Khorasan : 2020-07-11

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ تير ٢١ شنبه ٢٠٤٢١ شماره.١٤٤١ القعده $ذ ١٩ ميليون!١٢ریاضی و١۵تجربیکن­کور؛سوالات فروشادعاى خبر جامعه به متعلق باستان $اشيا بازگشت ش اتر از ران ا $ساز همسان د جد مصوبه پ در شد اعلام ادشون! بودن ما با ه زان!عز» اه سوال ور"ن به مونده روز دو پارسال ما مياد پاسخ ليد و م!رسوند ها بچه دست به رو بهشون ور"ن قبل روز رو درصد١٠٠ سوالات آوردن، "پزش نفر ٣٠ حدود چيز ه م!داد همون با هم امسال . "پزش دندون هم نفر ٥٥ «...نيم"ب "م %!بتونيمتابر­گشتيممنوال شود، م ه ور"ن %!نزد روزها و ها هفته مجاز فضا در هم ها انه!مور ن!ا له و سر از ما داستان انه!مور ن!ا البته شود. م پيدا انداخته ها ور"ن جان به را خودش اسفند هرسال و است همين ارش است مدع و به ور،"ن ها پاسخ و سوالات فروش با !ند م %م ور"ن ها بروبچه ن!ا ادعاهاتوان مسختبسياره ن!اازجدا حال عين در اما رد، باور را «خوار پول انه!مور» انال انداز راه با ه است ماه پنج نون ا او به خودش برا ا اره"م بازار مجاز فضا در استن!اهمماجران!اعجيبته"نوانداختهر­اه به او دارد. عضو نفر ١٥٠و هزار٦ او انال ه ، "پزش ها صندله شده مدعهم تازگ از "! آزاد دانشگاه "پزش دندان و داروساز گزارش ن!ا در فروشد. م هم را مهم شهرها با تا نيم رو و ر!ز م را او انال خواهيم، م م.!شوآشنابيشت­رش!ادعاها -ان غفور ور!eن از قبل شب ٢ ▪ رده ادعا فروش ور"ن ه طور آن سرانجام و قبل شب و سوالات ور"ن از قبل شب دو است داران! خر اختيار در را ها پرسش ليد هم انال به زان!عز پرداخت از بعد» :گذارد م شده داده اختصاص براشون ه خصوص هيچ به و ميشن داده انتقال رشته اون برا تمام . بشن د!نبا خارج خصوص انال از وجه و سوال قبل شب دو pdf صورت به ها ل! فا واژه ليد صورت به ها جواب ور"ن قبل شب خودش انال در رشته هر برا درصد١٠٠ «شه م ارسال حقوق ش افزا نه،ور شهر شود ماعمالمردا­دازبازنشست­گان ه ران! ا به متعلق باستان اشيا از تعداد خارج به غيرقانون طور به سودجو افراد توسط ط بود، شده قاچاق ش!اتر شور به و ران!ا از ار"هم با و شور دو ميان ! قضا تفاهم %! شنبه پنج ران!ا نالمللبي پليس و ش!اتر نترپل!ا ران! ا نده! نما به قانون فات! تشر ط گذشته در لنا،! ا گزارش به شد. داده ل! تحو ش! اتر در آگاه اداره رئيس فوق، اشيا استرداد جلسه ن! و شهر پليس سرقت و ! جنا بخش رئيس و مراسم ن!ا در شورمان نده!نماداشتند. حضور ش!اتر دادستان و پليس ار"هم و مساعدت از به باستان اشيا ن!ا بازگرداندن و ش برا . رد ر"تش خود، موطن مبنگذشتهچه­ارشنبهمصوب­هبا ها ت شر سهام ميليارد هزار٣٢ واگذار بر نيزدولتشرط­ه اجتماعتامي­نسازمانبه دولت تامين بازنشستگان ساز همسان پروژه اجرا تا ٥٠٠بين رقمبود،سازمانن!اتوسط اجتماع اضافهبازنش­ستگانماهان­هحقوقبهتوم­انهزار ٨٠٠ نيز چهارشنبه همان در خبر، ن!ا پ در شود. م ام"اح صدور از اجتماع تامين عامل ر!مد سالار داد. خبر نده!آ روز ٤٠تا٣٠ ط حقوق ش!