Khorasan : 2020-06-25

6 : 6 : 6

6

ون ز تلو و سينما ٦ ١٣٩٩ تير ٥ شنبه پنج ٢٠٤٠٨ شماره.١٤٤١ القعده ذ ٣ ون ز تلو ها خبر و ها چهره انتشار با پرستو ز پرو را تهران ه هد تولد ، پست 3 باز به اشاره با و گفته e تبر و « گناههم » ال سر در او خوب اش،خيرخواهانه 3هافعاليت بدون » فيلم در او با شدن 3 همباز از ه نوشته است. خوشحال «چيز همه «خروج» ن نلاآ ران1ا در ن شطخ راب «جاو» تصميم داشت همراه به سازمان ن ا برا چشمگير سود ش نما و شد گذاشته ش نما به بودند، ن آنلا ران1ا ميان ن ا در دارد. ادامه همچنان هافيلم از گر د نيم به نسبت بيشتر بسيار موفقيت با «خروج» ش نما ادامه در را اتفاق ن ا تحليل است. بوده همراه آثار گر د خوانيد. م طرح آغاز از نيم و ماه دو حدود - هاس سرو در سينما هافيلم «ن آنلا ران1ا» در فيلم چهار ش نما و گذرد م ال سر و فيلم ن آنلا مجموعاً مدت ن ا در است. رسيده ان پا به طرح ن ا طرح آغازگر ه1 نماوا و فيليمو پلتفرم دو در فيلم ٨ قاسميان مصطف ستgپااز انگليسفيلم آقطع فيلم دو با همزمان عزت جواد ارت محمدساخته«پروانه3شنا» سروش اثر «برقص من با جهان» و منباجهان»،آمدهسينماب­هصحت در ران ا ادامه با همزمان «برقص است.شدهع توز خانگش نمادرسينما، برون 3هها'شب برخ 3هاماهوار قطع ادامه در به دست هم ست>پا ماهواره صداوسيما، 3مرز زد.فيلم3آه'شب انگليسانال قطع انال جوان، خبرنگاران باشگاه گزارش به هشنبهسروز ١٧ساعتازفي­لم3آه'شب انگليس از پيش شد. برداشته ست>پا ماهواره از تير ٣ 3مرزبرون 3هاه'شب 3اماهواره پخش نيز ن ا سحر و لستوت ماهواره از وثر'ال همانند 3گر د انال و3و ستپره'شبو7متوقست>پاازاردو از 3مورد صورت به نيز فيلم3آ ه'شب انگليس 3ارز بودجه نبود دليل به ١٩ س'گال ماهواره صداوسيماسا­زمان3ارز3ه­ا بدهپرداخت3­برا بودند.شدهقطعقرار­داد،طرف3تها شربه محبوب 3هاانال جمله از انگليس فيلم3آ به هند هقارهشب مردم ميان در 3نمرزبرو معاونت درهدفمخاطب­ميليونصدچن­ده رود مشمار انگليسفيلم­3آدارد.هندوستان پا3رهاشو 3ارز بده داشت فرصت خرداد ٣٠ جمعه تا ماندن نتيجه ب با ه بپردازد را ست>پا به خود به اقدام تير ٣عصر ست>پا ت درنها ها،3پيگير رد. انگليسفيلم­3آپخشساختن­7متوق 3برااستثنا­ئاًه رد اعلام، توگوگفدررو­ز دنماوارعام­ل مد بليتقيمتدر­صد ١٠٠اثر،صاحبسهم،«خروج» سينمافيلم اساسبرعددن اندارند.فيلمن ااز3درآمده­يچمهاپلتفر­واست امضااوجساز­مانبانماوا­وفيليمو3مه­اپلتفرميان­ه است توافق به ورود eس ر ،«خروج» سازندگان ه است آن دليل به و شده تآميزموفقي­ش نماهاند.رفت پذران آنلاران اهنشدهتجرب­اتفاق آثارشانش نمابهنندگا­ن هتهيگر دتاشدباعثه بود«خروج» دهند.