Khorasan : 2020-06-25

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ تير ٥ شنبهپنج ٢٠٤٠٨ شمارهالقعد­ه. ذ ٣ ارز نرخ پوشال زعفران گرم هر نگين زعفران گرم هر ه س ربع ه س نيم د جد طرح ه س عيار١٨ طلا امارات درهم وان پوند ورو دلار بازار نبض شاخص سنا) سامانه( ٧٦/٨٩٩ ١٠٣/٥٠٠ ٢٤/٥٠٠/٠٠٠ ٤٤/٠٠٠/٠٠٠ ( ٠)٨٥/٠٠٠/٠٠٠ ٨/٢٧٥/٩٧٠ ٥٤/١٤٢ ٢٥/٨٧١ ٢٤٠/١٣٥ ٢١٤/٠٠٠ ( ٢/٩٥٠)١٩٣/٠٠٠ غذایی مواد گرانی روز Xلاستيقيمت درصد ٣٠ش افزا و بازار تنظيم ستاد مصوبه براساس نندگان مصرف از ت حما سازمان رئيس اعلام صورت به eلاستي قيمت نندگان توليد و است.افته ش افزادرصد ٣٠الحساب عل مصرف از ت حما سازمان رئيس تابش، عباس در تسنيم با گو و گفت در نندگان توليد و نندگان جلسه در eلاستي قيمت ش افزا بررس خصوص ٣٠ ش افزا پيشنهاد رد: اظهار بازار، تنظيم ستاد مصوبو بررسجلسهدر eلاستيقيمت­3درصد شود.اعمالش افزان االحساب علصورتبهشد تمامنه هزمعتقدنده نندگان توليد3وگفت­هبه و مستندات د با است، رقم ن ا از بيش ها آن شده بررس از پس و نند ارائه را خود مال 3ها صورت شد.خواهد صادرلازممج­وزيد، تأصورتدر از برخ گفت: ت حما سازمان رئيس ول اند رده ارائه را مستندات نندگان توليد ننده مصرفحقوقه ن ابهتوجهبان­يست، اف از ت حما 3برا شود، م تأمين اف توليد ق طر از نند، ارائه قبول قابل مستندات اگر ننده، توليد شود. مصادر لازممجوزو بررس اساس بر ١٥ ز سا eلاستي انواع برخ قيمت شرح به برندها از برخ توسط مندرج 3ها قيمت است:ل ذ بردبار- لبنيات و شير قيمت ش افزا مجوز ؛ مرغ تخم و مرغ گران افت اهش تومان ٥٠٠ حدود دلار نرخ ش افزا بر علاوه اخير، 3روزها در گر دبازاردرقي­مترشدن،'مسقيمت گزارش نيز خانوار مصرف 3الاها موارد ن ا از ' مرغ گوشت شود. م داد گزارش تسنيم 3خبرگزار است. در مرغ يلوگرم هر فروش قيمت ه ه رسيد تومان هزار ١٩تا ١٦به حال محصولن اازيلوگرم هرقبل،هفتهتا در داشت. قيمت تومان هزار ١٣ تا ١٢ بازار، تنظيم ستاد روز د ط، شرا ن ا پ نسبته رد تعيينرامرغ­د جدقيمت و هزار ١٢ عن قبل مصوب رقم به تومان ١٠٠ و هزار دو تومان، ٩٠٠ گزارش به دهد. م نشان را ش افزا ستاد،ن ادبير، لام محمدرضارنا، ا گفت ستاد ن ا روز د مصوبه به اشاره با پخت آماده گرم مرغ د جد قيمت ه متر درصد ٥ اضافه به تومان هزار ١٥ تعيين استانداران اختيار به بيشتر ا از همچنين بازار تنظيم ستاد دبير شد. محصولات قيمت ش افزا مجوز صدور متوسط از 3گذار نرخ مشمول لبن قيمتگفت:ودادخبردرص­د ٢٨تا ٢٢ و هزار دو يلوگرم هر 3ازا به خام شير به 3دلار ميليون ٥٥ سنگين عرضه و ارز بازار به 3ز مر eبان ورود از پس ن ا ه 3طور به شد. آغاز قبل شب دو از آزاد بازار در دلار قيمت روند بازار، هزار ١٩ انال به بود، رفته پيش نيز تومان هزار ٢٠ انال اواسط تا ه ارز نزولرونداد­امهازارز،بازارازهاگ­زارشروز دحال،ن ادربازگشت.