Khorasan : 2020-05-30

9 : 9 : 9

9

حوادث ٩ ١٣٩٩ خرداد ١٠ شنبه ٢٠٣٨٩ شماره.١٤٤١ شوال ٧ هابوستاندر نCهنجارشبا­مقابله برامشهدداد­ستاند*جدتدابير J تار امتداد در ازميانخبره­ا درگير در مرزبان ٣شهادت سردشتدراشر­ارمسلحبا عجيب! *رسوا « ارسلان » با اجتماع ها هJشب در ه* روز قرار آميزش محبت جملات تاثير تحت و شدم آشنا ، آشنا همين ردم* نم رJف گاه هيچ گرفتم، م آبرو تنها نه من و آورد بار به عجيب رسوا متلاش هم ام زندگ هJبل دهم م دست از را ... ه* چرا شد خواهد مجاز ها هJشب در بود مدع ه* ساله٣٥ زن ارتباط j سياه ها فيلم نون*ا و شده اغفال است، شانده* نابود به را اش زندگ مخفيانه، اجتماع ارشناس* به شوم آشنا ن ا درباره ه* بودم ساله١٨گفت: مشهد آباد قاسم لانتر* فروشگاه j شاگرد او ردم.* ازدواج «ن آرو» با را مان*مشتر زندگ وقت بود. Jپلاستي لوازم بازار در را متفاوت ها شغل ن آرو م، رد* آغاز اطرافيان jم* با بالاخره ه* ن ا تا رد* تجربه ار* مال اوضاع و رد* انداز راه *پوشا فروشگاه بودم شده فرزند دو صاحب اگرچه شد. بهتر ما هميشه او داشتم. اختلاف همسرم با همواره اما ارJطلب و بده و ار* ها گرفتار درگير نداشت. فرزندانم و من به توجه و بود ش ها وجودم همه با را محبت مبود* دليل همين به مشاجره گر دJ با اوقات بيشتر و ردم* م حس رسيد جا به عاطف مبودها* ن ا داشتيم. گر ود شد خودش مشغول ما از دام* هر ه* وارد من ه* بود زمان همين در رد.* فراموش را شدم. اجتماع ها هJشب ها گروه از J ارتباط « ارسلان » نام به جوان با گروه ن ا در ها درددل پا مشاور عنوان به او ردم.* برقرار به ش با ز لمات* و جملات با و نشست م من محبت ها حرف داد. م آرامش روانم و روح رد.* خودش شيفته مرا ه* بود ا گونه به او آميز مدت و ردم* م چت او با ا بهانه هر به گر د تا گذراندم م او با مجاز فضا در را اد ز نيم.* ملاقات را گر همد خواست من از ه* ن ا j نزد از را جوان ن ا داشتم دوست ه* هم من j در و رفتم پذ را پيشنهادش بلافاصله ببينم، مدام بعد به روز آن از رفتم. دارش د به رستوران او گذاشتيم. م قرار Wمختل ها انJم در هم با گاه ه* بود رده* خام مرا ش ها حرف با چنان ن ا اول روزها در بودم. او تماس منتظر فقط ماجرا j چيز همه ردم * م رJف آشنا دارها د م* م* اما است گونه ح تفر و شوخ شد شيده* خصوص ها انJم به ما مخفيانه ... ه* جا تا رفت فراتر عاد ارتباط j از و ن ا لحظات همه از « ارسلان » حال همين در تهيه زننده ها سJع و فيلم آلود هوس ارتباط نارم* در ه* ساعات گفت: م او رد.* م احساس ر تصاو ن ا به ردن* نگاه با من نيست ن ا شنيدن از ه* هم من نم!* م خوشبخت ر تصاو گرفتن برابر در بردم، م لذت ها حرف تازگ به « ارسلان » . ردم* نم مقاومت هيچ همسرش داشت ادعا ول بود رده* ازدواج عصر رفتارها با و است شهر ين پا منطقه از برآورده را او ها خواسته تواند نم اش حجر برآورده برا را ار* هر من دليل همين به ند،* راض من از تا دادم م انجام او نيازها ردن* باشد. و شيد* طول ها ماه ارسلان و من روابط خلاصه، زحمت هزار با همسرم ه* را پول من مدت ن ا در م او به آورد، م دست به روز شبانه تلاش و