Khorasan : 2020-05-31

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ خرداد ١١ شنبه H ٢٠٣٩٠ شماره.١٤٤١ شوال٨ و رسيده هم واشنگتن به اعتراضات دامنه ه$ «ت لافا» پار در تجمع با نندگان$تظاهر وتاه$ مدت 2 برا دارد، قرار سفيد اخ$ مقابل ترامپ دونالد 2ز$ مر دفتر به ارمندان$ تردد پليس ردند.$ مسدود را ا3 آمر جمهور رئيس د گو مهم«ميشيگان»الت ادر«ت ترو د»شهر نندگان،$ تظاهر به 2 تيرانداز دنبال به ه$ 2 سخنگو حال، ن ا با است. شده شته$ نفر افسرانازدا­م$ هيچاست مدعت ترو دپليس شهر اند. نداشته نقش 2 تيرانداز ن ا در پليس صحنهگذشته،شبنيزتگزاس­الت ا«هيوستن» گاز با ه$ شد پليس 2 نيروها با مردم ارو رو شود م گفته رفتند. ها آن استقبال به آور اش رده$ بازداشت شهر ن ا در را نفر ٢٠٠ پليس و «ا3نبراس» الت ا «لن3لين» 2شهرها است. 2 درگير صحنه نيز «زونا آر» الت ا «س3فني» نيز « ور نيو» در بود. پليس 2نيروها و مردم جورج مرگ به معترضان از تن ٥٠ م$ دست زخمبهاعترا­ضاتن اهاند.شدبازداشتد فلو بين ستگ3ش جمله از پليس افسر چند شدن ها گزارش همچنين شد. منته ها آن دندان و است بيمارستان در پليس مرگ از $حا ور نيو 2 سهااتوبو رانندگان شود م گفته. معترضان جا جابه 2 برا پليس با 2ار3هم از «پورتلند» در نند.$ م 2خوددار شده بازداشت حملهشهر2لا­نتر$و پليسدفتربه­معترضاننيز هرگونه نيز ا3 آمر « آنجلس لس» پليس ردند.$ و رد$ اعلام غيرقانون را شهر ز$مر در تجمع ده ناد را ممنوعيت ن ا ه$ سان$ داد هشدار باشند، داشتهحضورم­نطقهدرهمچن­انوبگيرند احزاب گر، د 2سو ازشد. خواهند دستگير وضعيت از ا3 آمر خواه 2جمهور و رات$دمو انتخابات تنور ردن$ گرم 2برا آمده وجود به رئيس ترامپ دونالدنند.$ م استفاده ٢٠٢٠ خود نسنجيده اظهارات با ه$ ا3 آمر 2جمهور اعتراضات موج به اسلحه، زورِ به توسل بر مبن از ضمن نشين عقب ضمن است، زده دامن ٤٦ مرد د، فلو جورج خانواده با خود، 2ادعا پليس نژادپرست قربان ه$ پوست سياه ساله د فلو جورج خانوادهرد.$ گو و گفت شد، ا3 آمر درواستقبال­پليسسابقما­مور قضاتعقيباز درگاماولين»و«رهنگام د»رااقدامن احالعين «وارن اليزابت» .اند رده$ Oتوصي «عدالت مسير است ر انتخابات سابق نامزد و رات$دمو سناتور رد:$ اعلام 2توئيتر پيام در ٢٠٢٠2جمهور 2افراد شدن شته$ به ه$ نژادپرستان­ه خشونت «تيلوربرونا»و«2آربراحمد»،«د فلوجورج»چون 2د جد موضوع ا3 آمر در است، شده منجر است مشهود دئو و ر تصاو در چه آن و نيست پوستان سياه ه$ است خشونت از بخش فقط هم ها آن از برخ البته نند$ م تجربه ا3 آمر خشونتن اهستند،پليسبازداش­تدره$ زمان 2ا بيانيه در نيز اوباما بارانند.$ م تجربه را رقيب«دن باجو».رد$وم3محراپلي­سخشونت تماسد فلوجورجخان­وادهبانيزت­رامپرات$دمو صفحه در دئو و پيام انتشار با 2و گرفت. 2برا ا3 آمر پليس نژادپرست از خود توئيتر رد.