فانتوم جدید در راه است

Vizhenameh - - News -

به نظر میرسد رولزرویس باالخره میخواهد از مدل فانتوم فعلــی دل بکند و نمونه جدید این ســدان ســوپرلوکس برای عرضه در سال 2019 مراحل تست را میگذراند.

به دلیل پوشش گســترده فانتوم جدید در تســتها، نمیتوان در مــورد آن نظری داد، اما پیشبینیها نشــان میدهد این خودرو از پلتفرم بی.ام.و ســری7 بهره میبرد، هر چند یکی از مدیــران رولزرویس گفته اســت یک پلتفرم کامًال جدید برای این خودرو ســاخته خواهد شــد. از هماکنون میتــوان پیشبینی کرد موتــور s12 همچنان بر روی این خودرو نصب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.