Khorasan : 2020-05-31

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ خرداد ١١ شنبه H ٢٠٣٩٠ شماره.١٤٤١ شوال٨ پوستان! رنگین خف روایت آسيه! مرگ از بعد نوشدارو 2مجاز 2فضا د پربازد ر تصاو نيدEن فراموشرا آسيه نفره تازهخوبه 2ارا$ خاطربه 2 شهردار ازرو جونش بازداددست 2 شهردارحالا جام تربت ه خونه2جلو ه$ نابينا مادر معلول فرزند بلو دارههم گذاشته! بتون م ابودهاE آمرپليستوس­طپوستانسيا­هشتار`از اد زمواردشاهد­گذشتهدههH ط است زده رقم را هاگسترد بهاآشو سال هر با تقر ه` ٢٠١٤ سال ه` بود مشابه اتفاق ادآور د، فلو جورج وحشيانه قتل ه` حال در هم گارنر افتاد. qور نيو در هپوستسيا و ساله ٤٤ «گارنر H ار» برا بودگفتهبار ١١بدهدجانه`نآازپيشردن­د` مدستگيرراا­وپليسمأمور­ن چند پيامدهاپرو­نده،دوهردرپليس­خشونتجزئيا­تبرعلاوه.«شمEبنفستوا­نم نم» دئو وانتشارگار­نر،H ارقتلشود. مشبيههمبهب­يشترساعتهر­همقتلدون ا تظاهرات لگيرEش به منجر بودند، شته` را او ه` پليس افسران تبرئه سپس و آن پليستوسطهپ­وستانسياقت­لخاصطوربهو­پليسخشونتع­ليهاE آمردر سراسر شدند،اخراجد فلوجورجقتل­صحنهدرحاضر­افسرچهاراگ­رچهنبار اشد.اE آمر شور` ن ا پليس خشونت درباره اE آمر مردم اعتراضات شدت و خشم از هم باز اما با ه` پليس همين ه` باشد اهميت حائز د شا هم تهEن ن ا اما است؛ نشده استه` را سرخپوست H ن ا از پيش زده رقم را او مرگ د فلو گلو بر ش زانو دادن فشار از آمار نار` در گزارش ن ا در است. شده تبرئه دادگاه توسط ه` رسانده قتل به هم مشابهموردچ­ندبهشوند مشته`شور`ن اپليستوسطه` ها اE آمرتعداد ن ا پليس دست به اE آمر هپوستسيا شهروندان ه` اخير دهه H در د فلو قتل با نيم.` ماشارههاند­هانداختراب­هاE آمردر هاگستردخشم­وشدهشته`شور` - ناصر 3.1 M views 2.8 M views ١٤٠٥ در نشين اجاره فاجعه بهنوش!خفنورتEاس شد باب` زاگرس 2سها3ع دلخراش سوخته حيوانات وه$ رشته در نشون زاگرس حيات ميده 3 وحش ن متر ازمه جنگل مناطق سوخت! آتش در ا!E آمر پليس توسط هپوستانسيا شتار` آمار در فرگوسن شهر در ٢٠١٤ اوت در ساله ١٨ «براون ل3 ما» بعدهم دوماه شد. شته$ پليس گلوله ضرب به 2ميسور الت ا افسر شلي با ا3 آمر هسال ١٨ نوجوان «رس ما واندر» سمتبهبار ١٧پليسافسر­ن اگفتندشاهد­انشد.شته$پليس ازخارجافسر­ن اه$شدهادعاهمچ­نينرد.$ شلينوجوانن ا است.شدهاقدامن اب3مرتخود2­ار$ساعت ه$ آن از پس ليولند$ در ٢٠١٤ نوامبر در ساله ١٢ «س را تمر» اسلحه پار در مردم از 2تعداد 2رو به شد داده اطلاع پليس به معلومپسربچ­ه،ن امرگازبعدش­د.شته$پليستوسطشي­ده،$ است.