Khorasan : 2020-06-25

7 : 7 : 7

7

خ تار ٧ ١٣٩٩ تير ٥ شنبه پنج ٢٠٤٠٨ شماره.١٤٤١ القعده ذ ٣ قبل! سالهزارمقر­راتباشدندک­تر جهان خ تار باستان ران ا ن تر بزرگ صاحب ران؛ ا جهانگنوشته­سن بود؟ ج را شدت به پرخور باستان، روم در چرا داشتند؟ غالتحصيلفا­ر و رش پذ برا ضوابط چه اسلام، از بعد ران ا پزش بزرگ ده دانش ٨ ما! چاق سناتورها هبادزند 'پزش رشته زندگ در ه 3 اربرد و اهميت دليل به علاقه و توجه مورد رباز د از دارد، ها انسان 3 افراد عنوان به طبيبان است. بوده بشر شناخته اجتماع ممتاز گاه جا 3دارا و محترم داشتند دوست جوانان از 3بسيار و شدند م و 3ماد 3تهاموهب از حرفه، ن ا به اشتغال با ورود حال، ن ا با شوند. برخوردار آن 3معنو ه داشت مقررات و قواعد ، 'پزش حرفه به خود توانستند م اند تعداد امروز، مانند 'پزش شغل به و دهند تطبيق ها آن با را به شدن تر د سخن، گر د به نند. ورود سخت مراحل بودند ر ناگز اطبا و نبود راحت طبابت، در مهارتشان احراز 3برا را 3دشوار و نند. ط 'پزش ده 'دانش تأسيس ما، ران ا در 7عط نقطه e خوزستان، در شاپور 3 جند ده'دانش ن ا بود. 'پزش آموزش خ تار در پيشرفته فوق بيمارستان خودش زمان در ه شد بنا ساسان دوره در آمد، م حساب به ها، ملت ر سا از ان'پزش جذب با توانست و همچنين و طب آموزش در مهم نقش داشته عرصه ن ا در نياز مورد تحقيقات 3 جند ميراث ران، ا به اسلام ورود با باشد. در گرفت. قرار مسلمانان اختيار در شاپور زمينه در «بختيشوع» مانند خاندان بين، ن ا 3جند تب'م به مربوط 'پزش دانش ج ترو ترتيب، ن ا به ردند. فا ا مهم نقش شاپور، حت و بلاد ر سا از ان'پزش شدن اضافه با مجموعه به اسلام 3 ها سرزمين از خارج در طب علم رونق و شاپور 3 جند 'پزش اقص به 'پزش دانش صدور رودان، ميان 3ر د و شد آغاز اسلام 3هاسرزمين نقاط ، 'پزش 3ههاد'دانش ن نترمدر ه نگذشت ساخته اسلام 3 ها سرزمين در روز، آن تا صدها هشتم، قرن تا 3هجر اول قرن از شد. افتاد راه اسلام جهان و ران ا در درمان ز مر فا ا 3 محور نقش آن در ران ا ان'پزش ه علميه مدارس در ن، ا بر افزون ردند. م به 3 نظر صورت به طب مساجد، حت و ترتيب، ن ا به شد. م داده تعليم همندانعلاق – رودسر نوائيان جواد حجار برارابيستو­ن، هخامنشوش دارچرا د؟ برگزخودمشه­ورگزارش باستان دوران ابرقدرت دو از ' روم 3امپراتور ملل غارت و شورگشا دليل به ها روم بود. رده آباد بسيار را رُم شهر تختشان، پا گر، د دليل به رُم، نان سا ه باورند ن ا بر برخ بودند. داشتند، 3 امپراتور اوليه فتوحات در ه نقش حال در بودند؛ گآورجن و e چاب ده، ورز 3افراد ، روم نشينان تخت پا نبود. چنين واقعاً ه در عملاً بعد، به ميلاد از پيش ٣٠٠ سال از با تقر ترجيح ها آن نداشتند. چندان حضور هاجنگ و گذشتگان افتخارات درباره و بنشينند دادند م رقم آنان 3 برا مزدور سربازان ه ها 3پيروز نيز، زدن، حرف جلسات ن ا نند. صحبت زدند، م خوشمزه تنقلات و چرب 3غذاها خوردن با البته شهروندانش ميان در روم ترتيب، ن ا به بود؛ همراه به شد! رو روبه چاق نام