Khorasan : 2020-05-30

7 : 7 : 7

7

خ*تار ٧ ١٣٩٩ خرداد ١٠ شنبه ٢٠٣٨٩ شماره.١٤٤١ شوال٧ تاریخیمصائ­بسایهزیر ورنژول خيالپردازى­هاى « » باستان ران ا مشهد خ تار وهسنگ درساله ٩٧قبرراز شد؟ منجر «ا*در ر*ز فرسنگ هزار ٢٠» مانند تخيل – علم آثار خلق به اروپا معاصر خ*تار دادها*رو دام اردبيل بارانزا سنگ باستان!ران*ااز طلسم فقطنه«ورنژول»نام ، تخيل – علم رمانها به علاقهمندان برا آثار حت و تاب* دوستداران تمام برا هJبل است؛ مشهور و شده شناخته نيز، سينما (١٢٠٦بهمن ١٨)١٨٢٨ه فور هشتم متولد دانشگاه حقوق دانشجو فرانسه؛ نانت در و «دوما ساندرJال» صميم دوست س؛ پار وجود مرزهيچخيال­اتش براه* سندها نو به سفر» مانند ماندگار آثار خالق نداشت؛ پنج» ،«روز هشتاد در دنيا دور» ،«زمين ز*مر ،«ا در ر ز فرسنگ هزار ٢٠» ،«بالون در هفته .«ساندورف ماتياس» و «Wاستروگ ميشل» خلاق ذهن و قو تخيل قوه ه* نيست د ترد رمانها لگرفتنJش در مهم نقش «ورن» ن ا محتوا دقت با اگر اما داشت، او خواندن خلق با همزمان خ تار دادها رو با را آثار سنده نو ن ا ه* ابيم درم دهيم، تطبيق آنها مصائب ه سا ر ز را خود خيالپرداز نامدار، بال و پر بود، آمده وارد شورش* بر ه* سنگين سرزمينشمرد­متاوشيد*ش نوشتههادرو­داد ه* دنيا ند؛* ت هدا د جد دنيا سو به را دوباره اقتدار ن، نو ها فناور مدد به آن، در خورد. مرقممصيبتز­دهفرانسه برا ه* « Wاستروگ ميشل » . رد* ظهور « ا در ر ز فورت،Jفران قرارداد امضا از پس سال پنج نوشتهشد، ) خورشيد ١٢٥٥ ) ١٨٧٦ در آلمان با تزار همپيمان به طعنها واقع در بود. فرانسه مل غرور به ضربهزدن برا ١٢٥٢) ١٨٧٣ در ه* «روز ٨٠ در دنيا دور» بيش درآمد، ر تحر رشته به ) خورشيد غرق را فرانسو خواننده بخواهد ه* آن از دنبال به ند،* « ورن » توهمات ا در در و دنيا سراسر در تانيا بر نفوذ دادن نشان فرانسه برا تواند م ه* است ارهاJراه درست او باشد. مفيد ستخورده،Jش فورت،Jفران قرارداد انعقاد از بعد سال j ه* داستان نوشت؛ را « قا آفر ماجراها » ها انگليس گفت م فرانسه مردم به واقع در اره* همه سياه قاره در اقتدار از خبر و هستند ها فرانسو پيشين « ورن ژول » . نيست تحليل به حت ه* شورشها مستعمرات در اتفاق تانيا بر پس |بيسمار زد؛ زانو آلمان قدرت برابر در روسيه، و ش اتر ها امپراتور با اتحاد از مهم الت ا دو آلمان نيروها داد دستور بود، فرانسه به متعلق ه* را لورن و آلزاس انعقاد اقدام، ن ا فرجام نند؛* تصاحب ١٢٥٠)١٨٧١ سال در فورتJفران قرارداد فرانسه از الت ا دو ن ا جدا و ) خورشيد س پار دروازهها پشت به ها آلمان بود؛ فرانسه وقت امپراتور سوم، ناپلئون و رسيدند آغاز سوم جمهور تا خت گر شور * از به ه* ها فرانسو برا ط شرا ن ا شود. مشهور بودن ناسيوناليس­ت و وطنپرست تا خ، تار ن ا از بود. تحمل غيرقابل هستند، ١٩١٤ سال عن اول، جهان جنگ آغاز ه* شود م آغاز دوران ،) خورشيد ١٢٩٣) عصر است؛ مشهور «مسلح صلح» دوران به ه* حال همان در اروپا شورها* آن در ه* چندجانبه و دوجانبه قراردادها انعقاد به ارJآش و مخف صورت به دادهاند، در تن صلح و سلاح توليد ها فناور سب* دنبال به مطالعات هستند؛ خود ارتشها ت تقو هدف با خ تار و جغرافيا گسترده در استعمار فعاليتها و قدرت گسترش در نخبگان همه و گيرد م قرار ار* دستور دولت نظر تا وشند* م اروپا شورها* نند.