Khorasan : 2020-05-31

7 : 7 : 7

7

خ تار ٧ ١٣٩٩ خرداد ١١ شنبه H ٢٠٣٩٠ شماره.١٤٤١ شوال٨ ششانس! خوآدولف جهان خ تار ران ا مورخان ساز!سلسله مورخ ؛« عقوب » شد؟سوزاندهفرا­نسه ملقهرمانا آ خت؟ گر سال ١٣ ط ترور ١٠ داماز چگونه هيتلر بن احمد مشهور عقوب، اب نواضحاب به مورخ ، عقوب دوم قرن نامدار ه$ است 2هجر به مشهور ، 2 و اثر « عقوب خ تار » ن تر مهم زمره در دوره خ تار منابع س$ متر$شود. م محسوب اسلام متقدم عقوب نام اما داشته، ار$ و سر خ تار با ه$ است هباشد.نشنيد را ساله! ٥٨٩Hش H و qژاندار برلين ١٩٣٥ل آور ٧ و دهد خاتمه را خود سخنران هيتلر بود قرار ه$ زمان عن را اش سخنران زودتر دقيقه پنج هيتلر اما د. بيا بيرون تالار از به اما پيوست، وقوع به انفجار گذشت؛ بمب مقابل از و رد$ تمام رسيدند. قتل به گناه ب انسان هشت هيتلر، 2جا خ، تار ز خونر زمامداران بين در ن تربزرگ ه$ 2مرد هاست؛ن ترمعروف از 3 هيتلر Oآدول را گناه ب انسان هاميليون انداخت،راهبه را بشر خ تار جنگ رد$ باز ها خيل تطلبقدر 2برا را عرصه شيد،$ مرگ ام$ به (١٣٢٤ بهشت ارد ١٠) ١٩٤٥ سال ل آور ٣٠ در هم بعد و در هيتلر داد. خاتمه خود زندگ به مغزش، به گلوله شلي با منفور ش، هاسياست و ات جنا دليل به خود، ومت3ح دوران 2 ها فعاليت 2 ابتدا همان از و بود احزاب و افراد از 2 بسيار حال، ن ا با بودند. او ردن$ترور دنبال به برخ اش، سياس هيتلر حذف 2 برا ه$ نافرجام 2 ترورها درباره متر$ ما ١٣١١) ١٩٣٢ 2هاسال بين م. اشنيده بود،شده طراح ١٠ه3مهل از هيتلر ،)2خورشيد ١٣٢٤) ١٩٤٥تا )2خورشيد 2جور محض؛ شانسخوش با هم آن رد؛$ فرار خوفنا ترور طور به را ترور ١٠ ن ا هم با ادامه در د! آ م در آدم حرص ه$ نيم.$ م مرور مختصر – رودسر نوائيان جواد از 3 توسط ،١٣١٤ سال ن فرورد ١٧ روز نافرجام ترور از 3 «گرونو ش نر ها» ؛شد انجام هيتلر حفاظت تيم 2اعضا 2برا اعتماد، مورد عنصر عنوان به را او ه$ بود اساس. 2اعضا در هيتلر بود قرار بودند. گمارده هيتلر جان از حفاظت شدن پياده از بعد بلافاصله گرونو ند.$ ت$شر رسم مراسم مأموران بست. رگبار به را 2 و اش، شخص خودرو از هيتلر رساندند. قتل به و دادند قرار هدف را ضارب نيز هيتلر اطراف آمد عمل به Oاش$ بعد روز چند اما هبود؛شد شته$ هيتلر ظاهراً توسط ها2ناز رهبر ترور است. بوده هيتلر بدل مقتول، ه$ اطرافيانش ميان در حت 2و ه$ دهد م نشان اساس. مأمور دوم! جهان جنگ از قبل سال چهار هم آن بود؛ انزجار مورد نيز ا باوار ١٩٤٣ مارس ١٣ جاا( باوار به قبل تصميم با هيتلر ،١٣٢١ اسفند ٢٢ روز به آلمان ارتش ناراض افسران از 3 رفت؛ آلمان) جنوب در بمب او ند.