کالچ و ترمِز خودروی اتومات را قاطی میکردم

گفتوگوی خودرویی، فوتبالی، سینمایی با نیکبخت

Vizhenameh - - News - هر کسی که خودروی خوب دارد نوش جانش

نیما علیپور / علیرضا واحدی نیکبخت همچون احمدرضا عابدزاده و مهدی هاشمینسب وارث نسلی است که توانست قلب سرخآبیهای پایتخت را تســخیر کند، بازیکنی مستعد که خود را به فوتبال ایران و حواشی آن محصور کرد تا هیچوقت نتواند آنگونه که باید و شاید انتظارات را از خود برآورده کند و مثابه یک ستاره، بیرون از مرزهای کشور نامش در فوتبال ایران ماندگار شود. نیکبخت همانگونه که به فوتبال عشق میورزد، به خودرو هم عالقه بسیاری دارد. فوتبالیستی که رانندگی را با خودروی بی.ام.و ۸1۳ نارنجی رنگ پدرش یاد گرفت و از 17 ســالگی توانست با پولی که استقاللیها به او پرداخت کردند یــک «رنو »5 بخرد و پس از آن نیز بتواند با بهبود اوضاع مالی پراید سوار شود. پســرک خوش اقبال مشهدی اما آرزوهایش فراتر از این بود، فراتر از خودروهایی همچون رنو یا پراید... در ادامه گفتوگوی خودرو پالس با علیرضا واحدی نیکبخت خواندنی است.

در حال حاضر به چه فعالیتی مشغولی؟ در شــرایط فعلی با مدرســه فوتبال و حضور در فوتبال پایه سرگرم هســتم و در ردههای سنی 7 تا 18 سال مربیگری را دنبال میکنم. به خودرو عالقه خاصی داری؟

من همواره ماشــین خوب سوار شــدهام و از این به بعد نیز خودروی خوب ســوار میشــوم چرا که خودروهای خوب را برای ســواری دوست دارم و در حال حاضر نیز یک خودروی

>ĞDŽƵƐ Ŷdž 2017 مشکی دارم. رانندگی را چگونه یاد گرفتی؟

من از همان زمان کودکی کنار پدرم مینشستم و رانندگی را از او یاد گرفتم و تا 17 سالگی خودرو نخریدم. معتقدم خرید خودرو برای افرادی که کمتر از 18-17 ســال ســن دارند مناسب نیست و این مســأله مربوط به شرایط مالی مناسب نیســت. باید بدانیم که استفاده از خودرو به سن و سال افراد نیز مربوط میشود و باید شرایط سنی الزم را داشته باشند. رانندگیات چه طور است؟

خداراشکر رانندگیام خوب است و همواره از رانندگی لذت بردهام چرا که به خودرو عالقمندم. اولین خودرویی که خریدی چه بود؟

با اولین قراردادی که با اســتقالل در ســال 1377 به امضا رســاندم، یک خودروی «رنو »5 به مبلــغ 3 میلیون تومان خریداری کردم. در آن زمان 17 ســال داشتم و این خودرو اولین خودرویی بود که با هزینه شخصی خودم خریدم. به یــاد داری که تاکنون چند دســتگاه خودرو عوض کردهای؟

تا جایــی که به یاد دارم نهایتا 12 خــودرو خرید و فروش

و برندهــای مختلــف را تجربه کــردهام. ‪،td ƵĚŜ،‬

‪،WƋĂĚŽ، >ĞDŽƵƐ، DĂNJĚĂ،‬ ƌƶŝɛğƌ پــژو ،206 پراید و «رنو »5 ...و خانواده چه خودروهایی را دوست داری؟

برندهای Dt‬ و ‪ƵĚŜ را دوســت دارم اما در حال حاضر یک دستگاه >ĞDŽƵƐ خریدم. من فرد تنوع طلبی هستم و از خرید خودروهای مختلف لذت میبرم.

برای اخذ گواهینامه با مشکل مواجه نشدی؟

همان اولین بار که در آزمون راهنمایی و رانندگی برای اخذ گواهینامه شرکت کردم قبول شدم چرا که از قبل همواره با پدرم بودم و در کنار او رانندگی را یاد گرفتم. تاکنون تصادف خودرویی داشتهای؟

خداراشــکر میکنم که تصادف خودرویی تلخی نداشتهام اما دو بار تصادفهای ســنگینی را تجربه کــردم. یکی از آنها مربــوط به صبحی بود که با عجله قصد داشــتم به فرودگاه برســم، در مســیر تصمیم گرفتم که از سمت راست سبقت بگیرم کــه تصادف کردم. مرتبه دوم در دوبی حادثه دیگری برایم رخ داد. پشت چراغ قرمز ایستاده بودم که یک کامیون از پشــت به دلیل خالی کردن ترمز روی ماشینم آمد و اگر از ماشــین خودم را به بیرون پرت نمیکردم معلوم نبود چه اتفاقی برایم رخ میداد. چه بالیی سرش آمد؟

در آن زمان یک خودروی ƵĚŜ داشتم. تمام ماشین خسارت دید و کلیه هزینههای مربوط به این حادثه پرداخت شد.

آیا به موتورســیکلت هم به اندازه خودرو عالقه داری؟

از موتورســیکلت واهمــه دارم. خودم تاکنون ســوار موتور نشدهام و هر زمان نیز که از این وسیله نقلیه استفاده کردهام خودم راننده نبودهام. در جاده خودت رانندگی میکنی؟ من هرگــز در زمانی که بــا خودروی خودم هســتم اجازه نمیدهم کسی پشت فرمان بنشیند. از رانندگی لذت میبرم و تاکنون هم پیش نیامده است که حتی در مسافرت و جاده کسی غیر از خودم در ماشینم رانندگی کند. بســیاری از مردم معتقدند که خرید خودروی گران قیمت بین فوتبالیســتها به یک اپیدمی تبدیل شده است. مســألهای که دائما در مورد فوتبالیســتها مطرح میشود این اســت که آنها افراد پولداری هســتند اما بســیاری از آنها پولشــان را به میزان قرارداد نمیگیرند و من معتقدم والیبالیســتها و بسکتبالیستها از فوتبالیستها بیشتر پول میگیرند. فوتبالیستها صبح و شب در سرما و گرما تمرین میکنند اما والیبالیســتها و بسکتبالیستها تنها در سالن فعالیت دارند و در نهایت هم پول بیشتری میگیرند. مگر بد اســت که یک نفر خودروی خوب سوار شود؟ هر کسی دارد نوش جانش. هر کســی پول دارد و از شرایط الزم برخوردار است بهتر است خودروی خوب هم سوار شود. تو تجربه بازی در فیلمهای سینمایی را نیز داری و دربرههای به عرصه ســینما ورود کردی، آیا در بین بازیگراننیزخریدخودروهایگرانقیمترایجاست؟ در مورد بازیگران چنیــن چیزی را ندیدم. آنها خودروهای ساده و معمولی سوار میشــوند و تنها تعداد اندکی هستند که خودروهای گران قیمت دارند.

اولین باری که خودروی اتومات خریدی، استفاده از آن برایت سخت نبود.

اولین بار شــرایطم خیلی سخت بود. موقعیت مکانی ترمز و کالچ را قاطی میکردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.