* تامين عرصه ن ا در را متبوعشان وقوع عوامل او پرداخت. م هم، افتاد م دنبال به درواقع و رد* م ارJآش را آنها رقبا بر غلبه برا فرانسه نقشهراه طراح بود. اروپا – رودسرنوائي­انجواد ▪ ورن ژول آثار در ران*ا از *ردپا از پيش ه* «بالون در هفته پنج» و «ماه به سفر» مرج و هرج دوران در و فورتJفران قرارداد انعقاد در شدهاند، نوشته جنگ به ورود از قبل فرانسه، اقتدارطلب برا «ورن» د جد دهها ا واقع ، حت او دهند. م نشان را د جد فضاها در گيرد م خدمت به را جغرافيا ش تابها* در ند.* ترسيم بهتر را خود مدنظر ارهاJراه تا به حت «ورن» ،«آسمانها فاتح» با ز رمان در موقعيتهاWت­وصيآمدهاست؛همران اسراغ دشت مانند مهم مناطق به توجه ، جغرافيا سمت به عبور برا زاگرس وهها* و لوت از قبل ه* بود ا رو هندوستان، و شرق پروراند، م سر در نيز ناپلئون ،«ورن ژول» انجام به موفق ا در و زمين راه از اما سنده نو دليل، همين به نشدهبود. آن جا به را هوا راه ، فرانسو خيالپرداز رد.* پيشنهاد خود رمان در زمين مسير در « ورن ژول » تخيلات از بسيار هرچند اما نبود، تحقق قابل خودش دوران از تمامعيار بازتاب او، نوشتهها معاصر خ تار دادها رو داده جا خود در را و در ه* « ورن ژول » . است ١٢٥٦) ١٨٨٦ سال با )، خورشيد خواهرزاده تيرانداز پا j از ناقصالعقلش سرانجام بود، شده فلج ١٩٠٥ مارس ٢٤ در سال ن فرورد چهارم( عوارض اثر بر )،١٢٨٤ بيمار از ناش « اميان » در ابت، د فرانسه درگذشت. بعض به باستان رانيان ا از و داشتند اعتقاد آنها خواص و سنگها از جاد ا و ابرها طلسم ستنJش برا سنگها ن ا استفاده امراض معالجه و سرما برف، باران، باد، معروف، سنگها ن ا از J ردند.* م ، آندلس ابوحامد بود. اردبيل بارانزا سنگ آن درباره ، هجر ششم و پنجم قرن ’ سند نو باشد، شهر در سنگ وقت تا»:سد نو م چنين شهر، از آن بردن بيرون محض به و بارد م باران «.شود م قطع باران و نقاش سنگ ن ا رو مورخان، گفته به دورهها، بعض در و داشت وجود نوشتهها از عدها بود. نصب شهر معبد درِ بالا بر نخستين گاه جا ه* عقيدهاند ن ا بر محققان زدبانو ا به متعلق م قد معبد سنگ، ن ا قرار اردبيل شهر J نزد در ه* بود آناهيتا درخواست برا مردم زمان، آن در و داشت متوسل آن به مربوط زد ا و معبد آن به باران شدند. م مسلمانان پيروز از پس ه* نجاست ا جالب از سنگ ن ا منطقه، آن مردم مذهب تغيير و داستانها و منتقل شهر جامع مسجد به معبد وجود از شد. نقل سينه به سينه نيز، آن به مربوط ه صفو دوران تا گزارشها عجيب سنگ ن ا گم خ تار متون در آن، از پس و است دست در ه* معتقدند د جد محققان از برخ شود. م آمده، هن* متون در آنچه به شبيه بسيار سنگ اردبيل ن الد صف شيخ “بقع در نون* ا هم ن ا ه* دارد وجود احتمال ن ا و است موجود باشد. معروف سنگ همان سنگ، - پوراحمد سارا وهسنگ* از د بازد در ه* سان* منته قله به ه* آن با ز انJپل از مشهد، قبر سنگ احتمالا ردهاند،* صعود شود، م سنگ دهاند؛ د گذرگاه حاشيه در را م قد تيرماه) هفتم ) « سرطان هفتم » خ تار به قبر رئيس » به متعلق ه* خورشيد ١٣٠٢ سال است؛ ستاد) فرمانده) «شرق رJلش حرب ان*ار « جهانبان محمدحسينمي­رزا»بهنام سرهنگ ر* ذ انتحار) ( ش* خود ، و فوت دليل ه* ن ا نند* م گمان بهاشتباه برخ شدهاست. معروف نظام همان جهانبان محمدحسين سرنگون در زاهد با ه* است مرداد ٢٨ ودتا* ، پهلو دربار با و رد* ارJهم مصدق ومتJح ل* شهربان است ر به و داشت J نزد ارتباط جهانبان نيست. چنين ه* درحال رسيد؛ شور* دوره در و ١٣٠٢ سال در وهسنگ* در مدفون دربار به وابسته جهانبان و است درگذشته قاجار مدفون جهانبان ه*ن ا درباره .١٣٣٣ سال در وجود چندان اطلاعات يست،* وهسنگ* در دهد م نشان خ تار جستوجوها اما ندارد؛ مدت محمدحسينمي­رزا، ش*خود هنگام ه* نظاميان اعزام آزمون نتيجه اعلام از پس وتاه* نتيجه ه* آزمون بودهاست؛ تحصيل برا اروپا به ه* دارد احتمال شد. اعلام ١٣٠٢ خرداد ١٣ آن ساله ٣٢ جهانبان محمدحسينمي­رزا انتحار بودهباشد. عرصه ن ا در موفقيت عدم دليل به دوره ه* است ن ا برد، اد از د نبا ه* گر د تهJن ر وز رضاخان ه* است زمان با مصادف مدنظر، خودش مدنظر افراد تا وشيد* م و بود جنگ ند.* تثبيت نظام فرماندهان سطح در را افسران از بيش قزاقها تا شد باعث اقدام ن ا احتمال ن ا گيرند. قرار توجه مورد ژاندارمر ، وهسنگ* در مدفون سرهنگ ه* دارد وجود بودهاست؛ وقت ژاندارمر افسران از J آن و تابيد برنم را قزاقها قدرت د شا ه* افسر دانست. م خود نظام شرف و شأن خلاف بر را ان جر در ها ش* خود چنين از نمونها گ تحتالحما مJح ه* ١٩١٩ قرارداد انعقاد ه* زمان افتاد؛ اتفاق رد،* م صادر را ران ا ، ژاندارمر دست*پا افسر خان،فضلا... لنل* رد بپذ ران ا ارتش بر را بيگانه تسلط نشد حاضر زد. انتحار به دست دليل، همين به و – رودسر ▪ فرانسهبتCن­عصربا خيالپرداز تلاق ش تابها* نگارش به «ورن ژول» ه* دوران نوزدهم قرن دوم نيمه عن زد، دست عصر )، خورشيد ١٢٧٩ تا ١٢٢٩( ميلاد ن ا بود. بينالملل عرصه در فرانسه تحقير نتوانست ناپلئون، طلا عصر از پس شور* ها شورگشا* از ناش مصائب بار ر ز از در قَدَر ف حر همزمان ند.* راست مر* و امپراتور رد؛* ظهور فرانسه شرق مرزها خيل ،«|بيسمار» سياستها با ه* پروس ه* شور* شد؛ ل تبد آلمان امپراتور به زود ، استعمارگر عرصه در عقبافتادن دليل به تسليحات و فناور اول قدرت به وشيد* م برنامهها نتيجه شود. ل تبد اروپا در نظام صدراعظم » عنوان با خ تار در ه* | بيسمار ن ا نظام اقتدار شود، م شناخته « آهنين زود خيل فرانسه بود. اروپا قلب در شور* ▪ تخيلدرخ*تاربازتاب خ تار برهه همين در درست خواندن آثار ه * بود شدند. نوشته «ورن» به فرانسه نياز ا در نيرو بر غلبه و قو تانيا، بر قدرت تخيلات در سنده نو به بزرگ، صورت هزار ٢٠ » فرسنگ layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.