Khorasan : 2020-05-28

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ خرداد ٨ شنبه پنج ٢٠٣٨٨ شماره.١٤٤١ شوال ٥ رسند؟ می هاکشورىبها­جتماعیتامي­نبازنشستگا­ن اخبار جامعه پرورش: و آموزش ر وز معاون در رونا+ بيماران از درصد چند دهند؟ م جان هابيمارستا­ن بازنشستگان ٩٩ حقوق ش افزا در نظر د تجد برا دولت احتمال اقدام به ارگر+ مجامع تازه اميد مطالعه به وادار را معلمان شاد، رد+ بيشتر ه شد تعيين تومان هزار ٨٠٠ و ميليون q( هزار ٦٠ به تومان هزار ٤٨ از افراد ن( ا بن حق هزارتومان،١٥ به١٢ از اولاد حق تومان، تومان، هزار٣٠ به تومان هزار٢٢ از نDمس تومان هزار ٦٠ به تومان هزار ٥٩ از همسر حق بازنشسته حقوق ت( نها در ه افت( ش( افزا تومان هزار ٩ و ميليون دو اجتماع تامين تومان هزار٨٠٠ حدود مبلغ ن(ا شد. خواهد بازنشستگان گروه در حقوق افت(در حداقل با از D( واقع در دارد. فاصله رDلش و شور ارگر بازنشستگ مجامع اعتراض وجوه هزار١٠اختص­اص با دولت چرا ه است همين ن(ا برا امسال ه عموم بودجه از ميليارد ردD(رو چنين داد، اختصاص بازنشستگان دنبال اجتماع تامين بازنشستگان برا را ند؟ نم همين يا دهقان آقا اظهارات از گر(د بخش تامين بگيران مستمر حقوق حداقل ه است دو به د( با ها شور همچون نيز اجتماع برسد. تومان هزار٨٠٠و ميليون و ها ه(گلا از روزها ن(ا ه طور آن ها انجمن اعضا و ندگان(نما ها اعتراض هنوز ها آن د،(آ م بر بازنشستگان و ارگر درصد٢١ميزا­ن تعيين در دولت اميدوارند تامين بگيران مستمر حقوق ش( افزا لاغر سبد نگذارد و ند دنظر( تجد اجتماع شود. لاغرتر ها آن معيشت ان- غفور واگير ها بيمار با مبارزه شور ميته عضو سن وا دنيا در هنوز رونا گفت: بهداشت وزارت نون داروها ندارد. اختصاص دارو ا( درصد ١٢ اند. نداشته چندان اثربخش نيز ن(بهتر نند، م فوت رونا بيمارستان موارد پيشگير اصول ت(رعا بيمار ن(ا با مقابله راه گزارش به است. شده رنگ م متاسفانه ه است بيمارانبين­ازافزود: مردانمسعود­ن،(اعتمادآنلا درصد ١٢ند(آ مبيمارستان­بهه رونا بهمبتلا افراد درصد ١٥ بين از واقع در نند، م فوت درصد٥ ند،(آ م بيمارستان به ه رونا به مبتلا بيماران درصد ٥٠ حدود و ند(آ م و( س آ به ند،(آ م ژه(و ها مراقبت بخش به ه ١٩د(وو نند. مفوت پرورش و آموزش وزارت (ابتدا آموزش معاون آن از اند رده اذعان معلمان از بسيار گفت: شاد هDشب در را ما س(تدر همزمان ن(والد ه جا گر(د ها خيل دارد وجود انDام ن(ا و بينند م قبل از بيشتر م،(شد وادار د(شا ببينند، را آن نيز برگزار را هالاس بيشتر آمادگ با و مطالعه افراد پيوستن درباره «مزادهيDح رضوان» .نيم ران(مددرصد ٩٩نون تاگفت:شاديشنDاپل­يبه درصد ٨٢درس، سهالا درصد ٩١مدارس، ن(ا به شآموزدان ميليون ٥/١٢از بيش و معلمان اند.پيوستههDشب نيم؟+ باور را دام+ ▪ تورم نرخ ز مر qبان ه ط (شرا در رده اعلام درصد ٢٢ را شده گذار هدف حدود را نون تورم ميزان برخ است، ش(افزا ه ن(ا ضمن دانند، م درصد٤٠ فرصت نيز اساس الاها اغلب ا لحظه از است. ربوده بگير حداقل طبقات از را تنفس ن(ا ٩٩حقوقش(افزاميزاند­ردنظر(تجدرون(ا شود. ماحساس گر(دزمانهرازب­يشگروه مستمروبازن­شستگان حقوقش(افزاه حال نهاآ ز(وارنوبتدود­ر اجتماعتامي­نبگيران توان م است، نشده اعمال هنوز ٩٩سال ط رووسربر دستشيدن بادولتداشت­اميد درصد٢١پيشن­هاد ار، عال شورا مصوبه .