$ ترور را هيتلر گرفت تصميم ،«و3ترس هرنينگ» نام و رد$ 2جاساز نوشيدن 2بطر درون ، زمان چاشن با را شود، هواپيما سوار 2و با بود قرار ه$ هيتلر همراهان از 3 به از بعد دقيقه پنج هواپيما، ه$ بود ن ا و3ترس توقع داد. ه هد داخل به نوشيدن چون نيفتاد؛ اتفاق ن ا اما شود؛ منفجر پرواز، جرم به و3ترس بود! انداخته ار$ از را فيوزها و رده$ نشت بمب شد! خته آو دار به ولن و سيم با اقدام ن ا ▪ عقوب زادگاه هامبورگ ١٩٣٦ سپتامبر ٢٠ ولادت زمان و عقوب نسب و اصل درباره اصالتاً را او برخ است. فراوان اختلاف ، 2 و مواليان از 2 و اجداد اما اند؛ دانسته اصفهان 2 توانمند سبب به و بودند عباسيان متحدان و خلافت دربار در را 2ادار مشاغل تابت،$ امر در ه$ است درحال ن ا آوردند. دست به عباس داشت. رواج نيز شيع اعتقادات نها،آ ميان در خ تار اثر در توان م را اعتقاد ن ا بازتاب ن اماما از او رد. $ مشاهده واضح ابن مشهور و دادهدستبه 2متعدد 2هاگزارش ع)شيعه( سقيفه واقعه تحليل به ه$ است مورخان از 3 افتاد، اتفاق ص) پيامبرخدا( رحلت از پس ه$ خود، تاب$ در عقوب ه$ هرچند پردازد؛ م ند.$ نم ارائه عاشورا واقعه از دقيق گزارش در د با ، شيع 2شها گرا به را 2و اشتهار دليل شهيد» قيام از برده در به جان انِ علو از او ت حما طالب اب آل 2 ها قيام ن تر مهم از 3 ، « فخ ق، ه. ١٦٩ سال در عباس 2 خلفا ظلم عليه ن ا اصلِ در مورخان برخ ه$ چند هر دانست؛ دارند. د ترد ارتباط مقيم ه$ هيتلر سياس مخالفان از 3 توسط 2 بعد ترور هيتلر د بازد برنامه از ه$ «استرسر اتو» .شد طراح بود، هلند به شخص داشت، خبر ١٣١٥ ور شهر ٢٩ در هامبورگ از رد$ استخدام بود، 2 هود احتمالاً ه$ را هيرش هلموت نام استرسر اطرافيان ميان در ه$ گشتاپو اما فرستاد. آلمان به و در ه$ بمب با آلمان، به ورود هنگام را هيرش داشت، جاسوس بعد، سال و رد$ بازداشت شد، م حمل چمدان فرستاد. دار 2بالا برلين ١٩٤٤ مارس ٢٤ مونيخ ١٩٣٢نوامبر ٢٥ گرفت تصميم آلمان ارتش ارشد افسران از «گرسدورف Oرودول» از د بازد هنگام ،١٣٢٣ ن فرورد چهارم روز در را هيتلر ه$ زماندار نوع از هم او بمب ند.$ ترور برلين، در صنعت شگاه نما را ها2 ناز رهبر 2انتحار صورت به داشت قصد گرسدورف بود. نار$ و رد$ تنظيم دقيقه پنج در انفجار 2برا را بمب ببرد. بين از را شگاه نما گرفت تصميم ناگهان ها2 ناز رهبر اما ستاد؛ ا هيتلر هنگام او ماند. نافرجام گرسدورف نقشه ترتيب، ن ا به ند.$ تر شد. اعدام سپس و بازداشت بمب ردن$ خنث در 2ناز حزب 2اعضا از تجمع ،١٣١١ سال آذر چهارم روز خاص حرارت با هيتلر و بودشده برگزار مونيخ شهر «بير» تالار جلسه و شد شلي 2هاگلول ناگهان ه$ بود سخنران مشغول ين پا بون تر پشت از شتاب با هيتلر خت. ر هم به را داد نشان بون تر نار$ به دوم گلوله اصابت اما آمد، است. هيتلر شتن$ دنبال به 2تيرانداز عامل ه$ توانست و نشد شناخته ضارب ه$ است عجيب درون مخالفان به را ترور ن ا برخ زد. بگر معتقدند گروه اما هاند؛داد نسبت هيتلر حزب بودند. 