Khorasan : 2020-06-25

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ تير ٥ شنبه پنج ٢٠٤٠٨ شماره.١٤٤١ القعده ذ ٣ نوزاد! دلال تماس آخرین امعهج ند گو م مسئولان نقاط ن تر امن و ن خيزتر زلزله جاست؟1 شور1 داشت... ت ا'ح ماجرا ن ا ادامه از اش گرم بازار و دلال 3آقا تماس اما است شده تمام موضوع روز ٤٠ از بعد ه بود ن ا تصورمان رد:1 مطرح شهر شورا عضو برا اران تبه ابزار ار،1 ان1ود1 مخدر مواد جا جابه گزارش در صفحه همين در گذشته بهشت ارد ٢٧ شد، منتشر «نوزاد دلال e با دهنده ان'ت 3وگو گفت» تيتر با ه وفروش د خر دلال e با و م زد جا دار خر عنوان به را خودمان ما تمام مان برا ماجرا ن ا ه بود ن ا تصورمان م. رد وگو گفت نوزاد رها را ما هم او م رد'ن برقرار دلال 3آقا با تماس گر د چون و شده رد. خواهد ان- غفور بهاصله ن اضمنگفت:تهرانشهر3ش­وراعضو 3ار'تبه 3باندها است، ممنوع ان ود 3ارگير م استفاده هاآن از مخدر مواد جا جابه 3برا 3ارگير به گسترش به اشاره با 3فخار الهامنند. باشگاهبه خيابانو ارگاه 3هامحيطدرا­ن ود منع نوانسيون به ران ا پيوستن گفت: خبرنگاران ارگاه از3بسيارتا­شدموجبان ود 3ارگير به 3ارگير به از رسم طور به شغل 3نهادها و ها ح تصرتهرانشه­ر3شوراعضوش­وند.منعان ود ه خصوص3هابخش­و دولت3هادست­گاهرد: ان ود 3ارگير بهنند، مار قانونمندوش­فاف 3ارگير به شاهد ه جا آن و دهد نم رخ نهاآ در ارانه'تبه3فضاهاو­شهرحاشيهدر­هستيمان ود برخ در رزمين ز ار'تبه 3باندها افزود: اواست. استفادهان ود ازمخدرمواد جاجابه3برا­موارد اصل گذاشتن پا ر ز ضمن ه معنا ن ا به نند. م 3برا هاآن از ان، ود 3ارگير به منع قانون را ان ود جان ه >خطرنا و ارانه'خلاف اقدامات اگر :رد يد تااونند. ماستفادهند، مد تهد به متخلفان 3برا تخلفات ن ا و رود بالا 7تخل نه هز بود.خواهيمآنشا­هدمتر نباشد،صرفه ، شناسزلزله المللبينپژ­وهشگاهعضوگ­فتهبه ن خيزتر زلزله آرام اقيانوس حاشيه 3هاشور همچنين زارع محمدهستند. دنيا 3هاشور در افزود: ران ا در نقطه ن خيزتر لرزه درباره بندرعباس شهر و هرمز تنگه شمال ما، شور زلزله حوزه فعال ن اهستند. نقاط ن زترخي لرزه جهان در نقطه ن خيزتر لرزه به اشاره با شناس لرزه آرام، اقيانوس دور نوار است: گفته ميزان به اساس بر آن 3ههازلزل ه دنياست نقطه ن زترخي پرو، ، شيل ژاپن، ،3اندونز 3رهاشو در وسعت، ادامه زارعشود. م احساس فيليپين و ا' آمر ثبت ههالرز زمين ن متر لوت، ر و ز مر در داد: است، امن بسيار ما شور در نقطه ن ا و شود م هيچ منطقه، ن ا جغرافيا ط شرا به توجه با اما بر 3تاثير ن بنابرا ندارد؛ ونت'س آن در س همچنين گفت: 3وندارد. زلزله خسارات ميزان 3رهاشه و سيرجانسنند­ج- نوار از هابخش دشتهستند.لرزهم اصفهانمانن­دآنحدفاصل دارد. م لرزهزمينني­زخوزستان آمد! ما سراغ به دلال آقا ▪ روز آمد! ما سراغ به دلال 3آقا بار ن ا و بود اشتباه ما تصور اما 3مجاز3هاه'شباز ' 3ر تصوتماسزنگ­ظهرهنگامدو­شنبه، «نوزاد دلال» نام با را اش شماره چون درآمد. صدا به ام گوش 3رو ن ا ه ن ا ضمن ردم، رد را 3ر تصو تماس بودم، رده ذخيره با من تماس از روز ٤٠ گذشت از بعد واقعا بود. عجيب م برا تماس 3آقا باشد؟! داشته من با توانست م 3ار چه او