به مخرب 3 ا ده پد با داشتند، وزناضافه تخت پا در ه 3 افراد ج تدر راه هم سنا مجلس به حت ها،چاق و شدند اد ز 3 هامجسمه اندام تناسب شد نم گر د افتند. ج تدر به افت. مردم ميان در را روم ن مرمر ت ثر ا ه افت ش افزا قدرآن هاچاق جمعيت دادن 3 رأ 3 برا مردم حت گرفت؛ بر در را روم قرار نظر مد را ها آن چاق سناتورها، انتخاب و بر را سپاه فرمانده ه روم افسران دادند! م اضافه و 3 پرخور دليل به و ج تدر به داشتند، عهده نداشتند. را ورزش و ردن ت حر حال وزن، ها روم سنگين 3 ها ست' ش معتقدند برخ ت رعا را تعادل ه، تغذ در هميشه ه رانيان ا از 3 پرخور ج تدر به بود. دليل همين به ردند، م دلت شما اگر عن شد؛ ل تبد سنت به روم در ار ن ا زور به د با هم، 3 بخور غذا خواست نم در آوردن بالا دليل، همين به .3داد م انجام را هم س و بود طبيع 3 امر ، روم 3ها مهمان ده پد ن ا تا وشيد سزار ژوليوس آمد! نم بدش به را چاق 3سناتورها ورود او ببرد. بين از را مذموم شد تعطيل 3 پُرخور جلسات رد؛ ممنوع مجلس نند. ورزش ه ردند مجبور را ها چاق حت و 3پُرخور مخف 3 نهاانجم نداشت. 3هاد فا اما رزمين ز صورت به ها روم شد؛ يل'تش جا همه روم» :بود ن ا شعارشان و پرداختند م 3پرخور به سقوط تا 3 پرخور رسم « ! است زنده 3 پرخور با نتوانستند ها آن آورد؛ دوام غرب روم 3امپراتور تخت پا و بياورند دوام آتيلا سربازان سيل برابر در درآمد. نهاهو اشغال به سان همه 3برا ه'بل رانيان، ا ما 3برا فقط نه ت بشر فرهنگ ميراث به دنيا سراسر در ه و آشنا نام بيستون، تيبه دارند، علاقه ن ا محل بيستون، وه است. وه'باش البته شهر 3 يلومتر ٣٠ در وه،'باش نوشته سنگ دارد قرار باستان 3اجاده ناره بر و رمانشاه نار از 3اد ز 3هااروان ،3روزگار ،3روز ه راه رودان ميان 3 سو به و ردند م عبور آن ارزشمند 3امجموعه بيستون وه پيمودند. م و مادها عهد از است؛ خ تار 3 ها 3 حجار از . 3 قاجار حت و 3 صفو دوران تا هخامنشيان ه آنان و دارد ان جر ران ا خ تار بيستون، در خواهند خود بهشت را بيستون دانند، م خ تار ن ا در مانده باق فاخر آثار تمام ميان در افت. شهرت گران د از بيش م،' وش دار تيبه وه، گزافه وجه هيچ به اشتهار، ن ا و است رده پيدا گنوشتهسن ن تر بزرگ وش، دار تيبه نيست. باستان خ تار اسناد ن تر مهم از ' و جهان ارتفاع در نوشته سنگ ن ا شود. م محسوب سنگ ان'پل 3ا بقا دارد. قرار 3متر ٣٠ حدود تراشان سنگ ه دهد م نشان آن، مجاورت در استفاده مسير ن ا از تيبه، محل به رسيدن 3برا ٢٥٥٠ ل، بد ب اثر ن ا خلق زمان هاند.رد م هاست.بود قبل سال داخل متعدد 3شهاشور بر غلبه از پس وش دار گئومات ژه و به سلطنت، مدعيان همه وب سر و بود، زده جا ورش پسر ا، برد 3جا به را خود ه مُغ قول به ا بيستون وه بر را ع وقا شرح داد فرمان 3ار نده ان)، خدا وه )«بغستان» ،«بارتولد» و متر سانت ٨٠ و متر٧ گنوشتهسن ارتفاع نند. ٥٢٥ در تيبه متن است. متر ٢٢ حدود آن طول دارد اختصاص وش دار دوران ع وقا شرح به سطر، وش دار است. لام ا و باستان فارس زبان دو به و و است