Khorasan : 2020-07-11

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩تير ٢١ شنبه ٢٠٤٢١شماره.١٤٤١ القعده $ذ ١٩ ن!ا با شود، م برآورد تومان ميليارد هزار ٢٠٠ خصوص ال"اش سه حاو سهام عرضه ن!ا حال عدالت با رت!مغا و فروش ارزان ناقص، ساز نهاد يل"تش ، ساز خصوص منظر از است. موجب عمل در اف، ت ا ل"ش به واسط ه!سا سهام ن!ا بر دولت شبه ت!ر!مد شود، م در پيشين الات"اش همه و ابد! ادامه و بيندازد ادامه دولت شبه ها ساز خصوص زمينه و دوم الات"اش به مجال ن!ا در حال ن!ا با ابد.! اف ت ا خصوص درم.!ا پرداخته سوم ژه!و به پنج سق تا سهام ن!ا مانده باق است قرار ، مال با شود. واگذار مل د هر ازا به تومان ميليون برا متر شانس تر ين!پا ها %ده روش ن!ا خانوار %! ه چرا داشت. خواهند سهام د!خر است بعيد خيل ين! پا ها %ده در نفره پنج مجموع در سهام ثر حدا د! خر برا بتواند ه ت ا هم اگر ند. نه! هز تومان ميليون ٢٥ ها اف ت ا برا ند تهيه بتواند را مال اف توجه با و ترتيب ن!ا به داشت. نخواهد پول بعد مال اف ت ا ارزش شدن برابر سه حدود به ها %ده ماه، دو از متر مدت ط شده واگذار رانت از گير بهره شانس بالا و متوسط درآمد خواهند فقير ها %ده از بيشتر را اف ت ا رفع و !درآمدزا برا دولت حقيقت درداشت. فروش به اقدام ا گونه به خود، بودجه سر بازده از استفاده با ه است رده خود سهام جاد!ا برا ، فعل ط!شرا در بورس بالا بسيار سهام، ن!ا د!خر برا تقاضا %!تحر و جذابيت در تخفي ن!ا بگيرد. نظر در قيمت در را تخفيف لزوما رانت ه است واضح است. رانت %! عمل مشغول عمل در دولت هر و نيست منف ده!پد ع!توز رانت ه است ن!ا مهم است، رانت ع!توز هستند. آن نيازمند واقعا ه برسد افراد به شده حدود از رانت ن ! ا در ه است حال در ن ! ا عرضه، قابل سهام تومان ميليارد هزار ٢٠٠ رانت تومان ميليارد هزار ٥٠ حدود در چيز داران!خر شود. م منتقل سهام داران!خر به ژه!و به و بالا به متوسط افراد ها آن ثر ا قطعا ه ار"راه رسد، م نظر به هستند. ثروتمندان بورس در سهام ن! ا خرد واگذار ن،! گز! جا برابر در عرضه مبود ل"مش تواند م ه است ند. جبران را بورس در روزافزون تقاضا سيل مثبت انداز چشم و بورس رشد روند به توجه با اد!ز سهام ن!ا برا تقاضا قطعا شده، عرضه سهام بيشتر اضافه درآمد نيز دولت ميان ن!ا در است. تومان ميليارد هزار ٥٠ حدود ه را روش ن!ا در و نقد ها روش انواع قالب در تواند م است، ين!پا به متوسط و ين!پا ها %ده بين غيرنقد ثروتمند بالا نيمه از را رانت ن!ا و ع!توز جامعه ند. منتقل جامعه ين!پا نيمه به جامعه اعلام از زم $خوددار اش! $ خبرمنابع اسام مردم حرف روز ادداشت! شماست. فهاحر صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون زاده حسن $مهد با ٢٠:٣٠ تعارف بدون برنامه مصاحبه سيما ٢ ه"شب از گذشته شب زم ا... روح با زم ا... روح مصاحبه ن!