Khorasan : 2020-06-25

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩تير ٥ شنبه پنج ٢٠٤٠٨شماره.١٤٤١ القعده ذ ٣ فروپاشند. هم از را 3سعود م رژ جنگ ماشين، موجود، 3هابرداشت برخلاف، گر د عبارت به ن ا ادامه 3 برا و سنار انتخاب در انصارا... قدرت ش نما به ه است ت محدود دچار راه شود. م منحصر و محدود آن ش افزا و نظام ب عمليات ن ا با انصارا... جنبش درواقع به گر بارد 'موش ملاحظه قابل بسيار و سابقه من مردم ه است داده هشدار اض ر مقامات را 3 ا ننده فلج ضربات تا دارند را توانا ن ا خسارات آوردن وارد با و نند وارد متجاوزان به ششمين در هم آن جنگ ادامه از را ها آن سنگين پاسخ عدم با همزمان -٢نند. پشيمان آن سال و صلح 3 ها طرح به 3 سعود عربستان مناسب انصارا... حملاتمن، محاصره تداوم همچنين به محدود پيش دفعات خلاف بر 3 سعود به ن ا ه'بل نبود 3 سعود 3 اقتصاد و نفت ز مرا هدف را « 3 سعود امنيت حساس » نقاط بار پس ن ا از ه باشد پيام ن ا 3 حاو تا قرارداد 3سعود سلطنت 3قصرها جمله از و جا هيچ هم ا... انصار روش ن ا با بود. نخواهند امان در ميزان بر هم و 3 سعود ام'ح نگران مراتب بر مانده باق اهداف درخصوص ها آن حيران 3استراتژ در شده 7 تعر 3عدد ٣٠٠ eبان از نظر به . رد يد تا ابوظب و اض ر عليه خود صورت در تا دارد آمادگ انصارا... رسد م عربستان 3سو از مناسب پاسخ ردن'ن افت در صلح 3ها طرح گرفتن 3جد همان ه 3سعود را خود اهداف سطح است، من محاصره ان پا و به عمليات -٣ ببرد. بالاتر بازهم اهميت نظر از 3پهپادها از 3امجموعه با و شده حساب ل'ش چهار در eبالستي و روز 3هاeموش ،٣ صماد تخليه با عمليات نوع ن ا شد، انجام پياپ موج حمله، دوم و اول موج در وت پاتر 3 لانچرها را حملات 3 بعد موج موفقيت و اصابت ان'ام ن ا و دهد م ش افزا توجه قابل ميزان به ه هاست 3 سعود 3 برا پيام ن ا 3 حاو نيز امر ندارد وجود عربستان در 3 ا نقطه هيچ اولا: باشد خارج انصارا... 3 نيروها تيررس از ه به انصارا... 'موش و 3 پهپاد توان ثانيا: و است. توسعه و ت تقو حال در روزافزون صورت به اقدام با انصارا... رسد م نظر به ن بنابرا بازدارندگ موازنه به موسوم عمليات انجام توانا 3 ها زمينه با را روشن پيام چهارم، نقاط موقعيت شناسا در من اطلاعات توانا همچنين و عربستان حيات و ميت حا ن ا دقيق دادن قرار هدف در من ارتش رزم عربستان-٤ند. م مخابره عربستان به نقاط وت پاتر 3هاسامانه داران خر پيشتاز 3سعود را خسارت ن بيشتر البته ه آسياست غرب در 3 ا سامانه است. شده متحمل ناحيه ن ا از نيز تنوع برابر در پياپ 3ها روزرسان به رغم به ه از را خود اعتبار انصارا...، عمليات 3 ها مدل به توجه با اخير حملات در است. داده دست همزمان ام نا گر بارد اهداف، حساسيت ا' آمر و 3 سعود امنيت و اطلاعات سيستم سيستم 7ضع شد. مواجه 3 جد سوالات با 3 رهگير و شناسا در ا' آمر وت پاتر گر د ، من مهاجم 3 پهپادها و ها eموش نبود و بود ه است نگذاشته باق 3د ترد هيچ >اند 3سعود در ا' آمر تجهيزات و نظاميان من و 3 سعود بين جنگ سرنوشت در 3 تاثير تواند م ند اراده انصارا... اگر و داشت نخواهد 3 سعود ائتلاف بر را 3 تر > دردنا معادلات انصارا...