شاسیبلند بزرگ مرســدس بنز شکار جاسوسان شد

Vizhenameh - - News -

به نظر میرسد مرسدس بنز سرانجام تصمیم گرفته تغییراتی در فضای داخلی مدل ' کالس خود بدهد و این خودروی شاسیبلند در مدلهای جدید خود که احتماالً در سال 2019 به بازار عرضه میشوند با طراحی داخلی جدید به فروش خواهند رسید. مرسدس بنز ' کالس هر چند قرار است برای مدلهای 2019 از نو طراحی شــود، اما قطعاً در بدنه آن شــاهد تغییرات زیادی نخواهیم بود، چراکه نمای ظاهری این خودرو بهنوعی مانند پورشه 911 یا جیپ رانگلر، بخشی از هویت آن است و طراحان مرسدس بنز نمیتوانند تغییرات ویژهای در آن اعمال کنند، اما در نمای داخلی بر اساس تصاویر شاهد فضای داخلی لوکستر و بزرگتری خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.