راهنمایخرید خودرویصفرکیلومتر با بودجه04 تا 50 میلیونتومانی

Vizhenameh - - News - پارسااسالمی

این بخش یک راهنمای خرید از بازار خودروهای کشور است. در هر شماره، خودروهای موجود در یکی از بازههای قیمتی را مرور خواهیم کرد و به شــکلی کوتاه اطالعاتی در مورد آنها میدهیم. معیار قیمتها در این بخــش، خرید خودرو به صورت نقدی از بازار (و نه شرکتهای عرضهکننده خودرو) است و شرایط خرید از شرکتها ممکن اســت در زمان چاپ اندکی متفاوت باشد. برای اطالع در زمینه شــرایط و قیمــت خرید نقدی خودروها از شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده خودرو میتوانید بــه نمایندگیهای آنها مراجعه کنید. قیمتهــا در این مطلب به صورت تقریبی بیان میشوند و بر اســاس بیشترین قیمتهای داد و ستد شده در بازار عنوان شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.