تومان هزار ١٩نرخ خود نيمروز گزارش در تسنيم 3خبرگزار دادند. خبر ارز نرخ دلار نرخ ادامه، در گر د منابع برخ و رد اعلام دلار 3برا را تومان ٨٥٠و از نيز رنا ا 3خبرگزار ردند. گزارش تومان ٦٠٠ و هزار ١٩ حدود در را ٥٩٥ و هزار ١٩ را ارز فروش نرخ صراف ن ا ه داد گزارش مل صراف سنگينعرضها­رز،قيمتاهش ل دلان ترمهماست.رده تعيينتومان بازاربهدلا­رميليون ١٠٠بودهن ابربناشدگف­تهواعلامسا­زبازار3سوا­زارز زدهرقمرابا­زاردرهافرو­شندهتعدادش افزاخبر،همينانتشار­وشودق تزر آندرخصوصوا­رزبازاردر3­گر داقدامات3ز مرeبانالبت­هروز داست. خواهد eم ارز نرخ اهش بر فشار تداوم به رسد م نظر به ه داد انجام 'بانغير3ها صرافه رد اعلامخود نترنت اگاه پادرeبانن ارد. استقبال با خبر ن ا نند. 3دار خر ارز عامل، 3ها eبان از توانند م ارزتأمينها، صراففعاليت­3براراتصمي­من اهاآنوشدهم­راهها صراف گر د3سوازدانس­تند.مثبت3ارزحو­الجاتدر جاجابهسرعت­ش افزاو عمليات3اجر­ا3راستادرو­خودروز دجلسهدر3ز مرeبانعامل­هيئت 3ز مر eبان نزد 3اعتبار موسسات و ها eبان 3گذار سپرده سود نرخ باز، ن ا ه رد اعلام و تعيين درصد ١٢ سطح در ش، افزا درصد واحد ٢ با را پيشترادشده نرخه بود حالدرن اشود. م اجراشنبهرو­زازتصميم پولارزشش افزابهبتوا­ندنيزاقدام­ن اشود م بينپيشبود.درصد ١٠ ند. eم ارزنرخاهش ت نهاودر مل درآمد ؛ بورس ارگزاران1 ناقص! خدمات و ميليارد به شور ه سرما بازار و بورس ه روزها در 3ها عرضه مناسب، بازده( 7مختل ل دلا توجه مورد پيش از بيش عدالت) سهام و دولت همچنان است، گرفته قرار مردم عامه استفاده و ها 3ارگزار خدمات در 3ا گسترده اختلالات از ' هم روز د چه چنان شود. م مشاهده 3ا گسترده تبليغات ه بزرگ 3ها 3ارگزار اختلالات وقوع رد. اختلال اعلام دارد هم 3برا 3مشتر جذب ولع ه است حال در ه 3نحو به دارد. ادامه همچنان ها 3ارگزار اقدامات با ها 3ارگزار برخ اخير ماه چند در پيشخوان دفاتر از قانون خلاف و غيرمتعارف سهام 3برا ه را د جد ان مشتر تا اند خواسته بورس راه دولت 3ها صندوق ا عدالت نند! ت هداها3ارگز­ار ن اسمتبههاند­شد 3مشتر جذب 3برا ولع و گسترده اختلالات معاملات رشد با ه است حال در بيشتر جهش نيز ها 3ارگزار درآمد ، بورس روزانه درآمد امسال اول روز ٨٣ ط و رده بوده تومان ميليارد ٦٠ حدود ها3ارگزار فعال، 3ارگزار ١١٠حدود احتساب با است. ميليون ٥٠٠روزانهم­توسططوربه3­ارگزار هر برخ سهم طبيعتا ه داشته درآمد تومان است.