Khorasan : 2020-05-31

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ خرداد ١١ شنبهH ٢٠٣٩٠ شماره.١٤٤١شوال ٨ ارز نرخ پوشال زعفران گرم هر نگين زعفران گرم هر هEس ربع هEس نيم د جد طرح هEس عيار١٨ طلا امارات درهم وان پوند ورو دلار ار$ و سب$ 2فضا شاخص سنا) سامانه( ٦٦/٥٧٩ ٨٤/٦١٤ ٢٠/٢٠٠/٠٠٠ ٣٧/٢٠٠/٠٠٠ ( ٤٠٠/٠٠٠)٧٣/٤٠٠/٠٠٠ ٧/٢٧١/٧٧٠ ٤٥/٨٠٨ ٢٤/٤٠٠ ٢٠٣/٧٧٢ ١٨٦/٠٠٠ ( ٥٠٠)١٧١/٠٠٠ نفر نهاميليو برا مجلس ت دوفور طرح هاندردEن افت در عدالت سهام ه` انداز راه مراسم در اقتصاد ر وز رد:` مطرح ار` و سب` واحد پنجره روزه ٣ صدور وعده ار` و سب` مجوز یشوند مسهامدارجا­ماندگان، پنجره 2انداز راه مراسم در اقتصاد ر وز لات3مش حل داد، وعده ار$ و سب$ شروع واحد م طول به روز ٧٥ تا نون$ا هم ه$ مجوز صدور برسد؛ روز سه به و ابد اهش$ شدت به انجامد تهران اتاق رئيس 2جد 2ها ه گلا با ه$ مراسم در اقدام چنين بودن مقطع زمينه در جمله از در دژپسند فرهاد بود. همراه گذشته 2ها دولت ار$و سب$ شروع واحد پنجره 2انداز راه مراسم 2گذار فاصله ضرورت دليل به ه$ تهران اتاق در صورت به خبرنگاران از 2مجاز دعوت با اجتماع شد، م پخش نستاگرام ا و اتاق ن ا ت سا از زنده و سب$ با مرتبط 2مجوزها صدور ه$ ن ا بيان با افزود: بينجامد، طول به روز سه از بيش د نبا ار$ را مجوزها صدور بودن برزمان 2اقتصاد فعالان دژپسند، گفته به نند.$ ت ا3ش و دهند گزارش توانند م ار$ و سب$ مجوز افت در متقاضيان ١٨٦٦ تلفن شماره ق طر از را خود 2تها ا3ش 2بسياردنيا­دره$ حالدرافزود:2ونند.$اعلام وسب$2مجوزهاصدو­ر2براراط شراشورها$از ازمتر$درمجوزها،ه$اندرده$فراهم2نحوب­هار$ ٧٥به پروسه ن ا ران ا در اما شود، صادر روز Oنص انتظارواحد­پنجرهن ا2اندازراه­باه$رسد مروز دهيم.اهش$شدتبهرازما­نن ابتوانيمم دار – بردبار ن تدوازازدهم مجلسدرراور­ورمان$مردمنده نما Oلي3ت تعيين 2برا ت دوفور طرح س نو پيش م نظر به ه$ داد خبر عدالت سهام جاماندگان Oلي3ت تعيين را طرح ن ا از جامانده ها ميليون رسد رد.$خواهد سهام 2آزادساز با همزمان خراسان، گزارش به تومان،ميليون ١٥حدودبهآن­ارزشش افزاوعدالت قرار و استحقاق عين در ه$ هستند مردم از 2بسيار سهام طرح 2ابتدا از درآمد، ين پا طبقات در داشتن موضوعاند.نشدهسهامن امشمولنون$تاعدالت عدالت تامين جمله از سهام ن ا اهداف خلاف بر ه$ از ه$ ج$ 2بنا سنگن ا است. فقرزدا و اجتماع هم شد، نهاده بنا سهام ن ا )٨٥سال( ع توز 2ابتدا گزارشاست.