Khorasan : 2020-05-30

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩ خرداد ١٠ شنبه ٢٠٣٨٩شماره.١٤٤١ شوال ٧ عنوان به بگيرد. بر در نيز را گر د شئون همه د با بوده، انتقاد مورد همواره ه* مسائل از J نمونه برا ندگان نما توسط ه* است ها نگار نامه شود. م انجام Wمختل افراد معرف و انتصابات وقت ه* شود م شور قدر آن گاه آش ن ا از J نشين م ل* ر مد j دل درد پا فشارها و ها نگار نامه همين ش ها ه گلا Wمختل ها بخش در تغييرات برا ندگان نما نده نما j ه* ندارد معن هاست. استان متول گر د نده نما و باشد استاندار تغيير متول بنا اگر ها نگار نامه ن ا ل!* ر مد فلان تغيير مسير j از د با ند* حل مردم از درد ه* دارد در ز*متمر دبيرخانه j از مثلا و مشخص قانون بر نظارت انJام تا شود ارسال و يد تا بهارستان شود م پيشنهاد ن بنابرا باشد. داشته وجود آن ميسيون* در ندگان نما ها دگاه د ارائه برا مل امنيت ضد و محرمانه اخبار ه* جا آن تا( ها ها نگار نامه و ها آن آرا شود)، نم افشا طراح ز*متمر و شفاف ا سامانه توسط شان لان* مو پس، ن ا از تا شود اجرا سرعت با و نده هرنما ه* بدانند مردم همه و ها رسانه و آرا ها، دگاه د با و ند* م چه دقيقا مجلس در ن ا در چيست. دنبال به ش ها نگار نامه و رئيس قاليباف باقر محمد موفق تجربه زمينه و ١١٠ تلفن سامانه جاد ا در مجلس د جد باعث ه* ١٩٧ مردم همگان نظارت ز* مر اعتمادساز و باشند پليس ناظران مردم، شد صورت به را ناجا اجتماع ه سرما مردم، بين در مجلس jم* به تواند م داد ش افزا شگرف بسترها با مشابه ها سامانه راهانداز د. بيا جمله از ندگان نما بر نظارت برا روزشده به از بسيار ه* است مجلس از جد مطالبات اند. شده آن وارد شعار همين با ندگانش نما قرن در ران ا پارلمان نخستين ازدهم، مجلس تواند م ه* قرن بود. خواهد شمس د جد ها سال تا و باشد قدرتمند ران ا از انداز چشم ند؛* گشا راه و گذار ل ر ران ا پيشرفت برا ا وظيفه مجلس، ندگان نما همه اساس ن برا دارند. برعهده خ تار بسا چه و خطير حقيق گاه جا در ران ا پارلمان نظام شود، جد ها Wضع از J ه* نظارت برا خود نشست. خواهد است، مرانJح در مردم حرف روز ادداشت شماست. حرفها صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون خط به مجلس شدن ل*تبد از جلوگير -٢ اثر بوانباشتهق­وانينتوليد پناه زدان* اميرحسين ٠٥١٣٧٠٠٩١٢­٩ نمابر: ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ آ تا،*ا ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١٣٧٠٠٩١١­١ تلفن: Yazdanpana­h@khorasanne­ws.com قانون هزار ١٢ از بيش آمارها برخ براساس معاون زاده امين الهام ه* شده ب تصو ران ا در و دست» را قانون تعداد ن ا جمهور رئيس سابق قوانين بود. رده* Wتوصي «بزرگ مانع» و «پاگير حت ه* بيهوده گاه و شده انباشته و مواز گاه پيدا را ها آن بر نظارت فرصت مجلس خود نظام ل* سياستها» زمينه ن ا در ند.