Khorasan : 2020-05-30

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ خرداد ١٠ شنبه ٢٠٣٨٩ شماره.١٤٤١ شوال٧ خواند«اوباشواراذ­ل»رانندگان*تظاهر توئيت برقرار براراارتشو مل گارد ه*رد* د تهدو در رد.* خواهد اعزام شهر ن ا به آرامش و نظم شروع غارتگر وقت» :است آمده توئيت ان پا از بخش ن ا .«شود م آغاز تيرانداز شود م دستورمثابه­بهتوانست مترامپدونا­لدتوئيت به تيرانداز برا ارتش و مل گارد پليس، به توئيترهJشب­ن بنابراشود.تعبيرنندگا­ن*تظاهر به مربوط قوانين ترامپ توئيت ن ا رد،* اعلام اربران* است. رده* نقض را «خشونت ج ترو» د با توئيت ن ا مشاهده برا نون*ا هJشب ن ا ن ا غير در نند،* jلي* «مشاهده» مه*د رو ها آن توئيت محتوا مشاهده جا به صورت توئيت ن ا» :شوند م رو روبه توئيتر پيام ن ا با نقض را خشونت از تمجيد درباره توئيتر مقررات ه* داده تشخيص توئيتر حال ن ا با است. رده* است نJمم توئيت ن ا ماندن باق دسترس در داد رو همين .«باشد عموم منافع راستا در رسانه ن تر بزرگ عليه جنگ ترامپ تا بود اف* شنبه پنج روز او ند.* آغاز را خود رسان اطلاع محدود جهت در اجرا فرمان j امضا با ت*شر ه* حقوق وسيع ها حفاظت ردن* گام برند، م بهره آن از اجتماع هJشب ها در فرمان ن ا امضا هنگام ترامپ برداشت. از تا هستيم جا ن ا امروز ما» :گفت سفيد اخ* واقعا ه* خطر ن تر بزرگ مقابل در بيان آزاد نيم.* دفاع م ا بوده رو روبه آن با اJ آمر خ تار در و قدرتمند ها ت*شر از شمار انگشت تعداد ليه*از وسيعبخش اجتماعهJشب انحصار رامتحدهالا­ت ادر عمومو خصوصارتباط­ات ه* گفت اJ آمر جمهور رئيس .«نند* م نترل* سانسور، برا مهارنشده قدرت» ها ت*شر ن ا پنهان دادن، لJش راستن، و ردن، * محدود دارند.راارتباطات­از بزرگبخش«تغييرا ردن* ارتباطاتقا­نون«٢٣٠بخش»ه*د گو محالااو و توئيتر مانند اجتماع ههاJشب شود. لغو د با قانون «٢٣٠بخش» اساس بر نون*تا |فيسبو بوده برخوردار مصونيت از )١٩٩٦( ارتباطات به قانون متن در ههاJشب ن ا ه* ن ا دليل به اند، در ناشر نه و انتشار محل تنها عن پلتفرم، مثابه درناشرانقا­نون،ن ااساسبرشده­اند.گرفتهنظر هستند مسئول شده منتشر چه آن محتوا برابر ،«نيستند ناشر» اجتماع ههاJشب چون ول ن ا ٢٣٠ بند براساس نند.* م پيدا مصونيت نيت با» توانند م اجتماع ها هJشب قانون، بزنند؛ ها پست از برخ «انسداد به دست خير آزار ننده* سJمنع مستهجن، ها صحنه مثلا برا ه* اتفاق همان نند.* حذف را خشونت ا اJ آمر جمهوررئيسا­مااست.افتادهترام­پپيام حقوق مصونيت ن ا ه* ند* م اشاره نون*ا ها پست اجتماع هJشب j ه* صورت در و داشت نخواهد مصداق ند،* ش را و را اربران* «تغييرا حذف» برانگره*در امصوبهخواس­تار است.