Khorasan : 2020-05-30

6 : 6 : 6

6

ون*ز*تلو و سينما ٦ ١٣٩٩ خرداد ١٠ شنبه ٢٠٣٨٩ شماره.١٤٤١ شوال ٧ ون ز تلو خبرها و چهرهها وضعيت» مجموعه - ه نعمتا... حميد ساخته «سفيد تحميل جنگ روزگار در مردم زندگ الها*سر از C* شد، م ر*تصو به را فضاساز است. ون*ز*تلو خاطرهانگيز ن*ا شد باعث ال*سر ر*باورپذ و خوب مخاطبان استقبال مورد مجموعه ماندگار الها*سر جزو و بگيرد قرار شود.ثبتتماشاگر­انذهندرون*ز*تلو سال بار اولين ه مجموعه ن*ا بازپخش هCشب از شبها ن*ا رفت، آنتن رو ٩٠ بهانه همين به است، پخش حال در افق محبوب نقش گر*باز غزال عباس با *گفتوگو ال،*سر ن*ا در «بهروز» خوانيد. م ادامه در ه م*داشتها اشيان مائده فيلم با جار هفته مصفا عل اثر « من دهJدانش دوم سال » ش نما به صدرعامل رسول در فيلم ن ا د. آ م خانگ وهفتم س فجر جشنواره حدود عموم ران*ا در و نداشت موفق حضور فروخت. ميليون ٩٢٠ رد مطرح خراسان با گفتوگو در غزال عباس سفيدوضعيت سرباز ماندگارى راز ناکامی و « « » رمضان از بعد «ثCم» ادامه مجوز» فيلم در صحت سروش يارش* ارگردان* به «خروج رد.* خواهد باز زاده اسد نيز د جد گر باز چند او، بر علاوه سياحاظم*يانيان،*رضامانند شدهاند.اضافهفيلمن اگران بازجمعبهفل­احنادرو |مبار ماه از پس «ثJم» ون ز تلو برنامه پخش افت. خواهد ادامه هفته در روز دو رمضان، ماه در «ثJم» برنامه مجموعه فارس، گزارش به پخش سيما ٢ هJشب از روز هر رمضان | مبار برنامه ن ا در مختلف آدمها قصه شد. م به هم را بسيار مخاطبان توانست و شد ت روا گرفته تصميم سيما ٢هJشب حالا ند.* جذب خود ن ا پخش نيز رمضان | مبار ماه از پس است، وگو گفت برنامه دوم فصل بدهد. ادامه را برنامه پنج روزها پس ن ا از «ثJم» اجتماع و محور ٢٢:٣٠ساعت در و سيما ٢هJشب از جمعه و شنبه شد. خواهد پخش اخبار از بعد برنامه همچون « ث Jم » برنامه د جد سر شد، پخش رمضان | مبار ماه در ه* مناسبت اجتماع قصهها سراغ رونا* به ژه و نگاه با قبل ه* موقعيتها و آدمها قصهها رود، م است. شده عوض روزشان و حال رونا* از بعد و » رم*پذ م فوتباليست عنوان به تنها را جمشيد پژمان فيلم با زود به افشار مهناز ساخته « گيلدا » نام به د جد اميد و محمد عل يوان * ن آنلا سينما در دار،Jبن نون*ا او داشت. خواهد حضور در ن آنلا صورت به را « نو ماه مهمانخانه » فيلم دارد. ش نما حال باشد. گر بازهر آرزوتواند مونيست شدنفراموشش­ان ابا د؟*د*د را امسال رمضان ماه ها ال*سر ▪ شد؟پرطرفداربس­يار«سفيدوضعيت»چراشمانظرب­ه ▪ نشده شروع المان سر ربردار تصو هنوز ه* رمضان ماه اول روز از هميشه سامان جليل آقا ارها* دم. د را ال سر سه هر بود، ن اداشته.را ٦٠دهه هواوحالوبو­دهبرخوردار استانداردj هم خوب گرها بازودارد ن شيرفازشان قبل ارها*بهنسبت گر د به نسبت ه* بود ن ا احساسم دم د م داشتم ه* را ار* دارد. مخاطب ه* را انتظار آن هم باز اما دارد برتر رمضان ماه در ارها* رد.Jن برآورده دارد، رمضان الها سر از از دقيق استفاده و است دوره آن به ارگردان* درست نگاه علتش سر پشت را روزها آن ه* ما مردم برا ه* موقع آن ها نوستالژ خودشان همه آورد. م وجود به همذاتپندار حس گذاشتند اگر ه* است ملموس مردم برا نقدر ا عن بينند، م قصه در را «سفيد وضعيت» ه* انگار بيندازند، شان خانوادگ آلبوم به نگاه ا داشتيم ما را ن ا بود، طور ن ا ام دا ند گو م مثلا بينند، م را داشتن نظارت البته و نها ا همه پوشيد. م لباس نطور ا م عمو سينما ارگردانها*ن برجستهتراز­ه*نعمتا...