، روزافزون قدرت نار درند. تحميل دليل به عربستان ه است حال در جنگ ادامه داخل 3 ها چالش گر د و نفت قيمت سقوط سخت به است مواجه آن با ه 3 ا منطقه و بودجه 3 سر حت و ند م اداره را جنگ معيشت 3 ها eم حذف با است شده سبب بگيرد. پيش در را 3 اقتصاد اضت ر سياست اشتباه، به اذعان» ه شود م گفته،3رو هر به بازدارندگ ˆموازن عمليات از پس.«است ت مز نه نيزگز عربستان ميز 3رو ه رسد نم نظر به به سلمان بن ا آباشد، داشته وجود 3اد ز 3ها ن ا 3ليد 3ها پيام و برده پ خود اشتباهات ند؟ م >در را عمليات مردم حرف روز ادداشت شماست. 3فهاحر صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون پوررحيم ترحامد1د ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ آ تا، ا ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: internatio­nal@khorasanne­ws.com محروم گوشت از اول را 7مستضع طبقه بعد شد. گران 3 هند برنج بعد د. رد مرغ د خر هم حالا شد. برابر چند ارون ما شد! آرزو مان برا ن بهتر از سال هشت جمهور! رئيس 3آقا به شد. خراب و گذشت شما با ام زندگ ام ا مردم دادن رنج و فقر و سخت همه ن ا خاطر نم. نم حلالت سرزمينم همه ر'ف به چرا مجلس 3 ها نده نما ن ا به قاليباف! 3 آقا مردم؟ جز به هستند چيز فلج رو مون همه گران ه برس مردم داد رده. برابر ٨٠ ه'س قيمت سال ١٥ ظرف خود تو برابر! ١٠ ارگر حقوق ول شده بر درود مجمل! ن ا از بخوان مفصل ث حد تدبير! با و مهرورز 3هادولت قيمت روز، e اگر ه شده 3جور ط شرا مدت به ه يم بگو e تبر د با بماند ثابت ها است. نشده ارزش ب مان پول ساعت ٢٤ هستند مردم ر'ف به مسئولان گفته آقا بدونم خوام م نمياد! بر ازشون 3ار ول گذاشتند؟ مسئول رو ها اون اسم چرا پس بدن انجام مردم 3برا 3ار تونند نم وقت هم شما حتما شدند؟ نامزد اومدن چرا پس سير مت'ش ا هست ها همون... از ' . زن م سينه به هارو اون سنگ ه است صانه حر ار'ابت خانم چرا داده پيام دوست دوست است؟' آمر با ران ا ره مذا مشتاق ا' آمر مقيم او فرزندان دان نم مگر گرام حداقل المال بيت پول با خواهد م؟ هستند 3 مادر وظيفه و برود جا آن به بار e ماه ند! eخش و تر را ها بچه و دهد انجام را اش اضافه ن ا با 3 نخور ضرب دولت! 3 آقا !3مردتر مرد، از پا e واقعا حقوقت! دفاع گران 3 برا ازدولت ه آقا 3 آها باهم خواد م رو 3دختر برادرم، ! ن م طلا، ، گران خاطر به اما هستند ارتباط در برسه. بهش تونه نم خانه، رهن و ه جهيز گردن 3 رو را ش زانو پليس افسر وقت گفت د فلو جرج داد م فشار د فلو جرج شده چقدرگران اجناس ه ببينيد د بر شده. ستان پا برنج است؟ 3 بازار آشفته چه و هزار،١٦٥ 3 هند برنج هزارتومان،٢٢٠ هزارتومان١­٦مرغ تومان،١٢٥٠٠مرغ تخم را نانمان د با ها وبيچاره 7مستضع ما و... م. بخور و نيم ز ر آب اسه در خارج وچولو عسل قاتل م خواهشمند آن ه شود اعدام تر ع سر هرچه ازنوبت تا برسد اعمالش 3سزا به سنگدل 3نامادر حوادث چنين و باشد بقيه 3برا عبرت درس ندهد. رخ 3ناگوار دختر روز 3برا سلام زندگ در داشتم توقع نشد. برآورده ه باشيد داشته ژه و ه هد e زه. جا با مسابقه e مثلا 3 جا به پرست غرب 3 اقتصاد مسئولين ش افزا و الاها قيمت جهش توليد جهش اند. گرفته پيش در را فقرا و ارگران حقوق 3 درصد٥ ش افزا از نوشته حقوق ش افزا درصد٢٦ همچنين درج ارگران حقوق فيش در قراره ه ن بود ندارند حقوق فيش ه ارگران اما بشه ار داره. ارگر نوع چند ما ارخونه ؟ چ اما سانه' ... و 3 ار ساعت لحاظ از همه ميليون ٩ تا ٦ و دارند حقوق فيش ها بعض هم ارگران چهارم سه گيرند. م حقوق روزانه ار ساعت١٢ با و ندارند حقوق فيش رسه! نم هم ميليون ٤ به شون حقوق ! گران طرفدار ابينه و روحان جناب و زور هر به ماه چند ن ا را ها قيمت لااقل مردم تا نيد نترل ميشه، ه عظما 3 عزا داشته شما از خوب خاطره ماه چند 3برا شاهد امروز تا دولت شروع از ه ن ا نه باشند د بگذار تان. برجام البته و م بود گران در دولت ن ا از 'ال خوش دل ه لااقل باشد. ادمان حقوق ش افزا درصد، ٥٢ تورم جالبه واعمال درصد ٢٦ ها بازنشسته و ارگران ضد خودش دولت چرا درصد! ١٥ درحقوق سال ٤٠ مردم؟ ش آسا مخل و است قانون برد. د با ت ا'ش جا به را عدالت ب 3 تو حرفش ن ا و « شم'ب نفس تونم نم » با مستاجرها ران، ا تو الان پيچيد. دنيا همه نفس تونن نم واقعا ها اجاره وضعيت ن ا و فهمه نم رو ما حرف س ول شن'ب س خودت شهر 3 تو حت شنوه. نم نه. نم ت در 3اد ز تعداد ه ن ا به توجه با روحان 3آقا و زندگ يل'تش و ار 3 ا جو جوانان، از بيگانه اتباع از نفر ها ميليون و هستند ازدواج و دارند تاب و حساب ب حضور شور در در و نند م تصاحب را ها شغل >اند همان را بيگانه اتباع ه نرسيده وقتش دارند اختيار بازگردانند؟ شورشان به و نند ده سامان گران نه م. ندار ل'مش هيچ ه خوبه باز در مردم ر،'ش را خدا . م تحر نه و هست ل'مش مانده فقط الان هستند. امل رفاه باد! او بر خدا لعنت ه نستاگرام ا تا مياد نژاد 3 احمد ميگه ه س آن به 3 ا بيچاره تو ه يد بگو ند، بيچاره را ملت صاحب را نفر ميليون دو او ! فهم نم ول افتخار ه دولت ن ا راه ر وز مثل نه رد. خانه هم 3رو آجر e و رده'ن ار روز e ند م خنده. م تهابدبخ شما ش ر به و نگذاشته بابت ت'ممل ن ا قوانين 3 برا متأسفم 3 وچولو عسل صدها و وچولو عسل قتل ادامه ست بهز 3 ها 3 تدبير ب با ه گر د ست بهز 3آزار >ود 3برا متأسفانه! دارد آخر ند! اعلام >ود خود د با است معتقد حضور در علن ند م جرئت >ود دام واقعا. متاسفم ند؟ اعتراف رحم ب ومادر پدر بازار وارد ه چين مرغوب جنس تنها ه روناست روس و همين شده جهان ندارد. همتا گرفته، را پولمان سبان پرد ه ساله شش ماه دو و شدند دادگاه پيش ونيم سال e قرار رو >مدار سبان پرد ت سا در پيش نيم و حقوق و حق به رسيدن از غ در ول م داد پولمان ارزش حالا نيم و سال شش از بعد مان. شده. موقع آن ششم e شندرغاز بازنشستگان حقوق به • جد تحول X ها پيام من جنگ در من مردم 3 ها ميته و ارتش ه عمليات از 3 اد ز تعداد با 3 سعود عربستان > خا در 3 ها eموش و سرنشين بدون 3 هواپيماها ردند، اجرا ذوالفقار eبالستي و قدس روز ن ا اهداف ميان در ه بود 'ني'ت و سابقه ب و دفاع وزارت باران eموش به توان م عمليات اض ر در سلمان هوا گاه پا و اطلاعات وزارت رد. اشاره نجران و جيزان در 3گر د اهداف و ردن وم'مح با نيز انگليس و ا' آمر عربستان، ن ا ه دادند نشان خوب به ها من حملات طبق گسترده 3 خبر سانسور وجود با حملات محمد باره درهمين است. شده اجرا برنامه e درانصارا...