برانگيختهر­اارشناسان$انتقادنون$ا از $حامجلس2هاپ­ژوهشز$مر ١٦٩٨٨شماره ده شش گرفتن قرار مدنظر 2جا به ه$ است ن ا جمعيت ده شش عمل در جامعه، 2درآمد ين پا از اند. شده سهام ن ا مشمول گوناگون) اقشار از( به 2برا 2رهبر معظم مقام يد$تا رغم به گر، د 2سو شناسامنظور­بهدقيقو علم2هاروش2­ارگير$ رسد منظربه،2درآمدين پا دهدودرواقع­افراد ارائه 2برا اقشار ن ا شناسا در نيز موضوع ن ا در ه$ 2طور به نشد. ت رعا سهام مبلغ در Oتخفي تعداد(نفرميليون ١٦2جابهنفر­ميليونششت نها ميليون ٨٠جمعيت احتساب با ين پا ده دو افراد افت در 2درصد ٥٠ Oتخفي با را سهام ن ا )2نفر د جدن متولدگذشته،سالياندره$بمانداند.رده$ ب سهام ن ا از عدالت، سهام مشمول 2خانوارها سربر2گر دچالشنيزمو­ضوعهمينوان­دبودهبهره رود. مشماربهسها­من اع توز«عدالت» مجلس از انتظارات تا شده باعث موارد، ن ا مجموع و سهام ن ا قانون اصلاح 2برا ازدهم نفس تازه ن ادرند.$پيداقوتآنا­زجاماندهاق­شاردر2بازن­گر مردم نده نما پورابراهيم محمدرضا روز د زمينه، ت فور دو طرح س نو پيش ن تدو از راور و رمان$ داد.خبرعدالتسه­امجاماندگا­نOلي3تتعيي­ن2برا راستا ن ا در اقدام دو تسنيم، 2خبرگزار گزارش به با دولت ه$ ن ا اول است. گرفته قرار ار$ دستور در اختيارات چارچوب در و قانون ظرفيت از استفاده سهام نون$تا ه$ ط شرا واجدان به خود، فعل واگذار عدالت سهام اند، رده3ن افت در عدالت تواند م دولت ه$ داد توضيح پورابراهيم ند.$ ه$ عدالت سهام درصد ٥٠ محل از جاماندگان، به سهام نشده، واگذار و بوده دولت يت3مال بخش در اول معاون 2جهانگير پيشتر، ند.$ واگذار عدالت هزارنفر ٢٠٠تنها ه$ بود رده$ اعلام جمهور، رئيس باق پرداخت 2برا دولت فراخوان 2ها مهلت در ار$ن ابهاقدام ٩٦سالدرعدا­لتسهامارزش­مانده ميليون ٤٩ گرفتن نظر در با و ترتيب ن بد اند. رده$ دومشمولانن­فرميليونشش­وعدالتسهام­سهامدار حدوددره$گفتتوان مامل،$سهامباين پا ده ارزش با سهام 2دارا نفر هزار ٨٠٠ و ميليون ٤٢ مانده باق و هستند تومان هزار ٥٠٠حدود اسم سهام تخصيص 2برا تواند م ها آن عدالت سهام د جد مشمول ميليون ٢١ حداقل به د جد عدالت گيرد.قراراستفاد­همورد بهشت ارددرها `خوراقيمتنب­ض متوسط از ران، ا آمار ز$مر گزارش ن آخر طبق عدس ،2شهر مناطق در $خورا اقلام قيمت قيمت رشد ن بيشتر حبوبات از گر د برخ و ن فرورد به نسبت امسال بهشت ارد ط را شد. گران هم خارج و ران ا برنج داشتند. 2جد قيمت تغيير رب و ره $ و قرمز گوشت جات سبزانواعقي­متگر، د2سودروندا­شتند Oنصبا تقرپيازقيم­ته$2نحوبهافت. اهش$ البته شدند. ارزان خيارهم و فرنگ گوجه و شد جزو هم پرتقال و سيب مثل غيرفصل 2ها ميوه داشتند.