Khorasan : 2020-06-08

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ خرداد ١٩ دوشنبه ٢٠٣٩٥ شماره.١٤٤١ شوال ١٦ شود م شنيده م م اجتماع تامين بازنشستگان صدا ردند اظهار د، جد رئيس انتصاب پ در مجلس نده نما٢ روز گو و گفت بازنشستگان حقوقجدیداف­زایش درصد ٢۶به ٢١ازبگيرحد­اقلی نخراساباوگ­وگفتدر پورابراهيم رد مطرح ٣٠ تا ٢٠ش افزا بين پيش بازنشستگان حقوق درصد سال دوم ماه ٦ در در حجت استعفا پ والمسلمين الاسلام معاون شهيد و جمهور رئيس شهيد بنياد رئيس ثارگران ا امور و سعيد انتصاب و م !ح با اوحد برا جمهور رئيس در ثارگران ا سيون فرا رئيس بنياد، ن ا است ر از بسيار تواند م اوحد گفت: دهم مجلس برطرف بود، بنياد قبل است ر به ه را انتقادات ند. گفت در مجلس در م ر رباط نده نما نوروز حسن لات!مش تواند م اوحد افزود: خراسان با گو و ها تجربه را ز بخشد؛ سامان را بنياد اقتصاد ت شر اقتصاد ها زمينه در خصوص به و قبل م باعث اقتصاد فضاها با آشنا و آزادگان بنگاه فعاليت در موجود ها چالش حل در شود . شود ظاهر موفق شهيد بنياد اقتصاد ها بنياد ت ر مد تغيير با م دار انتظار ه ن ا بيان با و در خصوص به ثارگران ا لات!مش ادامه شاهد شهيد، داد: ادامه ، نباشيم معيشت و درمان خدمات زمينه به ه بود ن ا قبل رئيس لات!مش از ! متاسفانه افت. نم حضور ها نشست در جسم سالت دليل آمادگ مجلس زمينه ن درا دارد را لازم ها ار!هم داشته د جد رئيس با باشد. / بر محمدا شورا جلسه و برگزار گذشته شب شنبه ار عال ط ارگران حقوق vلي!ت سرانجام آن پ در ه شد مشخص امسال د با نيز اجتماع تامين بازنشستگان ش افزا ميزان شدن مشخص انتظار در برا رقم ن ا البته و باشند حقوق درصد ٢٦ از متر د نبا بگيران حداقل عال شورا خراسان، گزارش به باشد. حقوق تعيين در نظر د تجد برا ار يل!تش گذشته شب شنبه ارگران ن!مس حق نشست ن ا در و داد جلسه ٣٠٠ به تومان هزار ١٠٠ از ارگر حال عين در افت؛ ش افزا تومان هزار ١٧٥ ن، ا از پيش تا ه سنوات حق مبلغ تومان هزار ١٠٠ به بود تومان هزار تفاوت تومان هزار ٧٥ و افت اهش ن ا با شد؛ افزوده دستمزد حداقل به آن در ارگران دستمزد حداقل حساب، افت. ش افزا درصد ٢٦ ،٩٩ سال اجتماع تامين بازنشستگان حال ن ا با حقوق ش افزا رقم ببينند منتظرند هنوز بود خواهد چقدر جار سال در آنان به دولت هيئت در زمان چه رقم ن ا و رسد. م ب تصو رنجبر/ جواد محمد اصلاح به اميد م دار بنياد امور ▪ و نهبندان نده نما مجلس در سربيشه تصد ه ن ا اعلام با خراسان با گو و گفت در نيز رخداد ، 2چاب ت ر مد به ثارگران ا خدمات امور اصولا افزود: است، ثارگر ا جامعه برا خوب ار و سب به دولت ها سازمان و بنيادها ورود ها آن v وظا از غير امور در دخالت ، اقتصاد ز مرا ن ا ه است داده نشان تجربه و شده خوانده .اند رده عمل ده ان ز بعضا و توفيق م بخش ن ا در ه باورند ن ا بر بسيار داد: ادامه نخع مصطف و ها بنياد ار و شود سپار برون ها فعاليت ن ا د با .