Khorasan : 2020-05-28

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩ خرداد ٨ شنبه پنج ٢٠٣٨٨شماره.١٤٤١ شوال ٥ به حت ط( شرا در بغداد و ردند م عمل جد نياز انفراد ها سلاح ها گلوله ارDهم و مقاومت محور رساندن ار( داشت. شد موجب عراق دولت با محور ن( ا گسترده تصور از زودتر داعش عليه پيروز جشن تا ميان ارDهم قطع شود. برگزار ها (اD(آمر داعش ردن اناليزه با غرب در مقاومت محور در قوميت ها فتنه جاد( ا و منطقه ن( ا در ناامن درباره واشنگتن هدف از بخش شرق سردار شهادت بين ن(ا در است. عراق ساز موجب المهندس ابومهد سردار و سليمان نDاف اختلاف در پيشتر ه ( ها طرح شد بود شده ز(ر برنامه عراق و ران(ا مردم ميان ن(ا در اD(آمر د(جد طرح د(د د(با بماند. ام نا است قرار و رده ترسيم را (ها بخش چه حوزه . ند فا( ا مقاومت محور مقابل در نقش چه شرق و شمال نواح غرب، در داعش حضور از بغداد در سياس ها نش واسطه به عراق مهم شهرها حت رفت م ه موج هستيم. بيج حت و سامرا ت،(رDت فلوجه، راهبرد و شاهد و گيرد قرار داعش اختيار در گر( د بار معتقدند ارشناسان باشيم. شهرها ن(ا سقوط شمال مناطق در داعش حضور د(جد موج ن(ا به و اD( آمر د( جد طرح سبب به غرب حت و است. عراق در ها آن ٢٠١٧ طرح روزرسان برا اD(آمر تلاش ٢٠١٧سال در ه طور همان دولت يلDتش و مجلس انتخابات نشدن برگزار در بود، اساس قانون تغيير نتيجه در و موقت قرار ندارد را اوليه طرح لاتDمش ه د(جد طرح توان گر(د ناامن عراق باشد. ناامن عراق است ن( ا ما ندارد. را مجلس انتخابات برگزار اظمDال انتخاب برا سياس توافقات ه س(سرو رس است(ر در و پيشينه بر مبتن ن(ا ر(عشا و اقوام بر تسلطش و عراق اطلاعات برگزار بر اظمDال قدرت نتيجه در و شور ه صورت در بود. پارلمان زودرس انتخابات رده روزرسان به را ٢٠١٧ طرح ها (اD(آمر عراق در موعد از زودتر انتخابات بر قرار و باشند ها ناامن از موج نده( آ هفته چند باشد، ه هستيم شاهد را عراق در نظام و امنيت اش پيرامون محيط حت و عراق برا تواند م طرح باگ چند طرح ن(ا اما باشد، ن(آفر دردسر باشد: برده بين از د(با را گذشته مردم حرف روز ادداشت( شماست. فهاحر صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون مسرور امير ٠٥١٣٧٠٠٩١٢­٩ نمابر: ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ آ تا، ا ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: info@khorasanne­ws.com عراق در اK آمر ٢٠١٧ طرح رارKت ارمندان درباره فرضا را مردم دگاه(د د(دار نيد؟ منتشر قضا دستگاه ت شر هستند؟ جا مسئول ها سازمان سازمان ها خانه فروش از فرار برا گاز واحد چند هستند، ن سا ران( مد ثر ا ه بهش ه جا اون داده انتقال صور رو ادار ندن. گير به شناسنامه دادن جا به دهم مجلس افراد برا بود بهتر خارج اتباع فرزندان رDف ها آن حقوق ساز همسان و بازنشسته با خارج پسران ازدواج قانون، ن( ا با نه!Dب شود. م بيشتر ران(ا دختران چون شه؟ م پير داره جمعيت چرا دونيد م ومتDح ه نند م زندگ شور تو مردم ا برنامه هم بعدش ساعت q( برا حت حتاج(ما تامين (توانا حت مسئولانش نداره. ندارند. را qپوش مثل بچه، شب q( توانيم م وقت چه نيست معلوم بالش رو را سرمان استرس بدون و راحت زمين سيب گران برا روز q( م؟( بگذار خودرو. گران برا روز q( م،( گير م عزا q( و هستيم طلا قيمت ش(افزا نگران روز q( را دلار شدن برابر چند غصه روز، q( خانه. روز د(با را مسئولان ن(ا ميوه! و پياز روز q( و م(دار شانند.Dب مه محا ميز پا و ار م ن(تر بزرگ دهم مجلس ها بازنشسته وحقوق حق از پوش چشم چطور ان( آقا داد. انجام را اجتماع تامين نند. م راض را خودشون وجدان از لطفا د.(گذار نم لون(نا در را ما روزنامه د.(بگذار qپلاستي داخل بعد به ن(ا ب( نا انتخاب و مجلس افتتاحيه و اختتاميه ند م فرق چه ما برا و... رئيس و رئيس بنشيند؟ صندل آن رو س چه ه است(ر صندل رو شما تا ! روحان جناب را عدالتمان سهام ما باش نشسته جمهور سهام ن(ا ه نبود شما چون فروشيم. نم دوره در اتفاق ن(ا و داد ما به را ارانه( حت ا( نشد. انجام شما ن(ا داد به اجتماع تأمين ران(مد و رؤسا ا هر رسه؟ م جا به داره نDمس قيمت ماهه q( ميده. قيمت خواد م دلش چ هر بخرم. نتونستم گردم، م خونه دنبال دارم به رDف مسئولان شدم. وانه( د شاهده خدا نند.Dب مستأجران ما حال عمل خودش وعده و قول به دولت چرا ده(ندا(ز افراد ارDبي بيمه بود قرار نه؟ نم ما رفت، و آمد عيد زند.( بر فطر عيد از قبل را وضعشه؟ چه ن(ا خاليه. دستمان همچنان شاه دست از ه ردندDن انقلاب ما مردم مگر با(تقر سال ٤١ از بعد چرا پس بشوند؟ خلاص معرف مردم ن( ا به سلطان q( ماه شش هر سلطان روز q( ه،Dس سلطان روز q( شه؟ م سلطان هم حالا و سيمان سلطان روز q( ر،Dش خودرو! خودرو ران(ا و پا(سا ش قرعه بر س چه شان ت( سا ه هم هنوز ند؟ م نظارت مافيا دوباره باشيد مراقب ند، م هنگ نشود! فعال نم فشار و م(تحر گيد م ه روحان آقا درست بله بذاره، تاثير ما ملت ت حر بر تونه و اجناس دولت، ه ن(ا شرط به يد.(فرما م نه. ارزان را مردم حتاج(ما نيست مهم براش شور ن(ا تو س انگار همه رده. بيچاره را مردم خانه، قيمت ه بدون آدم اند. چسبيده دلار و د( پرا قيمت به مگر ول ماند م زنده دلار و طلا و ماشين رد؟ زندگ خيابان در شود م درصد ٥٠ حدود ارمندان حقوق چرا ٢١ زور به ارگران، حقوق ول داشته ش(افزا عدالتيه؟ چه ن(ا شده؟ اضافه درصد اما بود خال مان سفره ترها م ( قد آن ر( مد و رئيس از ين،( پا تا بالا از ه دانستيم م م سفره q( سر همه فرودست و ارگر تا ر(وز و توانند نم هم خال نان ها بعض الان نشينيم. دو ان(بر ، خال نان جا به ا عده اما بخرند نند! م جان نوش چرب و آتشه هموطنان برخ آميز توهين نظرات انتشار مصداق شور فرهنگيان جامعه درباره شهامت شما ا(آ. است عموم اذهان ش(تشو بگيران مستمر و ها بازنشسته و ارگر قشر ش(افزا هيچ و گذرد م سال از ماه دو برسيد. و ار اهمال ن(ا با شما نشده. ز(وار حقوق بدهيد؟ را خدا جواب خواهيد م چطور تعلل رنا و بوق با ه نه(ا دولت ارها ب(عجا از ٣٠ فروش برا ه ردند اعلام رسانه در مراجعه qبان شعبه به عدالت سهام درصد ردم مراجعه qبان به صبح ٩٫٥ ساعت نيد نيامده! دستور هنوز ه گفت qبان ارمند و وام اوراق دلالان با ( قضا مسئولين لطفا بازار ن(ا بر نظارت هيچ نند. برخورد نDمس ندارد. انDام نDمس وام افت(در عملا و نيست خيل پا( سا ها ندگ( نما و مسئولان نام ثبت تيبا ماهه q(٩٨ ور(شهر اند. بدقول نيست. خبر هيچ هنوز گذشته ماه٩ردم ن( ا جا به فرهنگ بازنشسته عنوان به سازهمسان برا اساس ار مسئولان ه به ننDب وشاغلان بازنشستگان حقوق قيمت ا( rمار برا مردم به دادن رجوابDف هستن؟ خود مچ ساعت انتظار سال ١٥ از پس اگر روحان آقا با و بفروشيم امل را عدالت سهام دهيد اجازه جاد(ا خودمان برا qوچ شغل q( آن پول نيد؟ م ضرر نيم و ٣ درجه فوتباليست q( جمشيد پژمان والان رد پيدا راه ون(ز(تلو به رانت با بعد بود ٤ جزو هست سرش پشت ه قدرت خاطر به هم او نقش فا( ا ه حال در هاست ن( ارتر پر است. زن هم به حال و مصنوع بسيار د( شا بدم پيام بار سومين برا مجبورشدم بازنشسته q( من بشه. پيدا ( شنوا گوش ٧٠ و مستاجرم ه هستم اجتماع تامين ن( ا با دهم. م اجاره بابت را حقوقم درصد مصرف قبض حت نتوانستم ، گران وضعيت پرداخت دوره دو برا را تلفن و گاز برق، آب، اند. نداده هنوز را ما حقوق اضافه چون نم ه داده پيام آب سازمان صبح ٧ ساعت روز(د نده( آ روزها در هستم. آب قطع ليست در ن(ا آخر هستم. هم وتلفن برق گاز، قطع منتظر است؟ مسلمان چه • سر طرح ارائه با اD( آمر ٢٠١٧ سال در هيچ تحت عراق ٢٠١٨ انتخابات تا شد آن بر سفيد اخ طرح ن( ا نشود. برگزار ط( شرا ت( نها در و بود عراق ساز امن نا دنبال به عراق ه گرفت صورت ا گسترده تبليغات انتخابات توان نم ناامن در و است امن نا انتخابات نشدن برگزار با نتيجه در و رد برگزار دولت ابينه، يلDتش نرسيدن نتيجه به و اساس قانون تغيير با و شده يلDتش موقت شاهد را ( اD( آمر متد با د( جد عراق ش ( زا ارDهم با بغداد ط( شرا چنين در هستيم. مجموعه ط( شرا هر تحت مقاومت محور داعش تنبيه ال(سر و دار دنباله ها عمليات رد اجرا شور ن( ا در را شهرها آزادساز و و ٢٠١٨ سال در داعش نابود موجب ه شد. عراق مجلس انتخابات برگزار از قبل داشت اهميت قدر آن داعش عليه پيروز اعلام را پيروز ن( ا نبودند حاضر ها ( اD( آمر ه با ت(نها در دهند. پوشش ط(شرا هيچ تحت ا ضميمه طرح دو مجلس، انتخابات برگزار اD(آمر سفارت و ارتش ار دردستور سفيد اخ و دولت نشدن يلDتش گرفت. قرار عراق در ضميمه طرح دو ط(شرا هر تحت آن فروپاش ط(شرا برا اD(آمر اطلاعات س(سرو ه بود ا تله » يلDتش با بود؛ گرفته نظر در عراق بحران طرح « پارلمان تر بزرگ سيون فرا » ا( « بر ا جمله از سياس ها گروه و ماند ام نا اول بر عبدالمهد عادل حضور سر بر شيعه بيت نگذاشتند و ردند اجماع ر(وز نخست رس سپس شود. طولان دولت يلDتش ند( فرا ار دستور در ها « ر جو » عنوان با بعد طرح عبدالمهد دولت فروپاش به ه گرفت قرار به اظمDال انتخاب با ت( نها