حالا دلال، 3آقا صوت ل فا e م برا دهم نم را پاسخش ه افت در وقت دلال رد. ارسال نوبت چند شوم، مطمئن ه ن ا 3برا بودم. شنيده قبلا من ه بود دلال از خودم ه صوت 3ها ل فا با را شده دستگير فرد 3صدا دلال 3صدا همان صدا، ن ا د، آ م نظرم به ردم، سه مقا داشتم توانستهسرا­نجام3مجاز3­فضادرمين باپليس3روه­ربهاست. دستگير فرد اگر م اميدوار البته ه ند دستگير را فرد ن ا است، چنگال در 3زود به هم او نيست، ما گزارش دلال همان شده، مادرها و پدر عاطفه و مهر از نتواند ن ا از بيش و شود گرفتار قانون متوجه آسيب، ن ا از بخش ه م ر بپذ د با اماند. سودجو فرزندخواند­گدر ست بهز3ها3گير­سخت م قدقصههمان زن e پليس، اداره در دلال ن ا 3دستگير ان جر در روز د است. دلال ن ا از ه بود اش فرزندخواند­ه نگران ه داشت حضور هم همراه ه جوان زن» :نوشت طور ن ا را حضور ن ا نا ر بود. ده خر نوزاد و خت ر م eاش ه حال در بود پليس اداره در همسرش بود. اش خوانده فرزند سرنوشت نگران داشت آغوش در را ماهه دو 3فضا در دخترم گفت: دارد، ساله ١١ دختر e ه جوان زن ن ا خواست ممنازوبودش­دهآشنا نستاگرام اصفحهن ابا3مجاز م رد مراجعه ست بهزبه حتبگيرم،ل تحوهاآنازن­وزادe ه ار ن ا مانع ها 3گير سخت اما م بگير سرپرست به را نوزاد e تا صفحهن اازنوزادe داشتاصرارد­خترمه بود حالدرن اوشد .«...م بگير سرپرستبه نستاگرام ا نوزاد! فروش برا گرم بازار ▪ آزادانه گونه ن ا دلال 3آقا ه بود عجيب م برا ل، فا شنيدن از قبل انش مشترنزدخود­شازقدرن اچراوند مفعاليتترس­بدونو دلالنيد مر'فشنيدم.رااو صوتل فاگذارد. معلامتورد بود؟زدهحرف موضوعچهدرب­اره نوزاد د خر متقاض و 3مشتر من ند م تصور همچنان ه او رج و اهواز اصفهان، بين نوزاد e انتقال و نقل 3ماجرا هستم، ته'ن اما د گو م گيرنده ل تحو بدقول از و ند م بازگو م برا را مانده دلال دست 3رو نوزاد ن ا ظاهرا ه است ن ا ماجرا 7 ظر به تومان ميليون ٤٥قيمت به را آن ، گرم بازار با دارد قصد و است تماس( موقع اون ادته ...» :بخوانيد را ش ها حرف برساند. فروش تا ٣٥نوزادقيم­تگفتم،بهتبهشت) ارد ٢٦دردلالبا­من تلفن ميليون ٦٠تا ٥٥حدود و بالا رفته ها قيمت الان ول ميليونه؟ ٤٥ موندهلاه بفروشندهسر­چونموردن ااماميشه.فروشود خر هم رو ن ا آها ميليونه... ٤٥قيمتش قرار، سر نيومد روز د دار خر و خودم پيش ماه دو ه هست 3ا خونواده پيش الان بچه ن ا ه بگم .«...دادمبهشونب­چهe يز پا در هابارش اهش1 بين پيش امسال خبر مجاز فضا در نوزاد فروش باند دستگير و شناسا بحران ت ر مد و سال'خش مل ز مر رئيس منطقه در هابارش اهش از هواشناس سازمان زراع آب سال ط ما شور جمله از خاورميانه ها، بينپيش اساس بر گفت: و داد خبر نده آ طولاننده آ زراع آبسال طماeخشفصول د با آب منابع ت ر مد ران مد نرو ا از بود. خواهد با گو و گفت در وظيفه احدنند. اتخاذ را تمهيدات نهااستااز3­بسيارنون اهمه ن ابهاشارهبا­سنا ا ط و هاندرد افت در را خود اقليم سالانه بارش نخواهيم شور در 3هاملاحظ قابل بارش تابستان مناطق از برخ در تنها تابستان ط افزود: داشت، رمان، شرق جنوب مانند شور شرق جنوب سيستان جنوب و فارس جنوب هرمزگان، شرق داشت.خواهيم موسم3شهابا­ربلوچستانو دارند؟ زلزله پتانسيل مناطق دام1 ▪ نوزاد فروش و د خر باند شناسا از تخت پا پليس رئيس گزارش بهداد. خبر ها آن از نوزاد دو 7ش و نستاگرام ا در نوزادانفرو­شباند شناسادربار­ه رحيمحسينسر­دار نا، ر ها زن گشت در ما 3فتا پليس رد: اظهار 3مجاز 3فضا در ن ا ه خورد برم صفحات به است داشته 3مجاز 3فضا در ه بودند. رده منتشر را نوزاد فروش و د خر 3ها آگه صفحات شود م انجام ه فراوان 3پيگير با گفت: تخت پا پليس رئيس عمليات ط ت نها در افراد، ن ا 3برا ههاطعم دادن قرار با و خورند. برم پيج ن ا اصل عوامل به فتا پليس مأموران ، پليس شناسا افراد ن ا از نفر سه اول گام در گفت: رحيم سردار فروش به 3مجاز 3فضا در را نوزاد سه ها آن شدند. دستگير و تا ٤٠ حدود مبالغ به ه نوزاد دو داد: ادامه 3و بودند. رسانده گفت: شناس زلزله الملل بين پژوهشگاه عضو و 3الرزه 3هاخوشه بررس مشغول نون ا هم هستيمالبرز­جنوبمنطقهد­رلهاگس شدگقفل بررس3خيزلر­زهاحتمالات­لحاظازرانق­اطن اتا e مشاءشهردرگ­ذشته،ماهدودرافز­ود:3ونيم. رخ3بسيار3ه­هازلزلوگرف­تهل'ش3هالرزخوش­ه 3شتر ر ٥زلزلههمان­3ههالرزپسه استداده رد: اظهار زارعهستند. بهشت ارد نوزدهم دارند، 3خيز لرزه پتانسيل ه منطقه سه نون تا استان جنوب شامل نقاط ن ا اند. شده شناسا جور شمال و هراز دره در مازندران استان البرز، هستند.نوشهرو فروش به افراد ن ا توسط ميليون ٥٠ نشده پيدا هنوز گر د نوزاد e و شدند شناسا بودند، رفته نيست. هدارسابق است، شده دستگير ه 3فرد گفت: 3و است. ن اباه را3گر دافرادتادا­ردادامههمچ­نانپليساقد­اماتالبته صفحه ١٥تا ١٠فرد ن ا نند. شناسا اند، بوده همدست آدم نبوده eفي( بوده حقيق صفحات ن ا تمام ه داشته 3مجاز 3و است. رده م نوزادان فروش به اقدام ق طر ن ا از و است) 3براتواند منوزادانفر­وشازبعده رد مادعافردن اگفت: 3برانوزادا­نوبگيردشنا­سنامههستند­دار خره ههاخانواد بهواست غيرقانونار ن ااماندارند ل'مششناسنامه­داشتن بهه 3نوزاد3برا­تواند نم3گر دفردنهوفرد­ن انهعنوانهي­چ بگيرد.شناسنامه شود، مفروشود خرصورتن ا شد؟دستگيردلال­ا آ ▪ روز د ظهر ه ن ا تا دهم نم پاسخ و شنوم م را ل فا من فروش باند» :شد برجسته ها 3خبرگزار در خبر e چهارشنبه، بود. مجالبد بامن3براخب­رن اطبيعتا.«شد متلاشنوزاد­ان دستگير دلال با نا ر 3خبرگزار خبرنگار مصاحبه و خواندم را خبر صداشبيهبسي­ارشدهدستگي­رفرد3صداشن­يدم.ودم دراشده بهداشت: وزارت ن1اما در Xماس از استفاده شود م اجبار عموم بهداشت: ر وز معاون اندشدهمبتل­ارونا1بهها گيلانوها قمدرصد ٤٠ راه ن تر مهم گفت: بهداشت ر وز بهداشت معاون eماس از استفاده رونا انتقال زنجيره ست'ش eماس از استفاده شورها 3 بسيار در است. eماس از استفاده د با من نظر به و شده 3اجبار حقوق به احترام eماس زدن شود، 3 اجبار م محافظت گران د و خود از و است 3شهروند سلامت ت رعا 3برا زنيم م eماس اگر و نيم زدن eماس بسته سر 3فضاها در و است 3گر د خبرنگاران، باشگاه خبر بنابر است. مهم بسيار يد تأ eماس 3رو ه قدر ن ا من گفت: رئيس ت رعا ندارم؛ يد تأ ش'دست 3 رو نم، م اهش موجب زدن eماس و 3 متر دو فاصله 'ماس نوع هر و شود م رونا 3بيمار انتقال 3اغذ دستمال و ساده 3ا پارچه eماس حت م بپوشاند، را بين و دهان 3جلو ه ه لا چند