Khorasan : 2020-06-01

8 : 8 : 8

8

+سرگرم ٨ ١٣٩٩ خرداد ١٢ شنبه دو ٢٠٣٩١ شماره.١٤٤١ شوال ٩ هوش تست +منطق هوش +اض ر باز و<سودو قانون: در ه< طور سيد بنو +خال ههاخان در را ٩تا ١ارقام رار4ت +رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ٤ ٣ ١ ٧ ٣ ٨ ٢ ٥ ٦ ٦ ٨ ٧ متوسط ٨ ١ ٩ ٧ 30 ٩ ١ ٤ ه يققد نه گز بالا، در شده داده ها ل4ش به توجه با نيد.<انتخابرامن­اسب ها داده اساس بر را شده +مخف +رقم پنج رمز توانيد +م باشيد، داشته +خوب رابطه اعداد با +م< اگر نيد.< پيدا بالا سطرها در را اعداد بين رابطه دقت +م<با است +اف< فقط بيابيد؛ بالا نه گز دام< ر تصو در شده داده اعداد به توجه با است؟مناسب+خال جا برا ١ ٤ ٧ ٨٥ ٧ ٣٦ ٢ سوباسا ٤ ١ ٢ ٣ بزنيدHمح را تان+فوتبالاطلا­عات ۶ ٢ ٩٢ سال در ه اخير دهه دو در ملوان تيم معروف مهاجم امتياز) ١٠( شد. برتر ليگ گل آقا باز تهران مهاتي از دام هيچ در ن9$باز ن$ا است. رده9ن امتياز) ١٠( . ميلاد ٩٠ دهه در ميلان آث تيم هلند مدافع سرمرب بعدها و رد م باز هم Eهافب پست در ن9$باز ن$ا مهار به موفق ه ١٩٩٠ جهان جام در تاليا$ ا مل تيم باندروازه امتياز) ١٠( شد. هم مارادونا پنالت امتياز) ١٠( . شمس ٦٠ دهه اواسط در استقلال تيم دوم هباندرواز باندروازه عابدزاده احمدرضا مقطع آن هاسال بيشتر در بود. ها آب اصل ن$ا در ٢٠١٨ تا ٢٠١٠ لهاسا در ه بارسلونا تيم آرژانتين مدافع امتياز) ١٠( رساند. ثمر به تيم ن$ا برا گل E$ فقط و داشت حضور تيم رد. باز شورمان مل تيم مقابل ٢٠١٤ جهان جام در او بود؟ جهان جام چه در و تيم دو دام باز به مربوط ر$تصو امتياز) ١٠ مجموع در و امتياز ٥ تم$آ هر( ١ ٩ ٥ ٦ ٢ ٦ ٩ ٨ ٢ تانحافظه به مراجعه با سوالات به د با شما +فوتبال +سرگرم ن ا در هاجواببهمر­اجعهازبعدت­ابزنيدجمعر­اامتيازهات نهادرودهيد­پاسخ سوالات م هارد< +سع ضمن در د. دار +فوتبال اطلاعات چقدر ببينيد د؟ اآمادهد. بخور جدHمحتاباش­دد جدو+م قدموضوعاتد­رباره ٣ ز :+ راهنما ١ :+ راهنما بسيارسخت ١ ٢ ٧ 50 ه يققد ٥ ٩ ٧ ٣ ٤ ٧ ٧ ٦ ٣ ٩ ٥ ٨ :+ راهنما ۴ ١ جهانجام در شورمان ملتيم ها باز از 9$ به مربوط ر$تصو سه اسم بود؟ چه ها باز ن$ا در مل تيم سرمرب نام است. فرانسه ١٩٩٨ مجموع در امتياز، ٥ تم$آ هر( يد.$بگو هم را ٢١ و ٢٠ ،١٤ شماره ن9$باز امتياز) ٢٠ بود. آخر دفاع گر$د 9$ و چپ پيستون نان9$باز ن$ا از 9$ پست شد. بارسا امتياز) ١٠( بود؟ س چه ٢٠١٦ ورو$ مسابقات فرانسو گل آقا ٨ ٩ :+ راهنما دو اسم مشهد. ابومسلم دارشه$ر و داشتن دوست تيم از ر$تصو امتياز) ٥ دام هر( يد.