Khorasan : 2020-06-08

12 : 12 : 12

12

م. #و هفتاد سال ، ٢٠٣٩٥ شماره ،٢٠٢٠ ژوئن ٨ ،١٤٤١ شوال ١٦ ،١٣٩٩ خرداد ١٩ وشنبهد ند:(فرما #م ع)باقر( محمد امام بِها عمَل# لَم إن و قالَها مِمَّن الطَّيِّبَةَ الكَلِمَةَ خُذُوا ند. ن عمل خود سخن به نده#گو آن ه7 هرچند د؛#فراگير د،#گو م را آن ه7 س7 هر از را Vني سخن www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (٢٩١ صفحه العقول، Tتح( یریدانهاضق دسمتاهم ه7 اف پروند گهزشدر، غباز آ هکرانبشا هلدهيعون اضرقداغ هاگهسيدتگد­د خراسان ها ژه#و مطبوعات ههاتاز دستگاه شت د V# آن صلا #ا # قض ها پر ن# ت از # ب رس ن#افر گذشته روز #سازمان خانه درباره ژه(و دستور پير ران(مد هستند آن متهمان جزو نيز قضات برخ و قضاست بخشنامه در ابينه7 اقتصاد اعضا از # ن# ا ران# مد و معاونان به خطاب خود د# جد دولت ها سياست و برنامه به اشاره با دستگاه، در جوان انسان نيرو بيشتر منظورحضور به انتصاب پس ن#ا از شده ر7متذ ، دولت نهادها در ار7 ارجاع ، سرپرست و ت#ر#مد مشاغل در نيز و ) ار7 اضافه مشمول( ادار وقت از خارج ران#مد و ارمندان7 به سازمان منزل واگذار است. ممنوع ، سال ٦٠ از بيش دارا ها درشت دانه از # دادگاه بالاخره قوه ن# ا مبارزه نماد ه7 قضا دستگاه فاسد گذشته روز است سازمان درون فساد با نفر ٢٧ پا و آغاز # بابا قاض است# ر به ت#آ انتصاب از پس شد. باز او پرونده به گر#د يه،# قضا قوه است# ر عنوان به رئيس ... ا حوزه #اجرا معاونت ه7 برطبر 7ا داشت برعهده را قضا دستگاه سابق است# ر و نفوذ اتهام به و عزل خود سمت از بلافاصله ه7 جاست ن#ا جالب ته ن شد. ارتشاءدستگ­ير است#ر دوران در ، رئيس ا... ت#آ آمدن از قبل مورد بار دو او پرونده قوه، ن# ا سابق رئيس ن#ا از بود توانسته او اما بود، گرفته قرار بررس اتهامات از مبرا را خود و برود در قسر ها بررس ت#آ دفتر گذشته سال باره ن#ا در دهد. جلوه مصلحت تشخيص مجمع رئيس جان#لار ا... مجلس نده#نما V# ادعاها به درپاسخ نظام درباره مطرح اتهامات از برخ » : بود نوشته دادسرا در قبلاً است،#ر حوزه #اجرا معاون بود. شده محرز آن بودن ذب7 و شده بررس مستقلاً خود هم پيشين يه# قضا قوه رئيس ها آن بودن خلاف و رده 7 بررس را ها آن ن# ا همه از پس « . بود شده محرز و برا فرد ، طبر بر7 ا دادگاه ها نشيب و فراز ن#بالاتر در فعاليت سابقه سال ٢٠ حدود ه7 رسول آغازشد. راداشت قضا دستگاه سطوح پرونده ه7 دادستان جوان نده#نما قهرمان دست در ن# ا از پيش را اختلاس مهم ها هاد پرونده در عزمش و ت#جد و بود گرفته ه7 شد باعث وقت ع# صنا ر# وز داماد رضو پرونده داغ خواست يفر7 بار ن#ا شود شناخته پا ه7 يفرخواست7 رد.7 قرائت را طبر ن#مترمه رد.7 باز پرونده به نيز را گر#د نفر ٢٧ براساس را يفرخواست7 ن# ا ا ه بخش خوانيد: م فارس گزارش ههاپروند در طبر بر7ا نفوذ اعمال ره#دا * لان7 متهمان و سياس رجال ن، ا گ بست است. توجه قابل