داشتهدستدر­2بازاسبابت­فنگ اوه$شد س3فونيدر ٢٠١٤سالدسا­مبردرساله ٣٤«سبون بررومين» گرفت. قرار پوست سفيد پليس گلوله هدف زونا آر الت ا دست در دارو 2بطر مرگ هنگام به او است گفته پليس است.مسلحاوه$رده$تصوربودگفت­هپليسداشت. شد.منجرا3 آمردر بهاآشو و اعتراضاتبه­اتفاقاتن ا هستيد، گزارش ن ا خواندن مشغول شما ه$ حال در احتمالا حداقل است. شته$ را هموطنانش از 3 ا3 آمر پليس از دور اتفاق ن ا م ا نوشته نهاازآ درادامه ه$ آمارها به باتوجه حداقله$استرده$اعلامپستوا­شنگتنروزنا­مهنيست.ذهن بسيارتعداد­ه$شوند مشته$ا3 آمرپليستوس­طنفرسه2روز جالب نمونه عنوان به است جرم وقوع دليل به هاآن از م$ ٢٠١٧ سال در پليس شتار$ ١١٤٧ ميان از ه$ بدانيد است همچنين است بوده جرم وقوع دليل به نهاآ از درصد ١٣ تنها شته$ خطر ه$ است آمده هم ا3 آمر عموم سلامت مجله در سالدرنفرهز­ار ١٠٠هردر ٢٫٤تا ١٫٩بينتهاهپو­سسياشدن دهمهشتبينت­بارهالاتين­شدنشته$خطره$ حالدراست مردان ه$ ن ا عن آمار ن ا است. نفر هزار ١٠٠ هر در ١٫٢ تا شدن شته$ معرض در بيشتر برابر ٣ است ن3مم پوستسياه باشند.داشتهقرارق­انوننندگان$اجراتوسط روز سوژه 2تو پاره 2 براا3 آمر فاصله حفظ ره دا زمين رو بعدشيده$ ر3فمردم جا اون ردن$ دسته وامنه ميرن جمع ها! ره دا 2تو 2.1 M views 2.4 M views ؟!ر وز براها ت سلبر نستاگرام ارپرتاژ آسيه! مرگ از بعد نوشدارو شدخبرسازشد­نشانشته`ه` هپوستانسيا بالتيمور بهاآشو ٢٠١٥سال ضرب به ،٢٠١٥ سال ل آور ل اوا ساله، ٤٤ ،«س هر ار» پليسافسرن اشد.شته$لاهما$او2تولسادر­پليس گلوله طور به ه3بل نداشته، را مظنون به شلي قصد گفت واقعه از بعد دهنده، شو 3 تر3الاسلحه­بهبردندست2­جابه اشتباه است.رده$ شليث3مبدون­وشيده$رااش2مر$لت$ بالتيمور شهر در ٢٠١٥ درسال هم ساله ٢٥ ،«2گر 2فرد» به واردشده جراحات دليل به بود، پليس بازداشت در ه$ زمان 2چاقوداشتن­همراهظنبهر­ااوپليسدرگ­ذشت.فقراتشستون ه$گفتبالتيمو­ردادستانبع­داامابود.رده$بازداشتدار­ضامن است.نبودهدارضا­منچاقو ا3 آمر پليس 2شتارها$ ن ا پ در بالتيمور ٢٠١٥2بهاآش­و شد. ل تبد آشوب و شورش به و داد رخ ٢٠١٥سال در قتل و بوده نژادپرستان­ه 2تها جنا از نده$آ متحده الات ا خ تار فقط ادامه در هاست. آن از نمونه تنها د فلو جورج وحشيانه رقمپليستوس­طه$نيم$ ماشاره هپوستانسيا­شدنشته$به است. داشته 2اد ز بازتاب و خورده سرقتورژنن آخر به دزدها 2ها نبش فشار 2لها$د رحم هم 2قو اونا ردن3ن سرقت به رو ه با حالا بردن ستون ن ا باد شهر ه و ميفته برق روز دو نداره! Eپلاستيشمش­يرخاطربهHش­لي ٢٠١٠سال در وتا الت ا در ٢٠١٠ سپتامبر در ساله ٢٣ «هانت ن دار» شمشير و بود پوشيده لباس سامورا همانند ه$ حال گرفت.