باشد. موثر رونا به ابتلا از 3پيشگير در تواند و درمان بهداشت، ر وز بهداشت معاون ها استان برخ در گفت: 'پزش آموزش به مردم درصد ٤٠ حدود گيلان و قم مثل در اند. شده مبتلا ١٩ د وو 3 بيمار و رونا جمعيت درصد١٥ حدود ميزان ن ا تهران است. متر گر د 3 ها استان در و است در روز د رئيس عليرضا رنا، ا گزارش به چند ه ن ا درباره افزود: 3 خبر نشست نم اند شده رونا درگير شور درصد به استان چون رد اعلام ل آمار e توان ا ٤ ها استان برخ در ند. م فرق استان ميزان درصد ١٢ تا ١٠ برخ در و درصد ٥ تهران استان در است. بوده رونا با 3درگير ٢٠ از متر ،3سرولوژ 3ها بررس اساس بر داشته 3 درگير درصد ١٥ حدود و درصد درگير درصد ٤٠ 3 بالا گيلان و قم م. ا جمع من ا به است قرار اگر اند. شده باشد. درصد ٦٥ 3 بالا د با 3درگير برسيم زنان معاونت ميز رو «فرزند عمد قتل صورت در پدر مجازات» هح لا زنان امور معاونت پارلمان و حقوق مشاور حه لا به اشاره با 3 جمهور است ر خانواده و 7الي'ت آن در ه نوجوانان و اطفال از ت حما قانون در گفت: است، شده مشخص ن والد 3استثنا است، مواجه ل'مش با ه 3مورد تنها فقه علت هم آن ه است مجازات در ن والد شده قائل 3 پدر جد و پدر 3 برا تنها و دارد م رد ن تدو را 3احه لا زمينه ن ا در است. ار ن ا به اقدام عمد به ه را ن والد بتوانيم تا برسانيم. مجازات اشد به نند م زادگان گرام اشرف سنا، ا گزارش به اطفال از ت حما حه لا به اشاره با همچنين ن ا قبل سال ١٠ از بيش افزود: نوجوانان و و دولت وارد سپس و ن تدو يه قضا قوه در حه لا را ز ماند، طولان زمان مجلس در شد. مجلس گرفت قرار ت اولو در 3گر د ح لوا و ها طرح مربوط قوانين ه متاسفم شهروند عنوان به و اطاله با معمولاً ان ود و خانواده زنان، به ١٥ و ماده ٥١ در قانون ن ا شود. م بررس است. سال ١٨ ر ز افراد شامل و آمده تبصره ن بيشتر مان؛ زا و زنان جراح پزش قصورها قانون 'پزش ل ر مد فروزش، رنا، ا گزارش به 3ههاپروند ن بيشتر ه ن ا بيان با تهران استان حوزه در ٩٨ سال در 'پزش قصور به مربوط بود، فقره ٨٩٣با مان زا و زنان جراح تخصص نظر صدور به پرونده ٣٠٤تعداد، ن ا از شد: ادآور رشته شد. منجر قصور احراز بر مبن ارشناس جراح رشته پرونده، ٧٣٢ با نيز 'پزش دندان فقره ٣٠٠ قصور احراز و پرونده ٦٥١ با عموم احراز و پرونده ٥١٦ با eپلاستي جراح رشته و داشتند. قرار 3بعد 3ههارتب در فقره ٢٨٧ قصور به ميليون ٥٠ د خر ارت1 اعطا فرهنگيان ذخيره صندوق اعضا 3اعطا از فرهنگيان ذخيره صندوق رعامل مد موسسه عضو فرهنگيان به 3اعتبار د خر ارت به داد. خبر تومان ميليون ٥٠ تا پنج اعتبار با انعقاد به اشاره با دل،'ني 3مهد لنا، ا گزارش همتبهطرحن اگفت:عامل3هاeبا­نباقرارداد صورت به ابتدا فرهنگيان، ن نو ند فرا ت شر سپس و شود م انجام سمنان استان در ش آزما ن ا 3ا مزا از شور سراسر فرهنگيان ج تدر به ن ا اعتبار 7سق 3و شد. خواهند مندبهره طرح افزود: و رد اعلام تومان ميليون ٥٠ را ارت صندوق در ت عضو سابقه مانند هاشاخص صندوق به 3ز وار درصد فرهنگيان، ذخيره خوش( eبان 3هاحساب سوابق همچنين و تا ميليون پنج از اعتبار تخصيص 3مبنا ) حساب است.تومانميليو­ن ٥٠ PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.