اقتصاد پرونده ه7 اقتصاد لان7 متهمان از # * آذر نياز مصطف شد، بسته نفوذ اعمال با او و( غيرقانون طور به ه7 است يومرث7 فرزند شور7 از ) طبر دستگير خبر شنيدن از پس شد. متوار شور7 اقتصاد نظام در اخلال اتهام به آذر * به متهم ح#صر ر#اقار رغم به اما شد؛ بازداشت برائت م ح طبر بر7ا نفوذ اعمال و دخالت در و صادرشد اتهام ن#عناو از برخ در و ماند. وت مس نيز گر#د اتهام ن#عناو برخ ه7 #ها پرونده از( آذر نياز مصطف فرار * بر7ا ه7 است هارشو قبال در بود) متهم آن در هزار ١٥ به V#نزد ه7 است گرفته او از طبر ارزش به س7 لو لا# و طبقه سه و زمين متر اهدااست... بابلسر در ال#ر ميليارد ٤٢٠ پرونده ارساز7 قبال در ارزش ن#ا با #لا#و آن انتقال و نقل اسناد رده7 سع و بوده و اسم هيچ ه7 گيرد انجام #هاپوشش با نيز وجود طبر بر7 ا و آذر نياز مصطف از باشد. نداشته رده7 منتشر متهمان از V# هر اتهام و نام ر7ذ شده منتشر و پرونده از ه7 ر# تصو و اند ها ارتن7 از اد#ز حجم ه7 دهد م نشان مخصوص گار V# در پرونده ن#ا اسناد حاو براساس ه7 آن تر عجيب شود. م جا جابه افت#در طبر ه7 #ها رشوه ها، گزارش ن#ا او و نبوده نجوم و ميليارد همگ رده7 م رشوه سبحان جليل نام به شخص از حت طبق است. رده7 افت#در تومان ميليون ١٥ جليل از رشوه افت#در دادستان نده#نما گفته شامل ال# ر ميليون ١٥٠ حدود سبحان ٣١٣ درواحد مد7 نصب و تهيه ها نه# هز است. بوده سانا ] تجار [ مجتمع درصد٩٠تا ٨٥ه7 داده نشان تجربه رخ مراتع و ها جنگل در ه7 # ها سوز آتش سهو ا# دليل ن#ا و دارد انسان دليل دهد م سوزآتش ه7 ن#ا به توجه با اما . عمد ا# است نشان شده، انجام نقطه چند در اخير وقت چند است. عمد ه7 دهد م روزنامه ن # ا در « زارع سعدا... » ه7 سياس شده شناخته ان# جر V# » : نوشت راهبرد ن# تر مهم به را غرب با ران# ا مسئله حل ها هفته و ها ماه در ... است رده7 ل# تبد خود شيعه رهبران از هاپار با رر م سهاتما در اخير ره7 مذا سمت به را آنان تا رده7 تلاش ، عراق موضوعات ردن7 رها ت# نها در و امتياز دادن و عراق از ا #آمر نظاميان اخراج مثل #استراتژ به توجه با عراق افراد ن# ا منظر از دهد. سوق دارد، ران#ا هامنطق وضع در ه7 حساس گاه#جا در ران# ا « اجبار چرخش » آغاز نقطه تواند م نوع با توأم البته ن# ا باشد. ا منطقه سياست .«...است خيالخوش iمختل افراد از ت#روا چند روزنامه ن#ا در است. آورده را ازنجيره ها قتل درباره ربط من به ازنجيره هاقتل» : آباد iنج مصطف «.است نبوده مربوط وزارت به نداشت. « مثلث » ه# نشر با # وگو گفت در پورمحمد محمد بود. رده7 ار ان را ها قتل خودسربودن ؛ پورمحمد آقا جناب از سؤال چند» : نياز عوامل و افتاد اتفاق سيستم در ها قتل اگر اولا، نبودند، محفل و خودسر ت# جنا ن# ا اصل معاون جانشين اهميت ن# ا با ا پروژه در چرا «؟امنيت معاون خود نه رد7 ت#ر#مد را آن امنيت وقت ر#وز ه7 هستم مطمئن» :آشنا ن#الدحسام آمران از نه و بوده دخيل ات#جنا آن در نه اطلاعات اول هفته همان ما» : ونس# عل «.