، سياس 3شورا عضو، البخيت انجام را عمليات ما رد اعلام ون ز تلو مصاحبه دردسر به هدف را ز م بود رده'ن اعلام ه م داد است پيام ارسال ه'بل نيست عربستان انداختن عمق در «چهارم بازدارندگ» عمليات پيام اما اواخر-١باشد؟ تواند م چه عربستان 3راهبرد ه بود افته در روشن به انصارا... ،٩٨ سال توافق e به رسيدن ره، مذا از ها3سعود هدف محاصره و جنگ به دادن ان پا و جامع سياس دروغين اميدبخش 3برا را ره مذا ه'بل نيست ، نظام فشار ج تدر ش افزا انصارا...، به گشودنِ و نيرو ق تزر 3 برا ل قبا مال تهييج د تشد تا نها و انصارا... عليه د جد جبهه انصارا... ت رضا هدف با 3 اقتصاد محاصره در ه است طبيع خواهند. م امتيازده به به انصارا... جنبش و من مردم ط شرا چنين 'موش 3ها3توانمن­د 3ارگير به با د با ر ناگز • • • • • • • • • • • • • • • • • • : مساجد جماعات ائمه از جمع با دار د در قدس آستان توليت • • م دار فاصله هدف ن ا با فعلاً ول باشد مردم گاهيه ت و گاه پا د با مسجد 3نهادها برعهده مساجد تأمين و تعمير ساخت، ول دانند نم خود از را آن مردم باشد، دولت eوچ مسجد e ساز و ساخت در مردم اگر پيدا مداوم حضور آن در باشند، داشته نقش هم آن از حراست و حفظ و آبادان در همه و رده ه ن ا بيان با قدس آستان توليتنند. م تلاش مردمد باه هستند مردم3ههاگا پامساجد املا د با مساجد ت ر مد افزود: شوند، اداره نيز را اش مال منابع ه 3 مسجد باشد، مردم ها نه هز تأمين از و گيرد م مردم همراه از اداره مردم همگ غيره و مراسم 3 برگزار تا حفظ در آن، در مداوم حضور ضمن مردم شود، م برخ ح تشر با 3و وشند. م آن از حراست و استفادهباگ­فت:مسجد3ههان هزتأمين3هه­ارا آموزش 3ههادور يل'تش نيز و موقوفات منابع از ضمنتابستان،بازهدرمسجد­درمتنوع فرهنگو در جوان و نوجوان پسران و دختران ردن مشغول رد. درآمد سب توان م مسجد، 3فضا به توجه اهميت بر 3 رضو قدس آستان توليت مردم ت تقو 3 برا تلاش و مساجد گاه جا نيوز، آستان گزارش به رد. يد تا آن بودن در « 3 مرو احمد » المسلمين و الاسلام حجت منور حرم ت ولا تالار در ه جماعات ائمه با دار د انقلاب از پيش رد: اظهار شد، برگزار 3 رضو مبتلابه مسائل واسطه به انقلاب ل اوا نيز و غيره، و تحميل جنگ تا انقلاب برپا از جامعه، مسجد جنگ از بعد اما رد پيدا ت محور مساجد سمت به د با ما ه حال در شد، رانده حاشيه به گاه جا مجدد و باشد اصل مسجد ه نيم ت حر مصداق بابيان باره ن ا در 3 و ابد. باز را خود تخت پا مساجد در افزود: تهران مساجد از عمل ند م پيدا حضور شناس روان شبe 3هاهفت و خود اختلافات رفع 3 برا خانواده 3 اعضا تا مسير نند. مراجعه مسجد به مشاوره گرفتن گاه يه'ت و گاه پا مسجد ه است ن ا درست هدف ن ا با فعلاً ول باشد مردم 3معنو و روح 3 مرو والمسلمين الاسلام حجت م. دار فاصله گفت: جلسه در حاضر جماعت ائمه به خطاب مساجد حوزه در را 3 خطير و مهم وظيفه واقعاً حائز بسيار جماعات ائمه نقش د؛ دار عهده بر ما انقلاب، معظم رهبر فرموده به است. اهميت با 3 و نماز. پيش نه م، دار نياز جماعت امام به مردم با جماعات ائمه گرفتن ارتباط لزوم بر يد تأ بگذارد وقت مردم 3برا د با جماعت امام گفت: حال، عين در باشد. داشته معاشرت ها آن با و تا و است مسئله e خود ها آن معيشت