2و زدن دنبال به تهامونيس$ ه$ فرانسه، ژه و به و اروپا در رسم خ توار طبق ،١٤٣١ مه ٣٠ روزپيش، سال ٥٨٩ حدود رهبران از 3 و فرانسه مل قهرمان ، ژاندار «روان» در ، انگليس اشغالگران با مبارزه برجسته انداخته راه به ها تانيا بر ه$ دادگاه م3ح با و شد. سوزانده هزندهزند ،2جادوگر جرم به بودند، او تأثيرگذار اقدامات و ژاندار شخصيت درباره وارافسانه 2هاداستان ها،2فرانسو اتحاد 2برا سينما آثار ساختن ه دستما و نوشته فراوان 2فراز در ژاندار ه$ن ا در است.شده متعدد را خود مردم توانست و رد$ ظهور فرانسه خ تار از 2د ترد ند،$ 2ار سخت گذرگاه از عبور در در ه$ آن ا آ ه$ ن ا و او سرنوشت در اما نيست؛ راست به شد، سوزانده « روان » شهر ميدان دارد. وجود 2جد دها ترد بود، ژاندار تغيير عصر با همزمان ژاندار زندگ دوران مرگ از بعد سال ٢٢ درست بود. اروپا در ر3تف ، شرق روم ار$ ان پا و قسطنطنيه سقوط او، آغاز و زد ان پا مهر وسط قرون عمر طومار بر ، فن تحولات با رنسانس و اروپا د جد قرون اساس، همين بر شد. آغاز آن 2اعتقاد و علم دنبال به ه$ مخف 2هاان جر و هافرقه فعاليت ج تدر به بودند، ليسا$ قدرت ردن $ محدود لوتر رفرم با بعد، قرن حدود و گرفت ل3ش رسيد. خود اوج به پروتستان، فرقه تأسيس و ش افزا به رو اروپا در ناسيوناليس­ت 2ردها3 رو در د با ه$ شخصيت قامت در ژاندار و بود توانست م شود، شناخته مل قهرمان سوت$ همين بر باشد.داشته زمينه ن ا در مهم نقش پرده ه$ دارد وجود خ تار شهاگزار اساس، ن ا اساس بر دارد. م بر ساله ٥٨٩ راز از به ه3مهل از را او نشد؛ سوزانده ژاندار شهاگزار فرانسه 2ههاشوالي از 3 با بعد مدت و بردند در ظاهراً شد. فرزندان صاحب 2و از و رد$ ازدواج ، ژاندار حفظ با ه$ بودند اميدوار ها2فرانسو قدرت توسعه و مل وحدت يم3تح مسير در را او ه$ رسد م نظر به اما گيرند، ار$ به اروپا در فرانسه ژاندار م$ با ه$ فرانسه پادشاه هفتم، شارل قدرتمندانه حضور به ل تما نشست، تخت به بالقوه 2 خطر توانست م ه$ مل قهرمان ن ا طبق نداشت. باشد، 2 و تخت و تاج 2 برا درگذشت. گمنام در ژاندار شها،گزار بازد چمدانحمل ين بونپا تر تلر له رب ن دادهاند؛ برلين ١٩٣٨ نوامبر ٢٢ قرار قدرت اوج در هيتلر ه$ زمان ،١٣١٧ آذر اول برگزار برلين در آلمان مسلح 2نيروها رژه برنامه داشت، و بود شيش$ ه$ سوئيس تبعه « باوود س مور » . شد تصميم دانست، م زمين 2 رو شيطان تجسم را هيتلر بد، بخت از اما ند؛$ ترور مراسم ن ا در را 2و گرفت اسلحه و رد$ نزد گاه جا به را خودش وقت مأموران و نشد شلي گلوله شيد،$ را ردند.