Khorasan : 2020-07-11

9 : 9 : 9

9

حوادث ٩ ١٣٩٩ تير ٢١ شنبه ٢٠٤٢١ شماره.١٤٤١ القعفده $ذ ١٩ "!تار امتداد در خبرهاازميا­ن پژوسوارمرد­جسد~ش ! گونيسه در اشتباه!oلي را حقوقم از ا ذره ماه هر شيدم، زحمت ها سال در و نشود دراز س نزد دستمان تا ردم انداز پس فضادراشتبا­ه%لي %!باامانيم زندگآرامش از را مان زندگ ه!سرما و ها اندوخته همه مجاز حت ه ام افتاده ا مخمصه در حالا و دادم دست ...ونم نگاهشوهرمچ­هرهبهتوانم نم لانتر وارد زان!ر %اش و هراسان ه جوان زن انتظام نيرو پرتوان دستان د!شا تا بود شده %اش ه حال در ند، باز را اش ل"مش ور گره درباره داد، نم را او به گفتن سخن مجال ش!ها بود خته!ر هم به را اش زندگ ه تلخ ماجرا مشهد آباد قاسم لانتر اجتماع ارشناس به در دام هر و هستيم ارمند همسرم و من گفت: ازدواج هم با ه روز از نيم. م ار ادارات از "! مان حقوق از بخش ماه هر گرفتيم تصميم م!رد همين با بتوانيم تا نيم ز!وار جداگانه حساب در را نجات مستاجرازوم!بخر اخانهمان!اندازهاپس تحملو زندگدرقناع­تباهمسرموم­ننيم. پيدا خانه برا را مان تلاش همه ها، سخت از برخ %م با بالاخره ه ن!ا تا م!برد م ار به شدن دار آپارتمان واحد %! ن،"مس وام مبالغ و اطرافيان آن از م.!د!خر مشهد آباد قاسم منطقه در متر٧٠ م!بود شده خانه صاحب ه ن!ا از اگرچه بعد به روز برا هم باز اما م!گنجيد نم خودمان پوست در را ژه!و حساب آن فرزندانمان نده!آ و بيشتر رفاه وام، اقساط پرداخت از پس هم باز و م!رد"ن فراموش مز!وار قبلحسابهما­نبهرا ناچيزبسيار­مبلغ سالچندخلاص­ه، بخورد.دردمانبه روزتام!رد مان!اندازها پس با و شد مهيا ط!شرا دوباره بعد مان اقساط ه حال در گرفتيم. وام خوب مبلغ شده برخوردار خوب مال اوضاع از و بود افته! ان!پا فروختيمرا متر٧٠آپارت­مانروزهاهم­يندرم،!بود بود قرار م.!رد ز!وار ژه!و حساب همان به را پولش و دار!خربهتر امنطقهدررا متر١٠٠واحد%! ، م!قد لوازم فروش با گرفتم تصميم من اما نيم عوض د!جد خانه در را زندگ ضرور ل!وسا همه آگه و شدم وار!د ت!سا وارد منظور همين به نم، افتم!در %لي ن!ا با ردم. انتخاب را فروش فور ز!وار فور فروش آگه برا را اند مبلغ د!با ه ارت اطلاعات همه صفحه همان در آن از بعد نم. مبلغ سرآن با تا ردم وارد را ژه!و حساب آن "بان فور ها آگه ميان در منزلم لوازم فروش آگه، ببينمراام آگهه آنازقبلاما­گيردقراروا­ر!دت!سا حساب موجود همه ه شد ارسال م!برا "پيام بود. آن در خانه فروش پول ه شد برداشت ام "بان ب!فرفيشينگ)( جعلدرگاه%!باه فهميدمتازه ... و ام خورده دستگير برا پليس تحقيقات است، ر ذ ان!شا شد.آغاز مجاز فضالاهبردا­ر قطع وميتeمح ٢٠و شده $جار او بر حد خمر شرب خاطر به بار ٥ ه را ومeمح o پرونده $ا زوا خراسان رد بررس ، داشته هم گر د م جرا در حال در پژوسوار ساله ٤٤ مرد جسد روستا جاده حاشيه در و گذشته شنبه پنج صبح بزرگ گون يسه دو درون مشهد سالارآباد به مقتول پژو خودرو قبل روز %! ه شد ش مشهد !رجا شهيد jشهر در بلاصاحب صورت ٤:٣٠ ساعت خراسان، گزارش به بود. شده پيدا جسد رهگذران از "! گذشته شنبه پنج بامداد jشهرازبعد !روستاآسفال­تجاده "!نزددررا مشاهده سالارآباد روستا طرف به !رجا شهيد مقدمات ها بررسگرفت.تماسپليسبا­ورد نخ ا! سيم %! بار رشته با خفگ آثار داد نشان ضربات آثار و دارد وجود مقتول گردن رو م"مح شب است. ان! نما سرش بر نيز سخت جسم با در مقتول ٤٠٥ پژو خودرو جسد، ش از قبل در !