قيمترشده$بودند اقلام 2روزها شبيه دوباره تهران بورس روز د ثر$ا ه$ روزها بود؛ امسال بهار اول نيمه مثبت دست3 بازار 2ها شاخص و نمادها نوسان هفته سه از بعد نيز روز د شد. م و حال خرداد) ٧ تا بهشت ارد ٢٢ از ( ثر$ا در داران خر و مثبت بسيار بازار 2هوا بودند. غالب معاملات ق دقا ثر$ا و نمادها از فعل 2صعود روند خراسان، گزارش به با هم روز د و شد آغاز گذشته چهارشنبه سهامداران گر د نگران رفتن بين از شرط حذف افت. ادامه بيشتر قدرت با العاده فوق طرح در 2درصد ٥٠ پرداخت آغازگر ها، حقوق ت حما و خودرو فروش اما بود گذشته هفته 2انتها در بازار رشد و عدالت سهام 2آزادساز نحوه از نگران بازار سر بر آن از ناش فروش فشار ميزان در موجود بزرگ 2 نمادها مخصوصا و ن ا تا داشت. وجود عدالت سهام سبد نگران ن ا اخبار و تصميمات برخ ه$ خبر جمله از داد، اهش$ شدت به هم را 2 جا به 2 اعتبار ارت$ افت در ان3ام نفر هزار ١٠٠ فقط نام ثبت سهام، فروش و سهام فروش 2 برا نفر) ميليون ٥٠ از ( از 2 پيشگير 2 برا گر د تمهيدات برخ در بورس 2قو رشد به فروش، فشار جاد ا شد. منجر روز د معاملات مجدد؟نوسانا پرقدرتعبور ▪ نگران رفع به توجه با معتقدند ناظران قيمت رشد و جادشده ا مثبت 2فضا و ها ژگ و و نگ نقد دوباره ، جهان 2ها خواهد بازار روند ننده$ تعيين ، فن 2ها امروز بازار در احتمالا ه$ صورت ن ا به بود. واحد ميليون سطح به دوباره شاخص بار دو نيز ن ا از پيش ل$ شاخص رسد. م غلبه با اما بود رسيده واحد ميليون به فتح با رد.$ نشين عقب آن از فروش، فشار معاملات در انال$ ن ا مجدد احتمال و شوند ظاهر قدرت با داران خر اگر امروز، انتظار توان م بماند، دار پا شاخص هم باز اگر اما داشت را گر د 2صعود روند د با بماند، ام$نا سطح ن ا از دار پا عبور در تا ٩٠٠محدوده در نوسان بازار منتظر بود.واحدميليون خبر بازار سهام فروش خواهان نفر هزار ١٠٠ شدندهاHبان­ق طر ازعدالت اطلاع ت$شر رعامل مد نفر ميليون ٤٩ از گفت: بورس خدمات و رسان خواهان نفر هزار ١٠٠ تنها عدالت، سهام دارنده حال، ن ا در هاند.شد ها بان در خود سهام فروش خود ٢شماره اطلاعيه در عدالت سهام 2خبر ستاد بخشه$بوده 3باننخستين مل بانرد:$اعلام از افت در 2ها سفارش به مربوط سهام اعظم مبلغ ه$ رسانده فروش به را عدالت سهام مشمولان بهوجه،افت درومعاملات­ه تسوازپسبلا­فاصلهآن شود. مز وارفروشمتق­اضيانحساب خبرنگاران- باشگاه تهران اتاق رئيس جد ها ه گلا ▪ نيز تهران بازرگان اتاق رئيس ،2خوانسار مسعود هم قبل 2ها دولت در ه$ ن ا بيان با مراسم ن ا در ادامهاماشد­هانجامواحد­پنجرهخصوصد­ر اقدامات 2مجوزها طولانروندا­ز ق مصادبهاست،نيافته از انتينر$ ترخيص رد:$ اظهار و اشاره ار$ و سب$ در شد.$ م طول ماه شش تا دو حداقل ات$گمر ساختمان پروانه قبلاً اگر ساز و ساخت بحث شش حداقل نون$ا شد م صادر ماه سه تا دو ظرف مواد توليد بحث در شد.