* نم انقلاب معظم رهبر سو از ه* « قانونگذار نقشه و اصل مبنا د با شد، ابلاغ ٩٨ مهر در به باشد. قوانين ب تصو الگو طراح راه مهم بخش j شود م پيشنهاد دليل همين در ع تسر به د جد مجلس ها ت مامور از قوانين هم تا ابد اختصاص « قوانين تنقيح » از هم و شوند حذف و شناسا مواز و اثر ب ن ا در شود. جلوگير رارJت قوانين ب تصو مسائل هJشب ابتدا مجلس ه* است لازم مسير شناسا Wمختل نهادها توسط ه* را شور* آن مطابق و گيرد اختيار در است شده طراح و عمليات ند فرا ، گذار قانون و نظارت برا خواهد مشخص مسائل، هJشب ن ا ند.* طراح د با ح لوا و ها طرح نوع چه اساسا ه* رد* و باشد داشته مجلس در ت اولو با طرح اجازه ند.* پيدا طرح اجازه د نبا ح لوا و ها طرح چه د*جد مجلس مهم وظيفه ٣ خانه است! نابسامان وضع چه ن ا آخه و...! گران معيشت الا* گران، زمين گران، نند؟* م تعيين را ها قيمت ن ا سان* چه ندقيمتJن ندارد؟ قانون تJممل ن ا مگر ه* شود م تعيين ليموترش قيمت مثل الاها* باشد؟ افتاده نفر چند دست فقط سفارش صاحبخانهها به قدر ن ا ه* دولت ببخشند، را ها اجاره رونا* ام ا ن ا در ند* م نه هز شده ه* هم ماه j برا خودش چرا بخشد؟ نم را ها قبض چندسال تا آمدند ار*سر وقت مسئولين ن ا اما انداختند ها قبل گردن را لاتJمش همه j توانند نم ردند،* بدبخت را همه ه* حالا نند.* ساده عذرخواه j ندهيد. گير گران د به قدر ن ا زان، عز به گر د روز نيد،* م حمله انJپزش به روز به روز j فرهنگيان به روز j ارمندان،* د. دار عجيب حسادت معلومه و... اسبان* نيد.* درمان را خودتان اول جا* تا ها گران و ط شرا ن ا نيست معلوم ارگران،* و بازنشستگان ما خدا به دارد؟ ادامه بازنشستگان، ما شيم.Jب نفس توانيم نم گر د آن ازدواج رJف به د با و م دار بزرگ دختر و پسر زندگ لاتJمش در خودمان ول باشيم. ها م. ا مانده با سيد. ننو جمعيت ش افزا از قدر ن ا ن ا سر صدقه از ه* لJمش و بلا همه ن ا j و م بياور بچه چرا آمده سرمان مسئولين نيم؟* بدبخت را گر د نفر ن والد دوش به آموزان دانش آموزش بار همه ندارد! فرق شان برا فرهنگيان و است افتاده ول هستند حقوق ش افزا دنبال فقط ها آن است. صفر ردشان،Jعمل ماه دو گذشت از پس چرا محترم! مسئولين تامين بازنشستگان حقوق اضافه نو، سال از به خدا به را شما د؟ ردJن اعمال را اجتماع ما پول چرا پس شده، ب تصو اگر برسيد. ما داد م. گرفتار ما خدا به نميدن؟ را انتقاد فرهنگيان از ه* ها آن برا متاسفم توانستيد م شما الان م نبود ما اگر نند.