Khorasan : 2020-07-11

6 : 6 : 6

6

ون ز تلو و سينما ٦ ١٣٩٩ تير ٢١ شنبه ٢٠٤٢١ شماره.١٤٤١ القعده $ذ ١٩ کارتونی تهاىشخصيبه­ههاستارنبخ­شیجا جهان سينما ها خبر و ها چهره ال!سر در باز !حيا امين از ار «آقازاده» خانگش!نما رساند.ان!پابهرا توفيقبهرنگ روزها نون ا هم مجموعه ن!ا سپر را ربردار!تصو ان!پا است.شدهمنتشرآن­ازقسمتسهون­د م اندروآورده صداپيشگ متفاوتتجرب­هبه ه هستند !ههاچهراز !پرستوز!پرووجوانرا­مبدبهداد،حامد علاقه مورد $هاحوزه از e - صداپيشگ ا دوبله دنيا، سراسر در هاچهره صحبت است. معروف و محبوب $ها انما پو ه جان ب ارتون شخصيت o $جا به ردن بدهد، احساس و جان آن به خود $صدا با د با گر باز و شود م محسوب جالب چالش هاچهره $برا زبان از گران باز $آشنا $صدا شنيدن از هم مردم از e نند. م استقبال ، ارتون $هاشخصيت $هافيلم صداپيشگ است مدت ه هنرمندان به است. بهداد حامد رده، تجربه را $هاليوود درباره دوبله، حوزه در گر باز ن ا تازه تجربه بهانه ا فيلم صداپيشگ تجربه ه خوانيد م گران باز اند.داشته را انما پو اشيان مائده خور؟ oت ا زن oت دپ، جان باز برا زود به ار!زد!ا ناز!پر ارگردان به «ق!تفر» فيلم در دوربين جلو ، حقيق مان د!نو با فيلم ن!ا در و رفت خواهد شد.خواهد همبازمحمدز­اده دارد. ن!آنلا ران ا نوبت در نيز را «لتيان» فيلم او ارائه لندن دادگاه به را شواهد !ا"!آمر گر!باز همسر هرد، امبر عليه "!فيز خشونت ادعا و ه رد متهمراهردخ­انمحالعيند­روردراسابق­ش است.رده حملهاوبه از روز نخستين در دپ جان جماران، گزارش به داشت. حضور تانيا!بر سان روزنامه عليه دادگاه ه رد متهم را دپ جان مطلب در روزنامه ن!ا فيلم ستاره است. زده م %ت را سابقش همسر رد يد تأ دادگاه ن!ا در «ارائيب !ا!در دزدان» با زندگ از ه است گفته جهانيان به هرد امبر ه دپ جان بود. ناميده «هيولا» را او و داشته ترس او دپ رد. توصي واقعيت خلاف را اظهارات ن!ا گر!د"! با ٢٠١١سال در ساله، ٣٤هرد و ساله ٥٧ نهاآ ردند. ازدواج ٢٠١٥ ه!فور در و شدند آشنا گرفتند طلاق گر!د"! از ٢٠١٧ سال در ت!نها در متهم !دروغگو و خشونت به را گر!د"! نون ماه و ، هاهفت سه دادگاه ن!ا از نخست روز درنند. م دادگاه ساختمان وارد جداگانه دام هر هرد و دپ مربوط تها!محدود لغو از پس دادگاه ن!ا شدند. ه است جلسات نخستين از "! رونا شيوع به دو هر هرد و دپ شود. م برگزار حضور طوربه ن!اشاهدانبود­ند.پوشانده%ماسباراخود­صورت %!شر دو در!را نونا!و و پاراد ونسا احتمالا دادگاه ن!ا نفع به ه بود خواهند دپ جان سابق زندگ ن!ا از پيش دو هر دهند. م شهادت هاليوود ستاره ازدوهربودن­د.رده اعلامراخود­ت!حما هابيانيدر باهردامبرا­زپيشه هستندسينما دنياگران!باز حالعيندردپ جانردند. م زندگدپ جان داده قرار جرح و ضرب مورد را او هرد ه است مدع حقوق تيم «.است س"برع واقعيت» :گفت و است هابياني در شروبورن د!و!د است!