حميددرست داشتم.راشان ابا ارJهمافتخا­رمنوهستندم­ا ون*ز*تلوازباساب­قه ارگردانها از خيلونعمتا... آقاچرا گرفتهاند؟فاصله ▪ خيله*نداردرا ارها*طاقتون ز تلوه*استدليلن ابهد شا شيد.* طول سال دو حدود «سفيد وضعيت» ساخت شد.Jب طول نقدر ا چرا ه* آوردند م فشار پروژه به و آمدند م هم زمان همان شده مجزا گروه دو ار* آخر ماه سه نيد.* تمامش شد،* م طول بخششدمجبور­نعمتا... آقانيم.*تمامراار*بتوانيمه*م بود چنينمنند.* ربردار تصوه*بسپاردمقدم­دوست آقابهراار*از ٤-٣الانبودار­گردان*فلاناگره*شنيدهاممسئ­ولانازرا جملات بود!شدههمپخشوس­اختهار*تا فيلم با زود به صامت ژاله « سالگ هجده اول شب » در تهران حامد ساخته شود. م ده د ن آنلا سينما عليرضا فيلم ن ا ننده* تهيه آن در هم بختيار بهنوش و است شجاعنور است. رده* باز چيست؟ال*سرن*ادر جمشيدپژمان بازدربارهن­ظرتان ▪ در شان ا هرحال به بدهم. نظر توانم نم و دم د را قسمت j دوستها خيلودارندم­خاطبقطعادا­رند،گاه جاامروز سينما رم، پذ مفوتباليست­عنوانبهراش­ان اهمچنانمنا­مادارند،شان وارد گر د حرفه از ه* سان* درباره نظرم هميشه گر. باز نه پيش و خوانده درس گران باز اگر ه* است ن ا شوند م گر باز فعاليت حال در و است محفوظ گاهشان جا حرفه ن ا سوتان* استناراحتس­وتمان*پيشگر بازاماندار­د راد اهيچهستند، جاآنتاخورد، مغصهخانهدر­دهند، نمار*اوبهه*ن ادليلبهو عدهj تاند*ه گرودلدرد ون ز تلوبرنامهj درآنهااز J ه* برنامههمان­ها خيلتازهبده­ند.ار*بهشاندوبار­هوبيفتدادش­ان مثلا ه* است |دردنا خيل ط شرا ن ا در ندارند. هم را بون تر و دنيا ن ا در من نظر به شود. گر باز فوتباليست، ا خواننده فلان درخشانگران بازماگيرد. مصورت نامردمقدار­j داردهنر خانه در و شده فراموش اما هستند، سال ميان ه* م دار مرد گر باز موها بعد هستند، ار* برا تلفن j منتظر و نشستهاند ند!* م بازراسالمي­انا پيرمردنقشو­نند* مسفيدراجوا­ن من ند!* م باز را مادر نقش و نند* م پير را جوان دختر j ا جاد بياس*هره*ن ادروگرنهدا­رم،نقدوبحثماج­ران ادرباره نيست. Jشگيرد، نمرا گر د جاوداردراخ­ودش و زمان گذشت با ال،*سر واقع ارزش رسد م نظر به گاه شد.معلومشدنبا­زپخش ▪ دارد. آنتن رو را «سرباز» ال*سر روزها ن*ا مقدمدوست آقا اقبال با «سفيد وضعيت» مانند ال*سر ن*ا چرا نيد م رCف نشد؟مواجه ▪ جهان سينما به گرفت. قرار استقبال مورد و شد ده د خيل هم خودش زمان اما شد ده د بيشتر بازپخشها در ه* شنيدم نفر چند از را ن ا تازگ وقت هيچ متاسفانه چون ردم،Jن دقت ا ندارم را احساس ن ا من ببينم.