باشد شان اصل v وظا به معطوف خدمات ز مرا موفق ها تجربه به توجه با رد: خاطرنشان و تغييرات به اميد ، گزار وخدمت ت ر مد در اوحد عموم و ثارگران ا نفع به بنياد در را ساختار و خوب ثارگران ا جامعه مند ه گلا به توجه با و م دار جامعه بنياد، در مال لات!مش بروز و اخير ها سال ط م. دار و دست به امور اصلاح برا اد ز اميد نوروز - نخع محمدرضا اخير روزها ط دو از مجلس در رمان نده نما پورابراهيم به سخن بازنشستگان حقوق تحقق برا ار!راه ه را بخش دولت آن براساس ه بود آورده ميان ون د عنوان به را گر د بخش و عمليات تواند م مناسب، وضعيت و زمان در تا ند مشخص خود گفت و با زمينه ن ا در بپردازد. را خود معوقات ازرادولته ن ابيانبا پورابراهيم­م. ارده وگو ح تصرم، ا رده آگاه زمينه ن درا مجلس تصميم م ا داشته زمينه ن درا دولت با رات مذا رد: مخالفتامان­داردطرحبه مثبت نظردولتهرچ­ند بود.نخواهد منطقهمآنبا­دولت احتمال طرح دو هر در رد: خاطرنشان پورابراهيم مطالبات از بخش آن دولت ، مجلس پيشنهاد ه تسو است، پرداخت به قادر ه را بازنشستگان طبق مطالبات مانده باق برا و ند م .بود خواهد بده پرداخت به ملزم قانون ادآورشد: دهممجلس اقتصادميسي­ون رئيس رده!نار بهآغازهامي­سيون هنوزه ن ا بهتوجهبا ميسيون در نده آ ها هفته ط طرح ن ا اند، اواسط در ثر حدا شود م بين پيش و بررس .شود ب تصو و بررس صحن در تير اواخر ا ماه شش در شود م بين پيش ه ن ا بيان با و مندرج حقوق از بخش به بازنشستگان سال، دوم ح تصر ابند، دست توسعه ششم برنامه در خود بين با تقر بازنشستگان نيم م بين پيش رد: را ساز همسان به مربوط حقوق درصد ٣٠تا ٢٠ عنوان به هم حقوقشان مانده باق و نند افت در .خواهدبود محفوظ ها آن برا دولت از طلب امتياز رد: خاطرنشان مجلس در رمان نده نما دولت براتعهدجاد اطرح،ن اشدنقانون اصل پرداخت صورتبهچهبا­زنشستگانحق­وقبهنسبت قشر ن ا به خود ون د رش پذ با چه و سنوات و متعهد را خود قانون طبق دولت وقت است. م vمختل ها دستگاه و ها مجموعه ار!بده وتاه همه از د با بازنشستگان وار د چرا بيند بماند؟ باق شده تضييع ها آن حقوق و باشد تر - بر محمدا نيز اجتماع تامين بازنشستگان حقوق ه ن ا به توجه با رد: اضافه است، موثر جار سال ط ارگران حقوق حداقل حقوق است، افته ش افزا درصد ٢٦ م دست نيز بگير حداقل بازنشستگان ابد. ش افزا د با درصد ٢٦ اخير مصوبه به توجه با داد: ادامه و و حقوق مجموع ار، عال شورا م بيمه مشمول ه ارگران ا مزا و افته ش افزا درصد ٤٠ از بيش شود، اجتماع تامين سازمان ه است طبيع حقوق بيمه، حق ن ا محل از تواند م دهد. ش افزا را بازنشستگان نوبت نون ا رد: خاطرنشان خدا چانه تا است بازنشستگ ها انون درصد ٢٦ از بيش ش افزا برا زن نند. آغاز را بازنشستگان حقوق شورا شب شنبه جلسه در افزود: و بازنشستگان حقوق درباره ار عال و بن ا مزد حداقل ا د با ه م رد اعلام ابد. ش افزا ن!