$بگو را ر$تصو ن$ا در ن9$باز ۵ ٣ ٩ :+ راهنما ومعماها جداولحل ۶ ١ ٧ ٨ ٢ ۵ ٩ ۴ ٣ ٨ ٢ ۵ ۴ ٩ ١ ٧ ٣ ٩ ٣ ۶ ٧ ٨ ۴ ٢ ۵ ۴ ۵ ١ ٢ ٣ ۶ ٨ ٩ ٣ ٧ ٩ ١ ۶ ٢ ۵ ۴ ۶ ٩ ٨ ۵ ۴ ٧ ٣ ١ ١ ۴ ٧ ٣ ٢ ٨ ٩ ۶ ۵ ١ ۴ ٨ ٧ ٣ ۶ ٢ ٢ ٨ ٣ ۶ ۵ ٩ ١ ٧ ٧ ۶ ٢ ٩ ١ ۵ ۴ ٨ ٩ ۶ ۵ ٨ ٧ ٣ ۴ ٢ ١ ۴ ٨ ۶ ٧ ١ ٢ ۵ ٣ ٣ ١ ٢ ۵ ٨ ٩ ۴ ٧ ٢ ٧ ۴ ٩ ٣ ١ ٨ ۶ ۶ ۴ ٣ ١ ٩ ٧ ٢ ۵ ٩ ٢ ۵ ۶ ۴ ٣ ١ ٨ ١ ۵ ٧ ٨ ٢ ۶ ٩ ۴ ٧ ۶ ١ ٢ ۵ ٨ ٣ ٩ ۵ ٩ ٨ ٣ ۶ ۴ ٧ ١ ٨ ٣ ٩ ۴ ٧ ۵ ۶ ٢ نار هم به ترتيب $9 م م شود. اختلاف اعداد دو خانه پا $ين در گز$ نه ( ٢( هوش منطق+ : ذهن چالش اب عدد لمات< با باز ٦. آلومسما باب ٤. دوبره ٥. شو $د قورمه ١. باقلاقاتق ٢. اناربيج ٣. ال غذاها از 9$ نام بالا، ر$تصو ها شماره از E$ هر در $جا بهجا باد$با شماه م$ا نوشته را شمال خوشمزه نيد. پيداراغذان­امآندررفته­ار بهحروف را حروف از تعداد شما برا ر $ ز ر$ تصو در هر در خال ها مربع اساس بر د$با ه م$انوشته سيد.$بنو حروف تعداد همان با را لمات سطر چالش ذهن : است. داده شده پاسخ، عدد ٥٩١٣٤ با توجه به اطلاعات عدد اب : باز ر اض+: پنج حرف : فرنگ چهار حرف : فرن ، رنگ ، فرنگ سه حرف : رنگ، ر$گ، گير، فنر، نفر و... به دست آور$د. ما در ا$ن جا فقط به تعداد از آن ها اشاره رده ا$م. مم9ن است تعداد لمات بيشتر از آن چه برا$تان نوشته ا$م باز با <لمات: ساعت م چرخد. گز$نه (٣) در هر بار شكل ٣٠ درجه در جهت عكس عقربه ها تست هوش: ها رو چمن هستين. هستين. اگر هم بين ٥٠ تا ٦٠ امتياز گرفتين $عن شما طرفدار سرسخت گرفتين $عن شما بين فوتبال خارج و داخل فقط به $E دوم علاقه مند گرفتين احتمالاً شما تازگ ها فوتبال بين شد $ن. اگر بين ٦٠ تا ٧٠ امتياز بين ٨٠ تا ٩٠ امتياز گرفتين شما فوتبالبين هستين. اگر بين ٧٠ تا ٨٠ امتياز اگر بين ٩٠ تا ١٠٠ امتياز گرفتين شما فوتبالدوست حرفها هستين. اگر اولين سرگرم فوتبال ما بود سوالات خيل ساده طراح شده بود. بنابرا$ن بگو $يد سرگرم فوتبال سخت بود $ا آسان ، بيشتر باشد $ا متر. اما چون خب قبل از هر چيز به ٢٠٠٠٩٩٩ پيامE بزنيد و به ما نسب و عرفان اولروم. ٨. آنتوان گر$زمان ٩. ساده تر$ن جواب مم9ن شهاب گردان، مهد هاشم هلند در جام جهان ١٩٩٤ آمر$9ا ٦. سيد جلال رافخا$ ٧. فرانE را$9ارد مهرداد ميناوند ٢. والتر زنگا ٣. حميد بابازاده ٤. ماس9رانو ٥. باز برز$ل و ١. جلال طالب ، نادر محمدخان ، مهد پاشازاده و تحليل امتياز شما: :+رقم شش :+رقم پنج :+رقم چهار :+رقم سه ٨٣٥٢١٦ – ٥٨٣٦١٢ ٣٧٩٢١٥- ٢٩٥٨٣٦ ٩٨٢١٧– ٦٤٥٨٧– ٢٣٨٧٩ ٥٨٧٩١- ٧٩٣٢٤– ٩٤٣١٢ ٦٨٧٢ – ٧٥٣١ ٧٤٢٣ – ٣٥٢٤ ٩٦١٢- ٣٩٨٤ ٢١٣ – ٤٥٧ – ٥٣٤ ٦٥٢ – ٧٩٣ – ٦٣١ ٦٢٩- ٨٢١ جواب ها سوباسا: بهااو ج | | ٧٦٨١ ٨٨٧ متوسط جدول سخت جدول ه9ت دو از 9$.