شده ٢٣٠بند الملل بين پيشخوان روز تحليل پساکرونا دنياىبرآغا­زى رJپي غول شJنفت چند ارسال رسم پرچم با هم آن ارائيب* ا در سواحل به ن تر بزرگ از J احتمالا ، ا رسانه اعلان و ران ا روناست.* از پس دنيا ها واقعيت ن دتر جد و ها م تحر ارJآش نقض ه* ران ا جسورانه اقدام ن ا قلب است، واحد آن در ونزوئلا و ران ا عليه اJ آمر يهJت با ه* شور* گرفته. هدف را اJ آمر ابرقدرت قوانين خود، نظام نيرو و اقتصاد قدرت بر گر د بر الملل بين قوانين مثابه به را اش جانبه j مفهومW تعره* واقعيترد.* متحميلشوره­ا* به را اJ آمر « گر د به اراده تحميل» ؛است «قدرت» هJ و دوم جهان جنگ از پس ها ابرقدرت از J حالا اما بود رده* ل تبد شورو فروپاش از پس تازه را موضوع ن ا د جد جهان متغيرها به باتوجه ران ا در نيز قبلا گرچه ه* چالش است. شيده* چالش به زمان هيچ اما داده رخ ا هسته ا ا منطقه مسائل موارد در بود. نيفتاده اتفاق جسارت و وضوح ن ا به ه* بود فشار تحت و مظلوم طرف هميشه ران ا ، قبل موردن ادراماداد، منشانخوداز تدافعاقدام­د با وضعيت است. داده ترتيب را تهاجم اقدام ران ا تغيير سليمانسردا­رشهادتازپس­رسد منظربهه* ماقدامن ابدانيمه*استمهماست.داشته شگرف در اطلس اقيانوس طرف آن در اJ آمر اقدام با توانست چالش j و شود همراه ور*مذ ها شت* Wتوقي ه*چرا بياورد، ارمغان به ران ا برا را صلح و جنگ خليج در اJ آمر ها شت* متقابل Wتوقي صورت در بدون ها نش*وا از ا سلسله جاد ا احتمال فارس ه* متغيرهااما­آمد. موجودبهطرف­دو براWتوق جاد ا از را اJ آمر و شانده* تصميم چنين به را ران ا م نظر به است؟ موارد چه داشته حذر بر نش*وا داشتهزمينه­ن ادرراتاثير­ن بيشترآنآثا­رورونا*رسد تعطيل نيمه وضعيت به را اJ آمر اقتصاد رونا* است. اقدامات برا شور* ن ا اقتصاد بنيه و شانده* گر د طرف از است. رده* Wتضعي را انه ماجراجو شدن تعطيل نيمه درباره اJات قابل ها گزارش شيوعاثربرف­ارسخليجمنط­قهدر اJ آمر هاگاه پا را اJ آمر نظاميان و دولتمردان ه* دارد وجود رونا* درگير آغاز صورت در ران ا به نظام پاسخ توان از اJ آمر مه*حا نظام بودن درگير است. ساخته دور ها با را شور* ن ا در گير تصميم هسته نيز رونا* بحران با بحرانبهپرد­اختنه* لJشبهساخته،مواجهلJمش شخصميانن ادراست.شدهنJغيرمم­د جد ها مشروعيتزمي­نهدر اده عدلاتJمشبا­ه*نيزترامپ آغاز به ا علاقه احتمالااست، شده مواجه مرانJح داده نشان ن ا از پيش ترامپ ندارد. د جد جنگ j قربانرااJ آمرمنافعاس­تحاضرخودمن­افع براه* او باشد. موارد همان از J ن ا رسد م نظر به و ند* بزرگ تخط j از گر د جنگ j از پيشگير برا طرف در است. رده* پوش چشم اJ آمر ابرقدرت از چين موارد، همين به توجه با رسد، م نظر به گر د آورده رو اJ آمر با متقابل اقدام و مثبت تقابل به نيز جنگ ان جر در و پيش سال تا ه* شور* ن ا است. نشين عقب به حاضر موارد برخ در ترامپ با تجار ها لفاظ مقابل در رونا* از پس و حالا بود شده متقابل پاسخ اJ آمر مقامات منطق غير و عجيب شد.