مس حق حداقل بودجه قانون در داد: ادامه او ٨٠٠ و ميليون دو بازنشستگان، حقوق است. شده ر ذ تومان هزار به اشاره با ار عال شورا عضو ن ا تامين سازمان ره مد هيئت ه ن ا ش افزا پيشنهاد ن، ا از پيش اجتماع تامين بازنشستگان حقوق درصد ٢١ رده ارسال ار وزارت برا را اجتماع درصد ٢٦ به حداقل د با الان ه بود حداقل قانون، طبق افزود: شود، اصلاح تامين بازنشستگان حقوق ش افزا ميزان ه افراد برا امسال ط اجتماع و است درصد ٢٦ هستند، بگير حداقل تواند م رقم ن ا از بيش اجتماع تامين دهد. ش افزا را بازنشستگان حقوق انون ه است آن وقت الان داد: ادامه و ش افزا برا دوباره بازنشستگان ها نند. ره مذا بازنشستگان حقوق حقوق ش افزا اعمال برا اميدوار خرداد ان پا تا ▪ امنا هيئت عضو تامين سازمان در روز د نيز اجتماع خراسان با گو و گفت يل!تش زمان درباره درخصوص گير تصميم برا جلسه اظهار بازنشستگان حقوق ش افزا ميزان هيئت معطل موضوع ن ا شده مقرر رد: هيئت و رعامل مد شخص و نماند امنا انون و اجتماع تامين سازمان ره مد دبير هماهنگ با بازنشستگان ها ار، ر وز و سازمان ن ا امنا هيئت ش افزا ميزان درباره خود پيشنهاد به ب تصو برا را بازنشستگان حقوق نند. ارسال ران وز هيئت همت با م اميدوار افزود: ت شو بر ا حقوق ش افزا ، اجتماع تامين سازمان شود. اعمال خرداد ان پا تا بازنشستگان شد ثارگران ا امور و شهيد بنياد رئيس اوحد سعيد و شهيد بنياد رئيس و سجمهوررئي معاون عنوان به اوحد سعيد ، روحان حسن م!ح با د جد رئيس م!ح متن در جمهور رئيس خراسان، گزارش به شد. منصوب ثارگران ا امور خانواده ت رضا ارانتان،!هم و خود وقت و توان تمام ارگير به با دارد انتظار است: آورده ارتقا و هستيم زان عز ن ا ون مد ما همه ه يد نما حاصل را ثارگران ا همه و آزادگان جانبازان، شهدا، مجلس امور و حقوق معاون چون ها سمت ن ا از پيش اوحد است. همگان وظيفه آنان رامت و منزلت تهران، شهردار هنر و فرهنگ سازمان است ر و ارت ز و حج سازمان است ر پرورش، و آموزش ر وز وزارت ز ر برنامه و گذار ه سرما معاون و ه سور و عراق موضوع در جمهور رئيس اول معاون ژه و مشاور است. داشته عهده بر را گردشگر و فرهنگ ميراث حقوق درصد ٢٦ حداقل ش افزا بازنشستگان ▪ عضو خدا عل روز ار عال شورا گو و گفت در گذشته درباره خراسان با ش افزا ميزان تعيين در اجتماع تامين بازنشستگان حقوق حقوق تعيين رد: اظهار جار سال عهده بر اجتماع تامين بازنشستگان اجتماع تامين سازمان ره مد هيئت نيست. ار عال شورا عهده بر و است بازنشستگان حقوق ميزان افزود: و هيئت در ب تصو از پس اجتماع تامين نها ب تصو برا سازمان، ن ا ره مد شود. م ارسال ران وز هيئت به ميان ارتباط داد: ادامه خدا بازنشستگان و شاغل ارگران حقوق حقوق ه دارد وجود اجتماع تامين متر د نبا اجتماع تامين بازنشستگان باشد. شاغل ارگران حقوق حداقل از ه ن ا بيان با ار عال شورا عضو ن ا بر بيفتد ارگران حقوق برا اتفاق هر جامعه شد خواستار مجلس رئيس ب نا تومان ميليارد هزار ٥٠ حقوق نسازهمسا برا ابد اختصاص بازنشستگان اخبار هزار ٥٠ تخصيص خواستار مجلس رئيس ب نا حقوق سازهمسان برا اعتبار تومان ميليارد حسين امير لنا، ا گزارش بهشد. بازنشستگان مجلس روز د علن نشست در هاشم زاده قاض اجرا اهميت و جار سال بودجه قانون به اشاره با بخش در رد: ح تصر دولتمردان، سو از آن مفاد در اعتبار تومان ميليارد هزار ٥٠ شد مقرر بودجه از موضوع ن ا ه بگيرد قرار اجتماع تامين اختيار انجام برا ها بهان به واقع در و نشده محقق هنوز ل تبد بازنشستگان قبال در قانون وظيفه ندادن بازنشستگان و اجتماع تامين گفت: اواست. شده نسازهمسا موضوع vلي!