جنرال موتورز تعطیل کرد!

Vizhenameh - - News -

به دنبال کاهش تقاضا در بازار، جنرال موتورز اعالم کرد که تعطیالت تابستانی را در بعضی از خطوط تولید خود تمدید میکند تا این کارخانهها همچنان تعطیل بمانند.

به دنبال کاهش تقاضا و انباشــت موجودی خودروها در انبارهای جنرال موتورز، این شــرکت اعالم کرد که تعطیالت تابســتانی در دو کارخانه اصلی خود اوهایو و کانزاس را با عنوان تعطیالت تابســتانی به مدت 5 هفته تعطیل میکند تا مانع از انباشت بیشتر موجودی در انبارهای شرکت شود. این دو کارخانه به تولید خودروهای مالیبو و کروز، از محصوالت شورولت میپردازند که هر چند شروع خوبی در ابتدای سال داشتند، اما به مرور شاهد افت تقاضا بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.