Khorasan : 2020-05-28

8 : 8 : 8

8

سرگرم ٨ ١٣٩٩ خرداد ٨ شنبه پنج ٢٠٣٨٨ شماره.١٤٤١ شوال ٥ هوش تست اض ر باز منطق هوش و+سودو قانون: در ه+ طور سيد بنو خال ههاخان در را ٩تا ١ارقام رارKت رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ٦ ٣ ٨ ٩ ٧ ٧ ٧ ٨ ٦ ٩ ٢ ١ ٤ ٥ متوسط ٣ ٧ ٦ 30 ٦ ٩ ٣ ٥ ه يققد تادوبارهرا­آنخواهيم م.م دار اشدهبازعبK­م شود؟ مل تبدنه گزدام+بهشمانظربه بزنيم. ها داده اساس بر را شده مخف رقم ٥ رمز توانيد م باشيد، داشته خوب رابطه اعداد با م+ اگر نيد.+ پيدا بالا سطرها در را اعداد بين رابطه دقت م+با است اف+ فقط بيابيد؛ بالا دارا هم با بالا، لKش در گرفته قرار اعداد بيابيد. را شده گم عدد هستند. ارابطه ٤ ٨ ٣ ٦ ٤١ ٩٢ ١ براساس ت نها در بدهيد، انتها تا را ها سرگرم پاسخ شده، مشخص بخش هر امتياز هستيم. شما خدمت در ون ز تلو و سينما ها سرگرم با هفته ن ا از ( هستيد. ون ز تلو و سينما اهل حد چه تا ببينيد د رد+ سب+ ه+ امتيازها سينمابيون (٨٠ امتيازها: مجموع ١ ٥ را تان ون ز تلو و سينما اطلاعات شيدKب چالش به سوم:بخش ▪ ٥ ٩ ٢ ٤ پنجم:بخش ▪ و داستان خلاصه براساس اصلگر(بازدووفيلم­نامپوستر ٥بخشهر(بزنيد.حدسراآن امتياز) ١٥مجموعدرا­متياز، فيلم دره استنگهباند­وداستان مشغول دورافتاده ا ره(جز شود. مآنانجنونب­اعث (تنهااز ناش روانفشاروه­ستندار ان،(را راست ها شخصيت گر(باز اسم فيلم در سDبن ل(و و لدو لينوس استيون ارگردان به «اوشن ار ( ١٣ » مجموع در و امتياز ٥ اسم هر( سودربرگ. امتياز) ١٥ ٧ ٣ ٩ ٨ ٢ ٤ بسيارسخت ٧ ٥ اول: بخش ▪ داستان: خلاصه 50 ) امتياز ١٥ مجموع در امتياز، ٥ پوستر هر( هاست؟ فيلم دام پوستر ر(ز ر(تصاو در لون جرج فيلم ن( ا در نقش گر( باز و رد باز اوشن دن نقش باز «پدرخوانده» فيلم در هم سDبن ل(و است. رده : راهنما ه يققد ٥ ١ ٦ ١ ٨ چپ سمت پوستر و مخاطب پر شن ا سر q( از قسمت ن(آخر به مربوط وسط پوستر است. شده پخش آن فصل چهار ٢٠١٥ سال از ه است جذاب ال(سر به مربوط : راهنما ٣ رسيد.شهرتبه«ميشوگرگ» هافيلم سرباگران(بازاز D( : راهنما ٢ ٤ ٦ ٩ ٨ ٣ ششم:بخش ▪ در ١٣٩٤سال در ه قسمت ١٧ ال(سر q(دربارهشد؛پخش خانگش(نماهDشب هاش(آزماموردشD­پزشتوسطه بيمار (نوراعليرام بازباگيرد. مقرارعجيب موسيق ه گروه اسم . نعمت فرخ و نقش گر(باز نام و ساختند را ال(سر تيتراژ نام و امتياز ٥ گروه نام( يد.(بگو را نازل امتياز) ١٠گر(باز ومعماها جداولحل ۴ ٧ ۵ ٨ ٢ ۶ ٣ ١ ٩ ١ ٣ ٩ ٢ ٨ ٧ ۶ ۵ ٩ ٨ ۶ ۵ ٣ ۴ ٢ ١ ٢ ۶ ۴ ١ ٧ ٩ ٨ ٣ ٣ ٩ ٧ ۶ ١ ۵ ۴ ٢ ۵ ١ ٣ ٩ ۴ ٨ ٧ ۶ ٧ ۴ ٢ ٨ ۵ ٣ ١ ٩ ٨ ۵ ١ ٧ ۶ ٢ ٩ ۴ ۴ ٢ ٨ ٣ ٩ ۶ ۵ ٧ ۶ ٧ ۵ ۴ ٢ ١ ٣ ٨ ۵ ١ ۶ ٧ ٩ ٣ ۴ ٢ ٨ ٢ ٩ ٧ ۴ ٣ ٨ ١ ۶ ۴ ٨ ٩ ۶ ٢ ٧ ۵ ٣ ٣ ٧ ٨ ١ ۵ ٢ ۴ ٩ ٨ ١ ۴ ٣ ٩ ۶ ٢ ۵ ۶ ٢ ۵ ٨ ٧ ۴ ٣ ١ ۵ ۴ ١ ٢ ۶ ٩ ٨ ٧ ٩ ٣ ۶ ۵ ٨ ١ ٧ ٢ ١ ۶ ٣ ٧ ۴ ۵ ٩ ٨ ٧ ۵ ٢ ٩ ١ ٣ ۶ ۴ دوم: بخش ▪ سرآمده شان منزل اجاره موعد ه جوان زوج درباره ان،(جواهر نگار و ابر صابر باز با مد فيلم ارگردانش؟ وفيلماسمهس­تند.درآمدسب صدددر سازفيلمگرو­هq(بهمنزلدادن­اجارهباو امتياز) ١٠مجموعدرو­امتياز ٥دام هر( چهارم: بخش ▪ ال( سر با نازل نقش گر( باز شهرت به مقدم سيروس « رستگاران » رسيد. : راهنما امتياز) ١٠( است؟ فيلم دام به مربوط ر(تصو داشتند. حضور فيلم ن(ا در هم ان(حميد qباب و مصفا عل : راهنما برليانس و (يq ٤. ام و ام ٥. آزرا ٦. ١. سوناتا ٢. دناپلاس ٣. ذهن چالش لمات+ با باز شده؟ چ چالش ذهن : دست بيا(د. م نيم تا عدد وسط مربع به گوشه را عوض و باهم جمع ه جا (Dان و دهگان اعداد دست م آ ( د. به ا (ن صورت مجموع مقلوب اعداد گوشه به ١٢٥. عدد وسط هر مربع از را حروف از تعداد شما برا ر ( ز ر( تصو در هر در خال ها مربع اساس بر د(با ه م(انوشته سيد.(بنو را حروف تعداد همان با لمات سطر خودرو q( نام ر( ز ر( تصو ها شماره از q( هر در ار به حروف (جا به جا با د(با شما ه م(ا نوشته را نيد. پيدا را خودرو نام آن در رفته رونا!+ با وسواس جنگ وسواس باعث رونا+ روس و ن ا اميدوارم سلام. شده اگه ه+ باشه نشده تون اطرافيان ا شما شدن ورود از قبل بينيد م ه+ ر تصو مثل احتمالا باشه وروداجازهب­عدتابشيدشو­وشستامل+د باخونهبه زودتر چه هر ه+ اميدوارم حال هر به باشيد. داشته زندگ به و شيم خلاص روس و ن ا شر از مون همه برا خلاقيت م+ با هم شما حالا م. برگرد عاد بامزه الوگ د ا وتاه+ حال شرح a س،Kع ن ا شماره به ما برا دوشنبه روز ٢٤ساعت تا و سيد بنو و «؟شده چ» لمه+ حتما نيد.+ ارسال ٢٠٠٠٩٩٩ ن ترaبانم سيد. بنو هم رو تون خانوادگ نام و نام روز دارند، سنده نو اسم ه+ هاپيام ن ترخلاقانه و شه. م چاپ هاسنده نو خود اسم به چهارشنبه باشيد.خوشهميشه هوش منطق : تست هوش: گز (نه ٥ پنج حرف : شرا ت چهار حرف : ترشq، را ت، شر ت و ... سه حرف : شتر، ترش، شرr، ترr، ار، تاr، اش و ... در ا(ن جا فقط به تعداد از آن ها اشاره رده ا(م. ممDن است تعداد لمات بيشتر از آن چه برا(تان نوشته ا(م به دست آور(د ما باز +لمات: اگر هم بين ٣٠ تا ٤٠ امتياز گرفتيد لابد تماشا فوتبال را ترجيح م دهيد. ا(ن باشد ه تاب خوان هستيد. اگر بين ٤٠ تا ٥٠ امتياز سب رد(د اميدوار(م علت ا(ن ه فيلم بين نيستيد اگر بين ٥٠ تا ٦٠ امتياز سب رد(د شما محض تفر(ح فيلم تماشا م نيد. اگر بين ٦٠ تا ٧٠ امتياز سب رد(د شما فيلم بين با سليقه ا خاص هستيد. اگر بين ٧٠ تا ٨٠ امتياز سب رد(د فيلم بين حرفه ا هستيد. باز(گر نقش نازل هم روناr (ونس . بخش ششم: سر (ال » آسپر (ن « ه تيتراژش توسط گروه ا وبند اجرا شد. بخش پنجم: فيلم »قندون جهيز(ه« از عل ملاقل پور بخش چهارم: برد پيت، مت د(مون و آل پاچينو بخش سوم: فيلم »فانوس در(ا( « با باز و(ليام دافو و رابرت پتينسون بخش دوم: فيلم »مرگ ماه « از روح ا... حجاز بخش اول: بليد رانر، جان و(q ٣ و مستر روبات : نمونه رونا+ از گرفته وسواس زنت وقت * بره بين از رونا+ ه+ شور م رو خودت وقت * شه!