Khorasan : 2020-06-01

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ خرداد ١٢ دوشنبه ٢٠٣٩١ شماره.١٤٤١ شوال٩ میلیاردی! هزار ۵۰ خاکستر ! آهن ذوب در ترس ر وآژ شب H در ٢٠٦H سرقت بار٢ مجاز فضا د$پربازد ر$تصاو رونا<شدن تموم اميدبه هاخسارت+ هوانشانآتش­ناوگاننبود­دليلبهزاگر­س هاجنگلاخير ها سوزآتش است؟چقدرناوگان­H جاد انه هزداشت،+<هولنا ها شيرازدم نشونه گرم هنوز دادن به حواسشون $ها زحمت ادر ه م درمان هستشن رو هواشونو دارن سازمان حفاظت گان فرمانده گفته به بزنيم. را خلاص تير اول همين هزار ١٥ حدود ميانگين طوربه سالانه متاسفانه آبخيزدار و مراتع ها،جنگل +بخش سال هر ما و شوند+م شسوزآت دچار شورمان< لهاجنگ از تار4ه بسيار در ه< + ها سوز آتش همين خاطر به را شورمان< ها جنگل از و دهيم +م دست از است آن آمدن وجود به دليل +انسان عامل موارد از گونه ن ا در بتوان ه< + هوا +نشان آتش گاه پا رسد +م نظر به متاسفانه شود +نم ده د رد< استفاده مرتع و جنگل +خاموش برا آن از مواقع بيشتر مراتب به + ها نه هز سوز هرآتش ها خسارت ه< +حال در هر به است. داشته +پ در +نشان آتش + هوا گاه پا ن چند احداث از نگرانگذشته هاسالازبيش­ترامسالست، زمحيطدوستد­ارانحال خوب ها +بارندگ را ز هستند ها جنگل و مراتع در سوز آتش وقوع در و گرما فصل آغاز با ه< شده گياه +توجه قابل ش رو موجب امسال، ها سوز آتش ابد. +م ش افزا آتش وقوع احتمال ردن،4ن ت رعا صورت آتش ن ا ها خسارت برآورد نار< در تا شد باعث زاگرس ها جنگل در اخير م. بپرداز+نشانآتش+ هواناوگانH تجهيز برالازم هانه هزبرآوردبه سوز - ناصر 2.8 M views 3.1 M views هانشينس4ان< گوشبيخآتش ! گير سنجاب برا درخت زدن آتش خنده! Hماس بيشتر چ هر شروع زمان از گذره م رونا ها Eماس وارد دتر$جد ميشه بازار همين نمونش ها Eماس داره ه خنده ميشه! مد خسارت تومان ميليارد هزار ٥٠حداقل برآورد ند. حمل خود با ننده خاموش مواد ليتر هزار ٩ حدود برا صرفا هواپيما ن$ا مورد ا9$آمر در ٢٠٠٦ سال از و شده طراح ق$حر اطفا برا نه$گز ن$تر مناسب هواپيما ن$ا گيرد. م قرار استفاده هزار ٤٥ظرفيتوشو­د ممحسوب جنگلو $روستامناطق دارد.راننده خاموشموادل­يتر اطفا بر علاوه هواپيماها گونه ن$ا مورد نيز $ ا$ در و $ هوا نجات ها عمليات برا ق$ حر قابليت هواپيماها ن$ا قابليت ن$تر مهمگيرد. م قرار استفاده اچه$در از خود آب مخازن ردن پر و آب سطح در پرواز فرود، را آب ليتر هزار ٥ تا ٣ بين آبگير هربار در ها آن است. سد ا$ نند. م جا جابه خسارت دقيق ميزان تعيين آتش امل مهار از پيش چند هر منطقهدردرخ­تانعمروم تراووسعتبه­توجهباامان­يستن9مم گفتيمچهآنب­هتوجهبازد.تخمينراخسا­رت تاحدودتوان م و گفت در ، طبيع منابع و ست$طزمحي لها9تش ه9شب دبير برا را زاگرس در شسوزآت روز ١٠ خسارت اعتماد با $گو گفته به ند. م اعلام تومان ميليارد هزار ٥٠ حداقل شور ٢٠٠ساله ٥٠بلوطدرخت­هرمطالعاتط­بق« الموتمحمد» به باتوجه نيز مرتع تار9ه هر ن،$ا بر علاوه دارد. ارزش دلار هزار دلار ٨٠٠ تا ٢٠٠ بين ه شود م نزدهتخمي پوشش و م ترا زاگرس لهاجنگ در ه م ترا براساس باشد. داشته ارزش هاجنگل از تار9ه هر ميانگين طوربه شود، م مشاهده سال ٥٠ بالا عموما بلوط، درخت ٤٢ تا ٤٠ بين زاگرس ابعاد تخمين با ها شگذارارز ن$ا دادن قرار هم نار با دارد. وحش،حيات ، وسيستم ا خدمات به باتوجه و سوزآتش ١٠ در شسوزآتگر$دعواملووحش­حياتو جنگلپوشش هزار ٥٠ شور برا حداقل زاگرس محدوده در گذشته روز است.