* م نمانده شما دولت عمر ان پا به بيشتر چندماه راه برا قبل دولت از و داشتيد شجاعت اش* حياط ( جنوب اJ آمر شورها* به افتن د. رد* رمJتش ها آن با دوست وا)J آمر خلوت ار* فقط ها شJنفت رسيدن نيد* دقبول با j با نيست. تنها به قبل دولت ا شما دولت شود. نم م* شما از رچيزJتش درصد ده چند ش افزا درباره تان شوخ وب*دار صفحه در بازار در خانگ لوازم قيمت ا بچه هم خودتون اگر نبود. خندهدار هم اصلا مسئله ن ا با داشتين، دمبخت برادر و خواهر براتون. متاسفم ن. رد* نم شوخ اصلا زحمت براشون اگر بگيد مسئولين به لطفا و ادارات همه نند،* باز هارو تابخانه* نداره به فقط زورشون انگار، بازشده آموزش ز*مرا رسيده. ها تابخانه* وتلفن نداشتيم jترونيJال دولت ه* زمان اما شد م انجام تر ع سر ارها*بود هندل ها نامه j سJف برا جا شهرمشهد در نون*ا شود. نم پيدا بفروشند مردم به خودرو هزار ٢٥ خواهند م ٤٠٠ از بيشتر ابتدا روز دو J همان در ول باز مسخره ن ا همه ردند!* نام ثبت نفر هزار است. ارخانه* و بازار قيمت اختلاف خاطر به ها هم باز ببينيد نيد،* صفر را قيمت اختلاف ن ا نند؟!* م نام ثبت تعداد ن ا شنبه روزنامه تعطيل برا خراسان از س* جوابيه پيام است. نداده Jپيام من خط به مخاطب منم نيد.* اصلاح رو مردم حرف امروز هستم. روزنامه است شده ارسال پيام ين*مشتر به شد. خواهد پيگير مورد ن ا ه* درباره را مردم آرامش وار د ذا* ت سا نJمس قيمت خانه، اجاره جمله از ها قيمت حذف با م خواهشمند است. خته ر هم بهو.... ها خانواده به را آرامش غيرواقع ت سا ن ا برگردانيد. به هرروز د با رسانه مثلا عنوان به شما باشد ادشان ه* نيد* ادآور مجلسيان ملتاند. درصد چند نده نما را آن و سيد بنو پيام خط j خودتان دست با بفرستيد؟ لاتJمش ردن* طرف بر برا ا گو j شود نم ا آ وگرنه نيست ا مردماراده خوب دلالان انگار رد؟* نترل* را بار ميدان نترل* برا قدرت نه مسئولان ه* اند فهميده . ا اراده نه و دارند بازار ارJاحت خودرو رابطه، و رانت با حاضرم من بشم. زندان هم ماه ٦٢ -٦١ و نم* قيمت قران دو منت، هزار با خواهند م حالا ٤٠ هم قيمت همين ه* بياورند ين پا را خودرو باز اما است تر گران ٩٧ قيمتها از درصد حق اغذ،* حق ماليات، مثل بهانه هزار با هم ن ا هستند. قيمت ش افزا دنبال به و... جلسه قرار خودشان چه باز را مردم فقط مسئولين حد هم مردم صبر ردند.* مسخره و دادند در گران و جور و ظلم همه ن ا از بترسيد دارد. ند.* م باز دهان زخم ن ا بالاخره مردم. حق ميليارد ٢٩٠ فاجعه از ورزش صفحه در شور* ن ا مگر ه* ماند م آدم واقعا د. ا نوشته ماست از را مو ه* ندارد ق لا مترجم و حقوقدان د با ؟ تدبير ب چقدر آخر شند؟Jب بيرون نه شود پرداخت مسئول ان آقا جيب از خسارت اقشار. گر د و شاورز*و ارگر* و ارمند* حقوق از به ان مبتلا آمار رضو خراسان مسئولين چرا نند* رمJف ها خيل نند؟* نم اعلام را رونا* ت رعا را ها دستورالعمل متر*و شده تمام رونا* شوند م خيال ب مسئولين وقت نند.* نم دارند؟ انتظار چه مردم از در روزنامه نشدن منتشر ه* ن ا چه د رد* رسان اطلاع را بينالتعطيل­ين فروش م* ن ا داره؟ ين*مشتر حال به سود بدهيد. ننده* قانع جواب است. |مشتر روزنامه تعداد به ين*مشتر شود نم منتشر روزنامه ه* روز هم و هستند شود. م افزوده |اشترا زمان مدت به ت هدا انJس ه* اول روز از ! روحان آقا ه* جا آن تا شد سپرده شما دست به شور* قبل دولت واقدامات ارها* تمام داشت جا ه* حال بستيد. توپ به را نژاد) احمد آقا( • هيئت ژه و به و ازدهم مجلس ندگان نما و اميدها به بخواهند اگر آن نفس تازه رئيسه شده جاد ا آن به نسبت ه* ها دلبستگ عن مهم وظيفه ٢ به عمل با و دهند پاسخ حقيقتا را مجلس ،«نظارت» و « گذار قانون» را تغييرات برخ د با بنشانند، «امور راس در» نند.* دنبال پارلمان ندها فرا و ساختار در • • • • بردولتمجلس­نظارتند*فرا ده سامان-١ • مجلس نظارت معاون ه* ها گزارش براساس چيز هرسال ند،* م ارائه سالانه صورت به مجلس توسط ر* تذ و سوال هزار چهار حدود ه* شود م مطرح دولت Wمختل ها بخش از به سوالات و رات* تذ ن ا درصد ٢٠ فقط اگر اثر دولتمردان ها تصميم در و رسيد م نتيجه بهتر شور* اقتصاد وضع لااقل داشت، چندان دوره ١٠ در آمارها برخ براساس بود. ن ا از نرسيده نتيجه به تفحص و تحقيق هيچ مجلس مجلس زمان از بخش روزانه ه* درحال است. ابد م اختصاص رها*تذ و سوالات ن ا طرح به گزارش در گذشته سال مجلس نظارت معاونت و سوالات ن ا نيست مشخص ه* بود رده* اعلام دستگاه مسئولان «W وظا» حوزه در ا آ رها*تذ ن بنابرا ها آن «اختيارات» ا است اجرا ها را خود اجرا ها دستگاه مسئولان برخ» دانند نم رها*تذ و ها سوال به پاسخ به ملزم است واضح .«باشد آنان اختيارات حوزه در ه* اگر ند.* تغيير د با نه پرهز و اثر م* ند فرا ن ا ه* تا شود طراح ها نظارت ن ا برا موثر ند فرا به نتيجه ب با تقر ر*تذ هزار چهار ارائه جا به تغييرات به منجر ر*تذ ١٠٠ سال، هر در دولت ارائه مجلس سو از اجرا نظام در موثر و جد • • • • • • • ها تصميم شفافيت ده سامان -٣ مجلس اخير ها سال در ه* موضوعات ن تر مهم از J نرسيده، ا نتيجه به متاسفانه ول شده مطرح در ندگان نما آرا و ها دگاه د شدن شفاف است. بهارستان ها ميسيون* و علن صحن ه* ملاحظات و ها حساسيت همه با موضوع ن ا نيازها جمله از و جد مطالبات از J دارد سهم تواند م ه* است ران ا پارلمان نظام داشته احتمال فسادها با مقابله در مهم و نيست را و نظر در فقط شفافيت ن ا باشد. • • • • • : خراسان • خراسان: • مجاز ا خطبه در مشهد در نمازجمعه نشدن درباره رونا* مل ستاد مصوب دستورالعمل از رد.* انتقاد رضو حرم شبانه بودن بسته رضو خراسان روزنامه در را خبر ن ا مشروح بخوانيد. شد منتشر مرو المسلمين و الاسلام ه* هستيم تلاش حال در » : رد* اظهار و تماس باشد، باز ساعته ٢٤ حرم ها صحن تا... آ . « . .. و م ا نوشته نامه م، گرفتها برگزار هفته درسيزدهمين نيز علمالهد برا تلاش و پيگير از قدس آستان توليت مطهر حرم ساعته ٢٤ بودن باز مجوز افت در صحن در زائران حضور زمان ش افزا و رضو فيلم از بخش در داد. خبر آستان ن ا ها حجت نستاگرام ا صفحه گذشته شب ه* • • • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.