$ بازداشت را باوود ، امنيت مس ز ج باو نتژن` جنگل ١٩٤٤ ژوئيه ٢٠ هيتلر عليه سوءقصد عمليات ن مشهورتر « وره3وال » عمليات همراه به اشتفانبرگ، فون لاوس$ ، ١٣٢٣ مرداد ٢٩ روز بود. را هيتلر داشتند قصد آلمان، ارتش رتبه عال افسران از گروه لهستان، غرب در نتژن$ جنگل در واقع اش،محرمانه ستاد در ن ا اما نند؛$ ترور 2قو بمب انفجار با ،« گرگ لانه» به موسوم چوب از ستاد محل ند؛$ وارد آسيب هيتلر به نتوانست انفجار به بمب ب تخر قدرت دليل، همين به و بود شده ساخته بلوط و برداشت جزئ زخم چند فقط هيتلر رد.$ عمل خارج سمت آلمان، نظاميان از 2اد ز تعداد افتاد؛ افسران جان به آن از بعد شدند. اعدام اقدام، ن ا در داشتندست جرم به نيخ مونيخ ١٩٣٣مارس ٤ در هم هيتلر نافرجام ترور دومين افتاد؛ اتفاق «بير» تالار همان ،١٣١١ اسفند ١٣ روز بعد ماه چند درست رت$» .ترور اولين از حزب 2 اعضا از «لوتر آلمان، مونيست $ تا بود شده داوطلب ن ا در بمب انفجار با هيتلر ار$ به تالار، لو ماجرااماده­د.خاتمه معلوم چطور؟بود؛رفته طرفداران نيست! با را لوتر هيتلر، افراط و ردند$ بازداشت بمب را خود نقشه نتوانست او ند.$ عمل م فاق ،١٣١ اه رت$ زب ان، دتا ن تلر را لوم ران ند ود مونيخ ١٩٣٩ ه ژانو ١١١ سال ماه 2 د ٢١ دوباره هيتلر ،١٣١٧ تالار به سخنران 2 برا ن ا رفت. مونيخ در «بير» آلمان « السر ژرژ » بار ترور به تصميم 2 ضدناز نتوانست اما گرفت. 2 و به بگذرد. امنيت وار د از را 2 قو بمب دليل، همين و 2جاساز هيتلر عبور مسير در 2برا را انفجار زمان برنامه، طبق رد؛$ تنظيم بعد ساعت ١٤٤ ▪ سيان ادر سلسله تاسيس در عقوب نقش س ادر ه$ بود ت حما ن ا ان جر در ظاهراً مصر به ع) ( مجتب امام نوادگان از عبدا... بن ار$ به مصر در زمان، ن ا در ه$ عقوب و خت گر و گرفت خود ت حما Oنَ$ در را او بود، مشغول مغرب، به س ادر مهاجرت با فرستاد. مغرب به ومت3ح ه$ سيان ادر دودمان تأسيس مقدمه بودند، 2امروز ش$مرا منطقه در مذهب شيع تحقيق به نيز، عقوب درگذشت سال شد. فراهم ه$ دانيم نم درست به حت و نيست معلوم 2برا ن، ا و استشده مدفون ان3م چه در 2و رسد. منظربهعجيب م$او، بزرگبه مورخ برلين ١٩٤٥ مارس ٣٠ ب ض همي مس بر ١٠ در « اسپير آلبرت » توسط هيتلر، جان به سوءقصد ن آخر هيتلر جنگ تسليحات ر وز او شد. طراح ١٣٢٤ ن فرورد هيتلر، پناهگاه در سم گاز انتشار با گرفت تصميم اسپير بود. اسپير و برملا اساس. مأموران وسيله به او نقشه اما شد.3ب را او ترتيب ن ا بهردند.$ اعدام جرم، همين به را او شد. بازداشت ، خودش بعدا تا برد در به سالم جان هم ترور ن آخر از هيتلر ند!$ ترور را خودش عالم قبله احوالات اندر تاریخ مشهد رد!`وانه درا سلمانه` انعام مشروطه عصر در مشهد سينما نخستين از ههاناشنيد از 2اد ز اغذ$ برخاستيم. صبح - جوابوم خواندخودما­نراهمهبود.