ماشینها را سیاه و سفید نبینید!

Vizhenameh - - News -

رضا داورزنی فعال بازار خودرو: وقتی مردم از ما مشاوره میگیرند که چه رنگی را خریداری کنیم ما به آنها پیشــنهاد رنگ ســفید را میدهیم. وقتی رنگ سفید باشــد مغازهداران با قیمت باالتری میتوانند آن را به فروش برســانند. چرا که در صورت بروز تصــادف میتوان راحتتر آن را از بین برد و به قول معروف رنگ تاب ندارد. اما در خودروهای رنگی به دلیل اینکه صافکاریهای خوبی نداریم رنگ دچار موج میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.