گذاشتهجا بهخسارتتوم­انميليارد سازمان حفاظت گان$ فرمانده ، سبزعل قاسم هم ن$ا از پيش ها سوز آتش خسارت درباره هم شور مراتع و ها جنگل از تار9ه هر در سوز آتش گفته: زاگرس جنگل مناطق در اراض تار9ه هر در و تومان ميليون ٥٦زاگرس جنگل مناطق آتش از جدا عن$ ند. م وارد خسارت تومان ميليون١٧ آتشازتومان­ميليارد ٢٥٠وهزاردو­بهE$نزدسالانها­خير سوز ماند. مجابهاقتصا­ددست روخسارتزاگ­رس،در سوز : Air Tanker ١٠-DC هواپيما ران ا ا شيشهمعلقپل اولين ست: دوز هواپيما پل اولين معلق هاشيش هفتهران$ا توقبل افتتاح اردبيل دل واقعا شد. شير از خواد م بتونپلن$ا ! ش رد 2.4 M views اسمن$بهتر $هوانهنگد$شا هواپيما ن$ا گذاشت. روس هواپيما ن$ا رو بتوان ه باشد عمليات و گيرد م قرار استفاده مورد روسيه در ٢٠٠٣سال از ثبت به روسيه ها جنگل در شمار ب آميز موفقيت ها ننده خاموش مواد تن ١٢ هواپيما ن$ا ظرفيت است. رسانده دارد. را آب سطح از پرواز و فرود قابليت و است اطفا برا چين توسط روس بالگرد ن$ا ق$حر اطفا تجهيزات نقل و حمل و گسترده ها ق$حر شود. ماستفاده جهاندر نشانآتش بالگردهاوه­واپيماهاقي­متبه نگاهبا دلار ميليون ٦ تا ٣ بين حدودا بالگرد هر ه م$شو م متوجه شودو م شروع دلار ميليون ٧ از هواپيما هر و دارند قيمت پيش روز چند حال ن$ا با دارد. قيمت هم دلار ميليون ١٥ تا با وگوگفت در ست$زمحيط سازمان رئيس ، لانتر عيس نشانآتش گاه$پا ١٠ ساخت برا رده اعلام هم شهروند هزار ١٦دلار اساس بر ه است لازم دلار ميليون ٥٠٠، $هوا ه ان$ز با سه$مقا در ه تومان ميليارد هزار ٨شود م تومان نيست. چندان رقم د$د زاگرس ها جنگل برا است معتقد $هوا نشانآتش حوزه ارشناس E$ تامين ، نشان آتش $هوا گاه$پا احداث نخست گام برداشتن افت$درو هوانوردمنا­سبتجهيزاتد$خر برامناسببو­دجه است.موردنيازتج­هيزاتباپرن­دهوسيلهچها­رحداقلوجود­مجوز بابنشينآ هواپيمادوح­داقلشاملتو­اند مپرندهچهار­ن$ا دوحداقلو جانبتجهيزا­توق$حر اطفار9تانم­انند انات9ام تيمو پروازنان ار ژه$وآموزشباشد.لازمتجهيزا­تبابالگرد است. ضرورميانن$ادرنيزق$حر اطفا : ٢٠٠-+بm بر هواپيما +مردمجمعهام­ام 2.1 M views اصفهان! آهن ذوب در ترس ر آژ !+ ميليون٥+ مژدگان با زمان ه$ ميليون پنج ه$ تومان ماشين شد م حالا د$خر برا نفر ه$ شدن پيدا بنزش سوئيچ رو مبلغ ن$ا مژدگان ميده! : ٢٦ميل- بالگرد +نشان آتش + هوا ناوگان تجهيز لازم نه هز وانتبهنه لت!4سي بزرگراه تو لانتر ن$ا مشهد دم$د روموتور پولخاطربهه ندادن وانت جورن$ا و خودشجون گه$د نفرچند خطر بهرو انداخته! 3.4 M views نيد!<مشخصراميلي­ارد ٦٥ن ا mلي4ت 2.9 M views ! شب H در ٢٠٦ H سرقت بار٢ مرتع و جنگل تار9ه ها ميليون نعمت داشتن وجود با متاسفانه در نون تا داشته ارزان بزرگ ملت ن$ا به خداوند ه طبيع $هوانشانآتش تخصصگان$ دهسازمانوي­ل9تشزمينه آتش $هوا گاه$پا جاد$ا به منجر ه اتفاق مراتع و ها جنگل شورها ه است حالدرن$ااست.نخوردهرقمش­ود نشان دارا ما شور از متر وسعت با $ها جنگل و مراتع با گر$د هستند. $هوا نشان آتش ناوگان ن$چند اوج حداقل دارا بالگرد ن$ا و گيرد م قرار نظام بالگردها خانواده در و است گير مدل قيمت شود. م استفاده غيرنظام و نظام مدل دو در تواند م بالگرد ن$ ا است. دلار ميليون ٥٫ ٩ آن غيرنظام شده + رونما + هوا +نشان شآت سرنوشت حفاظت سازمان رئيس لانتر عيس ه بود ١٣٩٧ سال درشور فشارتحت $هوا نشانشآتسام­انهاز ست$زمحيط ستار سورنا گفته طبق رد. $رونما اصفهان شهر شاهين گر$د برا سامانه ن$ا جمهور رئيس فناور و علم معاون تن ١٨تخليه قدرت ه بوده نصب قابل راحت به نيز هواپيماها ١٠٠ فاصله در شده تعيين مساحت رو ثانيه ٥ مدت در آب استفاده مورد سوز آتش هيچ در متاسفانه ه دارد را متر است.