سرزنش و بگيرد عروس جشن بتواند تا دادم او به قدر آن نشنود. را نامزدش خانواده ها و چشم را سند و |مدر هر ه* داشتم اعتماد زدم م انگشت اثر و ردم* م امضا بسته گوش نم ارسلان خاطر ت رضا جز چيز هيچ به و ارسلان مال وضعيت م* م* ه* ن ا تا شيدم اند همراه تلفن گسترده فروش و د خر به و شد بهتر ارسلان ه* شدم متوجه تازه بعد مدت آورد. رو دارد ارتباط اد ز زنان و دختران با من، بر علاوه پول خيابان دوست ن ا خاطر به ها آن همه از و باز را ها آن وقت هيچ ه* ها پول ند!* م قرض اصل شغل به ماجرا ن ا واقع، در گرداند. نم من مانند نادان زنان و بود شده ل تبد ارسلان م. رد* م برآورده را او شخص نيازها همه به گرفتم تصميم و آمدم خود به روز بالاخره ن ا به اند، شده بزرگ گر د ه* فرزندانم خاطر ماجرا وقت ارسلان اما بدهم ان پا شوم ارتباط مبلغ د با رد* د تهد و برآشفت شدت به فهميد را امضا ه* را ها سفته وجه تومان ميليون٧٠ را ها فيلم و ها سJع وگرنه بپردازم او به ام رده* گفتم او به وقت ند.* م ارسال ام خانواده برا از ا قطعه شرمانه ب هم او روم، م پليس نزد بود، گرفته منزلش در ه* را زننده بسيار فيلم j رد* د تهد را ن آرو سپس و فرستاد همسرم برا گذارد، م نستاگرام ا در را ها فيلم ن ا ادامه ه* همسرم بدهد. را او درخواست مبالغ ه* آن مگر مJت* بود، شده عصبان بسيار ماجرا ن ا از ه* هم حالا داد. اطلاع ام خانواده به را موضوع و زد چشمان به توانم نم حت عجيب رسوا ن ا با و... نم* نگاه فرزندانم در جوان زن ن ا تلخ ماجرا است، ر*ذ ان شا ها بررس مورد اجتماع ار* مدد ره دا گرفت. قرار ارشناس* رد.* صادر قضا ارگروه* j يلJتش با توجه با افزود: رحمان اسماعيل تر*د قاض انJم عنوان به مشهد ملت بوستان ه* ن ا به ح تفر و گردشگر از بسيار برا زائران و مجاوران د نبا است، مطرح شياطين» دهيم اجازه دامنهها «سياه ن ا به آرام آرام را خود فرهنگ شبيخون و اخلاق ها ارزش و شانندJب ز*مرا گونه بروند. نشانه را اسلام در ا حرفه مجرمان ه* ن ا بر يد* تا با و برخ سپس و نند* م لانه ها انJم ن ا و احساس لاتJمش دارا نوجوانان خاطرنشان اندازند، م دام به را خانوادگ دستگاه در متعدد ها پرونده بررس رد:* دختران از بسيار ه* است آن بيانگر قضا شياطين همين ق طر از جوان پسران و م جرا ابJارت به و شده اغفال سبز، فضاها j د با ن بنابرا اند آورده رو احساس ارزشو اخلاق، فرهنگ هافعاليت سر پيشگير برا با مقابله و جرم از افته سازمان م جرا ها دستگاه توسط اجتماع و فرهنگ چرا شود ز ر برنامه مقابلها اقدام ن آخر د با قضا برخورد ه* ه* ها گردان سگ ماجرا به و باشد. اشارهنيزاس­ت عمومبهداشت­عليه د تهد و لازم ها آموزش ابتدا د با گفت: و رد* توسط افراد گونه ن ا به اف* ها آگاه و هشدارها و شود داده مربوط ارشناسان* معرض در عموم ها انJم در نيز رات*تذ شود. قضابرخوردت نهادروگيرد­قرارد د به مشهد قضا دستگاه در ارشد مقام ن ا بهانه به مختلط رقص فيلم انتشار ماجرا اشاره نيز ملت بوستان در صبحگاه ورزش ماجرا ن ا گردانندگان از تن دو افزود: و رد* بودند، ساله ٤٠ مرد و ساله ٢٧ زن j ه* ن ا داد م نشان ها بررس