Khorasan : 2020-07-11

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ تير ٢١ شنبه ٢٠٤٢١ شماره.١٤٤١ القعده $ذ ١٩ دادگاه بزرگ قاض %! پيش، سال ٢٠٠ » حت ، شهروند هيچ ه رد گير نتيجه ما برابر در چرا و چون ب طور به جمهور، رئيس شواهد ارائه برا عموم وظيفه به عمل قانون از بالاتر مجرمانه تحقيقات ان! جر در «.نيم م يد تا اصل ن!ا بر امروز ما نيست. ا"!آمر عال وان!د توضيحات، همين اساس بر jور!نيو دادستان ه رد اعلام م"ح ط ماليات هااظهارنام­ه و اسناد به دارد اجازه وان! د باشد. داشته دسترس ترامپ دونالد آن از مانع جداگانه م"درح اما ا"!آمر عال ندگان!نما مجلس تحقيق هاميته ه شد به هاست رات دمو دست در آن نترل ه گزارش به نند. پيدا دسترس اسناد همين جان توسط آن متن ه م"ح دو هر ترز! رو وان! د ار محافظه قضات از "! رابرتس ٢ برابر در موافق را ٧ با شده تنظيم عال از "! طبق اند. شده ب! تصو مخال را برا jور!نيو دادستان ه!احضار ام"اح ن!ا ه ترامپ دونالد ماليات اسناد به دسترس به است، مجرمانه تحقيقات %! از بخش ن!ا از مورد دو هر در شد. خواهد گذاشته اجرا قضات از "! ، « رابرتس جان » ها گير را «اوانا برت» طور همين و م!قد و ار محافظه دونالد سو از دو هر ه « گورسوچ نيل » و ردن علن برا هانند قانع ل!دلا مجلس ن!ا ردن علن و نداده ارائه او ماليات اسناد خصوصم!حرانداختنخ­طربهبرعلاو­هاسناد فش!وظا بر او ز تمر از مانع اش خانواده و او ترامپ لا و jور!نيو پرونده در شد. خواهد مقامدراو اساسقانونط­بقه ردند استدلال دادرسوتحقي­قاتهرگونها­ز جمهوراست!ر درعين ها آن دارد. مصونيت امجرمانه دادگستر وزارت هادستورالع­مل به حال جمهور روسا عليه د!گو م ه ردند استناد رد. مه محا را ها آن ا! جرم اعلام توان نم در ا"!آمر ندگان!نما مجلس بازرس ميته يل ووهن، ل"!ماشهادتازپ­س ٢٠١٩سال دفتراز ها!احضارصدورب­اجمهوررئيس­سابق مالاسناد تمامخواستت­رامپ حسابدار بهراگذشتهس­ال هشت طاو مالياتو وهن ل"!مادهد.ل!تحوميته ن!ا بود گفته خود شهادت از بخش در هاسال فاصله در ترامپ ه برا ٢٠١٣ تا ٢٠١١ بر ماليات اهش دقيقرقممست­غلات را خود ها !دارا رده ار دست است. باشدداشته دسترسترامپ مالياتاسنا­دبهتواند مdور نيو دادستانا:e آمر عالوان د شود میباز ترامپ اسرار صندوقچه الملل بين پيشخوان روز تحليل عراق در «برق» گم سردر کلاف وارد حال در عراق ه شده ٢٠٠٣ از پس داغ تابستان هجدهمين تصور غيرقابل ردها نه!هز رغم به برق ل"مش %! تر"ال ژنرال است. نشده حل هنوز آن برا نااميد ، دلار ميليارد ١٫٥ قرارداد سه با ا"!آمر دلار ميليارد ١٤عظيم قرارداد نتيجه.بود ننده هر.نيستمشخصني­زهنوزمنس!زبا عبدالمهد در مردم اعتراضات هوا، گرم شدت با ساله و ابد! م ش!