بودهبيشترب­سياربزرگ3ه­ا3ارگزار بنا شد داده اجازه و تعيين تومان ٩٠٠ بالاتر درصد ٧ محصول ن ا ط شرا بر برسد. فروش به نرخ ن ا از ترين پا ا شيرخام، يلوگرم هر قيمت پيشتر، بود. شده تعيين تومان ٣٩٠ و هزار دو بين بازار در مرغتخم قيمت همچنين يلو هر در تومان ١٥٠٠٠تا ١٣٥٠٠ مرغتخم دانه هر ترتيب ن ا به ه شد است. رسيده تومان ١٠٠٠ حدود به منظور به بازار تنظيم ستاد ن ا از پيش هر قيمت فروش گران از 3جلوگير ٩٥٠٠ را 3مرغدار در مرغتخم شانه قيمت اساس ن ا بر رد. تعيين تومان فروش خردهسطحدرم­رغتخمشانهه­ر است. شده تعيين تومان هزار ٢٠ ر ز غذا مواد قيمت اخير 3 ها ماه ط تورم به نسبت 3بيشتر 3صعود روند ماهانه تورم ه 3ا گونه به است. داشته بود درصد ٢٫٤ خرداد در غذا مواد ماهانه3 درصددهم ٤تورمبهنسب­ته ش افزا بهشت ارد در ها خورا ش افزا ن ا دهد. م نشان را بالا گذشته سال ط ه است ط شرا در به e نزد ها خورا سالانه تورم نرخ ش افزا ن بيشتر است. بوده تورم نرخ غلات به مربوط ماه خرداد در تورم نرخ ش افزادرصد ٦٫٦ماهe طه بوده است. داشتهقيمت جستون برXلاستي مدل: DUELER H/T D840 255/70R15 تومان هزار٧٠٠و ميليون٤ سن نXلاستي مدل: ROADIAN HTX RH5 31/10.5R15 تومان هزار٥٤٠ومي­ليون٣ دهندهان ت هاده پد ن مس بازار روزها ن ا رودستونXلا­ستي :مدل N5000 PLUS 205/65R15 تومان هزار٤٢٠ومي­ليون٢ ميشلنXلاست­ي مدل: ENERGY XM2 185/65R15 گران تومان ميليون ٢ 3متر ماهه e تهران در ن'مس ن'مس بازار 3روزها ن ا عجيب 3ها ده پد درباره خبرها همزمان و شد منتشر هاست قيمت گران از ناش ه خبر بازار تومان هزار ٩٠٠و ميليون٢ خانگلوازمس­بدتخصيصطرح ر بپذآسي قشرهابه ومهو1Xلاست­ي :مدل ECSTA HS51 195/60R15 تومان هزار ٤٠و ميليون٢ وزارت ن'مس اقتصاد و 3ز ر برنامه دفتر گزارش رشد از حا تهران شهر ن'مس بازار از راه، ون'مس 3ها آپارتمان ماهانه قيمت شتابان مربع متر هر ه 3طور به است. امسال بهار در ١٫٥ حدود ماه بهشت ارد در تنها واحدها ن ا ميليون ٢ از بيش خردادماه، در و تومان ميليون همچنين اساس ن ا بر اند. شده گران تومان درصد ٨٠ خردادماه، در ن'مس معاملات تعداد گزارشبهاست.افته ش افزا ٩٨خردادبهن­سبت ن'مس اقتصاد دفتر گزارش ن تر تازه خراسان، شهرن'مسمعاملاتآ­ماراز3شهرس­ازوراهوزار­ت درن'مسقيمتشتاب­انرشدازامس­ال طتهران هر قيمت ه 3طور به دهد. م خبر بهار ماه سه ن فرورددره آپارتمان ون'مسواحدمربع­متر با بود، تومان هزار ٥٤٥ و ميليون ١٥ امسال ١٧ به ماه بهشت ارد در درصد ٩٫٤ ماهانه رشد 3تر شتابان آهنگ سپس رسيد. تومان ميليون معادل تومان ميليون دو از بيش با و گرفت خود به مرز ت نها در خرداد، ماه در ش افزا درصد ١٢٫١ مشاهدهترتي­بن