شدند. دستگير د شد اجتماعلاتJ­مشباخودشان­افراد اند. بوده بان گر به دست توسعه رد: * ح تصر رحمان تر* د قاض ار* دستور در اسلام و فرهنگ ها ارزش نانJهنجارش با برخورد نار* در و دارد قرار از « سياه شياطين » بساط آور جمع و گونه ن ا در موجود استثنا فرصتها ارJهم با عموم ز * مرا و ها دستگاه ناحيه ، اخلاق امنيت پليس ، شهردار اجتماع اورژانس سلمان، بسيج مقاومت و آرام و امن انJم جاد ا برا ... و ست بهز ها خانواده اجتماع و اخلاق امنيت با توأم متوليانوجو­دباز*مران اتانيم* ماستفاده و ارانJخلاف پاتوق به اجتماع و ورزش نشود.ل تبدنانJهنج­ارش ماجرا به العموم مدع ورود با م جرا و اخلاق ها نJهنجارش برخ شياطين » پنهان ت هدا با ه* اجتماع ارگروه*گيرد، مصورتهابوس­تاندر«سياه گسترده ها دامنه با مقابله برا ا ژه و رد.* ار* به آغاز مشهد در فرهنگ شبيخون روز رضو خراسان ز*مر دادستان معاون بيان با اختصاص گو و گفت در گذشته پ در رد:* اظهار خراسان به مطلب ن ا ت نارضا و مردم ها گزارش ارسال نJهنجارش از زائران و شهروندان برخ وجود همچنين و اخلاق افته سازمان ها مواد فروشندگان زورگير، شان* قداره اجتماع ها آسيب از برخ بروز ا مخدر ملت بوستان ژه و به و سبز فضاها در عمل وارد قضا دستگاه بلافاصله مشهد، به رضو خراسان ز* مر دادستان و شد دستورات مردم، عامه حقوق مدافع عنوان ماجرا جوانب همه بررس برا را ا ژه و سجادپور- مرز هنگ مرزبانان مسلحانه درگير در مرزبانانما­ن از نفر سه مسلح اشرار با سردشت اعلام بنابر و سنا ا گزارش بهرسيدند. شهادت به سردشت مرزهنگمرزب­انانپليس، خبرگاه پا درگيرمسلحا­شراربا مرزنوارش پاونترل*حين رسيدند. ت*هلا به اشرار از نفر چند ه* شدند از نفر سه متاسفانه مسلحانه، درگير ن ا در شدند.ل ناشهادت والافيضبهم­رزبانانمان ها رقص گردانندگان ورزش بهانه به مختلط شدند دستگير صبحگاه شددستگير« خاوربهمن» خواهم مقصاصرومين­ا:مادر اتهام به اشرف رومينا خواستگار خاور بهمن نقش از *حا ه* گر د شواهد برخ و آدمربا است، اشرف رومينا پدر عصبانيت در او داشتن گزارش به شد. قضا مقام ل تحو و بازداشت بستگان از نقل به ادعاها برخ ن ا از پيش فارس، ه* ن ا از پس بهمن، ه* بود ن ا از *حا رومينا حضور بدون و برده خود خواهر خانه به را رومينا از ر تصاوبود،درآوردهخود­عقدبهرااور­وميناپدر و رده* منتشر مجاز فضا در را رومينا و خودش رومينا گفتهاو بهو فرستاده روميناپدرب­ه پيامها موجب هم موضوع همين است. من همسر حالا وفجيعقتلبه­ه*شدروميناپد­رد شدعصبانيت مصاحبهن چندگذشتهرو­زچند ط وانجاميد. بود.دادهانجامه­ارسانهباني­ز ،« اشرفرومينا»مادر« دشترعنا»حالهميندر دختر و پدر ميان اختلاف از مصاحبها در همسرش حادثه، از پيش د گو م او د. گو م ش*خود به ق تشو ا قتل به د تهد را رومينا بارها موش مرگ پدرش»: شد مدع و بود. رده * راتومننگذا­رش؛Jبراخودتگف­ترومينابهد. خر بدهماد رومينابهه*بودگفتهمنب­هبارها»،«شمJب «.ردمJن را ار* ن ا من اما ند* ز حلقآو را خودش به توانم نم گر د خواهم. م قصاص»:افزود و «.ببينمرااوت­وانم نمنم.