دهد سامان را بازنشستگان حقوق ش(افزا ه است انتظار و اميد همان البته موضوع ن(ا در روزها ن(ا بازنشستگ مجامع ندگان(نما موارد، ن(ا از D( نند. م بيان اظهاراتشان ارگران انون رئيسيا دهقان عل هاگفته تهران اجتماعتامي­نبگير مستمروبازن­شسته است: گذاشته درميان لنا(ا با روز(د ه است تامين سازمان رعامل(مد به ه پيشنهاد با» تعاون،ر(وز عتمدار(شر آقام،(داد اجتماع ش(افزا پيشنهاد با د(با اجتماع رفاه و ار هزار ٨٠٠ و دوميليون به مستمر حداقل ه م(اميدوار برود. دولت هيئت جلسه به تومان پيشنهاد چنين د( نبا هم اجتماع تامين حت ند؛ ارسال دولت برا را هاغيرمنصفا­ن ر(وز باشد، داشته ااراده چنين سازمان اگر بيشتر هاآسيب شدن وارد جلو د(با رفاه ن(ا و بگيرد بازنشستگان رفاه به را ترسخت و برا نفوذ اعمال هرگونه بقبولاند. دولت به را مستمر حداقل درصد ٢١ صرفا ش(افزا را دولت جانب از چه و سازمان جانب از چه «.نيم م اعتراض آن به و م(ر(پذ نم حداقل ش(افزا ƒليDت روزچهارشنب­ه)(دامروز( ر(ز ابازنشسته هيچ و شود روشن مستمر تبصره برابر ه چرا ند؛Dن افت( در را ميزان ن(ا بازنشستگان حقوق،٩٩سالبودجه­قانون ١٢ باشد.تومانهزار ٨٠٠وميليون­دوازمتر د(نبا دوميليون به مستمرش( افزا پيشنهاد ل، در و است دولت هيئت ميز رو تومان هزار ٨٠٠و «. شودمشخصƒليDتد(با معدل شرط تعيين و وجه افت در ممنوع مدارس نام ثبت برا بهداشت: وزارت باشند؟ داشته اميد بازنشستگان ▪ حقوق درصد٢١ پيشنهاد پرونده ه حالا درانتظار دولت ميز رو همچنان بازنشستگان داشت اميد بتوان د(شا است، بررس و بحث به خوش خبرها تعلل و تاخير ن( ا از ه برسد. بازنشستگان هم ( ها وعده تازگ به ميان ن( ا در اگرچه سازمان به دولت ها بده پرداخت برا همسان اجرا آن دنبال وبه اجتماع تامين سازمان رئيس نوبخت توسط حقوق ساز ط(شرا به توجه با اما شده داده بودجه و برنامه ه بود اميدوار د(با دولت ا بودجه نامناسب نماند. حرف حد در ها قول ن(ا باعث aنم و قند اد ز مصرف شود م بدن من ا Qتضعي ممنوع دولت مدارس در وجه افت( در ه ن( ا ه است رارDت ها قصه شبيه حالا است، افتد. م اتفاق هميشه اما نيست جذاب گر( د آموزش معاون عادت، رسم به انگار و نون ا است: گفته پرورش و آموزش وزارت ( ابتدا برگزار مدارس، ( اجرا نامه ين( آ به توجه با معدل شرط تعيين و مصاحبه ، ورود آزمون وجه هرگونه افت(در و آموزان دانش تنامثب برا هاتاب و حوادث بيمه به مربوط وجوه جز به گزارش به نيست. مجاز نام ثبت زمان در درس ه رد يد تا همچنين زاده يمDح رضوان لنا،(ا انجام به ملزم دبستان به ورود بدو آموزاندانش تحصيل آمادگ و جسمان سلامت سنجش هستند. مردم گفت: بهداشت وزارت ه(تغذ بهبود دفتر ر(مد ت(رعارا بهداشت لهاDپروته (نهارستوراب­ه در روز(د ، عبدالله زهرا نند. مراجعه نند، م با همزمان گفت: ها رسانه با مجاز