آالیندگیمحصوالتکرایسلردربازارآمریکا

Vizhenameh - - News -

پس از رســوایی فولکــس واگن در زمینــه آالیندگی باالی موتورهای دیزل و پنهان کردن این مسأله از بازرسان که جریمه سنگین این شــرکت را به دنبال داشت، اکنون بررسیها نشان میدهد محصوالت کرایسلر در آمریکا نیز چنین مشکلی دارند. بر اســاس بررســی یک تیم تحقیقاتی دانشــگاهی که پیش از ایــن نقص محصوالت فولکس واگن را نیز تشــخیص داده بود، محصــوالت دیزل کرایســلر تا 20 برابر بیــش از آن چیزی که در تستهای دولتی نشــان میدهند آالیندگی تولید میکنند و ممکن است کرایســلر (که زیر مجموعه فیات ایتالیا است) از ابزارهای تقلبی برای پنهان کردن این آالیندگی اســتفاده کرده باشــد. مدیران فیات-کرایسلر این مسأله را بهشدت رد کردهاند، اما در صــورت اثبات آن میتوان حدس زد که این شــرکت با جریمههای چند میلیارد دالری روبهرو خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.