*نگاهاو کرد اعترافقتلب­همتهم اختصاصی خراسان فجيع قتل اصل متهمان از J چنگ به فرار سال سه از بعد ه* ا ساله٥٣مرد اعتراف دهنده انJت اظهارات در افتاد، قانون رده* افت در مرز سو آن از را قتل گرا رد* است! حدود ساعت خراسان، اختصاص گزارش به ه* بود ١٣٩٦ سال آبان دوم و بيست شب١٩ قتل ژه و قاض با تماس در انتظام ماموران سال ميان مرد دلخراش قتل از مشهد، عمد ٩٧توس خيابان فرع ها وچه* از J در بيمارستان به و جان ب رJپي ه* دادند خبر با بعد ق دقا بود. شده منتقل مشهد طالقان درمان ز*مر در ميرزا اظم* قاض حضور شور* تبعه ساله٥٣ مرد ه* شد مشخص تبر |وحشتنا ضربات آمدن وارد با افغانستان، دگ بر آثار ه* طور به است رسيده قتل به وجود و رJپي Wمختل نقاط در عميق ها داشت. از پس است، *حا خراسان گزارش ادامه بيمارستان، در مقدمات ها بررس در ت جنا وقوع محل به ميدان تحقيقات ت هو شناسا با شيد.* ٩ زه مو چهل وچه* مشخص ران، ا در و خانواده اعضا و مقتول سال١٠ مدت به مقتول)( ساله٥٣ مرد ه* شد زندان در مسلحانه قتل جرم به افغانستان در به زندان، از آزاد و يفر* تحمل از پس و بوده اقامت مشهد در و شده ران ا وارد غيرمجاز طور اطلاعات، ن ا آمدن دست به با است. داشته فرضيه از J عنوان به |هولنا انتقام ماجرا فعاليت و گرفت قرار بررس مورد اصل ها آگاهپليس جناادارهار­آگاهان* اطلاعات شد. ز* متمر موضوع ن ا بر رضو خراسان پرونده ، ميرزا قاض دستور به ن بنابرا قرار ارآگاهان* بين ذره ر ز مسلحانه ت جنا از مقتول) ( ا... حبيب شد مشخص و گرفت و است شده ران ا وارد قبل سال j حدود م تعقيب را او ناشناس افراد مدت ن ا در نظارت با ه* ها سرنخ ن ا پيگير ردند.* اداره رئيس ( ثان غلام سرهنگ مستقيم به را ارآگاهان* بود، همراه ) آگاه جنا رساند. محمدنب نام به ا ساله٣٤ جوان ت، جنا وقوع روز ه* بود آن بيانگر تحقيقات ساله٥٣ مرد لت،Jموتورسي بر سوار جوان سه را او و اند انداخته دام به زه مو چهل وچه* در را مشخصات ه* اند شته* فجيع لJش به تبر با مطابقت ساله٣٤ جوان با ت جنا اصل عامل جوان ن ا داد نشان ها بررس ادامه اما داشت شده ران ا وارد غيرمجاز طور به نيز افغانستان خته گر مرز سو آن به قتل ابJارت از بعد و است. يفر* سوابق بررس خراسان، گزارش بنابر از قبل و ه* بود آن بيانگر نيز محمدنب به و دستگير ران ا در بار١٦ قتل، ابJارت ورود اعتياد، سرقت، مانند مختلف اتهامات اما است شده زندان ... و شور* به غيرقانون مراجع در مختلف اسام با را خود بار هر او ، رضا حسين مانند قضا و انتظام ... و محمد عبدا... ، عمرزه محمدنب را خودش واقع نام بار j تنها و رده* معرف اما است رده* بيان «Wال» محمدنب عنوان با زندان در ا سابقه هيچ گر د قتل ابJارت از بعد رصدها دليل همين به ندارد. شور* ها وارد و دستگير و شناسا برا اطلاعات مخفيانه طور به او هم باز اما شد د جد مرحله دادسرا ٢١١ شعبه قاض سو از قضا از J ارJهم با و مشهد انقلاب و عموم در پليس محاصره به تهران در مقتول، انJ نزد افتاد. قانون چنگ به و آمد با است، * حا خراسان اختصاص گزارش بلافاصله و مشهد، به ساله٣٧ متهم انتقال ها بازجو مورد قضا مقام حضور در قتل ابJارت صراحت به و گرفت قرار تخصص