افزا برق ها قطع و مبود به عراق پروندهگيرد. م خود به آميز خشونت ل"ش حت دانست. سياس ا پرونده د! با را عراق در برق بر واشنگتن فشار اهرم برق رسد م نظر به تحقق برا اهرم ن!ا از تا است عراق در ها دولت ! ا"! آمر خشم ببرد. بهره خود ها خواسته عراق مقامات د! وتهد منس! ز با قرارداد از ها ا"!آمر برا اهميت چه عراق برق دهد م نشان تجهيز و تأمين برا دلار ميلياردها نون تادارد. از بخش ه شده نه!هز عراق در برق ها ه"شب %م آن م!دا تأمين برا توانست م !تنها به آن نم را داغ عراق در برق گم سردر لاف اما ند جست عراق مقامات ت! ر! مد سوء در تنها توان مستقيم اشغال در سال هشت عراق رد. وجو ها سال برا %!تر"ال ژنرال و بود متحده الات!ا بوده ه"شب ها رساخت!ز تأمين متول متماد درخصوص د!جد دولت مقامات !جو بهانه.است د! با همچنان و شده آغاز نون ا هم از برق نقص بود. داغ بسيار تابستان شاهد هاندشد منصوب عال وان!د ت!عضو به ترامپ هرچند اند.داده را ليبرال قضات با نظر هم قرار ها رات دمو اختيار در ترامپ مال اسناد پيروز %! ، عال وان!د م"ح اما گيرد، نم شمار به ا"!آمر جمهور رئيس مخالفان برا ندگان!نما مجلس رات دمو اعضا رود. م استيضاح ست"ش از پس ه هاست ماه ا،"!آمر ماليات اسناد افشا با دارند سع ترامپ، آن شند."ب چالش به را او ا"!آمر جمهور رئيس انتخابات تا ماه چهار از متر ه ط!شرا در هم است. باق زمان شور ن!ا جمهور است!ر چارد! ر زمان از جمهور رئيس اولين ترامپ اظهارنامه ه است ١٩٧٠ دهه در سون"ني سازمان» ل!تحو سالانه د!با ه را خود ماليات او است. رده"ن علن دهد « داخل درآمدها اقدام» را آن م"ح ن!ا به نش وا در توئيت در نون ا من » : است نوشته و دانسته « سياس فاسد سياس نظر از ه jور!نيو در مجبورم جمهور است!ر برا ن!ا نم. مبارزه است «.نيست عادلانه - غراب ن قزو سيدرضا چيست؟ ترامپ ماليات $ها برگه اهميت ▪ ميته !توانا پرونده دو ن!ا اصل محور نگره نظارتو مالخدماتمي­ته و اطلاعات ميزارز» ت شر و %بان چه!دو واداشتن برا ترامپ ه حسابدار ت شر - « ا اس و! ل!تحو برا - است آن مشتر هاست سال ترامپ مال اسناد و ماليات ها فرم گرفتن بر jور!نيو دادستان به مربوط پرونده بود. ن!ا دادستان ،«ونس روس!سا» ه ا ه!احضار جمهور رئيس از شواهد افت!در برا الت،!ا گزارش به داشت. ارتباط بود رده صادر در jور!نيو دادستان تحقيقات ترز،!رو موضوعن!ا افشاازپسو ٢٠١٨سال پورن هافيلم هنرپيشه دو ه شد آغاز خود جنسرابطهدا­شتننگاهپنه­ان برا اند.رده افت!در وت"الس حق ترامپ با چنين وجود مشاورانش و ترامپ دونالد جمهور رئيس هاند.رد ب!ذ"ت را روابط مجلس هها!احضاربامخا­لفتدرا"!آمر ن!ا ه رده استدلال ندگان!نما فرانسو روزنامه %! تيتر فرانسوا ژان تر د: ليبراسيون""Libération را پيشگيرانه اقدامات ها فرانسو " : دلفرس %پزش دلفرس فرانسوا ژانردند". رها من! ا رشته فرانسو برجسته استاد و سال اسفند ٢١ در ه است ) مونولوژ!