تأمين گذاشتن وقت ساعت چند نشود، حل موضوع ن ا است. دشوار مردم 3برا نماز از بعد و قبل • اضافه • خبرداد: سپاه زمين نيرو فرمانده غرب شمال در ها ست ترور حضور به آلوده مناطق ساز gپا امنيت داعش، ست ترور گروه 3 نابود از بعد مسلح 3 نيروها توسط ران ا 3 مرزها امل 3 ها حساسيت به توجه با ول شد برقرار ات تحر هنوز ست ترور 3 ها گروه منطقه شمال و غرب مناطق در خصوص به دارند پاسداران سپاه زمين 3 نيرو تازگ به غرب. برگزار غرب شمال 3 مرزها در ها ش رزما پاسدار سرتيپ خصوص درهمين است. رده اشاره با سپاه زمين 3 نيرو فرمانده پور پا غرب شمال در ه ها ش رزما ن ا از ' به در ه ش رزما ن ا » : گفت شد، برگزار شور چيلر دهانه از شور، غرب شمال عموم منطقه برگزار چشمه چهل ارتفاعات تا عراق مرز در شده تعيين پيش از اهداف به دستياب با شد، ش رزما در ه ن ا بر يد تا با 3 و « . افت ان پا به آلوده مناطق مسلمان رد 3 شهدا اقتدار شد، 3ساز >پا موفقيت با هاست ترور حضور نيرو ن ا عمليات 3 ها گان امل آمادگ از برخورد» :وگفت داد خبر دات تهد با مقابله 3برا در ست ترور 3 ها eگروه و عناصر با قاطع در و است سپاه زمين 3 نيرو م دا ار دستور باشند داشته حضور هاست ترور ه 3انقطه هر سردار « . رد خواهيم برخورد آنان با اقتدار با مسلمان رد 3شهدا اقتدار ش رزما پيام پور پا 3برا و دار پا امنيت جاد ا منطقه مردم 3برا را 3 نيرو صلابت و قاطعيت اقتدار، ها ست ترور و امنيت زنندگان هم بر با برخورد در سپاه زمين 3نيرو» :رد ح تصر و 7 توصي ران ا ملت آرامش به فعاليت اجازه عنوان هيچ به سپاه زمين منطقه امنيت مخل عناصر و ست ترور 3هها گرو ست ترور عناصر به افزود: 3و «.داد نخواهد را صورت در دهيم م هشدار آنان پيمانان هم و و غرب شمال ژه و به هامرز در شيطنت هرگونه قاطع نش وا و آهنين مشت با شور شرق جنوب درخورشد. خواهند مواجه سپاه زمين 3نيرو بود رده ادعا يه تر گذشته هفته است ر ذ ست ترور گروه 3 نيروها 3 ساز > پا 3 برا به را خود نظام 3 نيروها است لازم >>پ بفرستد. ران ا مرز داخل مساجد اداره در مردم فعال نقش لزوم ▪ مردم فعال نقش بر معظم رهبر داد: ادامه 3 و امور نون تا لذا دارند؛ يد تأ مساجد اداره در است. رده'ن افت در شان ا از وجه مساجد اگر ه استن اخصوصن ا در ملهمعظ استدلال اوباما! زن قاشق و حيات افول و، بران پرونده جزئيات جنجال! با رونا1 ليگ استارت است' آمر سابق جمهور رئيس اوباما جمله ش پو 3 برا eم 3 آور جمع منظور به ه جمهور رئيس بود. آمده دن با انتخابات در انتخابات حضور اولين در ا' آمر سابق انتخابات 3برا 3و يد تا زمان از دن با جو نار بيش 3آورجمع به ماه، آبان 3جمهور است ر معاون انتخابات ش پو 3برا دلار ميليون ١١ از تا خواست 3و هواداران از و رد eم سابقش ن ا مشروح نند. >در را لحظه ن ا «ت فور» بخوانيد. ٣ صفحه در را خبر نده گو پيش روز چند است. شده دردسرساز درباره اظهارنظر درپ صداوسيما سوت پيش اعلام 3ا مصاحبه در سآنجلسل خواننده ، اب فعلا گفتند و گرفتند تماس ون ز تلو از ه رد شغل و ننشسته ار'بي حيات انگار اما يد! نيا است؛ رده پا و دست خودش 3 برا 3 د جد منتشر او از دئو و نستاگرام. ا در تبليغات ه'شب خبر 3 اجرا ل شما و ل'ش در ه شده ند! م تبليغ را نستاگرام ا پيج ، e به را 3 اد ز 3 ها نش وا تبليغات 3 دئو و ن ا در نستاگرام ا تبليغات ا آ است. داشته دنبال اصلا است؟ سابقه با و م قد نده گو e شأن به سيما و صدا يست؟ تقصير ماجرا ن ا 3مجر از ساده ارادت ابراز e خاطر 3آقا خود ا گذشت اش تجربه با سوالات ن ا پاسخ !؟ حيات شما. با رم'متش شما همه از » مرا درخواست ن ا ه باشيد آگاه اما د رد اجابت است. 3جد اقدام e ن ا ه نون تا شما ه ارها تمام و نبوده اف د، ا داده انجام بيشتر 3 ها تلاش به همچنان ن تر تاپ ن ا .«است نياز ورد ر ظاهرا پرسپوليس باشگاه خ تار در دفاع حه لا e تنظيم حجم ن ا سرپرست است! سته'ش را جهان فوتبال حه لا e ارسال و تنظيم از پيش روز دو باشگاه ت ا'ش 3 ماجرا از 3 ا صفحه ١٣٠٠ دفاع و'بران » : گفت و داد خبر چ وو'وان ا و'بران ما و رده اقدام فيفا ق طر از مطالباتش بابت و'بران م. رد را ار ن ا 3 مواز صورت به هم دارد؛ حقوق هم پرسپوليس و دارد مطالبات شود، م 3پيگير فيفا ق طر از قضا روند چون را خود دفاعيه و تنظيم را 3هاصفح ١٣٠٠ حه لا مطالبات م حاضر م داد پيشنهاد م. رد بيان نظر هنوز 3 و ول نيم؛ پرداخت را مرب ن ا سوال حالا «.است رده'ن ارائه را خود تب ١٣٠٠ آن در ه جاست ن ا مان 3 برا 3 چيز چه صفحه اند؟ نوشته جان و'بران پنج ه وب دار طنز هفته هر 3 ها شنبه زندگ ضميمه در به شود م چاپ سلام را آن است. پرداخته موضوع همين د. نگير 3جد را زندگ و بخوانيد آب ور آن خواننده به ارادت ابراز حساب حيات محمدرضا 3 برا - مصطفو برتر ليگ ، رونا تعطيل ماه چهار از پس استقلال و خوزستان فولاد معوقه 3باز با فوتبال ، 3باز ن ا اول نيمه در شد. شروع دوباره تهران ليگ رونا پسا گل اولين ه بود استقلال ن ا اولين ١٣دقيقه در چشم روزبه رساند. ثمر به را بعد دقيقه ١٣ اما رد فولاد دروازه وارد را گل فقط رد. جبران را گل ن ا بال ول موس خوش و خوب به اول نيمه تا بود مانده دقيقه e آب ميان eهافب م ر عل ه برسد ان پا به 3 باز ن ا داور ، سيدعل قرمز ارت با پوشان فرهاد اعتراض با تصميم ن ا و اخراج زمين از علت ون ز تلو ر تصاو در شد. مواجه 3مجيد به نش وا در م ر ا گو اما نبود مشخص اخراج ضربه او به فولاد ن' باز توسط پيراهنش گرفتن 7توقباعثش هااعتراضه 3مجيداست.زده قرمز ارت اعتراض ادامه با شد 3باز 3ا دقيقه ٥ حاضر ه او رفت. بيرون ت'نيم 3رو از و گرفت مسابقه داور تصميم به دقيقه چند تا نبود رفتن به 3داور ناظر رفعت داود ه ن ا تا رد اعتراض و 3 غفور ا ور و رمضان سعيد همراه به 3 باز 3برا استقلال نشينان ت'نيم از گر د نفر چند در ت نها در و ردند تلاش زمين از او ردن خارج به استقلال تيم سرپرست همراه با ٥١ دقيقه ، غلام عارف بعد دقيقه ١٠رفت. وها'س 3رو خطا انجام علت به نيز استقلال فوتبال تيم مدافع داور ، سيدعل 3سيدمهد تصميم به اعتراض و ٨١ دقيقه شد. اخراج مسابقه زمين از مسابقه به فشار با ها خوزستان و بود ار فولاد با بخت جلو ان نجار مجتب گل و استقلال نفره ٩ تيم ان پا به نتيجه همين با تا نها 3باز ن ا افتادند. و زمين از خارج در آن 3ها جنجال قطعا اما رسيد افت. خواهد ادامه 3ا رسانه 3فضا تج * ست. 3 ه انجا هم ني * PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.