مدیرعامل اپل: خودروهای خودران مادر، همه پروژههای ما است

Vizhenameh - - News -

شرکت اپل، غول فناوری آمریکایی مدتها است مشغول تحقیق و توسعه در زمینه اتومبیلهای خودران اســت، اما مدیران این شــرکت همواره این مسأله را رد میکردند. هفته گذشته اما مدیر عامل این شــرکت با تأیید برنامههای اپل برای توســعه خودروهای خودران، این خودروها را مادر تمام پروژههای اپل دانست. البته قرار نیست خودرویی با نشان اپل را در خیابانها ببینیم، چراکه بر اســاس گفتههای تیم کوک، اپل قرار اســت بر روی فناوری خودروهای خودران کار کند تا در نهایت این فناوری را به خودروسازان بفروشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.