داشت خبر آن شد معلوم و م#رد7 روشن را ماجرا تمان،#مأمور صد قاتلانش و اطلاعات وزارت توسط لهاقت ن#ا سعيد . « بودند وزارتخانه ن# ا پرسنل از درصد خرداد دوم از قبل ماشين ن#ا موتور» :ان#حجار ظاهرا ول بود گرفته قربانيان شده، روشن رده7 فراموش ساختند، را ماشين ن#ا ه7 سان7 «.نند7 خاموش را آن د#با ه7 بودند -#مل آرمان در ران(ا #جهان رتبه !ارتقا نيدG گزارش را ارG و سبG - يهانG • برخ از # اجرا مهم مسئول V# ه7 آن از پس اقدامات بررس با خواست ابينه7 اعضا و بهبود ط# شرا ها، ه# رو و قوانين اصلاح چون جهان ها شاخص در ران # ا گاه# جا ارتقا مندرج بين پيش و فراهم را ار7 و سب7 محيط ا رتبه ١٠ ارتقا برا ششم برنامه قانون در V# د#جد گزارش نند،7 پيگير را سال هر در ها هفته ط دهد م نشان دولت مسئول در مختلف ت#ر#مد و ارشناس7 جلسات اخير ها ماه ط آن ج#نتا و شده برگزار خصوص ن#ا شد. خواهد ارائه مجلس و دولت به نده#آ در ادار آپارتمان واحد V# رد 7 افت #در ه7 بود تهران ه# قيطر در واقع سانا مجتمع جانب از واحد ن#ا خ#مشا آقا اظهارات حسب است شده منتقل طبر آقا به نجف آقا اطلاعات سازمان گزارش حسب همچنين به خ# مشا آقا حساب از توجه قابل مبالغ ز# وار ه7 است شده ز# وار طبر آقا حساب ن#ا و است نجف حسن آقا آن، اصل ننده7 است. بوده rلا7 اراض با ارتباط در ها ز#وار پرونده در ادار اقدامات در نفوذ دادن تاثير * پرونده در تعهد و وعده گرفتن ، واندر#د عل حميد از زمين د# خر و رضو هاد سيد است. و اتهامات گر#د از محمد جا همين به طبر ها گرفتن رشوه پرونده نفر٢٠ از بيش نام قهرمان و شد نم ختم نيز يل7 و چند ها آن ميان در ه7 برد را گر# د رشوه ها آن از طبر ه7 خوردند م چشم به ه شب ن# ا ها آن ار هم با ا# رده7 افت# در ها آن همگ و است چرخانده م را فساد پرونده ه7 است گفتن اند. شده شناخته متهم افراد وپا است ل#طو و ض#عر قدر آن طبر رسانه بعض ه7 شده باز او پرونده به iمختل با را طبر پرونده متهمان از بزرگ جدول ها در دادستان نده# نما توضيحات براساس * طبر، لا#و گرفتن و آذر از رشوه اخذ ان#جر به است رده7 م معرف حسين نام به را خود شخص ه7 داشته اذعان دار#سرا»ه7 طور رده7 م پرداخت را حقوقش حسين نام به طبر متهم س ع اظهارات ن#ا از پس «.است دار# سرا ه7 شد داده نشان لا# و دار# سرا به است. حسين همان شخص ن#ا ه7 رد7 بيان به شخص ه7 گفته نيز لا#و سازنده همچنين ساخت نه# هز اما شناخته، م را حسين نام تومان ميليون ٦٠٠ و ميليارد سه مبلغ به لا#و است. شده پرداخت نيازآذر توسط است نجف حسن اقتصاد متهمان گر#د از * خارج به پرونده اصل متهم دستگير با ه7 يل تش در ت7مشار به شد، متوار شور7 از رشوه پرداخت ارتشاء، امر در نفر چند ه شب غلامرضا به رشوه پرداخت و طبر بر7 ا به مبلغ به لواسان #اجرا وقت قاض منصور است. متهم ورو،# هزار ٥٠٠ منصور قاض دادستان، نده#نما گفته به * از طبر دستگير خبر شنيدن از پس نيز است. شده متوار شور7 نجف از طبر آقا ه7 اموال از گر#د # * متهمان! از #=( Zماس فيلتر !