جلسه اولين در او رفت. پذ را تبر ضربات با گفت: ميرزا اظم* قاض به بازپرس در را م عموها از نفر دو مقتول) ( حبيبا... را بستگانم از نفر j و بسته رگبار به افغانستان سال١٠ مدت به او اگرچه بود، رده* زخم نيز انتقام د با ما اما شد زندان افغانستان در از J دليل همين به گرفتيم، م « خون » حبيب ه* داد خبر من به افغانستان از انمJ نزد توس بولوار در و است خته گر مشهد به ا... هموطنم دوستان از تن دو با هم من دارد. اقامت تا پرداختيم او تعقيب به لتJموتورسي بر سوار مناسب فرصت )٩٦٫٨٫٢٢( حادثه روز ه* ن ا بر را تبر ضربات و ردم* پيدا او شتن* برا را افغانستان به هم آن از بعد آوردم. فرود رشJپي تهران به ورود از بعد بار ن ا ه* ن ا تا ختم گر شدم. دستگير درباره بيشتر تحقيقات خراسان، گزارش به حال در |هولنا ت جنا ن ا وقوع چگونگ ژه و گروه گسترده تحقيقات ه* دارد ادامه آگاه پليس جنا اداره زبده ارآگاهان* سرهنگ مستقيم ت هدا با رضو خراسان خراسان آگاهپليسرئ­يس(زادهشجيعجو­اد شه ر و فرار متهمان دستگير برا ) رضو است. شده آغاز آنان گر د احتمال م جرا اب سجادپور- ميلياردگرو­گان آزادشد ان*آدمربا ازچنگ پليس تلاش با ميليارد گروگان افت. نجاتان رباآدمچنگا­زرمان،* ربودن با ه* ان ربا آدم، خبرنگارما گزارش به اخاذ قصد هرمزگان ساله ٢١جوان مسلحانه ، رمان* جنوب در داشتند، را تومان ميليارد j پرونده،ن اپيچيدهلاف*وافتادندقا­نونچنگبه پليس نيروها روزشبانهتل­اشباروز ٢٥ازپس نيز گروگانگير سه زمينه ن ا در و شد باز رمان* انتظام فرمانده ناظر سردارشدند. دستگير از بازجو روند ادامه به اشاره با رمان* استان با گروگان پدر رد:* خاطرنشان گيران گروگان اموال برخ و نوعروس دختر ها طلا فروش به شده تعيين مبلغ پرداخت قصد گرش، د نيروها تلاش با ه* داشت را گروگانگيرا­ن فرزند ، وجه هيچ پرداخت بدون پليس در اسارت و گرفتار روز ٢٥ از پس سالهاش٢١ بازگشت. خانوادهآغو­شبهامل*سلامت - رمان با و شده ران ا وارد العبور صعب ها راه از و خته گر افغانستان به دوباره اوضاع بررس غيرقانون ها راه شناسا با بعد مدت بود. قاض شور،* به | خطرنا متهم ن ا ورود برا را خاص و محرمانه دستورات ميرزا مشخصه*ن اتارد*صادرقتلبهم­تهم ردزن غيرقانون مرزها از دوباره است قرار او شد همه ن بنابرا برود. تهران به و شود ران ا وارد محمدنب و گرفت قرار نترل* تحت مسيرها چتر ر ز ورود لحظه از بود ساله٣٧ گر د ه* آگاهپليس جناادارهار­آگاهان* اطلاعات او ه* ن ا محض به گرفت. قرار رضو خراسان نيابت صدور با بلافاصله شد، ن*سا تهران در ! رد نص را د*پرا برق تير است شده صادر موضوع به رسيدگ دستور رمان: استان دادگستر ل رئيس j " صداق به ا ه مهر درخواست دردسر رمان* در رز" گل شاخه صد و ميليون شد. ساز j تصميم دنبال به ما، خبرنگار گزارش به ه مهر زوجه ، رمان* شهر در جدا برا زوج رز" گل شاخه صد و ميليون j " ه* را خود درحال ن ا . ند* م درخواست است، وجه پرداخت خصوص در طرف دو ه* است ن ا ناچار به و نرسيده لازم تفاهم به ه مهر ، تهران از اميون*١١ در نامتعارف ه مهر بارگير رمان* مقصد به محلات و مشهد تعداد ن ا آور