شهاپژوه مفقوده حلقه،اثربخشی

Rasad - - Front Page -

مهم لات>مش از >7 تحقيقات ها افته7 و ج7نتا بست ار? ج7نتا ارگير? به عدم است. ما جامعه در پژوهش و تحقيق ماندن عقيم موجب ـران7مـد گير تصميم در تحقيقات ل7تما پژوهش ار? انجام به ران7مد ثر?ا شود. م آن ج7نتا شعار خلاف بر اما دهند، م تحقيقات ار? سفارش و دارند در م)7نگير تصميم پژوهش و تحقيق بـدون( پژوهش هفته لات>مشاز >7نند.? نماستفادهآنازخود ها ز7هربرنام برا سازمان ساختار ه? است ن7ا تحقيقات بخش در عمده

فارمد صفر هاد تر/د ارآمد? نا اغلب و bضعي نارسا، پژوهش ها فعاليت انجام

تحقيقات گـــروه رئـيـس ن7ا در سازمان موانع ن7مهمتر از مال و ادار موانع است. برق نيرو ع توز ت/شر

رضو خراسان برخ در ، مواز شهاپژوه انجام رود. م شمار به زمينه با محققان ميان در اف? و لازم انگيزه فقدان ، ا حرفه غير محققان توسط پژوهش انجام موارد پژوهش لات>مش و موانع جمله از لان? سطح در گر7د بسيار و پژوهش انجام برا صلاحيت اصل مجرا در را امور هها،ن7هز در 7هجوصرف بر علاوه تواند م پژوهش انجام باشند. م ران7مد دگاه7د تغيير مستلزم امر ن7ا ه? ند? جلوگير نه7هز و وقت اتلاف از و داده قرار خود از ه? شد ادآور7 ران7مد به د7با ! تزئينات و س?لو نه است اربرد? امر عنوان به پژوهش به يه>ت با و عالمانه صورت به لات>مش حل و ز7هربرنام سمت به آن نيازها رفع و هگروزمر

دهند. مسير تغيير پژوهش بر از: عبارتند كشور علم توسعه و پژوهش فرارو مشكلات ن7مهمتر از برخ

پژوهشت7ر7مد * پژوهش كارها و ساز *

پژوهش بازار نبود * . اعتبارات ع7 توز مهم شاخص عنوان به پژوهش اثربخش به گذشته توجه ب * bمختل سطوح در پژوهش بخش اثر اب7ارز به پژوهش اعتبارات نفعان ذ ل7تما عدم * در پژوهش اعتبارات ع7 توز مهم اركان از ك7 عنوان به اثربخش نام به معيار نبود و

ملسطح . پژوهش ها بودجه به آن تحميل و حاصل ب تجهيزات و افزار سخت انباشت

*

لهاح راه و راهكارها پژوهش اعتبارات اختصاص برا ب7ضر و ملاك و ميزان عنوان به اثربخش معيار استقرار -١

عملكرد. اب7ارز برا معيار همچنين و شهاگزار افت7 در به نمودن قناعت ، پژوهش اعتبارات عملكرد بر واقع نظارت نبود *

آن. مانند و پرسنل و ال7ر عملكرد ، صور . پژوهش منابع ع7توز در ادار مهانظا جا به بخش اثر بر مبتن علم شهارو حاكميت * به آن سپردن و اعتبارات تخصيص و ع7توز گير تصميم نظام از نفعان ذ حذف *

نظران صاحب و دانشمندان منظور ن7ا به كه مجامع و شوراها و پژوهش اعتبارات ع7توز موجود مهانظا اصلاح *

شود. متشكيل ، ادار نظامات جا به پژوهش صاحبنظران جمع گير تصميم نظام شدن نه7نهاد

. پژوهش منابع ع7توز در كشور. پژوهشنظاماتو آتتصميماتدرمهم معيارعنوانبه اثربخشب7ضرداشتننظردر * ها برنامه پيگير به ومقيد ا برنامه منش و بينش دارا كه ستاد ران7مد انتصاب *

. دستگاه و شخص ها سليقه اعمال نه باشند، مل به پژوهش اعتبار گونه هر تخصيص و ع7توز در كارشناس غير و علم غير مناسبات حذف -٢

ههادستگا بودجه گونه هر حذف كل طور به و بخش اثر بدون و خ7 تار و مستمر اعتبارها حذف *

. اخچه7تار پژوهش تخصيص در سياس فشارها و ت7ر7مد ههاگا7جا و مناصب تأثير از جلوگير *

. پژوهشاعتبارات در را پژوهش اعتبارات ع7توز مسئول ران7 مد اختيارات كه 7راهكارها از جلوگير * اعتبار تخصيص ها كميته با آن ن7گز7 جا و دهد م ش7افزا شخص ها سليقه اعمال

. مهم معيارها گر7د و بخش اثر معيار تعيين و

*

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.