* م چالش به را اJ آمر ها خواسته و دهد م موضع ه* است ط شرا همين از استفاده با ها چين و اند بسته ار* به نگ* هنگ درباره را تر سختگيرانه دارند. را الملل بين سياست فضا در پيشرو قصد دنيا هانشانهاول­ينرسد منظربهه*ن اخلاصه اJ آمره* دنيااست؛شدنان نماحالدررو­نا*پسا آن در اراده ننده* تحميل و بلامنازع ابرقدرت گر د ن ا در نانJش Wص اولين نيز چين و ران ا نيست. و اJ آمر رسد م نظر به اتفاقا و هستند د جد دنيا را د جد واقعيت ن ا فعلا نيز آن نابخرد دولتمردان اند.رفته پذمواردهمي­ندرحداقل - زاده غن مصطف هاهCشب»ردن محدودفرمان­آميزشخشونت­توئيتشدنپن­هانازپسترا­مپ رد صادر را « اجتماع ترامپ آمریکاى بياندر آزادى ر ز توئيتر، ه* گذشته هفته اواسط ، پست گير را درباره ترامپ انتقاد پست را درباره ق حقا» :نوشت و داد قرار را Jلين همه ،«نيد* افت در را پست ق طر از دادن با حالا ترامپ بودند. ترامپ نش*وا منتظر اجتماع هJشب جنگ به «بيان آزاد» ليدواژه* اما بيان آزاد است. رفته خود محبوب سابقا را ان ان س خبرنگاران ه* ترامپ دونالد برا منتقدان ورود ا اخراج مطبوعات نشست از معنا ند،* م ممنوع سفيد اخ* به را دولت ترامپ جانب از بيان آزاد معنا دارد. گر د دن جوبا به ررJم ها ردن* توهين اجازه پلوس نانس به هجمه اش، انتخابات رقيب پيام ردن* صادر ا ندگان نما مجلس رئيس ،«سوتامينه»دستبهسلاح هاگنگبهشور­ش قرنطينه نقض برا «رجينيا و» و «ميشيگان» از W تعر ن ا با روز هر اJ آمر جمهور رئيس است. ناآرام به نش*وا در او دارد. ار*سرو بيان آزاد شدن شته* از پس ه* نيز مينياپوليس شهر در ها در بود، شده آغاز پليس دست به پوست سياه مرد - ف*شر مناسبت به پست واشنگتن روزنامه اول صفحه در رونا* روس و از باختگان جان تعداد عبور تن هزار ١٠٠ | هولنا رقم از اJ آمر روز توئيت ا:J آمر رات* دمو سناتور سندرز برن توئيت بحران اول روز از ا)J آمر جمهور رئيس( ترامپ را علم داد، جلوه اهميت م* را خطر ن ا رونا،* ننده* محافظت ل وسا ساخت از و گرفت ده ناد من » ، د گو م او حالا د. ورز امتناع نياز مورد ده ناد را ها رات*دمو ن ا هستم! وش* سخت هزار ١٠٠ «.م برگرد ار* سر به يد بيا د. بگير انجام زمينه در مل راهبرد هنوز ما و مردند نفر است. آور ننگ چقدر م. ندار ها ش آزما نيم! م شلي: پرستنژادبه­معترضانزخم روترامپ پاش نم داردادامه چين سوازنگ هنگ امنيتحه*لاب*تصوبههانش وا بيانيه در انادا* و استراليا انگليس، ا،J آمر عميق نگران مراتب چين، به خطاب *مشتر «نگ*هنگ امنيت» حه لا ب تصو از را خود ابراز «سيستم دو شور،* j » توافق نقض و استقلال Wتضعي درباره آلمان ردهاند.