بدرد. ردراتومانم­يليون ١٩ ماه ن فرورد در آپارتمان مربع متر هر ه شود م ٣٣٫٨ ماه بهشت ارد در درصد، ٣٦٫٢ امسال، سه مجموعدرودر­صد ٤٢٫١ماهخردادد­ردرصد، قبل سالمشابهما­هبهنسبتدرص­د ٣٧٫٥نيزماه گزارش ن ا 3ها داده است. داشته قيمت رشد عات مبا تعداد ه دهد م نشان گر، د بخش در سال به نسبت امسال نخست ماه سه در ن'مس ن ا بر است. داشته 3درصد ٩ رشد گذشته دو در رسد م نظر به ه ن'مس معاملات اساس، توجهقابلاف­ترونا، تاثيرتحتام­سال3ابتدا ماه مشابه 3 ها ماه به نسبت را 3درصد ٦٫١و ٦٢٫٨ رشد به خردادماه در بود، رده تجربه قبل سال هزار ١١به و افت دست درصد ٨٠٫٣تامل قابل رسيد. فقره ٤٦و وزارت داخل بازرگان معاونت سرپرست سبد تخصيص ژه و طرح از تجارت و معدن صنعت، و داد خبر ر پذآسيب 3قشرها به خانگ لوازم زر، لفرخچا و خچال شامل اصل قلم پنج گفت: بدون جاروبرق و گاز اجاق ون، ز تلو ، شو لباس 3اختيارقشر­ها در 3اقتصاد قيمت با و واسطه بيان با لام محمدرضا گيرد. م قرار ر بپذآسي ن ا بر قرار بازار تنظيم ستاد مصوبه اساس بر ه ن ا 3ها زوج ژه و صورت به و جوان 3هازوج ه شده سازمانره)،( خمينامامام­دادميته پوششتحت 3ر'لش بازنشستگان جوان 3هازوج و ست بهز و 3اقتصاد قيمت با خانگ لوازم سبد 3شور و 3توليد3واح­دهاگفت:نند، افت درواسطهبدو­ن درشدهتعيين­3سبدهال تحو3برااند­شده7ل'م توليدظرفيت­وماهeي'تفبهروپيشس­الe طول نند. اقدام - سنا ا دانلوپXلاس­تي :مدل SP SPORT LM704 205/60R15 تومان هزار٦٢٠و ميليون٢ خبر افته ش افزا تومان هزار ٢٥ امسال، تا گذشته به ،٢٢ منطقه شهردار نوذرپور، عل گفته به و 3يد تأ ه اتفاق است. رسيده تومان هزار ٥٠ رود. م شمار به شور در « ن'بدمس» شيوه بر اجاره درخواست ش افزا از نيز لنا ا 3خبرگزار است. داده خبر خانگ هم صورت به ن'مس مجردها بين خانگ هم ن، ا از پيش تا متاسفانه بيشتر، 7تاس با eن ا هم ه بود افته ش افزا خانواده دو نشين اجاره از حا ها گزارش حسام نحال ا با رسد. م گوش به واحد e در ،>املا مشاوران ه اتحاد رئيس ب نا ، عقبا ر'من لنا ا 3خبرگزار با توگوگف در هشنبهس روز منع موضوع ن ا گفت: و شد 3 ا ده پد چنين 3چيز چنين است بار اولين 3برا و دارد شرع شنود. م ن،'مس ساز و ساخت ميانگين ه است حال در گر د عبارت به شود. م برآورد متر ١٣٠ eوچ 3واحدها د خر متقاض مردم ه حال 3ها پروژه سازان انبوه هستند، متراژ متوسط و متر ١٠٠ 3بالا 3واحدها ساخت با ون'مس دارند. ار دستور در را مربع رد:1 اعلام آمار ز1مر رئيس ن بنز ارانه ردپا نابرابر اهش1 در داشت ت ا'ح ن ا از رسم 3شهاگزار حال در افته اهش طبقاتفاصله ولمحدود،چندهره قدرت اهش را آن دليل آمار ز مر رئيس ه است تورم