پورشه فراخوان داد

Vizhenameh - - News -

شــرکت پورشــه آلمان در بیانیهای، مدلهای پانامرا و کاین را برای رفع نقص در سیســتم سوپاپها فراخواند. بر اساس اعالم این شرکت آلمانی، مدلهای 2010 تا 2012 پانامرا و مدلهــای 2011 کاین باید بــرای رفع نقص در بخشهــای نگهدارنده و کنترلکننده میل ســوپاپ موتور به نمایندگیهای این شــرکت مراجعــه کنند، چراکه عدم مراجعه ممکن اســت باعث آسیب شدید به موتور و توقف ناگهانی خودرو شــود که ریسک تصادف را در پی دارد. این فراخوان شــامل مدلهای هشت ســیلندر این دو خودرو میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.