دورخیز‌آئودی‌اسپرت‌برای‌سال‌0202‌

Vizhenameh - - NEWS -

بخش توسعه فنی آئودی اسپرت بعد از تغییر و تحوالت مدیریتی نه تنها از حرکت همیشگی بازنمانده، بلکه مدیر جدید آن یعنــی اولیور هافمن طرحهای جامع و بلند پروازانه در ســر دارد. بــه عنوان مثال باید به اضافه کردن پنج محصول جدید تا ســال 2020 به جمع خانواده آئودی اسپرت اشاره کرد که گویا هافمن عزم خود را برای رسیدن به این هدف جزم کرده است. البته آئودی اسپرت هنوز هیچ اطالعاتی در این خصوص منتشر نکرده، اما گفته میشود کراساوورهای موفق آئودی اسپرت میتوانند جزئی از این طرح باشند. این موضوع پس از انتشار تصاویر جاسوسی ساخت نسل جدید مدل تأیید شد و حاال باید منتظر معرفی محصوالت جدید آئودی اسپرت تا سال 2020 باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.