Khorasan : 2020-05-31

11 : 11 : 11

11

اخبار ١١ ٣٧٠٠٩٩٩٩ - ٣٧٠١٠:$تلفن رش پذ تسليت: و ترحيم "ها$آگه رش پذ :$نترنت ا رش پذ ١٣٩٩ خرداد ١١ شنبه ٢٠٣٩٠ شماره.١٤٤١ شوال ٨ www.37010.ir "ارز اخلال "دلار ميليارد١٫٥ پرونده دادگاه جلسه چهارمين جمهور رئيس دستور ٢ پيشبرد ط'شرا ردن, فراهم و مشابه حوادث از "جلوگير و "سوزآتشمهار «زنان عليه خشونت منع و امنيت تأمين» حه'لا د؟'گير م سهل گونههمين هم، شاورزان, با دادستان: نده'نما ردم؛,رفتار دستورالعمل طبق متهم: مهار بر جداگانه دستور دو در جمهور رئيس و ه' هگيلو, استان "ها جنگل در "سوز آتش حه'لا جمله از مهم ح'لوا ردن, فراهم و راحمد'بو يد, تا « زنان عليه خشونت منع و امنيت تأمين » تر,د، دولت رسان اطلاع گاه'پا گزارش به رد., ر' وز با جداگانه تلفن "گو و گفت در روحان سازمان رئيس و مسلح "نيروها پشتيبان و دفاع "ارگير, به ضرورت بر ست' ز محيط حفاظت "سوز آتش مهار "برا تجهيزات و انات9ام تمام و راحمد' بو و ه' هگيلو, استان "ها جنگل در حوادث رار9ت از "جلوگير "برا "ز'ر برنامه نيز ن'ا در شنبه روز روحان تر,د رد., يد,تا مشابه وضعيت ن'آخر از آگاه ضمن تلفن "ها تماس "اطفا "برا شده انجام اقدامات و "سوز آتش اقدامات تمام عا'سر است لازم رد:, ح'تصر ق'حر ظرفيت و انات9ام تمام "ارگير, به با "ضرور نشده فا' ا تعهدات متقاض ت, شر ه, حال "ارز حواله دوباره شما چرا پرسيد: داشته عامل ر' مد داد: پاسخ جلاليان متهم د؟' داد خطاب مقام "مسعود قاض دهد. پاسخ د' با سمت ه, هنگام شما گفت: جلاليان متهم به همان به ن' ا بنابر د' رد, مداخله نداشتيد است. مقصر عامل ر' مد ه, د' مقصر اندازه د' تمد با چرا رد:, ح' تصر دادستان نده' نما و "ارز نشده فا' ا تعهدات ه, ت, شر مهلت آن در شما ا' آ د؟' رد, موافقت داشت "جار يد' تا ه, د' بود استان شعب ل, ر' مد خ' تار خ'تار تا بنده داد: پاسخ جلاليان متهم د؟!'رد, بودم. تهران در Dبان شعب ر'مد ٩٦ /٣/١٣ بعد روز ١٣ را نامه گفت: مقام "مسعود قاض شعبه ن' ا از بنده ه, ماند م ن' ا مثل نوشتيد D' ان'جر در شما فلان م'بگو "فرد به و بروم ح'تصر هم دادستان نده'نمان!, صادر هم "را ه, نيد, م عنوان خود دفاعيات در شما رد:, ه, د'دار تلاش و بود بخشنامه اساس بر د'تمد بر ه, حال در دهيد جلوه قانون را خود ار, ن'ا اجازه شما به د'با "ز,مر Dبان مقررات، اساس د'رد, د'تمد اگر حال داد؛ م را خدمات ن'ا صادر س ال "برا "ارز حواله مجدد چرا ا'آ نيد؟, م رفتار گونه ن'ا همه با شما ا'آ شد؟ ١٫٥ تخل به رسيدگ دادگاه جلسه چهارمين تخل پرونده به موسوم "ارز "دلار ميليارد شد. برگزار روز'د تپه هفت ت,شر "ارز جوانپرونده، ن'ا اول 'رد متهم ، اسدبيگ ميليارد ١٫٥ حدود است متهم ه, "ا ساله ٣٣ افت'در شور, 9بان سيستم از دولت ارز دلار است. فروخته آزاد بازار در واردات بدون و رده, "ها استان و راحمد'بو و ه'هگيلو, استان "ها و "سوز آتش دامنه از "جلوگير "برا همجوار ان' ز و ضرر از و گيرد صورت ق' حر "اطفا نيز "جلوگير ست' ز محيط ب' تخر و بيشتر "ها با رد:, خاطرنشان همچنين جمهور رئيس شود. "سوز آتش بروز احتمال و هوا شدن گرم به توجه "ها "ز'ر برنامه و ها بين پيش د'با مشابه "ها نده'آ در حوادث چنين رار9ت از تا شود اتخاذ لازم روز همچنين جمهور رئيس شود. "جلوگير داد ژه'و ت'مأمور خود حقوق معاون به گذشته تأمين» ح'لوا جمله از مهم ح'لوا پيشبرد زمينه ه, ، « شفافيت » ، « زنان عليه خشونت منع و امنيت ' وظا انجام در منافع تعارض ت' ر' مد نحوه » حقوق مل نهاد» ،« عموم خدمات ارائه و قانون مؤسسات مدن مسئوليت» و «"شهروند و بشر ند., فراهم را « عموم "و با بگيرد وام شما از خواهد م ه, "شاورز, د؟'