاحيه ين آ در نگهبان هشتم، مجالس در ه= « $جان لار $عل » * مجلس است ر $صندل بر همواره دهم و نهم بر سال ١٢ از بعد بار اولين برا زد، $م يه ت زد. يه ت مهمان $صندل به ٨:١٠ ساعت شورمان= خارجه امور ر وز * k ظر از شد. ملت خانه وارد ر وز اولين عنوان شد منتشر مجاز فضا در ر تصو روز د اما است رفته خواب به او رسيد $م نظر به ه= توئيتر در اتفاق ن ا درباره خبرنگاران از $ وزارت حوزه خبرنگار عنوان به» :نوشت خود هستم ان جر در وبيش م= ه= امورخارجه خواب ر تصو ن ا در k ظر آقا ، م بگو د با به ان پزش توصيه به را سرشان ه بل نيستند. يه ت $صندل به د با مر= Yس د عارضه دليل خبرنگار به پاسخ در همچنين k ظر «.بدهند بيدار بوخودا» :نوشت $جالب لحن با خراسان .«بودم $سن رئيسه هيئت دبير $فتح محسن * رئيسه هيئت گاه جا در رد= لباس با مجلس در نيز سار منتخب نده نما شد. حاضر لباس با ازدهم مجلس $علن جلسه نخستين افت. حضور ارگر= $سن رئيس عنوان به تقو الاسلام حجت * ه= $هنگام او پرداخت، $سخنران به مجلس و فر= نامه امان ما » : رد= اظهار خود نطق در مجلس منتخبان « نيم= $نم امضا را q شر ا آمر بر مرگ و بر= ا ا... اد فر با صحن در همچنين تقو ردند.= يد تا را اظهارات ن ا معاندالدول­ه نيستيم، الدولهيل=ردو= يد=تا نيستيم. هم $عل توسط $نستاگرام ا پست تماشا * در سبزوار، مردم منتخب ، $عنابستان اصغر در ازدهم، مجلس افتتاحيه مراسم حاشيه افت هاگسترد اس انع شور= ههارسان شد. خبرساز و $بررس گانه پانزده شعب تعيين موضوع * مقام به احترام ادا و ندگان نما اعتبارنامه ن ا مزار سر بر حضور با گمنام شهيدان ساختمان $بيرون محوطه در واقع شهيدان مجلس جلسه نخستين ختام حسن بهارستان در شده اتخاذ تصميم براساس بود. ازدهم $بهداشت ها ل پروت ت رعا برا مجلس گذار بنيان حرم در گر د $زمان در ندگان نما ابند. $م حضور عهد د تجد برا انقلاب : نوشت H تابنا • $سياس توئيتر کنيد! سازى شفاف ل پروت ارگير= به برا مجلس در رر م ، گذار فاصله ت رعا و $بهداشت ها به و صحن در نفره چند وگو گفت جلسات مجلس منتخبان ميان $ان پا ساعات خصوص توصيه ن ا عملا ه= بود گسترده قدر به صحبت از ه= گونه آن شد. گرفته ده ناد بحث ها گعده موضوع شد $م برداشت ها مجلس رئيسه هيئت $رس= ١٢ kلي ت تعيين ، $ بابا $حاج قاليباف، چون افراد و بود $عل ار، = جو ، پژمانفر ، $عباس دون فر شد: %مدع نيوز نامه • سابق نده نما $مازن احمد توئيت از بعد از توئيتر اربران= از $برخ مجلس، شفافيت مطالبه ميرسليم $سيدمصطف دادن قرار خطاب با گر د $برخ و ردند= با $قانون برخورد خواستار يه قضا قوه شدند. $ن=هپراع شا PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.