سریعترین تسال شاید سریعترین خودروی جهان باشد

Vizhenameh - - News -

نسل جدید تسال روداســتر ممکن است بتواند عنوان ســریعترین خودروی تولید انبوه جهان را از آن خود کند. الون ماســک، مدیرعامل و مؤســس شرکت تسال که به تولید خودروهای تمام الکتریکی میپردازد در حســاب توییتر خود عنوان کرده که هدف آنها از تولید نســل جدید تسال روداستر، ساخت خودرویی است که بتواند صفر تا 100 کیلومتر در ساعت را در کمتر از دو ثانیه طی کند. اگر این اتفاق رخ دهد تسال روداستر میتواند عنوان یکی از سریعترین خودروهای جهان و سریعترین خودروی غیر تیونینگ شده تولید انبوه جهان را از آن خود کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.