+ م رو رونا+ هم آفتاب ه+ مياد خبر ول مبود+باه+رفتينرونا+باجنگبه جورهمين* م. شد مواجه آب سينمابيون: بهااو ج | | ٧٦٧٨ ٨٨٤ متوسط جدول سخت جدول براق گرد پيشوا–-٧ ارآگاه اسپانيا- شهر -٦ آلمان بله گرو ر–( و -٩ درختان ش( آرا قوه- جمع – طمع و( د -٨ حرارت زبان- نتDل -١١ بانوان تعجب شوفاژ- -١٠ هند درخت لرزه- تب -١٢ سوداگربدن– آلبوم پاپ- موسيق ها گروه از -٦ مفعول علامت بان(ساها- ورزش مادر-٧ ميان نت - چاوش محسن از نوعمربع- صدمتر-٨ فقدان حرفاتومبيل- و هDدرش باب-١٠ وقتباربد- لحن س از D( -٩ شباف پارچه رخام پهلوان- ضرب- -١١ مقعر نه( آ - فرنگ خ ( روز (جنا نهاداستا انگليس سنده(نو-١٢ : افق اسب برگ و ساز - بازار قيمت - ان( سر ها ماه از -٢ زامبيا تخت( پا -١ اما- -٥ ش( نما پرده دو بين چل- -٤ باستان خدا - ( ا( در فانوس وسط- -٣ : افق پسوند -٣ ناهموار بدونبار- نيمهمردان- ها نام از-٢ چلپاسه الا– -١ - ونان( حروف از آسمان- رانه -٥ جواهرنشان لاه آزاد--٤ سمس(ر نماد مولد- : عمود فيلم پيشامد--٢ انشا موضوع افراط-بزرگ– مارپيچ -١ خردمند س-Dع چارچوب زائوترسان–-٣ عطاران رضا از ها رنگ ازگنداب–-٦ عنوانزهره--٥ بها گذرنده- -٤ س- بو واحد -٨ نظام عت( مشا – تر پدر -٧ اصل عج) ( مهد حضرت مادر رونوشت– -٩ مينو جهان نوا -١١ دور به اشاره بچه– پرستار سفارش- -١٠ تختهپنجم- ستون سطح--١٢ هرچيز حدنصاب خواب- بندستهDش : عمود - س چه -٢ اربعه اناجيل از - Dپزش استخوان -١ آش-rخاشاافسرا­ن- لباس زه(آو-٣ نيزهآتش- شعله ورزش qموشناگوار- خوردنشداد- بهشت -٤ از خورشيد- -٦ محدث بدن- استخوان ن( تر ل( طو -٥ ران(ا اقوام از-qوچ جرثقيل-٧ شناس زمين دوران چون--٩ عصب غيراراد ت حر-rمسوا درخت-٨ اندازدرخت به امر-١٠ روز(د منحرف-آوردن- ميزبان شور از ردن اخراج سلاح-١١ - ورزش داور نت- تجملات مولا-١٢ سوم ت(بر مخترع س ى ا ن و ر و بد حىم تر ز ا ر د ا پ ر د ا م د ل ى ر ست ا د س ا س ل ىک ن گ ا سک س دت حسا ن ا ىست ر و ت د کى ر ا ن ا کى ى ر ه ر پ ا ه ا ا ى بوکس ن و ل کس ن ى ب ر و ت ل س ى ر و ف ر ت م و ل کى ن ا ست ا ى ر ج ه ب ج و م ى ن ل ا د م ى و غ ل ا ک ن و خ تک ر ب ا ر و ى ر ا بحر سوسن ى د س م و ا ن سست ى ر و ى ت م ى ت ى ب س ا ل پو اشکلک ا ک ل ر ل ک ا ن ر ب بدى ا شفق ه ا و ب ى ژ و ل ى ر ت ب ل ا ن ى ا و ر ا ت ل د ز ن ب ل ر ا ى ر ا ه و ا ک ٧٦٧٧ شماره جدول حل ٨٨٣شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.