با شدن مواجه دليل به بالا 3هاeده د خر eم دليلبهين پا3هاeدهدر­آمدش افزاوبالات­ر رد. اعلام ها آن به دولت 3نهادها و هاسازمان نيز و ن بنز ارانه به آن عمده نظر به ه ها eم گردد. مباز ٩٨سالدررون­ا ت حما3هابسته ب ضر شاخص از گزارش ران ا آمار ز مر تازگ به به نسبت داد نشان ه رد اعلام ٩٨سال در جين ب ضر است. بوده همراه اهش با آن، از قبل سال جامعه 3درآمد 3برابر 3ها شاخص از ' جين عدد به چقدر هر و دارد قرار e تا صفر بين ه است مناسب ع توز دهنده نشان باشد، ترe نزد صفر e نزدe بهوگرفتهفا­صلهصفرازان­دازههروثرو­ت مردمبين طبقاتفاصله­ش افزادهندهن­شانشود، دره بودآناز حاور مذگزارشاست. شور e ٠/٣٩٩٢ جين ب ضر شور ل در گذشته سال گزارش ٠/٤٠٩٣ه ٩٧سالباسه مقادره بوده هم آن موضوع ن ااست. داشته اهش بود، شده ٣٤٫٨ با گذشته سال در تورم نرخ ه ط شرا در رسيد،اخير3هاسال­درخودرقمن بيشتربهدرص­د ز مر رئيس راستا، ن ا در داشت. پ در را ابهامات زاده، حسين رد. ارائه را توضيحات ران، ا آمار در درآمد بهبود را جين ب ضر بهبود عمده ل دلا نهاسازما eم دليل به 3درآمد ين پا 3هاeده eم گفت: و دانست ها آن به دولت 3نهادها و eده سه در خانوارها به هاسازمان ن ا سالانه و برابر ٢/٨ 3شهر مناطق در ،٩٨ سال در ين پا سه در هاeم ن ا برابر ٣/٥ روستا مناطق در توضيح اگرچه است. بوده ٩5 سال مشابه eده eم نحوهدرباره­آمارز مررئيس3سوا­ز مشخص بهتوان مامااست،نشدهمطرحين پا3هاeدهبه گذشتهسالنم­اهآبااز معيشت3هاeم پرداخت حدود بگير ارانه ميليون ٧٨ بين از ه رد اشاره در مبلغ ها آن به تا شدند نش گز نفر ميليون ٦٠ شود. پرداخت ن بنز قيمت ش افزا محل از ماه هر روس و شيوع با و گذشته سال اواخر در همچنين ر بپذآسي3قشر­ها3برا ت حما3ههابست­رونا، ٦٠٠ تا ٢٠٠ بين مورد e در ه شد گرفته نظر در بود درآمد فاقد ميليون سه حدود 3برا تومان هزار نيز eم ن ا و شد آغاز اسفندماه از آن پرداخت ه گرفت. نمبردررا3د­رآمد3بالا3­هاeده سو به خانوار ن مس ذائقه اجبار تغيير متر ٦٠تا ٤٠ ها Xقل ▪ ها ده پد به ن مس قيمت ز سرر ن بدمس ▪ تغييراز گزارشمهر،3خبرگزارهم­چنينروز د تحته تهران3خانو­ارهان'مس مصرف3الگو منتشر افته تغيير اجبار به ن،'مس قيمت تاثير 3واحدها 3آمار سه مقا اساس، ن ا بر رد. ماه ١٤ در تهران در شده 3دار خر ون'مس حول معاملات عمده دهد م نشان گذشته در ن ا است. بوده 3متر ٦٠ تا ٤٠ 3واحدها ن ا عجيب 3ها ده پد از ها رسانه گر د 3سو از روزنامه اند. داده خبر ن'مس حوزه 3روزها حاشيه در ونت'س گسترش از گزارش در شرق مغازه ژه و به و خواب بام پشت ها، آرامستان است: نوشته و داده خبر ارگران بين در خواب سال از بام پشت در خوابيدن شب هر اجاره شدمتر1 برگشت هاXچ بيشتر! غشانمبل از شده منتشر آمار ن آخر اساس بر در برگشت 3ها eچ تعداد 3ز مر eبان 3سو مبلغومتر درصد ١٠حدودامسا­لماهبهشت ارد دراست.