ماجرا ▪ حضور طبر دادگاه جالب ات ن از # اما م ح ننده7 صادر بازپرس زاده قاسم بيژن متهم عنوان به دادگاه ن# ا در تلگرام، فيلتر اعمال و ال# ر ميليارد ٢٨ رشوه افت# در به در حال در زادهقاسم بود. ها پرونده در نفوذ خود صورت رو ه7 بود شده حاضر دادگاه امر همين و بود گذاشته فيلتر بدون Vماس بسيار و بود شده iمختل اربران7 سوژه Vماس س ع انتشار با مجاز فضا ر د ننده7 فيلتر» :نوشتند گونه ن#ا او فيلتر بدون اعتماد نوشته به.«دادگاه در فيلتر بدون تلگرام دانيال رسول نژاد قاسم از غير به ن،# آنلا نيز طبر پرونده متهمان از گر# د # زاده معروفيت پيشتر داشت. حضور دادگاه در در ه7 است برج اهدا دليل به زادهدانيال بر7 ا ه7 شده شنيده و بوده ساخته امرانيه7 ن# ا او و داشته ونت س برج ن# ا در طبر افت#در زادهدانيال از رشوه عنوان به را Vمل پرونده در زاده دانيال نام قبلا است. رده7 مطرح نيز جمهور رئيس برادر دون#فر حسين بود. شده شرق- • خبر قاليباف د(جد ام=اح اقدام اولين در اسلام شورا مجلس رئيس سه مقننه قوه مقامات و ران# مد انتصاب برا باقر محمد ، ملت خانه گزارش بهرد.7 صادر م ح عنوان به را « نگاهدار Vباب» م ح در قاليباف را اصلان حميد ، است#ر حوزه رئيس و مشاور به را ان# احد محمدسعيد و # اجرا معاونت به مجلس رئيس هارسان و سياس دستيار عنوان رد.7 منصوب خبر فرا قضا دستگاه پرونده ن(تر داغ به !توئيتر !ها نشGوا در فساد» :زده تيتر طبر بر7ا دادگاه برا س ب ب اما بود. يه#قضا قوه در فساد با مبارزه بارز مصداق طبر بر7ا دادگاه و مه7محا برگزار» * ««مَرَضًا الَّلهُ فَزادَهُمُ ضمَرَ قُلوبهِم ف » :قرآنه ه#آ ن#ا بارز مصداق س ب ب ؛ «يه#قضا قوه شروع مبارزه باشند. طبر بر7ا از ترگُنده اگر حت شوند؛ مخف مقامات ت7 ا# عمامه ر#ز توانند نم ه7 بدانند مسئولان فاسد اطرافيانِ» * «...است شده ازش هم قضات ه7 س7 رد7 م ر ف 7 بشه حاضر دادگاه در زندان لباس با امروز طبر بر7ا شد باعث دنبالشه رئيس ابراهيم ه7 عدالت »* «؟بشه مه7محا بخواد روز داشتن وحشت دست از را دزدها شاه ه7 بوده س7 طبر نبوده! جان#لار آمل دفتر #اجرا معاون فقط طبر رسيد. مه7محا ميز پا به طبر بر7ا بالاخره» * منتظر اَسرار؛ از مالامال دارد اسينه طبر نداشته! را او با برخورد جرئت اَحد قبل، دوره در ه7 بوده س7 طبر داده! م فرار قُضات .«جذابيم خبرها شنيدنِ «!زاد#مر دست . دار ول#ا يش#خدا ، رئيس آقا»* تا نيد7 ر ف حالا بوده. قوه رئيس راست دست عملا و يه#قضا قوه بالا سطوح در سال٢٠ شخص ن#ا ه7 جاست ن#ا طبر مه7محا اهميت» * «...دونستند م ضدانقلاب با #منواه و نظام iتضعي رو يه#قضا قوه از انتقاد برخ پيش سال چند همين برخورد اونم با د#با و نه ش م ب آقا امن گارد نم،7 برخورد iال آقا با اگه ميگه ن#مفسد با برخورد موقع باشه ار بزه ا# ترسو يه#قضا قوه اگه »* از بعد ه7 نه#ا سوال الان و امنه گاردها همين ستن ش رئيس آقا الفتوحفتح خودم! گارد حت و دال و جيم ان#آقا امن گارد تبعش به و نم7 «؟