رجا شهيد jشهر فرع ها وچه از "! و بود آن رو خودرو سوئيچ ه شد ش حال ادامه شد. م ده!د خودرو درون نيز خون از آثار ه بود آن بيانگر عمد قتل ژه!و قاض تحقيقات ٤٤ مرد پليس، به مقتول خانواده گزارش طبق شده خارج منزل از تير هفدهم بعدازظهر ساله حا خراسان گزارش است. بازنگشته گر!د و !جنا اداره ارآگاهان گسترده تحقيقات است، دستگير برا رضو خراسان آگاه پليس دستورات با نظام مرد ن!ا قتل عاملان ا! عامل دارد. ادامه نژاد احمد قاض سجادپور- جرم به بار پنج ه ا ساله ٥١ مرد شرع حد مجازات تحمل به خوار شراب جرم همين اب"ارت از پس بود شده وم"مح %! يفر دادگاه سو از بار، ششمين برا را ه شد وم"مح «اعدام» به رضو خراسان همزمان گذشته چهارشنبه سحرگاه در صادره زندان در ش همسر مرد نفس قصاص م"ح با درآمد. اجرا به مشهد ز مر وم،"محن!اپرونده ماجراخراسا­ن،گزارشبه قضات ميز رو درحال بار ششمين برا رضو خراسان %! يفر دادگاه تجربه با م"ح پنج شدن اجرا از بعد او ه گرفت قرار همبازخمر،شرب شرعحد قطعوميت"مح توسطمشهدسر­افرازانبول­واردراتهام­همينبه شد.مه محاودستگير انتظام نيروها ماموران گزارشپروند­ه، ات!محتو دقيق، اسناد ، قانون "پزش ها ش!آزما نتيجه و انتظام بود. ل"ال مشروبات از متهم استفاده بيانگر پيش ه داد م نشان نيز متهم سوابق بررس ل"ال مشروبات نوشيدن جرم به «م م-» ن!ا از شده وم"مح شرع حد مجازات تحمل به بار ٥ فات!وتشر مراحل ط از پس ام"اح ن!ا و است ن!بنابرا است درآمده اجرا به و درباره قانون وجود «اعدام» مجازات از قانون ز!گر راه هيچ ه حال در است: حا گزارش ن!انداشت. متهم رضوخراسان%! يفر دادگاهقضات م لام در وصداقت !گو راست به دعوت را اب"ارتاحوالوا­وضاعبهتوجه­بابالاخرهر­دند، در ر!ارناپذ"ان jمدار و اسناد همچنين و جرم صادرشده را دادند. «اعدام» به را پرونده، شعبهبهوگرف­تقرارمتهمو­يل واعتراضمور­د قضاتبارن!اشد.ارسالشور عالوان!د ٢٩ را را ن!ا جوانب همه تمام دقت با رتبه عال قراردقيق ارشناس هاتحليلوه!تجزمورد يد!تا را يفر دادگاه را ت!نها در اما دادند مجازات قانون ١٣٦ ماده طبق ه چرا ردند ب"مرت س هرگاه»،٩٢سالمصوب اسلام «حد» بار هر و شود «حد» موجب جرم نوع %! سجادپور- او مستانه رانندگ حت ه طور به است متنبه برا م"مح دليل نيز لت"موتورسي با مشروب م!جرا اب"ارت بر اصرار و و نشدن است. خوار درباره $رضو خراسان $دادگستر توضيح اعدام مeح ن ا $اجرا ▪ دادگستر عموم روابط حال همين در باره در ااطلاعيه نيز رضو خراسان از بخش در رد صادر م"ح ن! ا اجرا ها رسانه برخ است آمده اطلاعيه ن ! ا اعدام از حال در مجاز فضا در معاند خبر ل"ال نوشيدن علت به مشهد در فرد دليل به ٧٥ سال در فرد ن ! ا ه دهند م ١٥ به مخدر مواد به مربوط م! جرا اب"ارت شد وم"مح شلاق و نقد جزا حبس، ماه او نبود، و ها ار"خلاف بر ان! پا ن! ا اما به ٧٨ سال در نيز بار دو و ٧٧ سال در بار دو روانه مخدر مواد به مربوط م!جرا اب"ارت علت وميت"مح به اشاره با اطلاعيه ن!اشد. زندان و ٨٠ ، ٧٩ سال در فرد ن!ا گر!د قطع ها خمر شرب دليل به وميت"مح جمله از ٨٦ به زندان از آزاد از پس متهم : د! افزا م به ٨٨ سال در و داد ادامه خود ها ار"بزه در و مخدر مواد به مربوط م!جرا اب"ارت علت شلاق و زندان به خمر شرب علت به ٨٩ سال شد. وم"مح هاوميت"مح است: آمده اطلاعيه ادامه در ٩٢و ٩١،٩٠،٨٩ لهاسا در فرد ن!ا متعدد و مخدر مواد به مربوط م!جرا اب"ارت علت به نيز جرم به نيز ٩٤ سال در و افت! ادامه خمر شرب ١١ به ل"ال مشروبات نگهدار و نوشيدن د:!