شده ا'ح اش واقع قامت اندازه با غير به او، مقابل در دارد. قد متر سانت ١٨٠حدود قرار هخامنش شاه 3پا ر ز در ه مُغ گئومات از شورش ،«ن آثر» از رها تصو ترتيب به دارد، ،«3ا مرت» ،بابل شورش ،«بئير ندئيت» ،شوش شورش ، « فرورتيش » ، شوش شورش دومين ،«زدات هو» ،ساگارتيه شورش ،«ثرتَخم چ» ،ماد بابل، شورش دومين ، « ارخ » ، پارس شورش يه ا'س شورش،«ونخا'س»ومرو شورش،«فرادا» بند به وش، دار برابر در ه است شده ا'ح ط شرا تيبه، ١٣بند در وش دار هاند.شد شيده ند: م ح تشر گونه ن ا را خود 3 پيروز از پس از س هيچ نه ،3ماد نه ، پارس نه ،3مرد نبود» مردم بازستاند. مغ گئومات را شاه ه ما نژاد را 3بسيار مردم مبادا ه ترسيدند م او از داً شد شناخته را ورش) مقتول پسرا( برد آن از پيش ه 3 چيز گفتن 3 ارا س هيچ ... شد'ب بودند از پس رسيدم. من تا نداشت مغ گئومات درباره به اهورامزدا خواستم. مدد اهورامزدا از من آن، آن مرد، چند با من گاه آن ... فرمود ارزان 3ار من بودند، او مردان ن برتر ه را نهاآ و مغ گئومات تيبه ١٤ بند نيز، و بند ن ا ادامه در او « . شتم رد 3ار مرا اهورامزدا رو آن از» :ند م ح تصر من نه نبودم؛ ار'تبه نبودم؛ دروغگو نبودم؛ پليد ه ،7ضعي به نه ردم. رفتار راست به دودمانم. نه و را من دودمان ه 3مرد دم. نورز زور توانا، به نه رسانيد ان ز ه آن و نواختم eني رد، همراه از ه تو د: گو شاه وش دار دادم. يفر سخت را، آن ا باشد دروغگو ه 3مرد بود؛ خواه پس ن ا به را ها آن و مگير خود دوست را باشد ار'تبه ه «.ده يفر سخت پس از د با نيز ان'مپزشچش و داروسازان نبود؛ مجوز آمدند. م بر خود حرفه فن امتحانات م، قد 3ههاداروخا­ن همان ا 3عطار ردن باز داروسازان شد. م اعطا فراوان وسواس با خواص و دارو گياهان شناخت بر علاوه د با خبره نيز، ها3بيمار تشخيص فنون در ها، آن زمره در پدرش ه 3نيشابور عطار بودند. م خسرونامه در بود، نيشابور بنام داروسازان شخص پانصد داروخانه به» :د سرا م چنين ؛ « گرفتند م نبضم روز هر در ه بودند/ استادان نظر ر ز ،3داروساز 3دانشجو صدها بودند مشغول دانش 3 فراگير به رشته، ن ا نبضش ردند، م پيدا را س هر البته، و نار در 3 داروساز مدارس گرفتند! م را ده'دانش از بخش و بود برقرار هابيمارستا­ن نيز داروسازان شد. م محسوب 'پزش رساله نگارش به ملزم ، آموختگ دانش هنگام يد تا بدون البته و بودند نامه ان پا همان ا به توانستند نم فن، استادان 3 ازسو آن سخن، گر د به شوند. مشغول 3 عطار ار 3هاده'دانش در امروز ه را چهآن از 3بسيار به غرب انتظام و نظم شورمان، 'پزش ه است بوده مقررات واقع در م، آور م شمار و اسلام تعاليم پرتو در البته و ما ان نيا توسط آحاد 3برا شهادان فراگرفتن و آموختن 3آزاد است. شده منتشر و وضع جامعه، ن تر مهم از ' شده، انجام تحقيقات ج نتا بود. 