ا ( شناس فرانسه" ١٩د!وو علم شورااست!ر"بهگذشته بهداشت ر!وز به مشاوره مسئوليت و شد منصوب دارد. عهده بر را رونا شيوع با مقابله در شور ن!ا تاسيسس!پاردر ١٩٧٣سالدرل­يبراسيونرو­زنامه چپ ها ش!گرا فرانسه سياست صحنه در و شد فيلسوف،سارترپلژان­دارد. سوسياليستو­انه!گرا سرشناس منتقد و سنده!نو س،!نو نامه ش!نما است.روزنامهن!اگذارانبني­اناز "! فرانسو و پ ر ر ب هشت طاو مالياتو دل!تحوميته ن!ا شها اه مس هور ج رش ر ع ن خود اند. ين هور س بدانيدشد.نخواهدقسطن­طنيهجان!ا» «.بود خواهد و است بول"اسلام-" جا ن!ا نام ه ن!ا يه تر جمهور رئيس اردوغان، طيب رجب ست!ترور حمله از پس مراسم در را جملات دو به )١٣٩٧ اسفند ٢٤ ) ٢٠١٩ مارس ١٥ شهر استانبول، رد. بيان لند،!نيوز در مسجد دولت شورا روز !د تصميم با آن در ه است به دوباره سال ٨٦ از پس «اصوفيه!ا» موزه يه تر با ه تصميم دهد. م اربر تغيير مسجد رسيدن برا يه، تر جمهور رئيس نفوذ اعمال اش سياس باز و مذهب ش!گرا به اردوغان روزهاهماند­ر،٢٠١٩سالاست.شدهانجام انتخاباتتا­روزچنده حالدرولند!نيوزحملات بود، مانده مارس) ٣١ ( يه تر ها شهردار تغيير درباره هارسانه دوربين مقابل اردوغان به ا!آ ه شد پرسيده» :گفت اصوفيه!ا اربر ويه تردرمگرااس­لاار- همحافظ اجتماعگاه!پا اران همحافظاست.بودهاستانب­ولشهرژه!هوب در بودند مسجد به موزه ن!ا ل!تبد خواستار ه درjآتاتورت­صميمموافقه !رهاولا"سمقابل عنوان به ان"م ن!ا اربر بر مبن ١٩٣٤سال به ميلاد ٥٣٧ سال در اصوفيه!ا بودند. موزه شرق رم وقت امپراتور ،«م"! ژوستينين» دستور در استانبول فتح از تاپيش ه ان"م شد. ساخته ليسا مسلمانان، دست به ميلاد ١٤٥٣ در حالا ان"م ن!ا بود. ونان! س ارتدو اسقف احيا و اردوغان داخل ها سياست راستا !اروپا شورها با تنش باعث ، عثمان ميراث قبرس سر بر ارا"آن با ه ونان! جمله از است. شده ه است ن!ا سوال حالا دارد. نه!ر!د !دعوا نيز ه نداردراارو­پابهپيوستن ا!روگر!داردوغانا!آ است؟گرفتهراحاش­يهپرتصميمن!ا - ف شر شود م ل تبد مسجد به موزه از اصوفيه ا يه، تر عال وان د $را با روز چهره پرداخت با اصوفيه!ا خواهيم وارد نه!هز ه م!گو مهممنشد؟ اصوفيه!ا به ورود خير، رد. خواهيم گان!را را رده"ن بسنده ن!ا به تنها اصل به را اصوفيه!ا و گرداند. بازخواهيم خود اصوفيه!ا مسجد به و درآمده موزه حالت از عن! شعارها ن!ا وجود با «.رد خواهيم ل!تبد گراها اسلام و اران محافظه برا جذاب مخال حزب نامزد اوغلو،امام رم ا استانبول، انتخابات پيروز دولت بينالوشدها شهردار ر!توزنخس م،!لدر! هم و شور ن !ا پيشين ست"شرااردوغان حزب ان!پا ست"ش ن!ا داد. فرد نبود. اردوغان راه شهردار زمان خود ه مسائل ناظران برخ بود. استانبول شهر لان ، جنجال مسئله ن!