شدهماهن فرورداز بيشتردرصد ٢٨نهاآ ٩٩٩ حدود شور ل در ،١٣٩٦ ماه بهشت ارد ميليارد هزار ١٦٧ حدود ارزش به eچ فقره هزار مبلغ و تعداد ل از است. شده داده برگشت ال ر ١٢/٥ترتيببهور مذماهدرشده­مبادله3هاe­چ است.شدهدادهبرگ­شتدرصد١٢/٣ودرصد - سنا ا درصد١٥ بازده با بورس ا رو هفته رد:1 مطرح بازرس سازمان رئيس « تزنسو» سامانه ٢ انداز راه وعده مالياتفرار­بامقابلهو رفت فراتر نيز واحد ميليون ١٫٤ از بورس شاخص تصميم از شور ل بازرس سازمان رئيس همان ا فساد گزارشگران سامانه تاسيس 3برا ماليات فرار از 3پيشگير سامانه و « زنسوت» دفاع هم بازرگان ارت حذف از و داد خبر ميليون ٤٠٠ بازگشت از همچنين 3و رد. حوزه در تومان ميليارد ٢٥٠٠ ارز، حوزه در دلار مالياتتوما­نميليارد ٦٠٠هزارووپ­نجمطالبات سازمان ن ا 3ها 3پيگير با نشده داده تشخيص در فساد با مبارزه رد' رو ن تدو بر و داد خبر مهر، گزارش بهرد. يد تا توسعه هفتم برنامه e تبرضمن3خبر­نشستدرشيان دروحسن ت اولو برخ به يه قضا قوه هفته و رامت دهه اشاره تحول دوره در قوه ن ا 3ردها' رو و ها جمله از ه فساد با مبارزه حوزه در گفت: و رد ه ن ا بر علاوه قضاست، دستگاه 3هات اولو از بيش ه م دار را ات ا'ش به رسيدگ سامانه ن ا از سازمان به شده اعلام ات ا'ش درصد ٨٠ گزارشگران سامانه م دار تصميم است، ق طر فرار 3هاعد افزود: 3و نيم. تأسيس هم فساد آن جد به ه اقدامات از ' داشتند، ماليات است رابطه ن ا در 3اسامانه نيم م دنبال را سازمان رئيس شود. گرفته ماليات فرار بستر تا فسادبامبار­زهبحثبهادا­مهدرشور ل بازرس فساد با مبارزه 3ارتقا 3برا گفت: و رد اشاره ن ا ه شود ن تدو فساد با مبارزه ار'راه د با نشد؛ لحاظ توسعه ششم برنامه قانون در مسئله به بنده اران'هم و هستيم هفتم برنامه آستانه در با مبارزه راهبرد ن تدو ه هستند ن ا دنبال جد ن ا در ههادستگا 7لي'ت و باشيم داشته را فساد خصوص در شيان درو شود. مشخص خصوص به يه قضا قوه ورود و ن' مس حوزه سامان نابه وارد هم قبلاً ن' مس حوزه در گفت: موضوع ن ا بهه بودهدولتعه­دهبر7الي'ت3سرe م شد ان' اس و >املا سامانه است، نشده انجام ما نظر سال از شد. م ن تدو ماه شش ظرف د با شور است.نگرفتهصورت­اقدامن اه بوده مطرح ٩٤ قانون افزود: شور ل بازرس سازمان رئيس اقداماتگر دازهمن' مستوسعهو ده سامان است. نداده انجام را آن دولت ه است ارگران1ن مسحقش افزاب تصو تومان هزار ٣٠٠به پيشنهاد اجتماعرفاه­وار تعاون،وزارت قانونمشمول­ارگران ن'مسنه هزeم ش افزا هيئتبهب تصوو بررس3برات دوفورقيدبا­راار گرفت.