'پزش 3ههاد'دانش ن ا 7 وظا دانش از 3 ا بهره عموماً مسلمان رانيان ا ارشان به لزوم مواقع در ه داشتند 'پزش آمد. م ▪ قبل! سال هزار پزش ور ن1 سد از عبور eالمل نظام خواجه زمان تا ه چند هر 3هابرنامه نظاميه، مدارس تاسيس و توس اما نبود، منظم خيل ان دانشجو درس خاص وسواس با ، آموزش ضوابط برخ 3 برا ، ران ا ان'پزش تلاش با شد. م اجرا از 'پزش جامع امتحان خ، تار در بار نخستين ه سان تمام و شد 3اجبار قه. ٣١٩ سال پس را ار ن ا مجوز د با داشتند، طبابت داعيه آوردند؛ م دست به ژه و آزمون گذراندن از افزون شد. م محسوب جرم ارشان وگرنه به ها، بيمارستان در شاغل ان'پزش ن، ا بر مورد فن ن ا استادان توسط 3ادوار صورت ، 'پزش آموزش دوره گرفتند. م قرار آزمون پنج از د نبا ، « 3 رشيد ربع » نامه 7وق طبق ن ا ان پا در ان دانشجو و شد م بيشتر سال طب ابواب از ' در را 3 ا رساله د با دوره، به را آن درست و آوردند م در ر تحر رشته به تا رساندند م فن ن ا استادان از نفر سه يد تا ت شر طبابت جواز 3اعطا آزمون در بتوانند eپزش قبل، سال هزار ران ا در ن بنابرا نند. 3برگزار بود! امروز از تترسخ مراتب به شدن ان'پزش به مربوط تنها 3 ادوار 3 ها آزمون ▪ قمر ٣٠٠ سال ران ا در درمان سم تور ران ا بزرگ بيمارستان هشت از مورخان م'ح در ه اند گفته سخن اسلام دوره در نياز آن به ورود و بود 'پزش ده 'دانش در شاپور 3 جند داشت؛ ژه و امتحانات به بيمارستان بغداد، بيمارستان خوزستان، نيشابور، بيمارستان ،3ر بيمارستان ،3عضد ربع بيمارستان زد، صاحب بيمارستان همندعلاق جوانان بخارا. بيمارستان و 3رشيد آموزش ز مرا ن ا به ورود از پيش د با طب، به ظاهراً گرفتند. م فرا را ها توانا ، 'پزش توسط « طب در قانون » تاب نوشتن از بعد عنوان به تاب ن ا از فرازها سينا، بوعل در تحصيل شد. م گرفته نظر در امتحان منبع شهرت و بود گان را ران، ا طب 3ههاد'دانش داشتند، اشتغال طبابت به ها آن در ه اطبا آموختن 3برا ها اروپا حت ه شد م باعث ن ا گر، د 3 سو از نند. سفر ران ا به طب صدها 3را پذ ، علم 3بالا توان دليل به ز مرا زمينه در و بودند جهان نقاط اقص از بيمار 3 برا فراوان 3 ها حرف « درمان سم تور » گسترده انتشار و تاب نگارش داشتند. گفتن اندر احوالات قبله عالم خواجه هدارخند دعوا !« تتلخگوش» است! ساله ١٣١ ران ا مترو تاریخ قاب به م برو بناست امروز دن د و م بخور جاآن در را ناهار و صبح از سپهسالار باغ اند.رفته اغلب هم هاخواجه و حرم نيم.'ب وليعهد از هم تا بود. خوب احوالم الحمدلله اما هبودم،شد خواب ب 3قدر و وليعهد باغ. به رفتيم شيد. طول 3قدر م، پوشيد رخت نشستيم. گذاشته، صندل بودند. همراه هم بالسلطنه نا بودند. هم ر سا و فخرالدوله و السلطنهعفت و الدولهانيس e از و eوچي دو هر ه دارد شاهسون خواجه نفر دو وليعهد ** مرحوم ابراهيم حاج عينه به نهاآ از ' هستند. فه طا نظربهپيرام­ابود،تتلخگوش خيلگرش د ' بود.