عاقبت خودروهای دزدی شما!

Vizhenameh - - News -

هر جنــس و کاالیی، صنف خاص خود را برای خرید و فروش دارد و مثًال نمیتوانید از طالفروش درخواســت فرش دســتبافت تبریز را داشته باشــید، لوازم سرقت شــده خودروها نیز مشتری خودشــان را دارند. یعنی سارقان، چه آقــا و چه خانم نمیتوانند با یک خودرو پر از وســایل دزدی بــه اولین مغازه فروش لــوازم یدکی یا تعمیرگاه برونــد و آنهــا را روی میز صاحب مغازه بریزند و بگویند بخر! هر ســارقی برای خودش مالخری دارد و هر جنســی هم قیمتی دارد. البته این را هم بگویم که تمامی ســارقان، چه آنهایی که اولینبار اســت پایشــان به زندان باز شده و چــه آنهایی که ید طوالیی در حبس دارند و زندان خانه اولشــان اســت، معتقدند که مــال دزدی برکت ندارد و بادآورده را باد میبرد. این را هم یادآور شویم که هیچ بار کجی به منزل نمیرسد و هر چقدر دزدان خریداران اختصاصی داشته باشند باز هم پلیس رد آنها را خواهد زد و به دام میافتند و باید مجازات کارهایی که کردهاند را پس بدهند. حال اگر دلتان میخواهد بدانید که سر وسایلی که از خودروهای شما سرقت میشود چه بالیی میآید این گزارش را بخوانید.

این قانون در رابطه با سرقت خودرو هم نقش بسزایی دارد. در دستهبندی سارقان دو نوع خودرو داریم، خودروهای مدل پایین که وســایل داخل آن اجروقرب دارند البته گاهی اوقات نیز این خودروها سرقت میشوند تا برای انجام کارهای خالف استفاده شود. دســته دوم خودروهای مدل باال هستند که به خاطر خود ماشــین سرقت میشــوند. یعنی ماشین سرقت میشــود تا با تغییــر ارکان آن و با ســندی جعلی به فروش برســد. سفارشــات مالخرها در این مورد بیشــتر از مورد باال اســت چرا که اگر ماشین مشــابه گیر نیارند نقشهشان نقش برآب میشــود. شگرد سارقانی که معروف به سند نمره کردن هســتند بدین صورت اســت که وارد بازار اوراقیها میشوند و خودروهــای مــدل باالیی را که به خاطر تصادفات شــدید از ســیکل حرکت خارج شــدهاند و حاال دیگــر رنگ و رویی ندارند و به تلی از آهن پاره تبدیل شــدهاند را با مبلغی ناچیز خریداری میکنند. بعد از خرید این خودروها، سفارش سرقت خودرویــی با همان رنگ و مدل به ســارقان خودروهای مدل باال داده میشــود، مثًال اگــر خودرویی بنز آلبالویی باشــد، ســارق هــم باید بنز آلبالویی ســرقت کند. بعد از آن ســند خودروهای تصادفی با طی یک ســری کارهای تخصصی، به نام خودروهای سرقتی میشود و آنها در بازار با قیمتی باال به فروش میرسند بدون آنکه خریدار بینوا روحش هم از ماجرا با خبر باشد و بداند که میلیونها تومان پولش را برای مشتی آهنپاره داده اســت که البته دستش به همان هم نمیرسد. برای همین اســت که قبل از اینکه سند خودرویی به نام زده شــود، در فک پالک اصالت خودرو مورد ارزیابی قرار میگیرد و دستهایی است که توسط پلیس در این ماجرا رو میشود.

«بــرو فالن میدان گیــرت میآید» اگر خودرویی داشــته باشــید و دنبال لوازم یدکی برای آن باشــید قطعا این جمله را شــنیدهاید. قیمتها ارزان اســت و از آنجا که هیچ ارزانی بیحکمت نیست، این ارزانی هم به خاطر سرقتی بودن لوازم اســت. این میدانها که تعدادی از آنها در هر شــهری یافت میشــود، محلهایی است که ســارقان اجناس سرقتی را در میان اجناس دســت دوم به فروش میرسانند. اما این محلها همیشــه تحت کنترل پلیس است و ســارقان در حال مبادله کاال و یا خرید و فــروش آن به دام میافتند. آنها یک چیز را فراموش کردهاند که تمام اطالعاتی که آنها دارند در نزد پلیس هم وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.