يه7 نوبت طبر Vليني7 در رفته شور7 از خارج به ه7 پرونده متوار متهمان از منصور غلامرضا قاض شدند مدع توئيتر اربران7 برخ حال همين در * است! بستر آلمان هانوفر شهر در سميع تر7د سياس توئيت اس انع است#ر از بعد جان#لار ه7 ن#ا در ه7 است سوال دارد؛ ا برنامه چه مجلس ها زن گمانه ههارسان و سياس نشگران7 بين نهاآ همه با#تقر و مطرح آن خصوص در متعدد شدت به جان#لار عل اطرافيان شد. ب#ذ ت هم رس7 ساله ١٢ تصد از او ه7 دارند يد7 تا ااندازه به است، خسته بسيار مجلس است#ر به دهم پارلمان ليد7 دادن ل# تحو از بعد ه 7 و رفته مسافرت به ازدهم# دوره ها مجلس است. بازنگشته تهران به هم هنوز رئيسههيئتع­ضو، سليمعليرضا برا اطلاعات و شور7 وزرا از دعوت از مجلس روز چند ها سوز آتش درباره گزارش ارائه شسوزآت وداد. خبر مجلس به شور7 گذشته مراتع و ها جنگل در اخير روز چند در ه7 را #ها دارا » گرفته صورت شور7 iمختل مناطق ق#حر ن#ا درباره د#با ه7 رد7 يد7تأ و خواند «شبهه گيرد. صورت لازم ساز شفاف ها ام# ا با همزمان الاسلام حجت ره)،( خمين امام رحلت ط فرهنگ انقلاب عال شورا دبير عامل نده#آ جلسه در شورا ه7 رد7 پيشنهاد ادداشت# روز» عنوان به خرداد ١٤ روز گذار نام برا رسم م#تقو در « #توانا و رهبر مت، ح مل حميد، پيشنهاد ن#ا طرح پ درند.7 اقدام شور7 آثار نشر و تنظيم موسسه مقام قائم انصار عال شورا دبير به ا نامه در خمين امام شده، اد# پيشنهاد نقد ضمن ، فرهنگ انقلاب ستاد و آثار نشر و تنظيم موسسه قطع مخالفت چنين اجرا با خمين امام بزرگداشت ز7مر رد.7 اعلام را پيشنهاد نده#نما ،« المعلم عبدا...» شور7 چهار شرط گفت: ملل سازمان در عربستان سرگير از برا مصر و ن#بحر امارات، عربستان، يه7تر نظام ها گاه#پا تعطيل قطر، با روابط افزود: المعلم است. ران# ا با روابط اهش7 و آغوش با ما ند7 اجرا را شروط ن# ا قطر اگر » به برادر عنوان به تا م#رو م استقبالش به گشوده شورا شورها7 ميان در خود حقيق گاه#جا «.بازگردد ار هم : نوشت _تابنا • نوشت:Tال • ١٤٠٠ پاستور تا دا!(اندG خانمِ شود؟ #نم نامزد #همت خانم را ١٤٠٠ داتور#اند7 ها نه#گز از # درگزارش نيوز انصاف باره ن#ا در و رده7 معرف جمهور رئيس حقوق معاون جنيد لعيا سياس عمده ان#جر دو هاهچهر از # » جنيد خانم ه7 د#گو م از ه7 شود م محسوب علم نخبه و دانشگاه ا چهره و نيست شور7 د#گو م ت#سا ن#ا ه7 طور آن البته «.دارد هروميان مش اما داشته پرهيز سياس اظهارنظرها انتخابات در تا ندارد تصميم نون7ا هم»ه7 است گفته اش داتور#اند7 خصوص در جنيد .«شود دا#اند7 ١٤٠٠ جمهور است#ر ا ا ١٤ ا ا7 رئيس همت داتور#اند7 درباره طلب اصلاح سياس فعال مدرس د#فر عبدالناصر آقا » ه7 رد7 اذعان توئيترخود صفحه در ز7مر Vبان نون7 اعضا از V# هيچ نه و او نه ه7 گفت و «.