در ه شد منجر ماند. ام نا نيز طرح ن(ا ر(وز نخست رس د(جد موج بازگشت شاهد ط(شرا چنين در • • • • • • سياس احزاب و شيعه بيتج) از سياس احزاب ملت، ٧٢ عراق در هرچند ها گروه و هستند برخوردار مهم گاه( جا اما اند اجتماع مهم گاه( پا دارا سياس م تنظيم و بالانس عراق در را قدرت چه آن سيون فرا » ا( « بر ا تله » و « شيعه بيت » ند از حت ه عنصر است. « پارلمان تر بزرگ ها آن و استه عراق ه(تجز در راد ا خواه سهم راستا هم بغداد اهداف با پارلمان فعاليت در را ردند نم تصور ها ( اD( آمر است. ساخته سياس ها گروه ٢٠١٨ و ٢٠١٧ سال در سر بر دارند بسيار اختلافات بعضا ه عراق ن(بنابرا رد. خواهند توافق عراق مل منافع نند. رفع را باگ ن(ا تا بود خواهند ن(ا دنبال به بسيار تلاش گذشته سال q( در ه ن(ا ما ها هيجان جاد( ا و ها ر جو ماجرا در شد سياس ها گروه و احزاب عليه اجتماع ه شود ور شعله فتنه آتش ، عراق در مستقر ماند. ام نا سياس ها گروه هوشمند با حا rمدار و شواهد بررس رسد م نظر به شيوه به عراق در ٢٠١٧ و(سنار رارDبازت از نده( آ ها ماه در ها ( اD( آمر توسط د( جد ند مشخص تواند م ه (ها ماه بود. خواهد ستد.(با ا نقطه چه در و منطقه جا در عراق ل(تبد ساز باز و مستقل گر(باز q( به عراق ا(آ خليج حاشيه شورها گر(د همچون ا( شود شود. ل(تبد وابسته عنصر q( به فارس • • • • • • • مرجعيت )Qال گرفته ده( ناد عراق مرجعيت قبل طرح در بحران مدل در اساس همين بر بود. شده راهبرد خطا سبب مرجعيت حذف عراق ه عنصر بود. ز( ر طرح در ها ( اD( آمر الحشدالشعب چون مهم گر(باز شد موجب تحت را عراق تحولات مسير و د ( آ وجود به (اD(آمر اساس برهمين دهد. قرار خود تاثير رDف موضوع ن( ا به احتمالا د( جد طرح در ها گذشته روز چند در ه ن( ا ما . رد خواهند حت و مرجعيت وجهه ب(تخر از موج شاهد ها هDشب توسط آنان به وابسته ها گروه م.( بود منطقه در اD( آمر به وابسته و سعود • • • • • • • • مقاومت محور ب) • تنهاست. بغداد ردند م تصور ها (اD(آمر احتياط با شور ن(ا تسليحات تامين در حت • « اشرف رومينا»]هولنا قتل ماجرا پ در روحان دستور • ضمن جمهور رئيس روحان حسن تر د در خانگ خشونت ماجرا از ƒتأس ابراز ح( لوا به رسيدگ در ع( تسر دستور تالش، گزارش بهرد. صادر را خشونت منع در روز ( د صبح روحان حسن اقتصادنيوز؛ ماجرا به نش وا در دولت هيئت جلسه پدرش دست به « اشرف رومينا » قتل ƒتاس ابراز ضمن تالش، شهرستان در منع ح( لوا به ع( سر رسيدگ دستور حال همين در رد. صادر را خشونت امور در ژه( و دستيار سجاد شهناز امور معاونت شهروند حقوق با وگوگفت در خانواده و زنان اشرف رومينا پرونده جزئيات درباره نا، ر رومينا قتل نحوه و قتل موضوع گفت: چنين است. بررس و تحقيق دست در اشرف به ه دارد وجود پرونده ن(ا در اد(ز حواش مسامحه و قوانين منطقه، عرف مثل عوامل بگيرد، صورت توانست، م ه ا گزارش به شود. م مربوط معاون ، عباس محمود رنا( ا مرجع دبير و دادگستر وزارت r ود حقوق نوانسيون مل اتفاق ن( ا به