قرارپليسگل­ولههدفداشت،دستدر غيرواقع جرمبدونشتن`٢٠١١سال ه$ آن از پس و ٢٠١١ سال در ساله ٥٤ « بيل برنارد» مرگ به را ههارسان توجه شد، او قتل به متهم پوست سفيد پليس بيرون 2درگير ان جر در بيل 2آقا شده گفته رد.$ جلب خود هدف جنوب 2ارولينا$ در 3وچ$ شهر 2شهردار ساختمان نبود.مسلح2درگير­هنگامبهاوگ­رفت.قرارپليسگل­وله ها ران ا دادن نشون نخواناگهه$ پول2چيزبه همهبدن، وميرنروهار­اه ها خلاقيت ميدنخرجبه عقلبهه$ س$ رسه! نم دستبوق ساز! بودن سياه جرم به مردن ٢٠١٦سال سوتامينه الت ا پليس افسر «انز جرونيمو» ٢٠١٦ 2جولا ساله ٣٢ جوان «استيل$ فيلاندو» ،گلوله هفت شلي با شت.$هاشچهارسال­دخترونامزد­چشمانمقابل­راهپوستسيا قتل به پليس تير با استيل$ از بعد هفته دو هم استرلينگ، آلتون رخ آن مقابل در قتل ن ا ه$ فروشگاه صاحب گفته به رسيد. شده انجام مقتول بودن هپوستسيا دليل به تنها قتل ن ا داده، شد.همراه2اد ز2بهاآشو بانفردون امرگاست. عدالت ب ٢٠١٢سال 2.9 M views 3.4 M views دا فلور سنفورد در ٢٠١٢ ه فور در ساله ١٧ ،«مارتين ون ترا» او ه$ شده گفته شد. شته$ محل نگهبان گلوله ضرب به ن ا شد. تبرئه ت نها در ضارب نبود. مسلح مرگ هنگام در سآنجلس،ل اگو،3شي 2شهرها در نفر هزاران شد باعث اتفاق تظاهرات فدرال 2هاساختمان مقابل در ور نيو و ميام نداشتهوجود­عدالتاگر دادند مشعارنندگا­ن$تظاهرردند.$ داشت.نخواهدوجود­همصلحباشد، بلوچستانوس­يستاناز رونا`ناخوش رهاخب د! بگير جد را غهاالا باردار مادر به Hشلي ٢٠١٧سال پليس افسر دو شلي اثر بر ا3 آمر سياتل شهر در باردار مادر گفته به شد. شته$ بود رده$ م$ 2تقاضا نهاآ از زن ن ا ه$ باردارماهه­سه2وبود،ليس لاشارلينان­امشه$زنن ابستگان است.داشته روانلات3مش­پيشتهامداز­وبود مورد ب شتارها` سال ٢٠١٤سال ه` مطالب دئو و دن د برا در و خوانيد م صفحه ن ا در است شده فراگير مجاز فضا نيد.` نE اس را مقابل د` يوآر` ور نيو در خيابان در ٢٠١٤ژوئيه در ساله ٤٣«گارنر ار» گفته شد. Oمتوق پليس توسط سيگار غيرقانون فروش ظن به بازداشت را او ردند$ م تلاش پليس ماموران ه$ هنگام شده گارنر ار2صداحادث­ه،لحظهاز دئو ودردرگذشت.نند،$ «.شم3بنفستوا­نم نم»:د گو مبارن چنده$شود مشنيده باردار زن سهم گلوله ٥ ٢٠١٩سال منتشر اجتماع2هها­3شبدر دئو وه$بود ٢٠١٩ ماواسط باردار» زد م اد فر ه$ حال در زن داد م نشان ه$ شد شد.شته$ا3 آمرپليسگلو­لهپنجضرببه«هستم layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.