خبر نشست توصيه را اتDن تا است نياز نهارستورا (بازگشا و قند و چرب اد(ز مصرف نخست، وهله در نيم. استبدن من(اسيستمƒتضعي برا عامل،qنم است لازم برد. م بالا را فرد ابتلا انDام ن(بنابرا را ور مذ ها خورا مصرف دوره ن(ا در افراد حاوه موادازاستف­ادهافزود: ونند. محدود لازم روزانه ها وعده در هستند، سيدان ا آنت شود. متوصيهقطعا­ميوهو سبزمصرفاست. م ر پذ نم را درصد٢١ ▪ به همچنين يا دهقان مطلب اعتراضش نوع ن( ا است: افزوده هم گر(د ميليون دو ش( افزا جز » برا تومان هزار ٨٠٠ و م.(ر(پذ نم را گر(د عدد ، مستمر حداقل آن سر بر ه است پرت بسيار عدد درصد، ٢١ سازمان قاعدتا نيم. نم معامله س هيچ با ! تومان هزار ٨٠٠و ميليون a فقط ▪ اجتماع تامين بگيران حداقل نون ا هم افت(در تومان هزار٥٠٠و ميليون q( حدود برا درصد ٢١ پيشنهاد با ه نند م ٨٠٠ و ميليون q( به مبلغ ن ( ا ٩٩ سال نيست بد نون ا رسد. م هزارتومان نيم: مرور هم با را مبلغ ن( ا جزئيات اجتماع تامين بازنشسته حقوق حداقل ها خانواده به فرزندخواند­ه ٢٠٠٠تا ١٧٠٠سالانه شوند مسپرده :ردند+ اعلام هلند دانشمندان شد+ م طول ماه ٦ فقط رونا+ از مصونيت : هگذارفاصل طرح اجرا راستا در شد تعطيل ادارات ها آبدارخانه شور ست(بهز سازمان اجتماع امور معاون ١٧٠٠ بين سالانه متوسط طور به گفت: به ست( بهز پوشش تحت r ود هزار دو تا هاخانواده به فرزندخواند­گ ƒمختل انواع «د(فر مسعود با...حبي» .شوند م سپرده بيان با نوزادان ن(ا ل آمار درباره همچنين حدود نون تا گذشته سال چند ط ه ن(ا خانواده شبه ز مر ٦٨٠ در rود هزار ١٠ ن(ا شد: ادآور( لنا(ا به شوند، م نگهدار دليل و مانده ثابت ه است سال چند عدد مانند (هاروش رو ما ه است ن(ا هم آن تلاش بسيار موقت امين و فرزندخواند­گ خانواده در r ود ق( طر ن( ا از تا نيم م در ه ن( ا بيان با و باشد. داشته حضور چيز گر(د افته( توسعه شورها از بسيار خاطرنشان ندارد، وجود شيرخوارگاه اسم به دانشگاهدرد­انشمنداناز گروهه هامطالع بهدهد منشانهاند،دادانجامهل­ندآمستردام تنها ١٩ د(وو از انسان مصونيت معمول طور آنازبعدرون­ا روس(ووشد مطولماهشش شود.انسانبدنوا­ردƒمختل مجارازتوان­د م مرد ١٠ مطالعه ن(ا در ورونيوز،( بنابرگزارش فصلروس(ونوعچهاربه­مبتلاسال ٣٥ بالا شده توليد پادتن ميزان تا شدند بررس رونا ن(ا رو ش(آزما شود. مشخص ها آن بدن در فواصل در و سالگ ٤٠ تا ٢٧ سنين در مردان ن(ا با محققان است. شده انجام ماه شش ا( سه در افراد بدن من(ا مدت ه افتند(در مطالعه اننده نگران لDش به رونا روس (و برابر ابتلا موارد ه ردند مشاهده و ابد( م اهش ماه از و است ع(شا اوليه، ابتلا از بعد ماه ١٢تا بيمار بدن در موجود پادتن سطح بعد به ششم سرنشين ٣ بين چهارم نفر ه را+ شود م تقسيم س+تا حضور الزام و ار ساعت تغيير د(جد بخشنامه و ادار سازمان سو از ادارات در نان ار همه در مهر، گزارش بهشد. ابلاغ شور استخدام سازمان رئيس انصار جمشيد بخشنامه ابلاغ ار ساعت است: آمده استخدام و ادار تهران در ( اجرا ها دستگاه نان ار روزانه قانون ٨٧ ماده ٣ تبصره ت( رعا با ها استان