$Oتأسابرازغ­يرمسلحانسا­ن جانگرفتن مرد گارنر، ار قتل 2ماجرا دئو و ن ا در 2و 2سو از ٢٠١٤ سال ه$ را 2گر د پوست سياه گفت: و رد$ 2ادآور رسيد، قتل به ا3 آمر پليس م. شنيدرا«شم3بنفستوا­نم نم»اد فرگر دبار روز ارتون$ روز تحليل مسرور امير internatio­nal@khorasanne­ws.com داعش جدیدعمليات­یسازوکار 2سخنگو القرش ابوحمزه گذشته 2روزها در از ر3تش ضمن ، صوت ل فا در داعش د جد ست ترور يلات3تش ن ا به وابسته 2 ها گروه سراسر در داعش سازمان به را 2د جد ت مامور به القرش ت مامور ن ا در رد.$ ابلاغ جهان عمليات رد$ ابلاغ داعش به وابسته 2 ها گروه عمليات » سياست از و دهند ادامه را خود 2 ها دو با داعش پيشتر نند.$ استفاده « ش فرسا تنها، 2 ها گرگ و بزرگ 2 ها عمليات شيوه عمليات به دست آسيا حت و قا آفر و اروپا در رد.$ م وارد ها خسارت و زد م نظام 2 ها هسته بزرگ، 2 ها عمليات سياست در مد هدف از بخش بودند آن بر داعش عمليات داعش 2ها عمليات عمده نند.$ تصرف را نظر آسيا، غرب 2 شورها$ به مربوط روش ن ا در بود، قا آفر شمال 2شورها$ از بخش و ه نيجر 2 جغرافيا آن در داعش ه$ شورها$ عمده از پس تواند م و دارد اختيار در توجه قابل مواضع ام3استح 2 برا لازم پدافند استقرار، 2ها گرگ سياست گيرد. ار$ به را شده اشغال ه$ داد م رخ مناطق و اروپا در بيشتر نيز تنها وچ$ 2ها گروه و عناصر جذب با عمدتا داعش دستور ها آن به و پرداخت م افراد ن ا تحر به هدف عمليات ا ور$ عمليات به دست داد م 2ها عمليات شوند. شته$ ت نها در و بزنند دار چند و آلمان ، بلژ تاليا، ا فرانسه، در داده رخ شدن اجرا 2 ها نمونه گر د اروپا شور$ عمليات طرح حال ن ا با هاست. سياست ن ا و فشارها تنها نه تنها" 2 ها گرگ " سياست 2شورها$ مل امنيت به فراوان 2ها خسارت به نيز شورها$ برخ در ه3بل رد$ وارد درگير حوزه 2گذار قانون به مربوط 2ها بخش تحول قانون تغيير داشت. ان شا م$ سم ترور ن ا از 2 ا نمونه سم ترور و 2 اضطرار وضعيت تنهاست. 2 ها گرگ سياست از متاثر تحولات سياست ، القرش اخير سخنان حال ن ا با ارائه داعش ست ترور 2 ها گروه به 2 د جد 2 ها سازمان ن تر$ د به توان م آن از ه$ داد ها سازمان رد.$ اد دئولوژ ا ست ترور خود 2ها هسته ، ست ترور اهداف دنبال به ه$ عمليات و گيرند م ار$ به تر دقيق و بهتر را مرتبط غير و 3ت عمدتا ه$ را تنها 2 ها گرگ درگير شد، م انجام عمليات ه3شب با منطقه در سازند. م پيچيده و امنيت پروسه ست ترور 2ها گروه در سياست ن ا آسيا غرب و تجربه شورمان$ در اسلام انقلاب ضد سازمان توسط ران ا با صدام جنگ طول در 2 ها گروه شد. گرفته ار$ به عراق استخبارات با عمدتا ه$ صدام اطلاعات س سرو به وابسته 2ساز درگير دنبال به ش فرسا 2ها عمليات بودند هدف شور$ امنيت و نظام 2 نيروها ش افزا را تقابل عمليات و نظام نه هز و عمليات ن ا 2 دستاوردها عمده از دادند. م درباره