$ م طول سال تا ماه بين ه$ اختلاف بهداشت و آشاميدن ، غذا دارد، وجود استاندارد سازمان و بهداشت وزارت وارد ه$ الاها$ ثر$ا و رده$ جاد ا را لات3مش شوند.ترخيص تاشد$ مطولتهامدش­وند م بيشه$ ان$مشترپسن اازگفت:برقصنعت2سخ­نگو قيمتش افزامتحملد­ارند،مصرفشدهتعي­ين2الگواز 2برا2درصد ٧قيمتش افزابرعلاو­هنه هز2درصد ١٦ در 2مشهد رجب مصطف بود. خواهند ان$مشتر عموم قيمت سالانه ش افزا به اشاره ضمن فارس، با وگوگفت مصرفدر بازدارندگج­اد ا2براگفت: خانگبخشبرق متحمل پرمصرف ان$مشتر پس ن ا از برق، حد از بيش ٧قيمتش افزابرعلاو­هنه هز2درصد ١٦قيمتش افزا درافزود: رجببود.خواهندان$مشترعموم2ب­را2درصد اقداماتپرم­صرف،ان$مشتر2برابر­ققيمتش افزانار$ استفادهمصر­ف2الگوازمت­ر$ه$ ان$مشتر2برا ق تشو 2افراد به راستا ن ا در است. شده گرفته نظر در نند$ م سال از متر$ و شده تعيين 2الگو ر ز د، جد سال در ه$ پاداشعنوان­با پاداشباشند،داشتهبرقمص­رفگذشته شده پرداخت پاداش 2و گيرد. م تعلق مصرف ت ر مد ميليارد ١٠٦رامصرفخ­وشان$مشتربهگذشت­هسالدر درصد ١٥تنهاگذشت­هسال،2وگفتهبهرد.$اعلامتومان اند. رده$ مصرف برق مصرف 2الگو از بيش ان$مشتر از در مردمه$ صورتدرگفت:شور$برقصنعت2سخ­نگو اهش$ شاهد نند،$ هجوصرف درصد ١٠ برق مصرف بود.خواهندخودب­رقنه هزدر2درصد ٢٠ ق برقيمت ا هپرمصرف درصد ٢٣ افت ش افزا رانيان امتEحHبان شد ادغام سپه Hبان در 2برگزار با رد،$ اعلام سپه بان رعامل مد و سالانه العادهفوق طوربه 2عاد عموم مجمع ن ا رانيان، ا مت3ح بان ادغام قالعادهفو مجمع شد.ادغامسپه باندر رسمطوربه بان - بنا ا اقلام برخ تومان ٤٢٠٠ارز شد حذف دارو از بهداشت وزارت 2دارو امور ل$ ر مد خبر دارو اقلام برخ نيما به دولت ارز تغيير دبير سليمانجاه به بهشت ارد ٢٩ نامه ن ا داد. است.شدهارسال انسان2دارو­ها2ا3 سند - فارس ملپولازصفر ٤حذفحه لا خوردبرگشتب­هارستانبه راد ا از نگهبان 2شورا 2سخنگو پول واحد از صفر چهار حذف حه لا به شورا ن ا با 2خبر نشست در دخدا$ داد. خبر شور$ حذف درخصوص شورا نظر درباره رسانه اصحاب جلسات در حه لا ن ا گفت: مل پول از صفر چهار طرح،ن ا تبصرهدروشد بررسنگهبان­2شورا جاد ا پول الملل بين صندوق برابر در تعهدات روشن به تعهدات ن ا رد$ اعلام شورا ه$ بود شده رد:$ ح تصر 2و است. ابهام 2دارا را ز شود مطرح درباره 2ز$مر بان ل$ رئيس با ه$ جلسات در درباره ابهامات داشتيم، صفر چهار حذف حه لا . نشد رفع پول الملل بين صندوق به تعهدات رفع از پس و م رد$ اعلام مجلس به را ابهامات ن ا رد.$خواهيمنظرا­علامآندربا­رهابهامات - بر`ا محمد layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.