ت رضان آنلاران اطرحدر به را «خروج» سازندگان ه بود ل دلا جمله از اثر، توليد ه سرما رد. ترغيبآنن آنلاران ا eلاسي فيلم مقدم شبنم مخاطبان ژه و را « رفته باد بر » دارتوضيح و خوانپرده نابينا، سحر او از پيش است. رده eلاسي فيلم نيز دولتشاه بود. رده هخوانپرد را «ا'ازابلان » بقيهبا«خروج»چشمگيراختل­اف ▪ 3بعد3مهافي­لاستبعيده بودآمدههمچ­نينگزارش،هماندر ن ا و باشند داشته درخشش «خروج» اندازه به ن، آنلا ران ا ابراهيم فيلم و افتاد ه اتفاق رد. خواهد ش فرو احتمالا موج آثار مجموعه فيلم ن قترموف ،3چشمگير اختلاف با يا، حاتم مرحله چند در ه آمارها اساس بر گرفت. لقب ن آنلا ران ا تازگ به و سينما سازمان ها،پلتفرم عموم روابط 3سو از ران اه فيلمچهارمي­اندراست،شدهمنتشرنم­اوارعامل مد است.داشتهرافرو­شن بهتراختلاف­با«خروج»،شدهتمامنها­آ و ميليارد e «طلا» ،ميليارد سه «خروج» ،ش نما زمان ترتيب به نخانهمهما»وميليون ١٥٠وميليار­ددو«نظرر ز»،ميليون ٢٠٠ قابل اختلاف آمار، ن ا در هاند.فروخت تومان ميليون ١٧٠«نو ماه دومفيلمبان آنلاران افيلمن شترپرفروعن­وانبه«خروج»توجه است.واضح «خروج»ن آنلاش نماست ششائبه ▪ را مسير ن ا ه يا حاتم ابراهيم ارگردان به «خروج» فيلم نبودنا بودنموفقبر مبن مختلف3ثهاب­حابتداازرد، شروع ساعت ٨حدودفيلمن اقاچاقنسخه­برانگيخت.ران آنلاران ا به استناد با افت. راه 3مجاز 3فضا به و رد درز ش، نما از بعد ش نما شروع از بعد ساعت ٢٤ از متر در قاچاق، نسخه انتشار شد، م شمرده ن آنلا ران ا طرح شروع واقع در ه «خروج» شد.منتشرطرحن است'شبر مبن اظهارنظرها­ولهاتحلي ران ا 3سينما در تازه 3مسير آغاز اقدام، ن ا ه بود حال در ن ا نداشت.خبرآنفرجام­از س وبود شجاعتسهممي­ليون ٩٠٠ ▪ ميليون ٥٠٩ و ميليارد e «نظر ر ز» ،شد گفته چه آن اساس بر حدود «نو ماه خانهمهمان» و ميليون ٨٥٠ حدود «طلا» ،تومان هاند.داشت خالص درآمد سازندگانشا­ن 3برا تومان ميليون ١٢٠ ميلياردسهه­مهصاحب،«خروج»سازندگانه است حالدرن ا درآمد درصد ٣٠ اند.شده فيلم ن ا فروشبليت درآمد تومان رسيده، اوج سازمان به فيلم، ن ا بودن «اولين» 3برا ه اضافه سهمتوان مرارقمن ااست.تومانميليو­ن ٩٠٠توجهقاب­لرقم فيلم ن آنلا ش نما در اوج، 3ارسانه-3هنر سازمان شجاعت دانست. سازمان ن ا ٩٩ سال فيلم ن مترمه عنوان به «خروج» ار'ابت هم آن ه نيز را سينماماشين طرح در فيلم ش نما اگر ه 3سود رقم م، بگير نظر در بود، سازمان ن ا اران تاندردس e ازبيشتربهد­اشته،همراهبهفيل­من ا3برااوجرا­ن مدشجاعت ران ا 3سينما ه ن ا است، واضح چه آن رسد. م تومان ميليارد برعلاوهه داردجنسن ااز ارات'ابتبهنيازع، سرپيشرفت3ب­را درآمدزا3بر­امخاطب،باارتباطدر­تازه3تهاظر­في3آزادساز باشد.مفيدنيز سينمامحصول­اتاز با نده آ هفته 3 سيد هومن ز پرو ارگردان به «طلا» فيلم خانگ ش نما به 3 شهباز صورت به فيلم ن ا د. آ م نگار و بود شده ران ا ن آنلا قيان صد مهرداد و طباطبا طناز ان، جواهر هستند. آن گران باز از ن؟ آنلا ران1ا چرا ▪ صفحه، همين در گزارش در ،«خروج» ش نما آغاز از بعد روز e ن آنلا ران ا از اوج 3هارسان-3هنر سازمان اهداف ه نوشتيم اهداف، آن از ' هرچند نبوده، 3اقتصاد اهداف تنها فيلم، ن ا همون آنلا3مهاپل­تفرهمهمچني­ناست.بودهسودسب قطعاً ن ا ما داشتند؛ خبر فيلم الوقوعب قر قاچاق از اوج، سازمان فيلم ن آنلا س سرو ن صترشاخ عنوان به ه هم س'نتفلي ه آثارش، قاچاق از نيست قادر شود، م شناخته جهان ال سر و شدن ده د ند. 3جلوگير ، رسم انتشار از بعد ساعت دو حت نشدن ه بلو همچنين و ن آنلا ش نما 3برا 3گسازفرهن فيلم، تجربه درباره 3 ندر'اس لاله خ تار ال سر در حضور ساخته « سربرون جشن » ه است گفته راع مجتب آثار در 3 باز به 3 اد ز علاقه قاجار دوره در مجموعه ن ا چون و دارد خ تار است. جذاب ش برا گذرد، م اوج سهم درصد ١٠٠ ▪ داشت، نماوا رعامل مد ه ه وگوگفت در همچنين روز د گفته ن ا از پيش تا رد. اعلام را «خروج» ران ا از جالب جزئيات ران اآثارصاحبا­نبه تفروشبليدر­آمدسهمدرصد ٧٠شد م 3درصد برابر ٢رقم ن ا رسد. م مهاپلتفر به مانده باق و ن آنلا ش نما در را ز رسد. م اثر صاحب به سينما ران ا در ه است صاحب(ننده هتهيسهمدرص­د ٣٥-٣٠حدودسينم­ا،پرده3رو شود. م تقسيم پخش، ت شر و سينمادار ميان بقيه و است اثر) «٤مهندسبچه»ساختيد تأ از «مهندس بچه» ال سر سندگان نو سرپرست ن ا چهارم فصل قصه طراح 3برا وجو جست داد.خبرمجموعه باره ن ا در فارس با وگوگفت در وارسته حسن هم ه هستيم 3هاقص دنبال به روزها ن ا» :گفت توجه با هم و نيم حفظ را ٣ فصل خوش خاطره پيشرفت بتوانيم فصل ن ا از مخاطب استقبال به شروع پرقدرت 3هاقص با و باشيم داشته جلو به رو به نيز ٤ فصل در قصه ه ن ا بيان با 3و «.نيم ت محور»:افزودپرداز­د، م«3جوادجواد» زندگ ن ا حالا است، «3جواد جواد» قصه ما ال سر قصه و دانيم نم هنوز ، هست نوسالس چه در ه را «.هستيمآن3بر­ا مناسبقصهرد­ن پيدادرگير 3حصار روزبه مجدد حضور درباره سنده نو ن ا قهرمان e ما» :گفت نيز ال سر ن ا ٤ فصل در قهرمانمان از ه برود ادمان د نبا و ساختيم است هانقش جزو «جواد» و نيم استفاده 3باز را او نقش و آمدند گران باز از دام هر ه شخصيت عن گرفتند. قرار اقبال مورد ردند، باورش مردم و است درآمده درست نامه فيلم 3رو دانم نم هنوز» :داد ادامه سنده نو ن ا «.ردند در م گر بدون و م گر با 3حصار روزبه است قرار جواد» زندگ از 3گر د برهه ا نوسالس همان حيطه در موضوع ن ا و نه ا ند 3باز را «3جواد به چيزهمه طرف از است. ارگردان اختيارات استسالهمان­ادامهببيني­مد باوگردد برمقصه «.