راش بازپخشهانش­دمموفق صرف به» تلهفيلم در من شد. پيشنهاد من به نوبت دو در ال سر ن ا رده* بازمقدمدوس­ت هاد آقا ارگردان*به« ن شيروشربت بودم،«مينو»ال سردرگيرچون­اماشناسم، مراروحياتش­انبودم، ال سرن امنتظرمگفت­مزدندزنگمن­بهه*بعدنوبتدرو­رفتم نپذ اثرن ااستنJممرد­م* ماحساسندار­م.ل تمافعلاوشو­دپخش مقدمدوست آقابهاحترا­مبانشود.پربينندهد، شاود باه*آنطور ارگردان*قالبدره* ارها*بهنسبتتجرب­هشانمقدارj ز، عز تبحر خيل س نامهنو فيلم در عن است. متر* دهند، م انجام نعمتا... آقا نار* در ه* بود نياز د شا ارگردان* در اما دارند، ار* دوستان ن ا با چون دم، د را «سرباز» از قسمت دو ، J باشند. j عنوان به من برا است. بزرگ پيام قصه، پيام فهمم م ردم،* سليقهباونم*افت درراخوبپيا­من اوبخوانمرا­آنه*رمانا تاب* درنظرمبهام­ااست،جذاب خيلنم،* رنگآميزراآ­نخودم ذهن خورده،ضربهنظرن اازال سرنم* مرJفنيست. اف*ر تصوزبان ه* شنها نر با و شده گذاشته نامه فيلم و قصه رو انرژ بيشتر گوش و ببندم را چشمانم من عن است، و راد شبيه اند گذاشته باشد غلط د شا ه* است من نظر دهم. نم دست از را چيز نم،* فراموشال. سرو ر تصوار*تااست و راداثرj شبيهبيشترا­ما هم مقدمدوست آقا مطمئنا نيم،* م تجربه م دار ما همه نيمJن د، دربياآبازژ­ه وار*ن اد شاردند* مرJفونبوده­ن اقصدشان پوچ اثر يم بگو شود نم نشده، روبهرو خوب استقبال با ه* حالا اما ژها و نگاه و است قصه بطن در فراوان مثبت اتJن واقعا نه، است اگردارد.Wضع مقدارj ر تصووسينماز­باندرامادا­رد زندگبه شد. مماندگار«سفيدوضعيت»مثله*بساچهافتاد ماتفاقآن علت درباره يا* مصطف ال سر ردن* فصلبند در ه* است نوشته « همگناه » منتشر دوشنبه ه* ١٣ قسمت و گذشته ماه سه شود، م شود. م د جد فاز وارد داستان هست؟ذهنتاندر جالبخاطره«بهروز»تر ارا نقش فا*ااز ▪ از و بودند زده jت* را «بهروز» ها قاچاقچ ه* داشتيم انسJس س* هيچ و باغ بود برگشته بود. درمانده و نالان داشت ه* وضعيت انسJس ن ا در آب. داخل افتاد م داغان و لب به سيگار د با نبود، دوربين طراح ردم،* م حبس آب ر ز را نفسم طولان مدت د با استخر لب بيرون قورباغه j عقب، شيد* م د با ه* بود طور ن ا من مانند ه* بود صحنه بچهها از J دست در هم قورباغه j و رسيد، م قورباغه لحظه به دوربين ه* جا آب. داخل رفت م دستش در قورباغه به آرام تهگرد سوزن با ه* رد* م اشاره او به J بيرون، آمد م قورباغه ه* بعد جفتش. نار* د بيا ند* جهش تا بزند د با هم دوربين م. بيا بيرون آب از ه* زد م من به چوب با آرام J تارقورباغه عن من، رورد* موس*فوقورباغه، روازهمزمان انسJسن ازمستاندره*هستادم بود.من رووس*فووشد م زدن خ آستانه به من و م رد* بردار فيلم برداشت ٦٠ بالا را Wمختل جاهامدامه*بودقورباغه­سراشتباهات سرهررسيدم. ش! جاسرد بيادقيقداش­تدوستارگرد­ان*وگرفت مقرار را « اجتماع هCشب» تارانتينو د*برگز مهران ن گز جا سليمان نادر سر اجرا و شده ان غفور را « اعجوبهها » برنامه د جد قسمت است. گرفته برعهده ه* برنامه ن ا د جد سر از اول هJشب از چهارشنبهشب بوده، همراه تغييرات با شد. پخش ٣ به را « اجتماع هJشب » فيلم تارانتينو وئنتين* رد.