نقش بهمن هاشمی در مدیریت کنسرسیوم رنو

Vizhenameh - - News -

موشکافی یک قرارداد

شــهاب پاکنگر، فاطمه تهرانی / نظر به اینکه در شمارههای پیشــین خودروپاس ما همواره بر آن بودیم که در کنار ارائهی نظرات کارشناسانه دربارهی خودرو، از آثار ســوء برجام بر اقتصاد ایران نیز پردهبرداری کنیم؛ متاسفانه عدهای معلومالحال دست به انتقاد زدهاند که شما قصد سیاهنمایی و سنگاندازی در روابط دیپلماتیک ایران دارید. لذا ما برای اعام برائت از این شایعات بر آن شدیم که این بار به یکی از آثار مثبت برجام بر اقتصاد ایران بپردازیم و آن چیزی نیست جز امضای قرارداد رنو با ایران. البته این قرارداد خیلی هم ربطی به برجام ندارد، موقعی که ما رنو 21 داشتیم به چه قشنگی، مگر برجامی در کار بود؟ اما به هرحال چون برجام هیج دستاوردی نداشت و هر روز هم مطرح میشود که فان جا به روحش اعتقاد ندارد، مجبوریم به بررسی ابعاد محتوایی قرارداد ایران با رنو بپردازیم تا شاید چهارتا جنبه مثبت پیدا شود و شما راضی شوید!

الف

مبلغ قرارداد 660 میلیون یورو اســت، اما واقعا این همه ولخرجی الزم اســت؟ این مبلغ معادل ســه تا نیمار، تقریبا یک اختالس ســه هزار میلیارد تومانی و چــون نمیدانیم باالخره مبلغ تخلف مالی ب.ز چقدر شــد، احتماال یک درصد ناچیزی هم از آن محسوب میشود. یعنی اگر ما میتوانســتیم رایزنی کنیم کــه از این مبلغ، 100 میلیون یورو را در سایپا هزینه کنند، شــیرین پنجاه شصت مدل پراید جدید میزدیم، با بقیهاش دو تا نیمار، یک دنی آلوز و یک اســتاد اسدی برایمان میماند. یا حتی میتوانستیم چندتا مختلس دیگر تولید کنیم و آنها را به کانادا صادر کنیم تا کازینوهایشــان را به فساد و نابودی بکشانند.

ب

اولین خودروهایی که قرار اســت با این قرارداد تولید بشــود «سیمبل» و «داســتر» است که این نشان میدهد فرانسویها بعد از این همه ماندن در ایران هنوز با فرهنگ خودروســازی ما خو نگرفتهاند! حاال آقای حدادعادل ســکوت کردهاند اما خود آن شــرکت فرانســوی نباید تشخیص بدهد که «ســیمبل» اسم مناسبی نیســت و ما خودمان واژهی بومیسازی شدهی «نشــانک» را داریم؟ «داستر» هم که نمیدانیم چیست و بومیسازی هم نشده اما وقتی یک خودرو به اسم ال نود وجود دارد یعنی باید اسم خودروهای جدید ال نود و یک، ال صد و سی و سه، ال صد وچهل و یک ...و باشد نه این اسمهای بیمعنی. تازه این ماشینها قرار است سال 2018 تولید بشود در حالی که همین االن اگر ما ضبط ال نود را برداریم به تکنولوژی تولید یک مدل جدید خودرو رســیدیم، برداشتن دستمال کاغذی و جعبه آچار هم هر کدام یک محصول جدید را به بازار عرضه میکند. آن 660 میلیون یورو را هم میگذاریم یک مؤسسه مالی مجاز، اگر ورشکست نشد و بانک مرکزی زیر بار مسئولیتش رفت، سودش را میزنیم بر بدن خسته.

ج

رئیس ســازمان گسترش و نوسازی اعالم کردند که اگر حمایت مهندس نعمتزاده نبود، این قرارداد نهایی نمیشد. این حرف کامال درست است، حتی اگر حمایت مهندس نعمتزاده نبود، خودروســازی در کشــور ما وجود نداشت. پدربزرگم تعریف میکرد که زمان ملی شدن صنعت نفت هم مهندس نعمتزاده با آن ســن و سال کلی زحمت کشیدند، اصال اگر در آن زمــان مهندس نعمتزاده دارالفنون را تاســیس نمیکرد ما هیچ صنعتی نداشــتیم که حاال بخواهیم با رنو قرارداد ببندیم و پزش را بدهیم. ایشان با این قرارداد محبوبیت خود را ابدی کرد. امید است که شرایط برای سایر اعضای کابینه که هی ابقا میشوند هم مهیا شود و آنها هم به چنین سطحی از محبوبیت برسند و در اوج خداحافظی کنند.

د

انتخاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره قرار اســت به صورت چرخشی باشــد. ما پیشــنهاد میکنیم برای ایجــاد هیجان بیشــتر این انتخاب به صورت زنده و با پخش موســیقی همراه شــود، یعنــی دو تا صندلی میگذاریم، ســه نفر آدم دورش میچرخند، هر وقت آهنگ تمام شــد آن دو نفری که نشســتهاند میشــوند مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره. یــک صندلی هم برای آقــای نعمتزاده در نظــر میگیریم، باالخره هر چه نباشــد ایشان بخشی از تاریخ تمدن کشورند و خوبیت ندارد که سر پا بایستند. تازه اجرای برنامه را هم میدهیم به بهمن هاشــمی که هیجان به اوج خودش برسد، حتی میتوانیم برای کمک به خودروســازان یک سامانه پیامکی هم راه بیندازیم و به تأسی از باشگاههای استقالل و پرسپولیس، خودروسازیمان را هم نجات دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.