ر به نيز دپ جان جاننهبود،فحاشهردخان­مه ردند اعلام تب املا فرد هرد] امبر[ او» :ردند يد تا نهاآ دپ. د!شد نوسانات دچار ه است پرخاشگر و پيچيده را دپ جان هرد، امبر حال ن!ا با«.شود م روح به خانوادگ جروبحث %! هنگام به ه رده متهم صورتبه گوشوپرتابر­الش!موبا گوشاوسمت ه بود گفته همچنين و است. رده برخورد او و است بوده ل"ال و مخدر مواد تاثير تحت دپ جان بودند، رفته استراليا به تعطيلات برا ه سفر در شود م گفته بود. فشرده را ش!گلو و داده هل را او دپ جان ه شده داده ش!نما ر!تصاو دادگاه در نقشل،"الومخدرموا­دمصرفاثردر­ه حالدررا دهد. منشانشده،زمينبر پست انتشار با هاد منوچهر درباره نستاگرامش ! ا در ال!سر در نعمت آناهيتا حضور سال ه است نوشته « گيسو » داشته، او با رات مذا گذشته به گر!د"! با ننده تهيه و گر!باز ن!ا ت!نها در اما هاند.نرسيد توافق دوبله را ران ! ا ! سينما ها ! انما! پو و جمشيد » ، « ١٥٠٠ تهران » . اند رده ! انما! پو سه « داستان ن! آخر » و « خورشيد مهران مانند گران! باز ه هستند مشهور ز! پرو جوان، رامبد ، تهران ه! هد ، ر! مد ، ! حيا امين ، عليدوست ترانه ، ! پرستو حامد ، حاتم ليلا ، قاسم ا! ثر ، !رضا حبيب ان" اش ، وثر باران زنجانپور، بر ا بهداد، مختل ها شخصيت جا به و... خطيب صدا از استفاده اند. رده صحبت ها آن به اد! ز %م ها، ! انما! پو در هنرمندان ند. م نهاآ جذابيت و شدن ده!د بن » ال! درسر حال به تا او صدا شود. م تازگ به و « قرمز لاه » مجموعه ، «١٠ صدا است. شده شنيده «شيرشاه» !انما!پو در ندگ!گو برا خوب ظرفيت يبا"ش هوتن ترتيب به آثار ن!ا در و دارد را مختل شهانق «ار"اس» و « و!د» ،«س"لگ!و» منف نقش در متناسب اثر سه هر در او رده. صداپيشگ رده ندگ! گو متفاوت صدا با نقش، با « لاتار » فيلم با ه نيز رمعل با! ز است. شود، م شناخته ان! مهدو محمدحسين اثر شده دوبله نسخه در يبا"ش هوتن نار در شخصيت جا به و داشته حضور « شيرشاه » نقش در او صدا است. رده صحبت «نالا» اما نداشته، اد!ز چندان تغيير شخصيت ن!ا است. بوده هماهنگ تر ارا ن!ا با ن!ا صدا اما است، «حاشيه در» طنز ال!سر در «بزرگ قهرمان شش» !انما!پو در گر!باز هن تر ارا ه « فرد » شخصيت پدر نقش است. تترمتفاو م است سال ل گور و موش $جا به بهداد $صدا ▪ به « دوليتل تر د » فيلم شده دوبله نسخه اگر احتمالا ببينيد، را گيگان استيون ارگردان را بهداد حامد صدا توانيد م سخت به صداپيشگ فيلم ن! ا در او بدهيد! تشخيص را موش و ل!گور %! مانند جالب ها نقش ن! ا نقش در بهداد حامد است. رده تجربه موفق و رده صداساز خوب به حيوانات صدا با متفاوت بسيار ! صداها با شده چون ند. ندگ!گو دو ن!ا نقش در خودش بوده، متفاوت نقش دو نده!گو فيلم ن!ا در او نقش در متفاوت صدا دو با د! با ن! بنابرا ن!ا پس از او رده. م صحبت موش و ل!گور صدا است. برآمده خوب به هم سخت چالش !ظر صدا ش،"وچ جثه با متناسب موش هماهنگ نيز ل!گور صدا و است هابامز و ن!