ا در . شد پخش خواستار و طلب اصلاح پيشتر ه ن!ا بيان از بعد افزود: بودم، ها روند سر%! اصلاح و. افتادم انتقام ر"ف به ٨٨سال دستگير وپرداختنيو­زآمديل"تشنحوهبه همچنين سحامخبرنگا­رنيموسال%!حدودمنافزو­د: قرمزخط ه انقلابضد ارسانه.بودمنيوز منافقين حت و طلبان سلطنت مثل !ها از بعد زدند. نم مطلب نهاآ عليه و داشتند آمدند منابع ، ٩٥ سال در آمدنيوز تاسيس من به ها غرب ه ن!ا به اشاره با و . سراغم محافظت و شور شيدن آشوب به برا حت : افزود دادند، پيشنهاد صددرصد گذاشتند. اختيارم در گلوله ضد ماشين توانستم م خواستم م ه جا هر با من ٩٧ ماه د ازموساد. حت بگيرم ارتباط و. بود شده غالب من بر برانداز ر"تف هم داخل در ژه!و به اش خبر منابع درباره نم ه شدند م وصل مورد برخگفت: بخشدرزم.بودندمسئول­دادتشخيصشد شمابههاجا پرسيد،خبرنگاره مصاحبهاز وزارتخانها­زمنابعن!اا!آدادندو ماطلاعات ا! بودند عاد ها آدم؟ بودند ادارات ا! ها پاسخ در و. نداد واضح جواب ؟ مسئول نطورآتوانم نممنگفت،خبرنگاراصر­اربه در چون بدهم جواب خواهيد م شما ه وسط به بزرگ اسام سر%! صورت ن!ا اسامن!ااگروم!بگونيستصلا­حه د!آ م نند"ب ت!ا"ش من از است ن"مم م!بگو را ن!ا . ار رو د!بيا گر!د ها ت!ا"ش و گستردهبازت­ابهم مجاز فضادرمصاحب­ه از بخش ن!ا اربران، از برخ و داشت ا رد اف"استن اساماعلاما­زه رازمصحبت از اسامن!ا پيگيرخواست­اردانستندو­مهم اربران حال عين در شدند. مسئولان سو ننده مصاحبه ضعي %ني"تازنيز بسيار سوال نحوه بعضا و داشتند جد ها انتقاد دور ها مصاحبه نمونه به خبرنگاررا ردن ن!ادرزمه بودندومعتق­دردند تشبيه هم و مظلوم هاچهر خودشازتوان­ستهمصاحبه بگذارد.ش!نمابه مثبت ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١٣٧٠٠٩١٢­٩ نمابر: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ$آ economic@khorasanne­ws.com تا، ا ثروتمندان! $برا رانت ETF ن! ا ران! ا اقتصاد روزها ن! ا ت! ا"ح ساعات حين دولت ارمندان ه شده حل دنبال ه ن ! ا جا به ادارات ار بورس در باشند مراجعان و مردم لات"مش ر"ف د! با ران! مد واقعا ه زنند م پرسه نند."ب اساس سهام درصد ٣٠ پول سپه %بان چرا . گذشت روز ٤٠ نه؟ نم ز!وار رو عدالت %بان مسلح ازنگهبانان "! بنده ادغام ند! فرا در ه هستم مهراقتصاد لي"بلات سپه %دربان نظام ها %بان مراحل گذراندن از بعد ما م.! ا مانده به بسيجيان بين از نش! گز و استخدام %بان جذب مسلح نگهبان عنوان با چهارسال حدود و م! اقتصادشد مهر قانون ا! ومزا وحقوق ساله %! قرارداد از بعد حال م.!اربود به ارمشغول ه مهراقتصادق­رارداد %بان انحلال صورت به است شده مادرنظرگرف­ته برا بيمه بدون هزارتومان ٨٤ روزروزمزد، گذران فاف مبلغ ن!ا ه است!مزا بقيه و دهد. نم را ما روزمره زندگ !