* نگره،* ن ا مصوبه در داد. هشدار نگ*هنگ چين، قيموميت با نگ*هنگ مردم مخالفت چون ن عناومصداقت­واند موشده جرمانگار هر مصوبه ن ا باشد. « هطلب تجز» ا « برانداز» شود، تلق چين Wتضعي منزله به ه* را اقدام ران وز بيانيه در داند. م مجازات مستوجب نگ*هنگ» :است آمده شده اد شور* چهار اقتصاد - تجار وفاJش انون* توانسته نقش آن ثبات و رفاه در بينالملل جامعه و شود مقررات ه* گفتهاند ها آن .«است داشته قاطع نگ*هنگ داخل نهادها در د با امنيت ها آزادن،Jپمداخلهوش­وندب تصوو بررس خواهد قهقرا به را ره جز ن ا استقلال و مدن يد*تا بيانيه ن ا در آن متحدان و اJ آمر برد. با نگ،*هنگ به قانون ن ا تحميل ه* ردهاند* با امضاشده توافق و چين بينالملل تعهدات ١٩قرنميانه­ازنگ*هنگدارد.رت مغاتانيا بر آنازپسوبود­تانيا برمستعمره ١٩٩٧تا ميلاد ن ا توافق در شد. واگذار چين خلق جمهور به گنجانده«سيستمدوشور،*j »اصل، واگذار تجار آزاد منطقه j نگ*هنگ است. شده از آن نان*سا چين، برخلاف و است خودگردان گستردها مدن ها آزادو شهروندحقوق تانيا، برا،J آمرخارجهرا­ن وزهستند.برخوردار ز*مر مينياپوليس، در ها ناآرام و اعتراضات زده جنگ شهر به را شهر ن ا سوتا، مينه الت ا شب سومين برا ه* حال در است. رده* شبيه مرد j دهنده انJت مرگ به اعتراضات پياپ شهر پليس توسط بازداشت حين در پوست سياه شهرن اشهردارافت، ادامهاJ آمرمينياپو­ليس تيم همزمان، رد.* « اضطرار وضعيت» اعلام خواست ملگاردازمي­نهسوتاالت افرماندارو­الز معترضانتجم­عشبسوميندر­تنشهامانعه* به شب شنبه پنج معترضان گر د سو از شود. حمله مينياپوليس شهر شمال در لانتر* j حمله، ن ا در نندگان*تظاهر از گروه و ردند* آتشبهراشهر­ن اسومناحيه لانتر*ساختمان مأمورانمين­ياپوليس،پليساعلامب­ربناشيدند.* شدن شيده* آتش به از پيش لانتر* ن ا همزمان، بودند. رده* |تر را محل ساختمان، پخش حين نيز انان س پوست سياه گزارشگر اJ آمر پليس توسط ساختمان ن ا ر تصاو زنده نار* را نژادپرست هم دوربين مقابل حت ه* دئو و ر تصاو انتشار شد. بازداشت نگذاشت، ساله، ٤٦ پوست سياه مرد د، فلو جورج مرگ از روز از و برانگيخته اJ آمر در را اعتراض از موج از گر د مناطق و مينياپوليس شهر شنبه سه پليس ردJعمل عليه اعتراضات صحنه اJ آمر نشان شده منتشر ر تصاو است. بوده شور* ن ا مأمور از مرگ از پيش د فلو جورج ه* دهد م داد، م فشار او گردن رو را ش زانو ه* پليس پليس اما بدهد، تنفس اجازه او به ه* بود خواسته منجرفردن امرگبهموضو­عن اوردJنراار*ن ا ، امنيت مصوبه ه* گفتهاند انادا* و استراليا بهنيزرانگ*هنگدر دادرسو قضااستقلال ميثاقهادرم­ندرجحقوقلي­ه*واندازد مخطر مردم