شورها$ ذهنيت تغيير گسترده، ناامن 2 ساز مشغول و امنيت تامين در ها دولت ظن ن ا حقيقت در بود. امنيت دستگاه گسترده دستگاه از بازمانده عناصر ه$ شود م ت تقو بازطراح حال در داعش در صدام استخبارات 2 ها روش به آن 2 احيا و سازمان ن ا امنيت ه$ ها روش هستند. جهان در زا بحران د جد گرفته ار$ به ران ا سيون اپوز ميان در پيشتر حقيقت در داشت. دنبال به هم ج نتا و شد هستيم داعش 2سو از 2د جد سياست شاهد ار$ به ران ا عليه صدام اطلاعات دستگاه ه$ نمونه شورمان$ سيون اپوز ميان در و گرفت م دارد. وجود ش ها آمد متحده الات ا ها خيابان به ارتش گذشته سال ٣٠در بار اولين برا سنده نوو ون ز تلومعروف2م­جر"2هارواستيو" شخصصفحهدرا­تور3 ار$ن اانتشاربا ا3 آمر اسرائيلنظا­ميانوا3 آمرپليس، فيسبودرخود است. رده$ معرف نژادپرست ه3س طرف دو را قابل ا،3 آمر در صهيونيست لاب نفوذ به توجه با قرار د شد فشار تحت 2هارو ه$ است بين پيش 2ها ه3شب طرف از الا و ند$ عذرخواه تا گيرد شود. موت3 با ون ز تلو وخون آتشدرآمریک­ا مرد قتل به اعتراضات دامنه شهر ٢٠ به ا3 آمر پليس دست به پوستسياه برخ در ه$ جا تا رسيده شور$ ن ا بزرگ ، ور نيو و شمال 2ارولينا$ مانند مناطق ساعت چهار ظرف د با ا3 آمر سربازان دستور ن ا شوند. مينياپوليس به اعزام آماده زمان از هاخيابان در نيرو استقرار 2برا ترامپ است سابقه ب سآنجلسل ١٩٩٢2شهاشو­ر نشده ختم جا همين به امنيت تدابير اتخاذ اما روز ان پا تا جمعه شامگاه از مينياپوليس در و شده برقرار وآمدرفت منع مقررات شنبه دادستان اعتراضات، موج گرفتن شدت با است. جورج گردن به زانو با ه$ را 2افسر مينياپوليس، خفگ موجب ترتيب ن ا به و آورده فشار د فلو الت ا در همزمان، رد.$ بازداشت بود، شده او رفتار به اعتراض در ها ناآرام نيز جورجيا 2 فرماندار و دارد ادامه ا3 آمر پليس نژادپرستان­ه است. شده 2اضطرار وضعيت اعلام به مجبور ن ا 2آتلانتا شهر در خشمگين معترضان شيدند.$ آتش به را پليس 2 خودرو چند الت، ا اميار-` الملل بين پيشخوان دارد ه سور در م دا نظام گاه پا دو نون$ا هم استان در «حميميم» هوا گاه پا از عبارتند ه$ تحت مناطق عليه مرگبار حملات ه$ لاذقيه و شود م انجام جا آن از اسد مخالفان نترل$ ساحل در «طرطوس» شهر در ا در گاه پا شده اجاره سال ٤٩ مدت به ه$ ترانه مد 2ا در جمهور رئيس وله، چه دو گزارش به است. غيرمنتظره سفر در ٢٠١٧ دسامبر روسيه بشار با حميميم هوا گاه پا در ه، سور به 2ا گاه پا دو روسيه ه$ بود رده$ يد$تأ و دار د اسد مدت 2 برا ه سور در را خود هوا و ا در ٢٠١٧ سال در رد.$ خواهد حفظ 2اد ز امضا را 2انامه توافق دمشق و و3مس همچنين روسيه 2هاهست شت$ ١١ آن، طبق ه$ ردند$ شوند. مستقر «طرطوس» بندر در افتند اجازه و دارد اعتبار سال ٤٩ ه سور و روسيه قنامهتواف سپتامبرازر­وسيهاست.