ا دوباره طرح معتقدند يه تر رئيس اردوغان، طيب رجب شهاتلا از ناش بارابطهيم"تحا! بازساز براشور ن!اجمهور روز ارتون رسوایی ازپسخودکشی تخت!پا شهردار سونن-وو jپار پيشين منش آزار» دليل به او عليه چهارشنبه روز ، جنوب ره همچنين زن منش ن! ا رد. ت! ا"ش « جنس دادگاه به را اش خصوص ها پيام متن ه گفت خبر ن!ا رسم اعلام از ساعت است. رده ارائه شود. م د! ناپد شهردار آقا ه بود نگذشته ١٠: ٤٠ ساعت حدود او ، ها گزارش اساس بر سياه لاه ه حال در محل وقت به جشنبهپن ونت"س محل داشته، همراه به هپشتول و سر به در دخترش روز آن ظهر ند. م j تر را خود را خانه پدرش ند م اعلام پليس با تماس رده خارج دسترس از را همراهش تلفن و jتر نگران وقت سئول شهردار برا اوضاع است. پدرش د!گو م jپار دختر ه شود م ننده هنام وصيت به شبيه پيام خانه، j تر از پيش هارسانه گزارش بر بنا است. گذاشته ش!برا شود م مشخص پليس تحقيقات با ، محل گذار سياست جلسه حت سون-وون jپار شده ز! ر برنامه شنبه پنج بامداد برا ه را او افتن! برا عمليات است. رده لغو بود، تلفن ه آن از پيش( اش ان"م موقعيت براساس ٦٠٠ شود. م آغاز ند) خاموش را همراهش ساعت هفت مدت به سگ و پهپاد با پليس مامور در را و جسد ه ن!ا تا گشتند، شهردار دنبال اساس بر ردند. پيدا شهر شمال در jبوگا وه ٦٤ jپار است. رده ش خود او ها گزارش بوده سئول شهردار ميلاد ٢٠١١ سال از ساله فعاليت بشر حقوق يل و عنوان به ن!ا از پيش و جائه- مون حزب هم « j پار » . است رده م از "! و بود جنوب ره جمهور رئيس ن،! ا جمهور است!ر انتخابات احتمال نامزدها شد. م محسوب شور ن!ا ٢٠٢٢ سال با ل"مش نيز ها !اروپا ند موافقت الحاق طرح نش واخصوصدردا­شت.نخواهندموض­وعن!ا ميدل» ،الحاق طرح شدن !اجرا به ها !اروپا رد منتشر را گزارش تازگ به «مانيتور ست!ا برا سبزنشينان قاره نظر مد تنبيه موارد ه هراس موجب ه آن از بيشتر صهيونيست م!رژ شود. مهاآنخندهم­وجبشودتهاص­هيونيس عليه اروپا تنبيه موارد رسانه، ن!ا نوشته به الحاق طرح شدن !اجرا صورت در اسرائيل علم ها ار"هم قطع چون موارد شامل خارجه ران!وز سفرها قطع و دانشجو مبادله و اشغال هاسرزمين به !اروپا شورها دهد م نشان خوب به وضعيت ن!ابود. خواهد م!رژ عليه !اروپا شورها دها!تهد ه د!شا و هستند حرف حد در فقط صهيونيست مسائل در هاصهيونيست سر خيره از بخش عمل ب همين دليل به نالمللبي و هامنطق و سياس وابستگباشد. غرب شورها تهاصهيونيس­ه نفوذوا"!آمربهاروپا اقتصاد غرب شورها گير تصميم هاعرصه در و مهم مسائل خصوص در تا شده موجب دارند ازنند فا!ا راژه!و نقش صهيونيستم!رژمنافع تنورازداشت­انتظارتوان نمه روستهمين خصوص در اسرائيل تنبيه برا ها !اروپا ه فلسطينيان برا آبهاندرد روشنالحاقط­رح شود.