جوان ول دعوا هم با را نفر دو ن ا باشد. داشته سال پنجاه د با و آمد م دروغابراهي­م حاجسالدوله،انيه'وچي خواجهانداخ­تيم. و انداختيم شت و جنگ به نها ا با هم را چند م. د خند واقعاً م. د خند خيل م. بودده نخندنطور اه بود وقت عمر ه نند م گمان برخ وسيله e عنوان به ران، ا در مترو در السير ع سر و قيمتارزان سال ٥٠ از متر ،3شهر 3ترددها نيست. چنين ه حال در است. شاهن ناصرالد دوره در بارنخستين 3پا فرنگ، به 3و سفر از پس و قاجار به غرب شهرنشين مظاهر برخ تراموا، همان ا مترو ه شد باز ران ا سال در بود. مظاهر ن ا از ' ت شر e ، 3 خورشيد ١٢٦٨ تراموا جاد ا امتياز توانست ' بلژ ه چند هر آورد؛ دستبه تهران در را بودند وشيده ها انگليس آن از پيش را حق چنين تر، رو قرارداد انعقاد با فسخ اما بياورند، هدستب ما شور در 3 مرد پا با ، 3 استعمار قرارداد آن ها ' بلژ زمين به را تراموا توپ مردم، 3 برا ها آن ه تراموا انداخت. انداختند، راه تخت پا در نبارنخستي ت حر اسب دو 3نيرو با و ل ر 3رو ه'الس از تلفيق درواقع، و رد م - * ١٣٠٦ الاولربيع ١٨ جمعه، خ تار ته'ن ه صفوعصرراني­ان ا ها سرگرمبه نگاه شطرنجليگ برگزار هخانه! قهودر م. م. بودده نخند طور ه است مشهور e شطرنج، و 3ر'ف 3باز مختص البته، 3فراگير 3 برا سياست ان فرمانروا دوره در ه بود همراه به طبيب، ه برزو توسط انوشيروان، شد. آورده ران ا به هند از دمنه، و ليله تاب از ' به 3 باز ن ا بعد، ها قرن حال، ن ا با شد. ل تبد ران ا مردم علاقه مورد حات تفر افت امل رواج شطرنج 3باز ه، صفو دوره در ه، صفو تخت پا در 3 ا حرفه بازان شطرنج و دوره ن ا در ها خانه قهوه جا آن از نبودند. م البته و مردم تجمع ز مر ن تر مهم ، خ تار بود، ها آن فراغت اوقات گذران 3 برا ان'م و رد باز خانه قهوه به را خود راه نيز شطرنج دخانيات، استعمال قهوه، نوشيدن نار در اسباب از ' عنوان به ، نقال و هخوانشاهنا­م وس، اولئار آدام شد. رفته پذ مردم سرگرم آمده ران ا به 3صفو دوره در ه اروپا جهانگرد ز مرا عنوان به ههاخان چا و ههاهخانقهو از است، مفيد و آموزنده 3ها گردهما و سالم حات تفر رده 3ادآور وس اولئار ند. م اد جامعه، در 3 برا بزرگ 3 وها'س ها خانه چا در ه است ضمن مردم، و بود شده ساخته شطرنج 3 باز و ردند م نگاه گران د 3باز به 3چا نوشيدن ه است زمان همين در ظاهراً بردند. م لذت ليگ نخستين ميزبان هها،خان چا و ههاهخانقهو ميانه در زبده نان' باز و بود شطرنج قهرمان به د با را رقابت ن ا طلبيدند! م 7 حر ميدان، ن ا در ه ... و شت مشاعره، مانند مسابقات رد. اضافه افت، رواج بعد ادوار و دوره خيابان در مبدأ ستگاه ا بود! قطار و «خانهواگن» نام با و 3امروز باتان ا محل ، اسب 3تراموا در شد. ساخته حدود و بود جدا زنان و مردان نشستن خط طول داشت. ظرفيت نفر ٦٠ در و بود يلومتر ١٠ تهران 3تراموا مانند ، سربالا 3 مسيرها برخ چهار به را ها اسب تعداد زار، لاله تراموا ن ا دادند. م ش افزا اسب عن ، 3 خورشيد ١٣٠٧ سال تا بعد و بود فعال سال ٣٩ مدت به ، 3 موتور نقليه ل وسا گسترش با امروز، خ تار قاب در شد. > مترو ه بينيد م را تراموا عبور از س'ع بير امير ا « گاز چراغ » خيابان از گذرد. م تهران 3امروز ١٢٦٧آذر ٢* السلطان امين منظور ** اواسط ه1 است اول ومت ح دوره شاه ن ناصرالد درگذشت. امينالسلطا­ن ه ومت layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.