رقابت اتوماتهای سایپا در بازار

Vizhenameh - - News -

فنیکوییک مشخصات گیربکس اتوماتsd حداکثرسرعت(کیلومتردرساعت) 175 نوعموتور 4سیلندرخطی حجمموتور(سیسی) 1503 استانداردآالیندگی یورو4 ظرفیتباک 41 طول 4005 عرض 1678 مصرفسوختدرهرصدکیلومتر 7لیتر قیمت 36 تا 40 میلیون تومان آرمین جهانشــاهی / امروز ســاینا و کمتــر از دو ماه دیگر کوییک جزو تازه واردهای بازار خواهند شد. این دو محصول شــباهتهای زیادی به هم دارند کــه مهمترین آن اتومات بودن اســت. هر دو خودرو ارزانترین نوع اتومات را در خود جای دادند. شباهت دیگر با تیبا است. هر دو از پلت فرم تیبا هستند. اگر بخواهیم خیلی تخصصی به دو خودرو نگاه کنیم ساینا نسل جدید تیبا میشود و کوییک هاچبک ساینا است. البته برخیها کوییک را به نوعی کراساوور میدانند و آنگونه که پیشبینی شده نسل جوان پیش خرید این خودرو را آغاز میکند. قرار است قیمت ساینا اتومات بین 32 تا 38 میلیون تومان باشــد که این تفاوت قیمت به خاطر آپشنهای پر و پیمانی است که سایپا برای این محصول خود در نظر گرفته اســت. کوییک هم در ارایه آپشــن عقب نمانده است و اگر بخواهیم در این زمینه مقایسهای داشته باشیم آپشنها یکی است. این خودرو هم قرار است بین 36 تا 40 میلیون تومان عرضه شــود. پیش فروش این خودرو آنگونه که مدیرعامل سایپا عنوان کرده مهرماه است.

از آنجا کــه خودروی اتومات در رنجهــای قیمتی که به آن اشاره شــد در بازار نداریم عمال این دو خودرو میتوانند انحصار بازار را داشته باشند. هدف سایپا هم این بوده است که بتوانند در بازار یکه تاز شوند و خأل بازار یعنی نبود خودروی اتومات ارزان قیمت را پر کنند. البته اگر به خودروهای باالتر از 55 میلیون تومان نیمنگاهی بیندازید انگشــت شــماری خودرو مانند ساندرو اتومات، تندر09 اتومات، 207 اتومات و جک وجود دارد که چشمهای مردم به این خودروها عادت کرده اســت لذا حضور خودروهای جدیــد در بازار میتواند ضمن رونق بخشــیدن بــه بازار تا حــدودی خیابانها را از یکنواختی خارج کند.

در ایــن مطلب قاعدتاً نمیتوانیــم توصیه کنیم که کدام تازه وارد بهتر است چرا که هیچکدام هنوز وارد بازار نشدند و تا زمانیکه از آنها تســت گرفته شود تنها میتوان در مورد مســایل فنی آنها صحبت کرد که در این خصوص دو خودرو شــباهت زیادی با هم دارند. اما از حرف و حدیثها میتوان نتیجهگیری کرد که کوییک شــانس بیشتری در بازار دارد. علت آن هم آپشنهای بیشتر و طراحی جدیدتر است.

پیشرانه کوییک حدود 200 سیسی از پراید بیشتر بوده و توان تولیدی آن هم حدود 17 اسببخار بیشتر است. پس احتماالً میتوانیم انتظار داشــته باشیم که کوییک عملکرد نســبتا خوبی به نمایش بگذارد. خودرویی که برای مصارف شهری و خانوادهی متوسط ایرانی مناسب به نظر میرسد. فنیساینا مشخصات گیربکس اتوماتsd حداکثرسرعت(کیلومتردرساعت) 175 نوعموتور 4سیلندرخطی حجمموتور(سیسی) 1503 استانداردآالیندگی یورو4 ظرفیتباک 41 طول 4215 عرض 1663 مصرفسوختدرهرصدکیلومتر 7لیتر قیمت 32 تا 38 میلیون تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.