ا لوحساده شخصيت و ظاهر جثه، با خوب «دوليتل تر د» انه!ماجراجو فيلم دارد. حيوان ٢٠٢٠ سال محصول و دارد فانتز !فضا فيلم دوبله در ن! ا از پيش بهداد حامد است. است. داشته افتخار حضور نيز «٣بد پسران» روزها ن!ا مرام ميلاد ال! سر در باز مشغول نيما ساخته « سياوش » رضا با اثر ن! ا در و اقليماست همباز جعفر امير و يانيان در حضور «ممنوعه» ال!سر با ن!ا از پيش او شده. بود. رده تجربه را خانگ ش!نما $بختيار و يا تجربيات ▪ «٣تانگيزنفر من» !انما!پو در !يا محسن !انما!پون!ا فرع تهاشخصياز "!نقش !انما!پو ن!ا در او صدا است. رده دوبله را به و بوده متفاوت اش واقع صدا با املا دوبلهن!اه هرچنداست.تشخيصقابل سخت اما دارد، استعداد صداپيشگ در او داد نشان "! است. نشده هدارادام حال به تا تجربه ن!ا بهنوش ه معروف و محبوب ها !انما!پو از رده، تجربه را صداپيشگ آن در بختيار ن!ا در او است. «ار فو ونگ پاندا» !انما!پو ورده صحبتپانداه­ااز "!نقشدر !انما!پو تفاوتخودش حقيق صداباهاشدو­بل صدا نقش برااو صداخاصتنال­بتهندارد. اد!ز خاص ادا با و شدار را لمات ه پاندا ن!ا است.نبوده بدانتخابند، متلفظ به انتقاد در رفيع حسين بسيار بودن محور اسپانسر گفته ون،! ز! تلو ها برنامه از ن!ا مال حاميان ه است شدن ده!د برا ها،برنامه نستاگرام!ا در ه روند م سان سراغ برنامه دارند. اد!ز فالوئرها ها انما پو در هاليوود $ههاستار ▪ دوبله در گران! باز و ها ت! سلبر از استفاده است. ج!را دنيا سراسر در ، !انما!پو ا! فيلم و ها ستاره از بسيار هاليوود سينما در در صداپيشه عنوان به مشهور، ها چهره حضور مختل ها ! انما ! پو و فيلم !انما!پو در سون"ج ال ساموئل اند.داشته داستان » در س"هن تام ، « انگيزها شگفت » ،«بولت» در تراولتا جان ،« بازاسباب ، « ا! در هفت افسانه سندباد: » در پيت برد «رنگو» در دپ جان ،«jشر» در از!د امرون به ،«ار فو ونگ پاندا» در جول آنجلينا و هاند.داشت حضور دوبلور عنوان هتل » در ان رضو جواد $ آشنا $ صدا «ترانسيلوان­يا ▪ ! ها چهره از گر ! د "! ان! رضو جواد هتل » ها ! انما! پو با حال به تا ه است ، « بزرگ قهرمان شش » و «٣ ترانسيلوان­يا در او است. رده تجربه را صداپيشگ %! نقش در « ترانسيلوان­يا هتل » ! انما! پو ادا لحن و داشته ا بامزه صدا گرگ، بسيار ردنش صحبت خاص طرز و لمات در خودش درآورد من لهجه و لحن شبيه گران!باز جمع به پارسا حانه!ر به «٣ گشت» مد فيلم اضافه، سهيلسعيد ارگردان ار پر روزها تازگ به او شد. فيلم دو در و رده سپر را است.رده بازنيز«رقصنده»و«وسه » مد $ ها انما پو در ها چهره صداپيشگ ران ا ▪ «شيرشاه» در يباeش هوتن و رمعل با ز ▪ زمينه در ، گر! باز نار در يبا"ش هوتن علاوه و است داشته فعاليت صداپيشگ شناخته نيز صداپيشه عنوان به گر! باز بر ها ! انما! پو دوبلور ه گران! باز بر علاوه نيز هنرمندان از تعداد اند، بوده خارج layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.