جمع گزارش، ن بنابرا شد. رانندگان گفته به ه* لاتJمش بر علاوه گل شهر در رده،* جاد ا مبدا در گل بازار برا است. مانده WليJبلات روز چند هم رمان* گلزار به ها گل از بخش انتقال از پس اما دادگستر ل* رئيس رمان،* شهدا داد نشان نش* وا آن به رمان* استان در خصوص ن ا در ا پرونده گفت: و نبوده مطرح رمان* استان ل* دادگستر محل در دادگستر از ا نده نما هيچ و موضوع هJبل است نشده حاضر يه اجرا آستانه شهرستان ثبت اجرا به مربوط اداره به آن اجرا نيابت ه* بوده اشرفيه است. شده واگذار رمان* شهر اسناد ثبت ج نتا : رد* اظهار موحد دا... تر* د سو از شده انجام اوليه ها بررس بيانگر رمان* استان قضا دستگاه طبق تعهدات، اجرا محل ه* است آن تب* موافقت ينگ* پار زوجين گلزار همجوار رمان* شهدا اقدام ن ا و بوده مزبور محل در مامور حضور با ثبت اداره اجرا رمان* شهر اسناد است. شده انجام گلها، گرفتن ل تحو از پس زوجه : افزود و مراجع با هماهنگ هرگونه انجام بدون به اقدام لازم مجوزها افت در و مربوط از بخش انتقال گلزار محل به ها آن است. رده* شهدا قضا عال مقام رمان* استان رد:* خاطرنشان انتخاب دليل شهدا گلزار عنوان به رمان * ن ا اجرا محل ج نتا به بنا و است جد سوال j يه، اجرا بنياد ل* ر مد شده، انجام ها بررس از اطلاع سب* از پس رمان* استان شهيد جلوگير دستور بلافاصله موضوع چنين است. رده* صادر را ها گل ن ا تخليه از داد نخواهيم اجازه ه* ن ا بر يد* تا با و احساسات با را خود شخص مسائل عدها داد: هشدار بزنند، گره پرور شهيد مردم ها بررس رمان* استان قضا دستگاه منظور به و قانون چارچوب در را خود تخصص انجام اقدام ن ا Wمختل ابعاد ساز شفاف از امل* صورت به را آن ج نتا و داد خواهد اطلاع شور* و استان رسم ها رسانه ق طر است *حا گزارش ن ارد.* خواهد رسان از بيش شده دار خر ها گل ال ر ارزش است. شده برآورد تومان ميليون ٥٠٠ - ل تو گفت: شرقجان آذربااستان­اورژانس سخنگو - مرند محور در را جوان زوج ، رانندگ سانحه شاند.*مرگام*بهصوفيان رد:*اظهار نيا شاد وحيد فارس، گزارش به مرگ به صوفيان - مرند محور در رانندگ سانحه ن ا جزئيات ح تشر در و انجاميد. جوان زوج نهم جمعه روز ١١ساعت حوال داد: ادامه حادثه برقتيرباد پراد شدبرخوردگز­ارشازپسخرد­اد عازم اورژانس سرعت به صوفيان- مرند محور در اورژانس ارشناسان* گفت: نيا شاد شد. محل مرد و زن فوت مصدومان، وضعيت بررس از پس واردشدهجرا­حاتشدتدليل­بهراساله٤٠­حدودا جان آذربااستان­اورژانس سخنگوردند.*يد تا مطمئنه سرعت ت رعا رد:* خاطرنشان شرق سلامت ضامن رانندگ و راهنما قوانين و است.خودروسرنشي­نان layout@ khorasanne­ws. com را دهدشت شتر*ر ٤٫٢ زلزله لرزاند استانها مرز شتر ر ٤٫٢ بزرگ به زلزلها حوال خوزستان و احمد ر بو و ه هگيلو* خبرنگاران باشگاه گزارش بهلرزاند. را دهدشت : جغرافيا طول در لرزه زمين ن ا جوان، عمق در و ٣٠٫٦٨ : جغرافيا عرض،٥٠٫٤٨ خسارات ازاست. داده رخ زمين يلومتر* ١٤ نشده افت در گزارش لرزه زمين احتمال است. پيشگير پليس ارCهم با واقع ماجرا رضو خراسان PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.