دار خاص رفتار گونه ن'ا نيز به $وابستگ ار? ن ا با ردم? $م رJف متهم: شود! $م م? رJش ▪ گفت: خود از دفاع در نيز فهيم متهم ادامه در ه, حال در ام شده ارز تخصيص به متهم بنده Dبان دانم نم و نداشتم نقش سفارش ثبت در ارز تخصيص ت,شر آن به اساس چه بر "ز,مر ه, گرفت م تضمين د' با شعبه است. داده ردم.9ن صادر "دستور هيچ تضامين بابت بنده به وابستگ اقدام ن'ا با ه, بود ن'ا من ذهن در بر اصرار م'بگو توانم نم لذا شود م م, ر9ش است. بوده پليد ذهن D' يده'زا طرح ن'ا "اجرا وزارت جانب از اما نداشتم، خبر پرده پشت از و بود تماس و اصرار فشار، شدت به "شاورز, شود. ' اجرا مصوبات ه, ردند, م ت' حما به گرفته صورت ه, "ا مصوبه داد: ادامه "و ط جلاليان "آقا اما نرسيد، ره'مد هيئت يد'تا به بنده است گرفته قرار مصوبه ان'جر در "هانام دوستان با درگير مستقيما استان ر'مد عنوان نده' نما "محمد شاه نبودم. ره' مد هيئت و گزارش از پس چرا رد: , ح'تصر دادستان "برا "ارز "هاحواله ، پول "دادسرا دستور دادسرا شد؟ صادر پارسه معتمد "دنيا ت,شر را خود تعهدات ت,شر ن'ا ه, بود رده, اظهار است. نداده انجام "لاهبردار? بابت "شاورز? بان ت اJش متهم ٤ از ▪ "شاورز, Dبان حقوق نده'نما هنگام ن'ا در در قاض دستور به پرونده , شا عنوان به ما ت' ا9ش عنوان گفت: و شد حاضر گاه' جا نظام در اخلال و "لاهبردار, متهم چهار از ارائه را آن مستندات ه, است بوده "ارز و پول تسهيلات خصوص در داد: ادامه "و م.'ارده, در "موارد ر9ش بحث در و ت,شر به شده داده نتيجه ن' ا به ما ه, آمد پيش ترخيص ان' جر در لزاده)حا,و بيگ اسد( متهمان ه, م'رسيد به "هاادل و نداشتند نيت حسن Dبان به مراجعه م،'رد, جرم اعلام اساس آن بر و م'آورد دست و نشده تعهد رفع "اسناد برات از "اد'ز مقدار پرسيد: دادستان نده' نما دارد. "يفر, جنبه د؟ ' دار اتوماسيون "شاورز, Dبان در شما اقدام D' تلفن تماس با ها ار, بردن پيش ا' آ حقوق نده' نما العاده؟ فوق ا' است متعارف "ادار سيستم در گفت: "شاورز, Dبان و است مشخص ارسال "ها نامه وضعيت است. تب, دستورات الاصول عل $تومان ميليارد هزار ٢٥ اختلاس جزئيات ساله ٣٣ جوان ▪ مناصب در ه, دارد هم گر'د متهم ٢٠ پرونده تا ارز ننده, افت' در ت, شر جمله از مختل اند داشته حضور "شاورز, Dبان شعب مسئول هستند. بزرگ تخل ن'ا در ت,مشار به متهم و مسعود دفاعيات و اتهامات روز،'د دادگاه در در "شاورز, Dبان شعب مسئول جلاليان، ران' مد از فهيم بر, ا عل همچنين و تهران شد. بررس Dبان استان بازگشت "عاد حالت به ارز عرضه روند :$همت د رد? مداخله اما د نبود مسئول :$قاض د! مقصر پس ▪ علت به سال ل'اوا در ارز عرضه افت از بعد رد:, اعلام ه،'همسا "شورها, و ران'ا در رونا, روس'و شيوع تأمين روند هاندشد فعال بازارها همه باً'تقر ه, امروز است. گرفته خود به "عاد حالت ارز انتقال و سال "ابتدا از گفت: "ز,مر Dبان ل, رئيس "ها روش با دلار ميليارد ٣ /٧ حدود نون, تا تأمين واردات "برا "ز,مر Dبان اعلام مختل واردات متقاضيان ارز تامين درباره "و است. شده نده' نما جلسه ن' ا در ميزان، گزارش به درباره جلاليان متهم به خطاب دادستان در ماه چند "برا مربوطه "ارز حواله د' تمد PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.