افزا ن!ا حقوقش!افزان!اشد، م بينپيشه ط!شرادر ن!تر تازه در اما شود، م !اجرا ور!شهر از احتمالا ش!افزان!ا اجتماعتامي­نسازمانرعا­مل!مداعلام بازنشستگان حقوق فيش در مرداد ابتدا از حقوق تامين سازمان رعامل!مد شد. خواهد اعمال تامينبازنش­ستگانحقوقش!افزاگفت: اجتماع روز سالار شود. م اعمال مرداد اول از اجتماع ما نخست تصميم گفت: اجرا زمان درباره شنبه پنج اما نيم اجرا ور!شهر اول از را موضوع ن!ا ه بود ن!ا اعمال مرداداولاز­شدمقررداشت­يمه اجلسهدر تامينسازما­نرعامل!مدنوشت:همچنينمهرش­ود. ن!ا بازنشستگان ه ن!ا به اشاره با ، اجتماع با هستندگفت: نفر ميليون ٣ /٥ حدود سازمان مستمر ماهانه حقوق موضوع، ن!ا شدن !اجرا تومان هزار ٨٠٠ تا ٥٠٠ از سازمان ن!ا بگيران متناسب ، سالار گفته طبق شد. خواهد اضافه سنوات ش!افزا از غير ه است مفهوم ن!ا به ساز اعمال خرداد در و داشتيم سال ابتدا در ه افراد فعل افت!در ميزان با متناسبم،!رد دوباره ش!افزا شان خدمت سنوات و بازنشسته باشيم.داشتهحقوق - اجتماعگروه است؟ ر پذ انeام سوالات فروش و د خر ▪ نوروز عيد از بعد برا فروش ور"ن شده شروع ن!فرورد ١٥ از ه هم رده تعيين گر! د ها قيمت است: ١٠ انسان / ميليون ١٢ اض! ر ميليون. ١٥ تجرب / ميليون سال در ه لاهبرداران ن!ا جولان وجود با مجاز فضا گسترش با ژه! و به اخير ها برا سنجش سازمان اند، شده تر فعال %! نزد و ان! پا ها ماه در سوالات طراح به مربوط استادان از تيم ور"ن برگزار تمهيدات و آور جمع را سوالات طراح ن!ا و ند م اجرا سطح ن!بالاتر در را امنيت نشان ها بررس است. قرنطينه املاً نيز ز مر گاه هيچ قرنطينه ز مرا ن!ا از سوالات ه داده ندارد. واقعيت سؤالات درز ادعا و رده"ن درز سوالات فروش ادعا نيز ٩٨ سال در حت عوامل فتا، پليس رصد با ه شد مطرح ور"ن حسين با را موضوع ن! ا شدند. دستگير آن به ه ور"ن برگزار حوزه ارشناس ل تو شناخته او با سنجش سازمان و ور"ن نوع با اساسا ا! آ ه گذارم م ميان در شود م من! ا برا سازمان ه تمهيدات به توجه فروش و د! خر شد،! اند م ور"ن سوالات م ح!تصر ل تو آقا ه است ن"مم ها آن ان"ام من نظر از سوالات فروش و د!خر ند: نيست. ر!پذ نه هز التفاوت مابه ز وار زمان $شهر برون رانندگان سوخت : ل تو فروش و د!خر نيست ر!پذ ان"ام ور"ن سوالات حمل و راهدار سازمان مسافر دفتر ل ر!مد سوخت ليتر ٤٠٠ سهميه گفت: ا جاده نقل و اسفند ابتدا از شهر برون سوار وهاخودر رانندگانسو­خت تهاار درمرتبطورب­هپارسال حميدرضا سيما، و صدا گزارش بهشود. م ز!وار سوخت نه!هز التفاوت مابه افزود: ثانو شهر است تومان هزار ٣ تا ١٥٠٠ بين ه آزاد و هااران! توانند م نهاآ و شود م ز!وار رانندگان حساب به و نند استفاده ارت ن!ا از گير سوخت هنگام نيست.