فرهنگ و اجتماع ، اقتصاد ، سياس ماس، وJ ها همزمان برد. م حاشيه به را آن ن ا ه* است داده هشدار نيز آلمان خارجه ر وز اندازد م خطر به را نگ*هنگ استقلال مصوبه ن ا در موجود حقوق و ها آزاد رود م انتظار و ننده*امضا خارجه ران وز شود. حفظ ره جز ه*ردهاند* نگرانابراز­همچنين|مشتربيانيه دوپاره را نگ*هنگ جامعه مصوبه، ن ا اجرا تفاهم و آشت مسير انسداد به و ند* قطب و ا،J آمرخارجهر وزپمپئو،j مابينجامد.متقابل اموردرچينم­داخلهصورتد­ره*بودگفتهپيش­تر همچونواشنگ­تن،امتيازاتنگ،*هنگ داخل تها*شر براد روادصدورا *گمرتسهيلات ازبود.خواهدمورد ب، نگ*هنگشهروندا­نا گذشتازپستا­نيا بره* هنگامو ١٩٩٧سال به را نگ*هنگ ، مرانJح سال ١٥٠ از بيش سياست براساس منطقه ن ا رد،* واگذار چين سيستم شود؛ م اداره «نظام دو شور،* j » منطقه ن ا ه* رد* موافقت چين آن براساس ه* اداره نيمهخودمخت­ار صورت به ٢٠٤٧ سال تا حق نگ*هنگ شد قرار توافق، ن ا در شود. باشد داشته را خود مل امنيت قوانين ب تصو شده تضمين مبنا قانون ٢٣ ماده در حق ن ا و نفر هزار ٢٣٠ و ميليون هفت نگ*هنگ است. و مال بازارها ن مهمتر از J و دارد جمعيت رود. مشماربهآسي­ا تجار دادهاندوعد­هفدرالو الت امقاماتچند­هرشد. تحقيق پوست سياه مرد ن ا مرگ درباره ه* او مرگ عاملان قضا تعقيب عدم اما شود، م پوستان سياه ژه و به مينياپوليس نان*سا خشم ،«د فلو ز فيلونو» همچنين است. برانگيخته را « فور» بازداشت خواستار د فلو جورج برادر نقش برادرش مرگ در ه* است شده مأموران «آميز صلح» تظاهرات بر يد*تا ضمن او داشتند. پوستسياهمر­دانبينم مه*ن ااز»:رد*اظهار است حالدرن ا.«شدهامخستهش­وند مشته* دانستاوباش­رامعترضانر­وز دترامپدونا­لده* و پليس نيروها تيرانداز هدف رد،* د تهد و درشنبهپنجر­وزترامپگرف­ت.خواهندقرار­ارتش هنگامدرد فلوجرجشدنش­ته*از گر دتوئيت مينياپوليس پليس نيروها توسط بازداشت و ه* حال در بود، رده* Wتاس ابراز شدت به عليه سفيدپوستان خشونت درباره ن، ا از پيش در و ت حما و دفاع پليس از ا پوستان رنگين لحن اما رد.* م اختيار وتJصورتس ن ا غير در خشونت گير اوج با معترضان عليه ترامپ تر تهاجم شب، شنبه پنج در مينياپوليس شهر و اد با اوباش ن ا نوشت: و شد تر سرسختانه و اجازهمنونن­د* م حرمت بد فلوجرجخاطر­ه والتزتيمبا­تماسدرمنده­م. نمرا ار*چنين گارد و ارتش ه* گفتم سوتا، مينه الت ا فرماندار وجود با و نند* م جانبه همه ت حما و از مل و شد خواهيم مسلط اوضاع بر ما لات،Jمش همه ها، فروشگاه غارتو شورش شدن آغاز صورتدر شد.خواهد تيراندازآش­وبگرانبه روز ارتون* داستان» عنوان با توئيتر در منتشرشده اتورJ ار* «شيرده گاو و شيردوش ان پا ب PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.