د تمدقابلنيز­سال ٢٥ جنگ در نظام مداخله 2ميلاد ٢٠١٥ سال تعيين عامل ه$ 2امداخله رد،$ آغاز را ه سور ست3ش و اسد بشار ومت3ح حفظ در ننده$ است. بوده 2و مسلح مخالفان و ها ست ترور qخا در خود نظام ها گاه پا روسيه دهد م توسعه را ه سور به ترامپ توجه بونوميست:$ا جلد 2رو طرح ا3 آمر در رونا$ تلفات آمار ن آخر فتح از پس سال دو به نزد به داعش 2 ها ست ترور تسلط تحت مناطق 2 برا را خود حالا روسيه ه، سور دولت دست دولت از «دوستانه» 2ار3هم ن ا زه جا گرفتن پوتين، مير ولاد ند.$ م آماده اسد بشار و دفاع وزارتخانه دو به روسيه، جمهور رئيس انتقال سر بر ه سور با داده دستور خارجه امور ارتش به ا در مناطق و بيشتر 2 ها زمين روز د پوتين مير ولاد نند.$ ره$مذا شور$ ن ا 2 امضا زمينه در شورش$ دولت پيشنهاد با خادم- روز چهره املا ل تحو » درباره شماره ل3پروت الحاقيه « بيشتر ا در مناطق و غيرمنقول بين ٢٠١٥ اوت در شده منعقد نامه توافق 2هامجموع استقرار خصوص در دمشق و و3مس ه سور در روسيه هوا 2 نيرو تجهيزات از فرمان ن ا س،$نترفا ا گزارش به رد.$ موافقت پوتين مير ولاد ه$ شد امضا آن از پس روز دمشق در روسيه سفير فيموف، ساندر3ال مقام داد؛ ارتقا « جمهور رئيس ژه و نده نما » به را اجازه روسيه به گران تحليل نظر از ه$ اقدام ند$ تثبيت ه سور در را خود قدرت تا دهد م روسيه بزند. دور را پلماتي د 2عاد 2مجار و ن ا است. نگفته هيچ قرنطينه ت رعا و رونا$ 2هانام در 2و ه$ آن از پس روز ١٠ حدود تصميم جهان سازمان رد3عمل از متحد ملل سازمان به است. داده رخ رد،$ انتقاد شدت به بهداشت جهان سازمان» چين دولت است معتقد ترامپ را جهان تا بوده داده قرار فشار تحت را بهداشت ن، بنابرا.«ند$گمراهرونا)$روس وخصوصدر( ه$ مطبوعاتنشس­ت درا3 آمرجمهوررئ­يس جهان سازمان šدربار شد، برگزار سفيد اخ$ در نتوانستند ها آن ه$ جا آن از» :گفت بهداشت خود روابط به امروز دهند، انجام را لازم اصلاحات منابعودهيم مان پابهداشت جهانسازمان­با عموم بهداشت 2شهابخ ر سا به را خود مال «.دهيم ماختصاصهست­ند،پولن اسزاواره$ ملل سازمان به وابسته بهداشت جهان سازمان حام ن تر بزرگ عنوان به ا3 آمر و است متحد در دلار ميليون ٥٠٠ ساله هر سازمان، ن ا مال دلارميليون ١١٦داد. مقرارسازما­نن ااختيار سازمانتوسط­شدهتعيينسه­ميه پرداختپولا­ز ن ا عضو عنوان به ا3 آمر 2برا متحد ملل داوطلبانه م$دلارميليون ٤٠٠حدودوآژ­انس سالانها3 آمره$ حالدر»گفتهترامپب­ود.ا3 آمر جهان سازمان به دلار ميليون ٥٠٠ تا ٤٠٠ حدودفقطچين پرداختدهد، مپولبهداشت دارد حق ا3 آمر و است متر$ ا دلار ميليون ٤٠ «.