* انتخاب ٢٠١٠ دهه فيلم ن بهتر عنوان ماه تارانتينو ه* است حال در ن ا مهر، گزارش به ستوفر ر* «|رJدان» نظرش به بود، گفته ه ژانو و است. ٢٠١٠ دهه برتر فيلم دومين نولان نام فيلم ن بهتر از ه* ن ا بدون ست* پاد در هوادارانش او حرف و رد* مطرح را نظر ن ا ببرد، فيلم چه و نظر از ه* انداخت رJف ن ا به را حال هر در باشد؟ دهه فيلم ن بهتر تواند م را نظرش حالا « عامهپسند قصه » ارگردان* مصاحبه در و رده* اعلام دهه فيلم ن بهتر درباره *بو فيس درام ه* است گفته «مير پر» مجله با پشت را رقبا تمام تواند م « اجتماع هJشب» فيلم سنده نو ين*سور آرون از و بگذارد. سر «فعال س الوگنو د ن بهتر» عنوان به نيز نامه هJشب » » : است گفته تارانتينو است. رده* اد است، ن بهتر چون است j شماره « اجتماع .«دهد م ستJش را رقبا همه همين! « اجتماع هJشب» تارانتينو نظر از ترتيب ن ا به ٢٠١٠ دهه برتر فيلم دومين «|رJدان» و اولين فهرست بخواهد و ه* نيست معلوم هستند. را ٢٠١٠ دهه فيلمها ن بهتر از اش منتخب ند.* اعلام چيست؟شوند، م مجره گران*بازدربارهن­ظرتان ▪ اتفاق ن ا از ه* م دار ان مجر هم اجرا حوزه در ندارد. تفاوت ن ا با نند* م رJف نيستيم؟ ما مگر پرسند م و شوند م دلخور ن ا به د با بيشتر اما نند* جذب بيشتر مخاطب توانند م ار* من ند؟* م برقرار ارتباط برنامه بطن با مخاطب ا آ ه* نند* رJف پيشنهاد سالها ن ا در اما ردم* اجرا نوجوان در ه* ن ا با خودم تماس من با «وقتشه» برنامه اجرا برا مثلا رفتم. نپذ را اجرا بيفتدهماتف­اقن اباشدقرارا­گراستبهترر­فتم. نپذاماگرفت­ند، مرتبط برنامها برا را من مثال عنوان به باشد، تخصص برنامه نند.* دعوت سينما با گران باز جمع به جعفر بهناز ار* « وسه* » مد* ال سر اضافه عطشان عل از فيلم ن ا در او است. شده مهران مانند گران باز با حانه ر و تيرانداز سيما ، هاشم مهد ، احمد شد. خواهد همباز پارسا بود؟ چطور نعمتا... آقا با ارCهم اوصاف ن*ا با ▪ سينما،زبانقصه،لحظهلحظهبه­هستند.دانگشششدتب­هشان ا درستراگران بازتوانستن­دوداشتنداش­راف گر بازو ارگردان* مسن و |ود* گر باز با طور بدهند. قرار خود سرجا دقيق و چطور د با ه* شدند م متوجه املا* هردو ه* ردند* م صحبت ارJ هم است. مهم بسيار ارگردان* در ت ر مد ن ا نند.* باز شديد*تأ«خارپشت سوني»دنباله گيشه در «خارپشت jسوني» موفقيت دنبال به سگا ها مپان* مسئولان ، خانگ ش نما و ن ا ادامه ساخت برا توافق از پارامونت و دادند. خبر شن*وا لا پارامونت ساز فيلم و استود صبا، گزارش به شن*وا لا بر دنباله j ساخت از سگا مپان* و ن ا دادند. خبر «خارپشت jسوني» خانوادگ دوباره را اصل فيلم سازنده تيم د، جد پروژه مجدد را فاولر Wج و رد* خواهد جمع هم گرد فيلم داشت. خواهد خود ارگردان * مقام در پت قلم به «خارپشت jسوني» د جد دنباله نامه در پروژه ن ا بود. خواهد ميلر جاش و يس* تصميم هنوز و برد م سر به خود اوليه مراحل گرفته توليد آغاز و گران باز تيم بستن زمان برا است. نشده jسوني » مد* و انه ماجراجو شن* ا و لا باز j از سينما اقتباس ، « خارپشت است. نام همين به محبوب دئو و PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.