گرم jمشتر هابياني در اردن و مصر آلمان، فرانسه، صهيونيست م!رژ طرح عليه عگيرموض ضمن درباره ، باختر رانه درصد ٣٠ اشغال برا موارد ن!ا بر علاوهدادند. هشدار آن پيامدها وگو گفت در آلمان اعظم صدر «ل مر آنگلا» يلات"تش رئيس «عباس محمود» با تلفن بر مبن شورش موضع بر فلسطين، خودگردان شور دوحلراهاسا­سبرصلح برقرارازت!حما فلسطينمسئل­هدر نالمللبيقو­انينبه بند!پاو !اروپا شورها رد"عملحال،ن!ابارد. يد تا دهد م نشان المللبين مهم موضوعات در در اما هستند خوب ها حراف شورها ن!ا ه م!رژ ا! ا"!آمر عليه ه را اقدام گاه هيچ عمل برجامموضوع­دهند. نمانجامباش­د صهيونيست براتعهداتب­ه !اروپا شورها بند!پالزومو از ها آن امتناع و توافق ن!ا در ران!ا منافع تأمين موجودوضعيت­بيانگر خوببهتعهدا­تن!اانجام است. المللبين مسائل خصوص در اروپا در تهاصحببتوا­ند!شانيزالحاق­موضوعبارهد­ر رد"!رو از سند عنوان به را جانسون س!بور دانست. مهم موضوع ن!ا خصوص در ها !اروپا را تغيير هيچ انگليس ه است گفته جانسون توافق به ه موارد جز به ١٩٦٧ مرزها در اگره آن عن!ن!اند. نمقبولرسد مطرفين ا"!آمر فشارها واسطه به خودگردان يلات"تش با صهيونيست م!رژ و عرب شورها از برخ و بگذارد نار را اشغال طرح خواست نتانياهو از هم رون ما در "! ز"م ارتونيست گوئز! رودر آنتونيو اثر رانه بلعيدن سياست بودن ناموفق خصوص اسرائيل توسط باختر متفاوت خبر م!رژ از انگليس ر!وزنخست درخواست از پس اشغال طرح گذاشتن نار برا صهيونيست فلسطينيان خصوص اراضاز بزرگ شهابخ فرانسه جمهوررئيس بار ن!ا ، باختر رانه در و!لآوت ابينه رد. رار"ت را درخواست چنين نيز اجرا خ!تار جولا اول روز بود داده وعده پيشتر دليلهاآرتص­نوشتهبهاما­بودخواهداش­غالطرح طرح ه بود ن!ا روز، آن در طرح ن!ا اجرانشدن برا اوسيله عنوان به بيشتر ابتدا از ور مذ بنيامين» فساد هاپرونده از توجهات انحراف طراح صهيونيست م!رژ ر!توزنخس «نتانياهو نتانياهو با تلفن تماس در رون ما حالابود. شده چنين ه رد يد تا طرح، ن!ا با مخالفت ضمن تواند مواست نالمللبيقو­انين مخال اقدام همچنينو دولتدوار"راهبه] دستياب[احتمال و ها اسرائيل بين عادلانه و دار!پا صلح جاد!ا س!بور» پيشتر.«بيندازد خطر به را ها فلسطين دربار%!-مرتبهدوانگ­ليسر!توزنخس«جانسون در ادداشت! طگر!دبارونتاني­اهوبا تلفنتماس طرحازمجدد نگرانابراز­با- صهيونيسته!نشر طرح ن!ا خواست و از ، باختر رانه اشغال خارجه وزرا نيز گذشته هفته بگذارد. نار را مدینه حومهدرىهاس­عودتشکنیحر­م فشنومُدمجلهبه سعودعربستا­ن زن لهامداز بردارس"عاجازه«وُگ» !ا"!آمر نسخهاست. داده را منوره نه!مد مناطق از "! در دارد، قرار ا"!آمر در آن مقر ه ادشده! مجله عرب ر!تصاو«منوت» تجارنشانمن­ظوربهتبليغ­ات برا از "!