نالسلطانام­يخودضه عروم3ح خستهشيد.$طول خيلشهر.بردندم دادبستيم،رات$پانوشتيم. راست زد. نخواهيم ار3مِ ار3ش حالت، ن ا با امروز ه$ م فهميد م. شد حمام،رفتيمم. شدمنزلوارد­ظهربهمانده­نيمودومنزل.2برام راند بسيار حمام خدمت. 2برا بودند شده لخت بزرگه خَر و حيدر حاج است.بهتر2شهر2م­هاحماازهان­د.ساختقشنگ خيلاست. خوب گفتيم: بيند. م را پسرش عروس تدار روزها ن ا حيدر حاج دهم، متوبهپسرت عروس2براان­عامتومانست دو ه$د لرز مچناندستشپ­درسوختهشد[!]وانه د را صورتمان ما، ش ر تراشيدن موقع بود مانده م$ گفتيم بيرون؛ م آمد بعد م[!] د خند ند.$ زخم 2سفر 2هاخواننده هان ا آمدند. هاخواننده نيامد، خوشمان ول خواندند، هستند. خودمانوبخو­انندنطورهم­يگفتيم بيرون[!]م آمدهم * ١٣٠٦ عالاولربي ١٢ شنبه، بود؟چقدر هِنْدلآپاراتبا­صامتفيلم تماشابليت شهر به سينما ورود خ تار ه$ نند$ م گمان برخ خيابان در ه$ زمان است؛ 2پهلو دوره به مربوط مشهد، عرض د با اما شد؛ بنا ارامنه توسط سينما 2تعداد ارگ دوره در هفتم هنر 2پا نيست! صواب گمان، ن ا ه$ شود از بعد سال حدود و شد باز ران ا به قاجار نشاه مظفرالد از بعد سال ،2خورشيد ١٢٨٦ سال مشهد. به او، مرگ رئيساعتبار­السلطنه،خان موسمشروطه،انقلاب2پير­وز را 2تالار ه$ گرفت تصميممشهد،)2سازاسلحهق­ورخانه( وچه$ فعلمحلدررا زميناوند.$احداثفيلمش نما2برا ثبت اداره نون$ ان3م در درست و ارگ خيابان در واقع ثبت ساخت؛ را فيلم ش نما تالار و گرفت نظر در مشهد دو ناحيه اعتبارالسل­طنه شخص عمارت از بخش زمين، ن ا البته برعهده «Oآوانُ» نام به روسيه اتباع از 3 را طرح 2اجرا بود. خان موس افت. ان پا سرعت به تالار ساخت ار$ و گرفت چراغباآننو­ره$ هِنْدلآپاراتدس­تگاه فيلمش نما2برا ار$ ترتيب، ن ا به و رد$ 2دار خر شد، م تأمين «ارپيت$» اشراف و اعيان 2برا شد. آغاز مشهد 2سينما نخستين توانستند م هم 2عاد مردم و هبودشد گرفته نظر در ژه و لُژ رقم زمان آن 2عاد مردم 2برا ه$ ،« شاه جپن» پرداخت با ه$بنشينند صامتفيلم2ت­ماشابه،شد ممحسوب بالا درباره«2درآوردمَن» توضيحاتپخش،ضمننَقّال، البته عن ،١٣٠٥سال تا «اعتبارالسل­طنه» تالار رد!$ م ارائه آن - نوائيان السلطنه اعتبار تالار محل در ثبت اداره م قد ساختمان 2 ر م ن و و پدرسوخشد[!]وانه د موقعت م د خند آمدند خوانندهها گفتي هم افتادرونقا­زم$م$اماداد،ادامهخودار$به،2پهلودورهل اوا 2چندشد. ماستفادهمر­اسم برپا2براتن­هاآن،2فضاازو ران و مشهد ثبت اداره ساخت 2برا را ور$مذ ساختمان بعد، در،2ظاهرتغيير­اتوجودباهم­چنانه$ ساختمانورد­ند$ گرفت.رااعتبارال­سلطنهتالار­2جاپابرجاس­ت،ان3مهمان ١٢٦٧آبان ٢٦* layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.