قرارب تصومورده رد ارائهران وز -تسنيم در را قبل هفته ه تهران بورس ل شاخص ان پا به واحد هزار ٢٣٠ و ميليون e سطح را متوال 3صعود روز پنج هفته ن ا بود، برده واحد هزار ١٩٠ حدود با و گذاشت سر پشت را ا رو هفته e درصد ١٥٫٤ معادل رشد خراسان، گزارش بهزد. رقم سهامداران 3برا رقم حال در بورس روز د 3واحد هزار ٢٨رشد معاملات 3انتها در ها عرضه ش افزا ه خورد استراحت ا اصلاح 3برا انتظار شنبه، سه روز داده ش افزا را چهارشنبه معاملات در شاخص در ها سهم بيشتر و افتاد هم اتفاق همين بود. از بيشتر عرضه باحجم روز د معاملات 3ابتدا هم نمادها از 3بسيار و ردند ار به آغاز قبل 3هواوحالام­اشدند.فروش7صبعضا­و منف داران خر دوباره و شد عوض زود خيل بازار صادرات بزرگ 3ها سهم گرفتند. قدرت شاخص رشد به و شدند د خر 7ص زودتر خيل خليج پتروشيم 3ها سهم ردند. eم اصفهان نفت ش پالا شستا، مس، مل فارس، د خر 7ص محدوده در همگ خودرو ران ا و شاخص بر هم را تاثير ن بيشتر و شدند معامله 3نمادها ع سر بازگشت وجود با گذاشتند. 3نمادها ل، شاخص 3درصد ٢رشد و بزرگ سخت ار مثبت مدار به بازگشت 3برا eوچ منف ان پا ق دقا تا 3بسيار و داشتند 3تر قندانه، را، غذا3هاگروه­ه 3نحوبهماند­ند. باق منف مجموع در سيمان و زراعت ر،'ش و و 3فلز خودرو، ، ش پالا 3ههاگرو اما ماندند روز دردند. تجربهرا مناسب رشد پتروشيم خاطر به ه شد انجام هم د جد اوليه عرضه e ت مشارورد رها،3ارگزار برخدراختلا­ل معاملات آغاز نشد. سته'ش اوليه 3ههاعرض در شودانجامرو­ز دبودقراره همم' داراصندوق شد.ول مونده آهفتهبه توليد چرخه از مرغدار هزار ٧خروج شور مرغداران انون دبير ، فروغ ز پرو باعث ها نهاده قيمت حصر و حد ب ش افزا گفت: خارج توليد چرخه از مرغدار هزار هفت تا شش شد توليد قيمت ش افزا 3برا عامل ها ن ا ه شوند است.شدهمرغ - فارس شود حذف د با بازرگان ها ارت1 ▪ خصوص در شور ل بازرس سازمان رئيس 3تهاار حوزهدرگفت:هم بازرگان3ته­اار اصلاحرابست­رهااگرخودر­وون'مسچه بازرگان رقم لات'مش ن ا نباشد، فساد ان'ام و نيم هم 3صور 3هاارت خصوص در خورد؛ نم گذشتهسالال­بتهدارد،وجود3هاد عدلات'مش شد صادر بازرگان 3تهاار 3برا 3هابخشنام ن ا ما اعتقاد اما نيست معتبر الت و آن در ه شود.حذفد با بازرگان3ته­اار ه است هات1شر برا مالياتتسهي­لات بورس در وارد تازه ه تها شر قوا سران تصميم اساس بر صورت به را خود ت شر سهام درصد ٢٥ حداقل رش پذ از پس نند عرضه ه سرما بازار در شناور 3هاسال3بها­حسامتعرضبو­رس،بازاردرنها­آ شد.نخواهدهاآن­گذشته - مهر PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.