و تا ٧: ٣٠ ساعت از شور خدمات ت( ر( مد ساعت در تغيير گونه هر و بود خواهد ١٤: ٣٠ مل از اعم (اجرا ههادستگا نان ار فعاليت رونا با مقابله مل ستاد ب(تصو با صرفاً استان و شد. خواهد ابلاغ و تعيين در ها آبدارخانه تعطيل بر نيز چهارم بند در فعاليت است: آمده و شده يد تا ادارات از و تعطيل را خود هاآبدارخان­ه و هاآشپزخانه و فرد صورت به هااتاق و جلسات در ( را(پذ انDام صرفاً و ند(نما ممانعت و خوددار گروه در را نان ار توسط شخص لوازم با چا تهيه به ناهار و صبحانه صرف نند. فراهم روز طول گر(د ، غذاخور سالن در فرد و گروه صورت نان ار ار اتاق و ادارات عموم ها محل تهيه از ادارات مسئولين است لازم و ممنوع و ار نوبت نان ار برا جز ( غذا ع( توز و انجام مربوط مقررات چارچوب در ه qشي نند. جلوگير و خوددار شد) خواهد به اشاره با تهران سيران تا سازمان رعامل(مد در اجتماع گذارفاصله طرح اجرا ه ن(ا ه(را گفت:ابد،( ماستمرارتخ­ت(پا ها س تا گر(د مسافر ٣ بين طرح ن(ا اجرا با چهارم نفر سازمانرعام­ل(مدقنادانعل­يرضاشود. متقسيم هاه(را نرخ ش(افزا درباره تهران سيران تا بگذاربرچسگ­فت:فارسبهتخت،(پادر س تا آغازشنبهسه­روزازها س تا رود(جد هها(را و ج(تدر صورت به اقدام ن(ا معمولاً و است شده شود. مانجامهفته­سهتادو ط ( ها خانواده شورها از بسيار در رد: ه اند شده داده آموزش و ( شناسا قبل از م را rود موقت امين ا( فرزندخواند­گ حت شود، م خانواده وارد rود و رند(پذ ان ود نگهدار برا نيز شورها برخ در ه شود م پرداخت هم پول ها خانواده به و نيم م استفاده روش همين از هم ما البته از rود با خانواده رفتارها رو همچنين مجوز دارا ه (هها(خير و موسسات ق(طر .نيم منظارتهستن­د، ست(بهزسازمانا­ز يد تأ با ها آن شود. م م چشمگير طرز به انسان رونا روس(و نمونه چهار ه ن(ا بر بهومتفاوتن­دهمبا D(بيولوژنظرا­زشدهش(آزما مشترچيزهيچ، سرماخوردگج­اد(اازغير رسد م نظر به ن،(ا وجود با» :هاندگفت ندارند، دستازبانيز­بدن من(اعمرنمونه،چهارهردر درباره «.شود م وتاه هاپادتن ع(سر رفتن ابتلااحتما­لوبدن من(ااهش ،١٩د(وو از مانع نون تا ه است لDمش همان مجدد است.شده بيمارن(اسن واƒش هفته ان پا تا دما ش افزا ادامه شور در شنبه سه روز از ه هوا دما ش( افزا روز ان( پا تا شور نقاط بيشتر در بوده ملموس به دما ش( افزا ن( ا افت.( خواهد ادامه جمعه است. شده برآورد درجه ٦ تا ٣ ميانگين طور هواشناس سازمان است، حا خراسان خبر به r گردوخا جاد( ا د،( شد باد وزش همچنين ها استان در هوا يفيت و د( د اهش همراه خراسان ، رضو خراسان ، شمال خراسان منطقه ژه( و به بلوچستان و سيستان ، جنوب تا هرمزگان شرق و رمان شرق سمنان، زابل، است. رده بين پيش را جمعه روز ان(پا قربان ٧٥٦٤ مبتلا- ١٤١٥٩١ گذشته ساعت ٢٤ ط رونا+د جد قربان ٥٦ و مبتلا ٢٠٨٠ درگير ها استان د شد وضعيت در بيماران افتگان بهبود تعداد ان مبتلا ل+ جمع قربانيان ل+ جمع ساعته ٢٤ ان مبتلا ساعته ٢٤ قربانيان ها استان تمام ٢٥٥١ ١١١١٧٦ ١٤١٥٩١ ٧٥٦٤ ٢٠٨٠ ٥٦ PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.