نش وا در نيز د( ترد بدون ” گفت: ما سنگين وظيفه عامل د(شد مجازات و موضوع (قضا پيگير در هنوز ه پدر” گفته او است“. ت(جنا ن(ا فرزند همچنان و ند م زندگ وسط قرون را او و پندارد م خود طلق qمل را ش( خو دارا ه شناسد نم انسان مستقل موجود نها؛انسا و ان ود گر(د همانند است حقوق و ند تعرض او به ه دهد م اجازه خود به پندارد“. م خود اراده گرو در را او حيات حت ن(والد فرهنگ فقر از ناش را ت(جنا ن(ا و دانست ههاخانواد به لازم شهاآموز فقدان و آموزش برا شاد هDشب ظرفيت از هگيربهر و را شور سراسر شآموزاندان به rود حقوق شد. خواستار ن! آنلا نسرت+ عليه اخشاب و بختKني غيبت راز مهران، از aسيام جدا qسيام همراه و ارDهم D( و ماه دو D( به ر( مد مهران با انصار « هيولا » از پيش تا او گردد. برنم قبل دوسال خانگ ش(نما و ون(ز(تلو هاال(سر تمام در ،«چيننقطه» ،پاورچين بود. رده باز ر(مد ، « مظفر باغ » ، « برره ها شب » ، « بزرگ زه( جا » درسال و... « دورهم » ، « دوهزارچهره مرد » ر(مد مهران دوباره ارDهم خبر وقت اما ٩٧ منتشر « هيولا » ساخت و خان قاسم پيمان با qسيام ه ردند م تصور همه شد، باز را مجموعه ن(ا اصل نقش حتما ن( ا گران( باز نام اعلام با اما ند م همه انصار qسيام غيبت ال،( سر بعد گر( باز آقا البته رد. غافلگير را سينما در قبل از بيشتر اتفاق ن(ا از فيلم چند در و افت( حضور ،«لامينور» ،«زهرمار» «روشن» و «شد خون» او رفت. دوربين جلو ( جدا از پس حالا پا ر( مد مهران از و گذاشته فراتر را خواهد م انگار ارگردان مزه بچشد. هم را بودن خبر اواخر ن( ا او ه شده منتشر توانست ش دادگست نوانسيو گفت و ش ست ر ژه «q( و بيست صفر» مد ال(سر در است قرار ٩٠ ال(سر ن(ا گر(باز هم و ند ارگردان هم ه حالا است؛ ن( ا مان سوال باشد. قسمت ه(سا از تعبير به ا( شده جدا مهران از qسيام شود م تر موفق شده خارج اش نه(ر(د دوست بخوانيد. را ٦ صفحه گزارش نه؟ ا( و.... خت( گر متهم دوش، به خانه گمگشته، خودشان زمان در ها ال( سر ن( ا از دام هر واسطه همين به بودند ها ن( تر پرمخاطب جزو خيل نيز ها ال( سر آن تيتراژها دهه اصولا است. شده شنيده ده( پد ظهور آغاز توان م را ٧٠ تيتراژخوان ا( موسيق قطعه دانست. سينما و ون( ز( تلو در را خود مناسبت ها ال( سر ه دانستند م ƒموظ (انتها تيتراژ q( حتما مجيد باشند. داشته توان م را اخشاب خواننده نخستين تيتراژ جد دانست. هاال(سر امسال رمضان رونا، وجود با هم هوا و حال داشت متفاوت مهمان امسال او و «خدا شهر» نترنت(ا برنامه مهمان و ها مشهد م.( زد گپ و رفتيم او سراغ بهانه همين به بود. ( رونا روزها در ن( آنلا ها نسرت از معروفش غذاها و م(پرسيد مشهد از م،(پرسيد را گو و گفت ن(ا گر...