تندر 90 دستی

Vizhenameh - - News -

رنو حدود دهه پیش با تندر 90 بازگشــتش را به بازار ایران اعالم کــرد و از آن روز، تنــدر 90 تقریباً بدون هیچ تغییری در حال تولید اســت و با وجود ظاهر ســاده، به دلیل کیفیت باال مورد توجه بازار بوده و هست. این خودرو تا چند سال پیش تیپبندیهای متعددی داشت که نه تنها خریداران، که حتی نمایشگاهداران را گیج میکرد، اما اکنون عمًال تیپهای مختلف آن سادهسازی شدهاند و فعًال فقط دو مدل تندر 90 دستی در بازار وجود دارد. نمونه ارزانتر مدلهای ایرانخودرو و پارسخودرو است که قیمتی در حدود 42 تا 43 میلیون در بــازار دارند. در کنار این، پارسخودرو هم نمونههای پارستندر را هم با تغییراتی در بخش عقب خودرو عرضه میکند که اندکی گرانتر هســتند و با قیمت 43 تا 44 میلیون تومان معامله میشوند. این دو خودرو تفاوت ویژهای با یکدیگر ندارند و تنها تفاوتشان اندکی تغییرات در بخش عقب خودرو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.