ونزوئلا وتورم گرون ن!ا با اگه ميليون١١ ه"س و تومان٢٢ ودلار ن!ازا«ال!ر»ماپولارزشخ­وان ممسئولان نه بهبودپيدا نگ!ونقد نابودترنشه درصد٣٠ تا٢٥ روحداقل "دسودبان!با بذارن.%بانرودرپول­شونتامردمن­ن ه گيرند م حقوق ها بعض امروزه با متاسفانه اما دهند انجام را شان وظيفه اما بگيرند پول فقط ه نند م ر"ف خود نند."ن ار ا! آ ! اجتماع تامين مسئولان ان! آقا ساز همسان برا تومان ميليون ٣٥ن!ا خواهيد م ه ا! است اف بازنشستگان د؟!!بياور هم به را آن ته سرو سال چند هستم. شور بازنشسته پس مل %بان از وام ميليون %! برا قبل %پلاستي %! ارائه و اد!ز ها دوندگ از و حقوق ه! يد! تأ و j مدار و پ فتو از پر پرورش و آموزش اداره بين ار"پاس ل حالا ندادند! ميليون %! وام من به %بان و ب و فور رسيده راه گرد از تازه ندگان!نما بهره بدون تومان ميليون ٢٠٠ وام زحمت گرفتند. ن"مس عه!ود عنوان با نيم و ليتر %! نوشابه مغازه %! ميده١٣٠٠ دانه نون ميده. تومان٦ رو شده. گرون ميگن ، ميگ تاچيز نه؟ نم نظارت ها قيمت به س چرا ٢٥ داد قرار امل متن است خوب چه صاحب اختيار در چين و ران! ا ميان ساله گيرد قرار آگاه و دلسوز ارشناسان و نظران شود. اعمال آن در لازم اصلاحات تا و ن جمع خدا به را تو . روحان آقا و فساد فقر، جاد! ا جز رد"ن ار برو. ! بدبخت قتل، مانند م!جرا به پرداختن نوع ن!ا بسيار حوادث صفحه در تجاوز و نجه"ش خشونت بازتوليد به منجر و است غيراصول اخبار به ندارد. خبر ارزش هيچ و شود م و ها سوز آتش مانند واقع حوادث د.!بپرداز اخير انفجارها ارگير به منع قانون پيگير لطفا رده تحصيل جوانان باشيد. بازنشستگان فرزند و ازدواج جرئت باشند نداشته ار تا ما دچار دور چندان نه نده!آ در ندارند. آور تا ن! والد ما م.! شو م جمعيت پير خدا به را شما م؟!بخور را مان فرزندان غصه د.!نگير ار به را بازنشستگان از قبل ه ٨٨ بازنشسته دبير من حقوق ورود مشهد شاورز ده"دانش از خدمت گرفتم شاورز مهندس jمدر ١٣٥٥ شور در دانشگاه م تعداد زمان آن و است! تومان ميليون سه ماهانه داشتيم، يلومتر صفر رسيده راه از تازه ندگان!نما ين!پا سطح ها دانشگاه از التحصيل فارغ شند مjد!رادانشگاهع­نوانفقطگاه­ه گيرند. متومانميلي­ون ١١ورودبدود­ر • نفت فروش اهش دليل به نفت درآمد سقوط با جبران برا تلاش محصول، ن! ا قيمت افت و افت.! ش!افزا مختل ها راه از بودجه سر ها قيمت د!شد رشد به توجه با ها راه ن!ا از "! دولت ها ت شر سهام واگذار بورس، در سال، ابتدا از دولت منظور ن! ا برا است. ت شر چند در خود سهام مانده باق عرضه خودروسازان، تا ها بيمه و ها %بان از دولت بزرگ قرار ار دستور در را ها شگاه!پالا و فلز ع!