(د موضوع ل و شله مثل بخوانيد. رضو خراسان در در بختDني واحد عليرضا ه (هاصحبت به است روز چند داد انجام دورهم برنامه ستاره شده؛ ل(تبد فوتبال داغ موضوعات از D( ن( ا در مل تيم و پرسپوليس استقلال، سابق ٢٠٠٦ جهان جام از قبل ه رد اعلام برنامه و نرود آلمان به تا زده مصدوميت به را خودش بختDني است. بوده پرواز از ترس هم آن دليل پا ش(هاصحبت ميلDت در برنامه از بعد البته ه رد اعلام و شيد پيش را وDبران با اختلاف شاگرد موجود ط( شرا خاطر به نداشته دوست D( عنوان به چلنگر رضا حت باشد. مرب ن(ا ادعا چ(ووDوان(ا وDبران به افراد ن(تر q(نزد از يد(تا تفسير مقدار و توضيح م با را بختDني وDبران به خودش بختDني ه د(گو م و ند م د(بگذار را ن(ا شما اما ند. م درد م(زانو گفت ستاره د(گو م ه ت(روا گر؛(د ت(روا q( نار با ٢٠٠٦ جهان جام از قبل سال q( سرخاب است. رفته يو تو به (!) طولان حدودا پرواز q( ا( بوده مصدوميت چيست؟ ماجرا واقعا حالا را ورزش خراسان ژه(و گزارش پرواز؟ از ترس بخوانيد. - مصطفو * * شد ت موس و( الها( موظ ح جموعه قا ل ،«ر « خبرداد: خارجه وزارت الملل بين امور و حقوق معاون رود هر حادثه درباره افغانستان و ران ا گانه سه توافق وزارت الملل بين امور و حقوق معاون ران( ا توافق سه به اشاره با شورمان خارجه اعلام ، مرز اخير حادثه درباره افغانستان و طرف با رود (هر حادثه موضوع در : رد اختلاف و دارد وجود امل تفاهم افغانستان نند، م بيان معاند ها رسانه ه نظر رنا،( ا گزارش به ندارد. وجود رابطه ن( ا در سه دار ( د به اشاره با « بهاروند محسن » مقامات با ران(ا هيئت گذشته شب شنبه خوب رات مذا ما افزود: افغانستان از داشتيم، ابل در خود برادران با وزارت سرپرست اتمر ƒحني با جمله عبدا... عبدا... خارجه، امور مصالحه عال شورا رئيس وزارت اقتصاد معاون و طهماسب حميد و خارجه مل امنيت شورا معاون درخصوص افغان هيئت رئيس و افغانستان و م.( رد وگو گفت و بحث ، مرز حادثه تحقيقات ما ها پلمات( د و مرزبانان افزود: ماه بهشت( ارد ١٣ ه اتفاق باره در جد رودخانه q( نزد ران ( ا و افغانستان مرز در گفته به . دادند انجام بود، افتاده رود( هر مقامات ران،(ا خارجه وزارت معاون را ( ها مصاحبه نيز افغانستان جان حادثه ن( ا از ه افراد با هاند. داد انجام هاندبرد در به سالم برادران با مورد سه در ما گفت: و توافق خود افغانستان نخستم.(رد ها آن ه را مدار ها مصاحبه ن ( ا در اند، رده ضبط اگر نيم. بررس بر دال مدر ه شد مشخص نيز ما نظر از خواهيم مربوط مراجع به را آن ما است، ƒتخل دوم مرحله در شود. رسيدگ ه سپرد نده( آ در ه رد خواهيم مشتر ارDهم ه معن ن(ا به شود. گرفته اتفاقات ن(ا جلو را غيرقانون ترددها و انسان قاچاق جلو نيم م سع سوم مرحله در سپس و م(بگير اسلام جمهور به افغانستان اتباع تردد ر(مد همزمانم.(آور در قانون لDش به را ران(ا شور وزارت خارج ن(مهاجر و اتباع امور ل در قانون غير اتباع بازداشت و نجهDش ادعا به رد. رد را رضو خراسان استان مرزها محمود مهد ، خبرنگاران باشگاه گزارش معاندان توسط ها فضاساز گونه ن(ا افزود: به مسبوق افغانستان و ران(ا ملت دو دشمنان و بدبين و اختلاف جاد(ا هدف با و است سابقه شود. م انجام ملت دو بين م اف تيم، ارت layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.