ت د با مسلح نيروها به را آن گزارش و مشخص را بازنشستگان حقوق نند. ارائهمقننه­قوهدرمردمن­دگان نما خبرداد: شور ر وز جمعيت برا مل ار تقسيم ارگروه يل تش انجام معين، ها دستگاه و اران!هم مقام ابلاغ گانه ١٤ ها سياست و و ق تشو ها سياست و رهبر معظم زمان با تا شود مشخص جا آن در اجرا و نيم. پيگير را آن بتوانيم ار بند ن ا در شده مطرح تها اولو به اشاره با ، فرزندآور به ق تشو بحث گفت: جلسه به پرداختن طلاق، از جلوگير ازدواج، اطلاع آموزش، موضوع ، نابارور مباحث 2 بستر در د با ساز فرهنگ و رسان گيرد. ل!ش عموم رش پذ اب ارز ها گزارش گفت: شور ر وز ه دهد م نشان ها،دستگاه از شده ارائه جمعيت هبرنام با متناسب وشش و تلاش جمعيت سنو بارورروندو­نگرفتهصورت رهبر ابلاغ ها سياست براساس فضل رحمان عبدالرضا نيست. مطلوب جلسه مين! و س صدو! از پس روز د خبرنگاران جمع در اجتماع شورا 2 با و يل!تش ارگروه شد مقرر گفت: درخصوص مل ار تقسيم جامع، برنامه ، متول دستگاه تعيين با جمعيت موضوع داد: خبر بهداشت ر وز بيمارستان ٤٤ تجهيز و ساخت امسال د؛ جد تابستان انتظار در شور نرمال حد از تر گرم هاافتتاح امسال ه ن ا بيان با بهداشت ر وز گذشته سال رد: اظهارداشت، خواهيم اد ز اضافه بيمارستان ها تخت به تخت ٦٠٠٠ برا ICU تخت ١٠٠٠ ماه 2 از متر در و داخل ساخت تجهيزات با ICU نيازمند بيماران ٨٠٠٠ حدود هم امسال م. رد جاد ا شور با را د جد بيمارستان ٤٤ و بيمارستان تخت م رد افتتاح شور، داخل ساخت ها دستگاه م رد مهار را رونا هم ما ه م داد نشان دنيا به و خ تار جهش در را توليدمان توانستيم هم و قدرت با ا ننده صادر عنوان به و دهيم قرار تر د سنا، ا گزارش به م. شو قلمداد منطقه در tشهر اولين نخست فاز افتتاح در !نم سعيد خط و خاورميانه در دارو موثره مواد توليد به اشاره با t ارا در استامينوفن امل توليد دارو ارز در ورو ميليون ٧٠٠ جو صرفه اهش برا گذارهدف از گذشته، سال ط داد. خبر جار سال در دارو ارزبر درصد ٢٠ شور هواشناس سازمان رئيس گرم تابستان ه ن ا به اشاره با تابستان گفت: است، شور راه در به نسبت شور دما امسال و ابد م ش افزا بلندمدت ميانگين نهااستا در ه شود م شبينپي و چهارمحال و لام ا ، غرب جان آذربا حد از بالاتر درجه ١/١ دما بختيار باشد. نرمال در تاجبخش سحر سنا، ا گزارش به طور به رد: ح تصر خبر نشست جار سال ها بارش ميزان ل و است نرمال حد از بيشتر زراع زراع سال در ه نيم م شبينپي ق طر از شور آب منابع تمام ، جار شود. تأمين شهابار ن ا PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.