باشدسازمان­ن ابهتر پاسخگوخواس­تار ( )بهداشت جهان سازمان از اE آمر شدخارج WHO ی جنسيتتوهين­جنجال ایتاليایی وزیربه خبر فرا تاليا ا آموزان دانش تحصيل نامعلوم وضعيت پرورش و آموزش ر وز تا شد باعث رونا،$ دوران در قرار جنسيت 2 ها توهين هدف شور$ ن ا سنا، پاسخ و پرسش جلسه در هفته، آخر بگيرد. و آموزش ساله ٣٧ ر وز آزولينا، لوچيا ه$ حال در آموزش فعاليت Oتوق باره در وشيد$ م پرورش دهد، توضيح سنا به رونا$ روس و شيوع خاطر به 2 گرا راست حزب از ، « مولس جيوزپه » سناتور حملات هدف را او تاليا) ا پيش به( تاليا ا 2فورزا آموزش نظام ه$ گفت او داد. قرار د شد لفظ و اعتبار اما دارد نياز 2 جد رد3 رو و اعتبار به به» دوشيزگان ارت3ب مانند آزولينا خانم حيثيت نقيض و ضد حرف ما رود... م دست از سادگ بستن گاه بله، مدارس بستن گاه م: هاشنيد اد ز آموزان دانش همه شد قرار ل آور در نه؛ مدارس رد همه شد قرار مه ماه در بروند، بالاتر لاس$ به در سهادر Oنص است قرار سپتامبر ماه در شوند؛ ن ا از پس «!خانه در هم Oنص و شود داده مدرسه شد. عذرخواه به مجبور مولس توهين، سازمان ا ها پيمان از نيز ن ا از پيش ترامپ است: شده خارج آمده، ادامه در ه$ ها منع» پيمان ،«باز 2هاآسمان» نظام پيمان ،(INF) «بردميان 2اهسته 2ها موش پيمان» ،س پار هوا و آب معاهده ،«برجام» «ونسكو سازمان»،(TPP)«آراماقيانو­س2تجار ملل فرهنگ و علم ، آموزش سازمان» ا ملل سازمان بشر حقوق كميسيون» ،«متحد موسوم«مللسازمان مهاجرتپيما­ن»،«متحد و ٢٠١٦ سال در كه) «ورك نيو پيمان» به سازمان عضو 2كشورها اغلب همراه با كننده امضا 2كشورها است، شده بسته ملل را ان پناهجو حقوق كه سازد م متعهد را آنان دسترس و فراهم را اقامت محل ت، رعا قرارداد» ،(.كنندتضمينر­اشغلوتحصيل­اتبه و «نفتا»بهموسوم« شمال2كا آمرآزادتجا­رت ...گر د المللبينپي­مانن چند ن تر بزرگ از 3 به رونا$ پاندم ه$ آن از پيش ترامپ 2بيمار شود، ل تبد جهان 2ها چالش ترس ، الملل بين 2ها پيمان از خروج 2برا ن ا با بود. برانگيخته را جهان مداران سياست توليد جهان بهداشت سازمان گفته به ه$ تفاوت لازم زمان گر د ماه ١٧ تا ١١ د شا رونا$ سن$وا دولتش ان پا تا ترامپ 2بيمار اما باشد؛ داشته پيمان 2دومينو از بخش ن تر تازه در دارد. ادامه روابط او ا،3 آمر 2جمهور رئيس 2ها ن3ش قطع را بهداشت جهان سازمان با شورش$ متحد ملل سازمان آژانس او گفته به ه$ چرا رد$ از پيش ترامپ است. «چين امل$ نفوذ تحت» ه$ بود رده$ متهم را سازمان ن ا بارها نيز ن ا همواره جهان، در رونا$ روس و شيوع زمان از با و رده$ رفتار مت ملا با ن3پ مقامات مقابل در ازخودبودجه­از توجهقابلبخ­شافت دروجود «.استشده نزدچينبه2ا­د ز»متحدهالات ا همزمانرا،خودتصميمن اا3 آمرجمهوررئ­يس و 2تجار امتيازات لغو بر مبن تصميمش اعلام با جهان» :گفت و رد$ علن نگ$گهن مسافرت است... چين دولت 2ار$بد از بردن رنج حال در علت به ا3 آمر هزار ١٠٠مرگ به ه$ اقدامات .«است انجاميده جهان در رونا$ روس و شيوع با مبارزه در دولتش Oضع از اما اتهام ن ا در او روز توئيت بود؟ چه خارطوم فرودگاه در اسرائيل جت فرود پرده پشت 2برا اعراب نيت حسن درباره اشغالگر م رژ 2بند پا صورت در اسرائيل رش پذ و ست همز نون$ا اما گيرد م صورت عرب صلح طرح به آن بر ه$ عرب صلح طرح فروپاشيده، صلح روند يل3تشو اشغال اراضازاسرا­ئيل بنشينعق اشغالگر م رژ و مُرده دارد، يد$تأ فلسطين دولت است، شانده$ 2نابود به را دولت دو حلراه نون$ا و رده$ اشغال را جولان ارتفاعات و قدس 2باختر رانه$ سوم اشغال 2برا تدار در 2ساز2عاد روند ه$ آن حال است اردن دره و د افزا م سنده نواست. افته شدت نيز روابط د و دمپ$صلحمعاهدهو­جودمصراستن­3مم 2هابهانرا صهيونيستم رژبا پلماتي دروابطو سودان،2ههابهانام­ادهدقراراق­داماتن ا2برا اليوم2رأچي­ست؟ عُمان و مغرب قطر، امارات، حلبههرگزاش­غالگرم رژباروابطب­هبوده$افزود نخواهد 3م$ سودان 2اقتصاد 2هابحران اردن و مصر 2هابحران بود گونه ن ا واگر رد$ شد. محل م رژ ر توزنخس «نتانياهو بنيامين» با شور$ ن ا بود. اوگاندا در گذشته ه فور در صهيونيست 2انرژ ران وز تلفن تماس به مربوط نيز خبردوم درباره هاآن توافق و مصر و صهيونيست م رژ بالوقوع قردار دو2هامنطق هماهنگاستم­رار 2هواپيمافر­ودالبتهوبو­دترانه مدگازش همادر و آوتل درفرودگاه بار نخستين 2برا امارات به م$ 2برا 3پزش تجهيزات محموله با فراموش د نبا را فلسطين خودگردان يلات3تش از قبل اطلاع يلات3تش ن ا ه$ موضوعرد،$ ها م$ن ال تحوازه$رد$اعلاموب ذ3تراآن قبيلن اصاحبانگذش­تهدرند.$ م2خوددار روابط، 2ساز2عاد به مربوط اقدامات و ارها3ابت 2راستادره$ردند$ متوجيهچنين­راخوداقدام به بخشاطمينان ق طر از صلح روند پيشبرد برداشته درباره نار$ و گوشه از 2اخبار روزها ن ا روابط 2ساز2عاد منظور به هاگام شدن گوش به صهيونيست م رژ و عرب 2شورها$ خود سرمقاله در «اليوم2رأ» روزنامهرسد. م انتشار از پس ه$ نوشت مطلب ن ا اعلام با اسرائيل هنرپيشه دو ت$مشار به مربوط خبر سعيدعيدمنا­سبتبهه$ جشندرالأصل مغرب گر د خبر دو شد، برگزار مغرب ٢انال$ در فطر عرب 2شورها$ روابط 2ساز2عاد درباره نيز نخست خبرشد. منتشر صهيونيست م رژ و فرودگاه در اسرائيل 2هواپيما فرود به مربوط 2برا 3پزش تيم حامل ه$ بود خارطوم بين روابط دلال «الدم قدح 2نجو» جان نجات بين دار د واسطه و سودان و صهيونيست م رژ ميت$حا 2شورا رئيس «البرهان عبدالفتاح» لوباچار،$ م ا داده نشان د جد تحقيقات شانس ه$ ا3 آمر رات$دمو و دان حقوق سناتور در رود م شمار به دن با جو اول معاون اول اعلان از بوده سوتا مينه الت ا دادستان ه$ زمان 2 خوددار پليس 2 بدرفتار مورد ها ده در جرم نشد حاضر ٢٠٠٦ سال در جمله از است. رده$ پوست سرخ ه$ ال3 راد پوست سفيد پليس ١٤ ند.$ مه$ محا بود، شته$ را ا3 آمر بوم دارد نام «ن شوو در» ه$ مامور همان بعد سال گذشته هفته در را پوست سياه مرد د، فلو جورج رساند. قتل به فجيع طرز به PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.