رفتخواهيمب­عدسالچندبه­ا مدت ه ضابطيان منصور گرفته، فاصله ون ز تلو از است شنبه پنج » برنامه امشب از اجرا ران، ا و راد در را « جمعه ٢٢ ساعت برنامه ن ا ند. م 3فضا در نيز 3ر تصو صورت به و شود م پخش بود. خواهد دسترس در 3مجاز جهان 3سينما لها گوردربارهو اپر1 دفيلم شدندار هم مربيلو هتوآن س'نتفلي و ينز'جن 3بر و، اپر 3د لئوناردو به را ار'اس نامزد مستند فيلم e تا دارند قصد نند. بدل داستانفيلم نامزد مستند فيلم «رونگا و» ،مهر گزارش به 3لها گور نجات 3برا نبرد درباره ه ار'اس شد، ساخته نگو خطر معرض در وهستان ن ا شود. م ساخته داستان قالب در بار ن ا سون و د جنيفر همراه با و اپر 3د را فيلم توليد خودش ت شر در واتسون فيليپ و مستندن اه نسيدل آفوناورلان­دوند. م در بود رده ارگردان ٢٠١٤ سال در را ه ينز'جن است. اجرا ننده هتهي فيلم ن ا همراه با «مهتاب» نامه فيلم نوشتن 3برا ار'اس برنده عنوان به ن ر eم ن آلو تارل نامهفيلمشد­انتخاب اقتباسنامه­فيلمن بهتر سد. نو مرا«رونگا و» از حفاظت 3برا نبرد بر «رونگا و» مستند فيلم بازار از منتشرشده اخبار اساس بر ساله ٣٧ گر باز 3هتو آن ن، جشنواره باسابقه ن مد و گر باز 3مر بيل و هاليوود انسانميانر­ابطهدرباره­درام3هاپرو­ژبهسينما پيوستند.حيوانو درام در 3مر بيل و 3هتو آن صبا، گزارش به شد.خواهند3همب­ازگر د' با Bum'sRush گر باز دووال رابرت است قرار شهاگزار بر بنا شود. اضافه جمع ن ا به نيز سينما ار هنه هشنبهسروز«نس سات را»ت شرراخبرن ا فيلم جشنواره 3مجاز فيلم بازار در ژوئن ٢٣ 3آثار ارگردان در، اشنا آرون رد. اعلام ن تام 3باز با «3تاز سگ» جنگ درام چون بر را پروژه ن ا ت هدا «شدن م » و س'هن عهدهبرميچل گتب ساز3هانامف­يلماساس داشت.خواهد بين رابطه درباره Bum's Rush داستان فيلم در 3 باز خان قل شبنم را قناعت حسين اثر «ا'شپلوت» مخاطب است. رسانده ان پا به قناعت، آثار گر د مانند فيلم ن ا بيژن هستند. نوجوان و >ود از سليمان نادر و همت آناهيتا خواه، بنفشه هستند. فيلم گران باز در مانده باق وهستان 3لها گور ن آخر eراتي دمو 3جمهور در رونگا و مل >پار ست ز تنوع بر مستند ن ا دارد. ز تمر نگو سياس موضوعات به و رده ز تمر رونگا و و منطقه در نفت 7ش از ناش 3اقتصاد و پرداخته منطقه ن ا در مسلحانه 3ها3درگير سال در را مستند ن ا امتياز س'نتفلي است. د. خر ٢٠١٤ ارگردان 3برا را ار'اس 3نامزد ينز'جن بيل خيابان اگر» اقتباس نامه فيلم و «مهتاب» رد. سب «بزندحرفتوا­نست م به ولگرد سگ و 3هتو آن 3باز با فاش ن ا است. 3مر بيل صداپيشگ با «بوم» نام پيدا زندگ از مهم مقطع در را گر همد دو تغييراتچنا­نآنباعث آشنان اونند م خودشان 3برا ه شود م نهاآ روان و روح در ه ن گر سارا است. ر باورپذ سخت به هم درخت» چون 3آثار نندگ هتهي ن ا از پيش و ميچل نار در است داده انجام را « زندگ يل'تشراپروژهن انندگان هتهيتيمدر، اشنا و باربارا سانتا در است قرار فيلم ن ا دهد. م شود.3بردارفيلم­ا' آمر3و' ز'نيوم گران باز جمع به مصفا عل ساخته « 3 باز ستاره » فيلم شد. اضافه عليمردان 7هات مانند ران ا گران باز بر علاوه ، مقدم شبنم و اصلان فرهاد در نيز 3 هاليوود مشهور گر باز مدسن ل' ما است. داشته حضور فيلم layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.