نيست ١٤٠٠ انتخابات نامزد همت «.ندارند جمهور است#ر داتور#اند7 برا ل#تما» روحان آقا دولت هيئت اسم گر#د شخص ا# همت از ه7 ن#ا بدون نيوز اقتصاد ت#سا، مدرس گفته ن#ا با همزمان جمهور است#ر انتخابات در حضورش دولت اقتصاد ها مقام از #» ه7 شد مدع بياورد، «.است رده7 فعال شور7 در را خود ها ستاد و شده قطع : نوشت ن( آنلا ! همشهر • تاجگردون #جنجال اعتبارنامه پرونده در د(جد تحولات بود ران#ا ملت برا دشمن شوم ها خواب از نماد مجلس به داعش ست#ترور حملهقاليبا­ف: زمان در دارد قرار ندگان# نما اختيار در ه 7 شورا اختيار در نظر مد فرد صلاحيت بررس شعبهتاشدمق­ررلذااست.داشتهقرارن­يزنگهبان وبدهد. جلسه يل تش نامه ن#ا بررس برا ت#عضو برا امتيازبند بحث درباره گفت: ساعت ٤٨ ندگان# نما نيز ها ميسيون7 ر د ه7 نند7 اعلام را خود اعتراض تا دارند فرصت نشان سليم اظهارات گيرد. قرار بررس مورد نگهبان شورا ه7 ن# ا به توجه با ه7 دهد م درباره #ادعا تخلفات به مربوط rمدار پيشتر د# با احتمالا داشته، اختيار در را تاجگردون باشيم. مجلس در او اعتبارنامه يد#تا منتظر عليرضا زمينه، همين در شود. اعلام نگهبان با مجلس در محلات مردم نده# نما سليم رئيسه هيئت گذشته روز عصر نشست به اشاره به ا نامه در نگهبان شورا گفت: ، مجلس دو اعتبارنامه درخصوص ه7 رد7 اعلام مجلس هسرا)صومع و دن#فر منتخبين( منتخبين از نفر قرار مجلس ندگان# نما اختيار در ه7 7مدار صلاحيت بررس زمان در و ن# ا از پيش دارد نداشتهقرار­نگهبان شورااختيار­درندگان#نما نامه ن# ا در نگهبان شورا افزود: و است. غلامرضا اعتبارنامه خصوص در ه7 رده7 ح#تصر 7مدار نيز گچساران مردم منتخب تاجگردون شعب گزارش ه7 حال در گذشته روز هست. ارجاع ها اعتبارنامه درخصوص گانه ١٥ علن صحن ارها7 دستور جمله از ها آن به ندگان#نما ه7 داد گزارش فارس بود، مجلس به مجلس رئيسه هيئت به خطاب ا نامه در افراد اعتبارنامه درخصوص مگيرتصمي روند نامه اعتبار ب#تصو همچنين ردند.7 اعتراض اعتراضباه7­سراصومعهند­ه#نمادلخوشاظ­م7 رو روبه مانع با شيراز نده# نما نجابت ا... روح از و گرفت قرار و اعتراض مورد مجدد بود شده اعتبارنامه يد#تأ اعلام ه7 خواست رئيسه هيئت شورا نظر نتيجه تا شود خارج ار7 دستور از او بر علاوه ازدهم# مجلس روزگذشته نشست پرونده درباره د# جد اطلاعات حاو ه7 ن# ا بود، ندگان#نما برخ جنجال ها اعتبارنامه Vگروه حمله سالگرد سومين با شد مصادف حضرت حرم و مجلس به داعش ست# ترور محمد مناسبت همين به . ره) ( خمين امام نشست ابتدا در مجلس رئيس قاليباف باقر حادثه گفت: خود دستور از پيش نطق در علن از بود نماد مجلس به داعش ست#ترور حمله ملت برا شوم ها خواب چه دشمن ه7 ن#ا روزها ن# ا همچنين مجلس است. ده# د ران# ا نيز ندگان# نما اعتبارنامه ب# تصو دار گيرو در : نوشت نيوز جام • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.