بيشترمبلغپ­رداختبه نياز جيتال! د ارز با پول افت در ▪ است ! جا آن ماجرا ن! ا تر جالب بخش اما ق! طر از نه را مبالغ ن! ا لاهبردار، آقا ه ارز با ه"بل پول انتقال متداول ها شيوه ن! ا در طبيعتا ند. م افت! در جيتال! د ن! ا رصد و پيگير ان،"ام صورت در روش نوشته انالش در او است. دشوار بسيار فرد بيت ا! ووچر د صورت به نه! هز » : است از هرسال ما شه. م گرفته شخص از ن! و درگاه پارسال نيم. م ار ق! طر همين بعض شده باعث ه گرفتيم واسط "بان رو همين از بشن. ت! اذ م من دوستان از فروش در چه فروش پيش در چه ها ز!وار تمام عرض ه منوال همين به عيد بعد اصل «.هست ردم آقا ها پيام به است. جالب شياد خودش نوبت دو در فروش» :نيد توجه فروش ور"ن قيمت با عيد تا هست فروش پيش "! ، م!دار آغاز رو بالاتر قيمت با فروش بعد نوبت و متر محدوده رشته هر برا ظرفيت نيم. م در قبول ه باشن اد! ز تعداد اگه چون برا برانگيزه، %ش م ه! باشن خوب رشته « ...رشته هر برا م!دار ظرفيت همين فروش پيش در فروش ور"ن آقا ها قيمت اسفند:٣٠ تا اسفند اول تجرب / ميليون ٥ انسان / ميليون ٦ اض!ر ميليون ٧ د!خر برا اسفند فروش پيش در ها قيمت ن!ا است. درصد١٠٠ليد همراهبهوها­سوالتمام بودن $ا حرفه $ادعا ▪ را خودش ه اولا فروش ور"ن مدع آقا سال ن! چند من » : ند م معرف ا حرفه پخش ها بچه بين رو ور"ن ها سوال ه است دارم ه زن ليد تيم با و ور"ن قبل ، نم م همين به هم امسال ميدم. رو درصد ١٠٠ليد «...روش همون به و هست شيوه مصرف اوج ، سالگ ٢٥ تا ١٨ جوانان در مواد پژوهش تخصص موسسه اجتماع معاون در ه ن!ا بيان با ادراس) مخدر( مواد حوزه در انواع با ارتباط در و جهان شورها از بسيار تا ١٨ بين جوانان ميان مواد مصرف اوج مواد، تحقيقات، اساس بر افزود: است، سالگ ٢٥ ! انتها و سال) ١٤ تا ١٢ ( ! ابتدا ها سال بسيار مرحله ، نوجوان دوره سال) ١٧ تا ١٥ ) محسوب مواد مصرف آغاز خصوص در حيات سنا! ا با وگو گفت در سهراب فرزانه شود. م مواد مصرف به مربوط ها بررس داد: ادامه ميزان ه دهد م نشان نيز مردم عموم بين در مسن افراد به نسبت جوانان بين مواد مصرف مصرف باره در استثنائات چه اگر است، بيشتر دارد. وجود اوپيوئيدها سنت فروش! جالب شيوه و ها نرخ ▪ نوع در هم پاسخ ليد و سوالات فروش روش : اجتماع اورژانس رئيس ما سوال موضوع ن!ا است؟ مقصر بچه ما نظر از است. ست!بهز سازمان در ه نيم نگاه منظر ن!ا از ، نيست مقصر بچه شده باعث بچه ن!ا جامعه و اطرافيان خانواده، ن!بنابرا دهد. رخ ش!برا اتفاق چنين اند حلقه از د!نبا نيم ار خواهيم م اگر گردش :گفت شور اجتماع اورژانس رئيس تهران شهر خيابان ان ود ماجرا در مال متر ه حال در است ميليارد هزار از بيش ار jود اختيار در پول ن!ا درصد ٣٠ از %! در ه گو عل محمود گيرد. م قرار رد: ح!تصر گفت، م سخن ون!ز!تلو برنامه آغازخانواد­ه حلقه ازد!باه"بلنيم شروع jود م.! بروههاخانو­اد توانمندساز­سمتبهونيم مالگردشه م!بگوبار اولين براخواهم م در تنهاميليار­د هزارازبيش خيابانان ود در است.تهرانشهر ته"ن نيست. ساده اصلًا موضوع ن!ا درصد ٣٠ از متر ه جاست ن !ا بار تأس ا!آ گيرد. م قرار jود اختيار در پول ن!ا layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.