Khorasan : 2020-06-25

8 : 8 : 8

8

سرگرم ٨ ١٣٩٩ تير ٥ شنبه پنج ٢٠٤٠٨ شماره.١٤٤١ القعده ذ ٣ هوش تست اض ر باز منطق هوش و1سودو قانون: در ه1 طور سيد بنو خال ههاخان در را ٩تا ١ارقام رار ت رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ١ ٧ ٣ ٥ ٩ ٦ ٩ ٥ ٣ ١ ٧ ٦ ١ متوسط ٦ ١ ٤ ٢ ٨ ٣ 30 ٤ ه يققد بالا، ل ش در شده داده ر تصاو به توجه با نيد.1 پيدا را خال جا برا مناسب نه گز ها داده اساس بر را شده مخف رقم ٥ رمز توانيد م باشيد، داشته خوب رابطه اعداد با م1 اگر نيد.1 پيدا بالا سطرها در را اعداد بين رابطه دقت م1با است اف1 فقط بيابيد؛ بالا پاسخ و qش1 را اعداد بين رابطه دقت م1 با نيد.1 پيدا سوال علامت جا به را درست ٨ ٣ ٦ ٨ ٥٩ ٥ ٩ ٢ ٣ ٤ ٨ ٧ ٥ ٣ سينمابيون بخوانيد... ر1 گران د با و شيد ب چالش به را تان ون ز تلو و سينما اطلاعات «سينمابيون» با ههاجشنبپن ٥ وحشت ژانر طرفداران برا سرگرم ٤ ٧ ١ ٥ ٦ ٢ e پوستر م. دار هم وحشت ژانر از غير سوال اما و يس'زم رابرت ارگردان به ا' آمر معروف فيلم حدس را فيلم اسم بينيد. م را گوردون جوزف 3باز بزنيد. ٩٨ از خبر قبل دفعات برخلاف و م دار ساده سرگرم X هفته ن ا سينمابيون در نيست. هم بند امتياز ١ ٩ بسيارسخت ٩ ١ نهاآ واقع چهره شود م باعث ه دارند سنگين 3مها گر به نياز مهافيل ن ا مخوف 3تهاشخصي نقش 3فا ا 3برا ،>ترسنا 3مهافيل گران باز . سيد گربنو باز واقع چهره ر تصو ر ز در را فيلم شخصيت چهره شماره دقت م با توانيد م باشيد وحشت 3سينما اهل اگر اما نباشد، شده شناخته شود. پيچيده ماجرا م تا نگذاشتيم را فيلم در شخصيتش س'ع ه ترسنا فيلم گر باز به مربوط واقع ر تصاو از ' نيد توجه 50 ه يققد ٩ ٨ ٢ ٤ ١ ٧ ٦ ٦ ٩ ٢ ٤ ٧ ٩ ٣ هم ن ا فيلم از 3ر تصو «وانه د رخ» ابوالحسن از نام ،3داوود شخصيت دو در ه فيلم نيستند س'ع يد. بگو ومعماها جداولحل ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ ٨ ۶ ١ ۴ ٧ ٣ ٢ ٩ ۵ ۵ ۴ ٢ ٣ ٧ ۶ ١ ٩ ٧ ٩ ٨ ١ ۴ ٢ ۵ ٣ ٣ ٢ ٩ ۶ ۵ ٧ ۴ ٨ ٢ ۶ ٣ ۵ ٨ ١ ٩ ٧ ١ ۵ ۴ ٩ ۶ ٣ ٨ ٢ ٩ ٨ ١ ٧ ٢ ۴ ۶ ۵ ۴ ٧ ۶ ٨ ٩ ۵ ٣ ١ ۶ ٣ ۵ ٢ ١ ٨ ٧ ۴ ٨ ١ ٧ ۴ ٣ ٩ ٢ ۶ ١ ٩ ٧ ۵ ٣ ٨ ۴ ٢ ۶ ۶ ٨ ۴ ٧ ٣ ٢ ٩ ۵ ۵ ۴ ١ ٨ ٢ ٣ ۶ ٧ ٣ ٢ ٩ ۶ ۵ ٨ ١ ۴ ٢ ۶ ٨ ٣ ٩ ۴ ٧ ١ ٧ ٩ ٢ ۴ ١ ۵ ٨ ۶ ۴ ١ ٧ ۵ ۶ ٩ ٢ ٣ ١ ٧ ۵ ٩ ٨ ۶ ٣ ٢ ٨ ٣ ۶ ١ ۴ ٧ ۵ ٩ ٩ ۵ ٣ ٢ ٧ ١ ۴ ٨ است. داده شده پاسخ، عدد ٤٦٣٢١ با توجه به اطلاعات باز ر اض : لمات1 با باز اب عدد ذهن چالش پنج حرف : ش'وفه چهار حرف : ش'وه، وفه و ... وه، هوش و ... سه حرف : شو، ش7 ، فش، آن ها اشاره رده ا م. آور د ما در ا ن جا فقط به تعداد3 از از آن چه برا تان نوشته ا م به دست مم'ن است تعداد لمات بيشتر3 X نام ر ز ر تصو ها شماره از X هر در جا به جا با د با شما ه1 م ا نوشته را خودرو نيد.1 پيدا را خودرو نام آن در رفته ار1 به حروف را حروف از تعداد شما برا ر ز ر تصو در هردر خال هامربعاساس­برد باه1م هانوشت سيد. بنوراحروفت­عدادهمانبا لمات1سطر عدد اب : باز با 1لمات: چالش ذهن : ١. پي'ان ٢. سا نا ٣. تيبا دو ٤. ا سنت ٥. سوناتا ٦. پي'انتو اول را ضرب در عدد سوم نيد و عدد دوم را از آن م نيد. پاسخ عدد ٢٧ م شود. برا3 به دست آوردن پاسخ با د عدد هوش منطق : مستطيل وسط نزد e م شود. گز نه (٢). مستطيل خارج هربار به اندازه عرض مستطيل به تست هوش: بخش سوم ساعد سهيل و نازنين بيات بخش دوم فيلم بندباز ١ ٢ ٣ ۴ ۶ ۵ : رقم شش : رقم پنج : رقم چهار : رقم سه بخش اول: ٥٨٦٩٢٤ – ٨٥٢٦٣١ ٦٢٤٣٥٩ – ٧٨٥٢٦٤ ٨٢٤٩٦١ ٩٤٣٢١– ٥٤٢٦٨ ٤٢٩٨٣– ٨١٢٣٥ ٧١٢٤٦- ٩٨٥٣٢ ٣٥١٤– ٢٩٨٦– ٣٦٩١ ٨١٣٥– ٩٨٢٦– ٦٤٨١ ٨٤٣١- ٣٧٥٨ ٩٣١ – ٣٨٥ – ٧٨٩ ٣٩٨ – ٢٤٧ – ٤٥٩ ٧٥٤- ٦٨٢– ٧٣٥ سينمابيون: جوابها بهااو ج | | ٧٦٩٨ ٩٠٤ متوسط جدول سخت جدول -٧ eمناستي ژ رشته اصل ات حر از حمام– اچه در-٦ نوع -3مساو-٨ 3خورشيد دوره e ع)-( ابراهيم پسر فوتبالدفاع-١٠ تماميتشپش– تخم -٩ ضخيم پارچه يلاق جامه- درز-١٢ نقاب لاغ- -١١ شالودهوره- واحد-٦عظيمگل- نوعآلمان- صنعت شهر -٥ غذاها آگه ناخالص- -٧ جات سبز از حرارت- 3 گير اندازه چراگاه ادو- بدن- استخوان ن تر ل طو -٨ تبليغات شبيه همه- شامل جغرافيا- در وسيع فلات -٩ لات ا خزندهحيات- ه ماصنم--١١ شروع- ش'اه تور-١٠ چين 3ها دن د از - فرنگ لاه -١٢ ناشنواگزند­ه- : افق زاده- بزرگتاليا- ا تخت پا-٢ وت'س در مرگ- اتيوپ شهر ن تربزرگ -١ ازمعروف- جام– بيگانه نه -٤ س نو ماشينقهرما­ن- مقام -٣ روستا عددمفلوج- : افق مرتجعآبشش–موس- eتش -٣ مليحهمدم--٢ گياه عصاره - چاپگر-١ عرب ز عزس– دو ميان دوست خوردن هم به-٥ ارباب- 'عين مار-٤ 'لاستي : عمود د ترد بزرگ- طبل ->ر ز-٢ هوا اتوبوسمخمص­ه– -١ –3شاوند خو -٤ شخص - اش – ج دهان حرف-٣ ابر -٦ گياه پارچه حيله- -٥ قه نوع ساوه- سوغات نشان هنجار– نابه -٧ بيد 3 ها گونه از ' سفيد– وطن ت مو تاج- زهرآگين–-٩ آفت-3پرداز سخن -٨ جدول- تامين و-١١ برنده برگدره– دهانصدمه--١٠ مخزن 3بار معروف- -١٢ بسيار – آلمان فوتبال باشگاه : عمود ها تنام و عيدها- ميوه ازنفس--٢ ترسا-eمهل سم -١ ساحلسرخ- >خاوزه- -٤ تاليا ا فوتبال باشگاه-٣ حرام سود لبنان- پول واحد خاندان- -٥ ا در مسطح - شهرنشين -٧ سر به شانه ان-'م - فوتبال دفاع -٦ زور پول اد- فر آفت- -٨ ت مگابا 7مخف - 3 مساو منقارتيزآب--٩ زبانوتاه- امروزه فارس سنده نو-١٠ ا' آمر - وحش-١١ متداول -١٢ منحرف - د- شد خنده 3فرار م ت ع ه د ا ا ر ا ن و ى ا س ج ق د ى ب ب فک لک سا ت کا ى ک ر ب م و ى ا م د ن و ب ا ر ز ر ا گ ن ر ى ن ه د ن ر ب ت ر و ى ا ا و م ا ک پ م ن شىو نىو ا ر ت کى ز ن ا ک د ن ر ا ه و لىم ا چ م ر ه ل و ت ل م ه د ى د ن ا ه ج ىک ت ب ن ا ر پ و س و ر ت م ب ن ا خ و س ر ى ا و ت د ى د ق ر ا چ ت ر ا ه م س ر ت و ن ا ش ت ر پ ر پ ا ر ک ا سپکت ا ى ص ت نشىن ر د ا چ ر ا ل ا ش گ م و خ ى ب ک ل ى م ى ا س و ر ا ا و ن ر م ع ر ا ى ا ر د ط ا نش و ن م س د ر ى ل ى ب و ر ت ا ٧٦٩٧ شماره جدول حل ٩٠٣شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.