تاکاتا در آستانه ورشکستگی

Vizhenameh - - News -

شرکت تاکاتای ژاپن، تولیدکننده ایربگ و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این قطعه در جهان به دنبال مشکالت ناشی از نقص ایربگهایش در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.

مشکل از نقص ایربگهای تاکاتا ناشی شد که در آن با باز شدن ایربگ، قطعات فلزی به سمت سرنشــینان پرتاب میشد. این مســأله موجب چند مورد مرگ در جهان شد و به دنبال آن تاکاتا دستور فراخوان گسترده خودروها را صادر کرد. این مسأله از یک سو زیان مالی سنگینی به شرکت وارد کرد و از ســوی دیگر مشتریان تاکاتا را به سمت خرید از دیگر تولیدکنندگان سوق داد تا در مجموع این غول قطعهساز ژاپنی در آستانه ورشکستگی قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.