٨ محضر.٧ پرس همه .٦گهوارهآرز­و- لمه ب–$عجا شور .٩ ندار حرف دفينه- مردان- احرام جامه پهلوان سرگشته- انگور– درخت . ١٠ شت نوع ورميشل- .١٢ سعادت پرنده – ƒ ادرا پرواز– وسيله .١١ منف عدد پارچه- نوع.٦ $را$پذ ظرفزبان- گرفتگقلاب- .٥ درخت مو- ب .٨ بيجاده گلدسته- .٧ تيروئيد غده ورم ح$ تفر شت ا گونه سرخ- فلز زهر- .٩ خو نوشابه- ادات ازساختمان- قلب-- مساو.١١ هامونلنت-.١٠ ار9ماداگاس شور تخت$پا.١٢ پرسش :+افق ضمير - انگليس زرد - فوتبال دفاع .٢ فرانسو س$ نو نامه ش$ نما .١ مجبور شاه- مخف ثانيه– در ژول.٤ جدجيحون- رود گر$د نام.٣ نه$رمز- فرانسو : +افق ƒپا ماهوت.٣ آغوزتابيده- نخجراحت-.٢ ستادن$ا گوش فالاساس–.١ همه- شامل .٥ چهارده شب ماه- فروشس لو .٤ پشت سنگ خانه صوت-ن- : عمود : عمود اتحاد.٣ درخشش طرف- سوزن- ار$.٢ بزن ه9$.١ ت حر.٤ $سينما برش - م$قد بيهوش ماده انگشتان– فرگوسن لقب .٥ شده مال$ پا دسته- – عصب غيراراد قاض - بيمار از بهبود عرب– انجير .٦ مپان – معبرروبات–.٨ بازار شش فام- نشست– ته .٧ ورزش E $ .١٠ نيست شوخ گرو- – مذهب شهر .٩ خون دفاع روباه- لقب .١١ سر سياه- نيز – خورشيد دوره ضمير – فوتبال خودخواه عرضه محل.١٢ رش-$ پذ - چرب اثر .٢ طبيع سيد ا ره- $ جز .١ تامين$ و نقره- .٤ مستربين واقع نام .٣ $ اروپا رود نوع- حلاج مان - تلفن ميوه.٥ ماليخولياج­دول- باستان ونان$ نابينا شاعر د-$ ترد – د$ جد .٦ آچار قله- شمال پرندهچهره- فلز .٨ اساسشخص-وال-.٧ مخترع .١٠ ت9ممل تنفر- حرف - دار$ پا .٩ زاگرس نساج ماشين زوبين-.١١ مساحت ساختمانسقز. ١٢ عه$ شا نوع - دن$ جو صوت دستگاه ى س م ش ه م و ظ ن م م د ر ل م و ز ل د ح ا سک ى ت ن ا م ا ىک ر م ا ت ر ز ج ا ع ا بست ا ت ت ن ک ن ا ى ژ س ىگ ر م ا گ ب ى م ا ب ل ق ن ن ا م ن و ب ا و ض و ا ق ج ر ا ا م ط ا ل ت م خ ا ن ج م ه و ت ر د س ر م ع ل ا م ا د ا م ل ى ف و ر ل ک ا ا ت ى س ا ش و ن ا ک و ک ر سى ن ا ش س ر ا ن ر ت ل ى ف ىک ا ىک م و ت رشت کس و ت ن ا ر سپ ا س ا ن ى و تى و م لکو ت پ ه ژ ر ر پ ر س و ق ا ن ر ز ى ر ف شک و م ک ا ى ا ى ا ى ا و م ى ل ى ن ل ک و ک ى ن ن ى چ ر و ا پ ر ن ى ل ح ش م ت ٧٦٨٠ شماره جدول حل ٨٨٦شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.