افزا م اطلاعيه ن!اشد. وم"مح حبس ماه علت به گر!د بار هم ٩٦ سال در شده اد! متهم حبس ماه هشت به ل"ال مشروبات نگهدار مست حالت در نيز ٩٧ سال در شد، وم"مح و پرخطر رانندگ درحال لت"موتورسي رو شد. دستگير نامه گواه بدون د!صلاحد ا! يل و توصيه به بنا متهم ، خوار م ار"ان املا را جرم اب"ارت حال در خودش پسند مه"مح و دقيق jمدار و اسناد ه ند مقام اگر و دارد وجود قاض علم حصول برا jمدار و اسناد با و متهم ار"ان وجود با !قضا م متهم چگونه داد «حد» اجرا به را موجود ه درحال است! رده «توبه» ه ند ادعا تواند «!است رده"ن مصرف ل"ال مشروب» دارد ادعا مجازات قانون ١١٤ ماده در گزارش، ن!بنابرا م! جرا درباره نيز ٩٢ سال مصوب اسلام «محاربه و قذف» حد استثنا به حد موجب جرم اثبات از قبل متهم هرگاه ه است آمده ندامتوند توبهجرماثب­اتازقبلنيد: دقت( او از «حد» شود محرز قاض برا او اصلاح و حد موجب م!جرا در همچنين شود! م ساقط و جرم متهم اقرار با محاربه) و قذف از غير به( پس حت ب،"مرت توبه صورت در برسد اثبات به را مجرم عفو تواند م دادگاه نيز جرم اثبات از طرف از ند. درخواست يه!قضا قوه رئيس از سابقه فقره ٢٠ دارا اعدام به وم"مح گر!د اصلاح از نشان ه بود متعدد م!جرا در يفر قانون ها مجازات تحمل از پس متهم نشدن برا د!درآ اجرا مرحله به وم"مح برا جرم آن «.شود م وم"مح اعدام «حد» به چهارم مرتبه متهم ن!ا حد وميت"مح مجازات گر!د سو از به بار ششمين برا او و گذشته نيز بار پنج مرز از بود. شده دستگير جرم همين اتهام اعدام به وم"مح اگرچه خراسان، گزارش بنابر جمله از گر!د يفر متعدد سوابق دارا اساس نقش سوابق ن!ا اما بود نيز مخدر مواد مجازات %! ه نداشت «اعدام» م"ح صدور در است. شرع رودخانه در dود ٢دلخراش مرگ و بيمارستان پيش اورژانس رئيس از رمان "پزش علوم دانشگاه حوادث ر! مد غرق اثر بر ! روستا j ود دو دلخراش مرگ گزارش به خبرداد. فصل رودخانه در شدگ پنج روز ه اتفاق ن!ا درگفت: صابرما، خبرنگار ساله ٩ دختر شدگان غرق از "! افتاد شنبه رد: بيان و است. ساله ١٣ پسر گر! د و علت به نفر پنج نون، تا تيرماه ابتدا از اند. داده دست از را خود جان شدگ غرق بيستم تا امسال ابتدا از: رد خاطرنشان و غرق از ناش باخته جان نفر ٢١ ، جار تيرماه رمان بيمارستان اورژانس سامانه در شدگ است. شده ثبت - رمان شد رد ومeمح توبه ▪ ن!ا است: حا خراسان گزارش گر!د سو از سخت بسيار ط! شرا و ضوابط با ام"اح گونه و مراحل و شود م صادر !قضا دستگاه در نيز ت!نها در و ند م ط را قانون فات!تشر ساقطم"ح اجرا«متهمتوبه»رفتن!پذبا گاه نيز وم"مح تقاضا پرونده ن!ا در اما شود. م «توبه» چون است نشده رفته!پذ «توبه» باره در متهم «ح!صر اقرار» متعاقب ه است امتياز خاص ط!شرا داراوند مپيداموضوع­يت شراب م! جرا ها پرونده از برخ در . است بمدر افغانستان اتباع $خودروتصادف در زخم١٦و شته o اتباع حامل خودرو تصادف فهرج محور در پژو دستگاه %! با افغانستان گذاشت. جا به شته %! و زخم ١٦ بم - و بيمارستان پيش اورژانس رئيس صابر دانشگاه هات !فور و حوادث ز مر ر!مد عوامل اعزام باگفت: رمان "پزش علوم بيمارستان به حادثه ن!ا ها زخم ، امداد از نفر %! ه شدند منتقل بم پاستور .سپرد جان جراحات براثرشدت مصدومان حادثه، علت گفت: هم استان راه پليس رئيس بيگانه اتباع قاچاق حامل خودرو اد!ز سرعت است.شدهگزارش - ل تو $پيشگيرپليس$ارeهمبا واقع$ماجرا $رضوخراسان PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.