صنا قابل ها صندوق قالب در را عرضه ن! ا و داد بخش گام نخستين در داد. انجام (ETF) معامله قالب در را بيمه و %بان چند شده عرضه سهام از است قرار و فروخت م"! دارا عنوان با صندوق صندوق همچنين و صندوق ن ! ا مانده باق فلز ها اف ت ا قالب در را سوم و دوم ها ارزش ند. عرضه نده! آ ها ماه در ش! پالا و حدود مجموع در نون ا هم صندوق سه ن!ا روز • • • • • • «سو ن شير» بخش در روستا زده سيل واحد ٢٢٠$بازساز عمليات از « شمال خراسان» ميدان گزارش درمرز $بازساز جهاد • • م"مح را مربندم نم. م لاه و %ماس دارم. راه ساعت سه حدود مقصد تا را!ز بندم م راه ول نيست بيشتر راه يلومتر ١٥٠ اگرچه نم. نم پيدا را گر!د لغت نم! عرض چه ه نشان را ٣٠ عدد از بيشتر خودرو يلومتر عقربه د! با سرنشينان هم و راننده هم دهد. نم و خودرو موتور زوزه ساعت سه حدود صبورانه بارها را!ز نند تحمل را ها سنگ تيغ و ها %لاستي سرنشينان و شده ده! بر ده! بر زليخا جگر مثل وره با تا اند! رده رو پياده به مجبور را خود د،!نشو همسفر خم و پرپيچ و وهستان ها راه قلم j ناز نيش قطعا نيد. تصور توانيد نم شود م ماه٩ بالاخره ندارد. رگر!تصو قدرت خانه عمليات پيگير شمال خراسان روزنامه ه شش ،٩٧سيل در است. زدگان سيل برا ساز پرچم روز آن و دند!د آسيب ون"مس واحد هزار شمال خراسان ن"مس بنياد به را ساز خانه مقاوم سرپناه شد مامور بنياد ن! ا و دادند رسانه در خبر روز آن بسازد. ار!د ن!ا مردم برا هزار مصداق شامل نبود معلوم ول شد درج ها روزنامه نگيرد. قرار نشود، وفا "! خوبان وعده ل!فا آن برا پيگيرانه سوژه %! عنوان به خراسان مناطق از ه است گزارش سومين ن!ا و رد باز از قبل گزارش دو البته ند. م تهيه زده سيل نيمه و جرگلان و راز ها دهستان و شهرستان مهمان بار ن!ا و بود سو ن!شير دهستان شرق م؛!شو م سو ن!شير دهستان شرق نيمه مردم و منستان تر با مرز صفر نقطه در ه ا منطقه پنهان چه شما از است. گرفته قرار گلستان استان خبر به دم،! د را مسير ط! شرا وقت راه ميانه در ون"مس واحد ١٠٥٠ خصوص در ن"مس بنياد پيدا قين! سو ن! شير دهستان روستاها در و اميون ه مسير ن!ا در گفتم خودم با ردم،"ن استاندار اش ا د!! بيا تواند نم آهن ل! تر تا دهند زحمت خود به روز راه ل ر! مد و اورژانس و العلاج صعب بيمار اگر ببينند ند؟"ب د!با چه برساند، طبيب به را خود بخواهد را %! بار و وهستان خم، و پيچ پر مسير هم نار در خودرو دو ظرفيت ه نم م ط !روستاها اولين گذر ٤٠ و قلعه وه ندارد، را گزارش نوشتن آماده را خبرم اغذ ه هستند ار"ش سوژه مرتب روزنامه اس"ع ردم، ها آن از روستا دو ن!ا در د!با واحد٦٠ حدود رد. م بود. رسيده اتمام به خانه ٥٤ ه شد م ساخته ساز مقاوم جانب از ه است ن! ا جالب اما عوض را روستا و منطقه چهره گر!د سو از و شده ت!سا در را گزارش ن!ا مشروح... است. رده بخوانيد. khorasanne­ws.com • • • • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.