،«العلا»منطقهدرزن لهامداز مستهجن س"ع محل است. رده منتشر را منوره نه!مد توابع فاصله منوره نه!مد با يلومتر ٣٠٠ تنها بردار به زن هامدل لباس و شده منتشر ر!تصاو و دارد ندارد. همخوان مقدس منطقه ن!ا با عنوان هيچ عربستان !ادعا اصلاحات راستا در اقدام ن!ا ن!ا به خارج گردشگران جذب هدف با سعود ن!د پليس نقش ردن مرنگ همچنين و شور زن و مرد بين ارتباط ت!محدود رفع و عربستان است.گرفتهصورت : العربالقدس فقط ترامپبامذا­کرهشمالی:کره بود خواهدمفيدو­اشنگتنبراى انگ! پيونگ ره مذا هرگونه برگزار ه گفت و خواهد مفيد واشنگتن برا فقط ترامپ دولت با هيچامسال، قواحتمالبه­ه رد اعلام وبود. نخواهدصورت­شور دوسرانبين گر!دره مذا وزارتدرا"!آمرامورل ر!مد«گونجونگ».گرفت رد اعلام هابياني در نيز شمال ره امورخارجه ا"!آمر با ره مذا برا ابرنامه انگ! پيونگ ه صورت به» را خصوص ن!ا در خود مواضع و ندارد ه است حال در ن!ا .«است رده اعلام شفاف پيش چند ا"!آمر جمهور رئيس ترامپ دونالد شمال ره رهبر با گر!د !توگوگف انجام برا در ه سفيد اخ ظاهرابود. رده آمادگ اعلام در ناموفق خارجه سياست گذشته هاسال ناتو اروپا، ه!اتحاد ، شمال ره چين، ران،!ا زمينه در پيروز به دارد اميد همچنان است داشته ... و آن از بتواند ترامپ د!شا تا ابد! دست زمينه ن!ا ا"!آمر جمهور است!ر رو پيش انتخابات در ند. تبليغات برداربهره روز نما ميته اول معاون و شمال ره رهبر خواهر ره مذا %! انجام شور، در ارگر حزب ز مر دانست ده!فا ب را ا"!آمر متحده الات!ا با گر!د الملل بين قاب شد کشيدهآتشبه­ملانيامجسم­ه شهردرا"!آمراول بانوترامپ،ملانيا چوبمجسمه ناشناس افرادتوسط اسلوونشور درزادگاهش شده اد! اثر ترز،!رو گزارش به شد. شيده آتش به شيده آتش به ا"!آمر استقلال جشن با همزمان در مستقر !ا"!آمر هنرمند ، داون برد است. شده بود، داده را مجسمه ن!ا ساخت سفارش ه برلين بر ه درحال ا"!آمر اول بانو مجسمه د:!گو م ش!جا از بود شده ل"بدش و سياه گرفتن آتش اثر مجسمهه نيستبارنخس­تين بران!اشد.برداشته آتش به اسلوون در ترامپ خانواده اعضا از "! رئيسترامپ،دونالداز هامجسمشود؛ مشيده ه!ژانو ماه در ن!ا از شپي نيز متحده الات!ا جمهور در سونيتسا شهر بود. شده سوزانده شور ن!ا در %! به ترامپ ملانيا مجسمه نصب از پس اسلوون بود.شدهل!تبدشور ن!ادر گردشگرجاذب­ه ل! برز جمهور رئيس ابتلا دنبال به بوليو موقت جمهور رئيس رونا، به مرگبار روس! و ن! ا به خود ابتلا از نيز رد اعلام « س! آن جنينه » . داد خبر شده مبتلا «١٩ د! وو » بيمار به ه از نفر هزار ٤٣ حدود نون تا است. بوليو در رونا روس!و به مبتلا بيماران ١٥٧٧ تعداد ن!ا از و اندشده !شناسا هاند.داد دست از را خود نفرجان PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.