نگرفتهقرار ه< +مطالب دئو و دن د برا در و خوانيد + م صفحه ن ا در است شده فراگير مجاز فضا نيد.< ن4 اس را مقابل د< يوآر< : ٧٠-s +4ورس4سي بالگرد شاورز< و جيتال د فناور مفقوده حلقه اما، برند م بهره ها فناور ن$ا از ما بزرگ ها اب$بازار توليد، از پس ه دارد وجود تضمين ا$آ باشدشدهقبل­ازمحصولاتآ­ن براهم مناسب حوزه ن$ا در ما ار م و ضع از نشان ن$ا ا$آ، ؟نيست بخش از سنت ر9تف ه سان هستند هنوز به دولت ا$آ اما دارد وجود ذهنشان در شاورز حرفه فعاليت بسترساز و ت$حما متول عنوان حاضروند مقبولراخود $وظابخشن$ا ا ؟هاستآن فا$ابه فعال خصوص ا$ دولت شبه ها نهاده ا $آ ها فناور بر حاضرند شاورز حوزه در ؟ نند نه$هز و ز تمر حوزه ن$ا در جيتال$د بالا العاده فوق ظرفيت به توجه با ه ا نه$هز به پاسخ قطعا ؟ بود خواهد ين$پا بسيار حوزه ن$ا دولت اراده و عزم مشابه متعدد سوالات و ها ن$ا ن$ا، ند م ار9آش بيشتر را مسئول نهادها و .ميدانن$او گو در جيتال$د ها فناور سرعت همچون ها آن ماهيت سبب به دنيا تمام ها نه$هز اهش در ها آن ذات ژگ$و و دقت، ها دولت برا زمان هر از بيش و نون ا عمليات اعتناقابلت­نهانه اقتصادفعال­انوهات شرابر، سو و سمت ن$ا به را ها آن جد توجه ه9بل، شده است.رده جلب هابخشاز 9$ه نيستپوشيده س برامروز اقتصاد به توجه جامعه هر اقتصاد پيشران مهم سبب به ه ا ده$پد، است شاورز مولد و ا$پو و شور $غذا امنيت تامين در آن بالا ظرفيت پيوستههمبه زادرونون$آفرثروتزنج­يرهجاد$ا بسيار $توانا تر مهم همه از و مصرف تا توليد از طرفاز $ا9اتخودواس­تقلالجاد$ادرآن بالا شورها گر$دحتاج$ماتامين حتگر$دطرفازو آن بستر در را محور صادرات اقتصاد $وفا9ش و زد. رقم توان م رئيس، روحانحسنال­مسلمينوالا­سلامحجت طرح از $رونما ين$آ در و گذشته هفته جمهور نقش به ا اشاره جيتال$د اقتصاد پيشران ها شاورز اقتصادحوزه­درجيتال$د ها فناور ن$ا به توجه اهميت به $ها مثال ر ذ با و داشت همه د$شا اما، پرداخت شاورز دنيا در حوزه روحان آقا ه داشتند انتظار حوزه ن$ا فعالان هم شاورز بازار عن$اقتصادن رن$ترمهمبه منطقه و مل تواند م تنها نه ه بازار، بپردازد باشد.هم اقارهفراو افرامنطقهه­9بل ا جيتال$د ها فناور ه است مشخص املا سهولت و راندمان ش$افزا در $سزا به تاثير نيست پوشيده س بر امادارد، توليد ت$ر$مد هم الا آن تقاضا بازار با متناسب د$با توليد ه ه را بالا ميت و يفيت با توليد ن$ا شما، باشد ساخته جيتال$د پيشرفته ها فناور Eم با ، داخل بازار دام در است يفيت با هم بسيار و در ؟ نيد عرضه خواهيد م جهان و ا منطقه محتواويفيت ح$تشرقصدعرصه­وميداندام ردن پيدا صورت در تازه و ؟ د$دار را آن خوب نقلقابليت، تهاترا$ مالسيستمدا­م دار$خر دهد انجام است قرار را آن مال مراوده و انتقال و ت$محدود ها م$تحر ه سخت ط$شرا در هم آن، جاد$ا ما اقتصاد فعالان برا را بسيار ها اند. رده بامحصولاتو­خدمات برا $بالا تقاضاامروز وجود شاورز حوزه در ران$ا ميت و يفيت ها فناور با هم الان همين اتفاقا ه دارد هاسيستماز خيل،شود مت$ر$مدجيتال$د دامدار و مزارع و ها گلخانه در توليد ت$ر$مد پرور- + ضيا مجيد PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.